Forskjell mellom versjoner av «Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane)
(Lagt inn krav-ID for hele kapitlet)
 
(60 mellomliggende revisjoner av 13 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
= Hensikt og omfang =
+
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
 
 +
= Hensikt og omfang =
 
Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.
 
Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.
  
 
{{lærebokstoff|Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.}}
 
{{lærebokstoff|Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.}}
  
Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 4,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 3,5 m.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05185'''''
 +
 +
a) Infrastruktureier skal kontaktes i en tidlig fase for planlegging av overgangsbruer.</onlyinclude>
  
{{lærebokstoff|Overgangsbruer dimensjoneres for den type last de skal bære. Bare i meget liten grad påvirkes slike konstruksjoner av tog med høy hastighet, se [[Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#avsnitt8.3|Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer]]}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:05186'''''
 +
 +
b) {{Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering}} skal benyttes for prosjektering av overgangsbruer.</onlyinclude>
  
== Fri høyde under konstruksjon ==
+
<onlyinclude>'''''TRV:05187'''''
Fri høyde mellom skinnetopp laveste skinne og bruoverbygningen er gitt i [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt]].
+
 +
c) For utførelse skal Statens Vegvesen Håndbok R761 og 762 benyttes.</onlyinclude>
  
= Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane =
+
<onlyinclude>'''''TRV:05188'''''
== Godkjenning ==
+
Jernbaneverket skal i hvert enkelt tilfelle alltid godkjenne bruer, rekkverk og beskyttelsesskjerm før arbeidene med brua starter.
+
d) Brudekke skal alltid være tett.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05189'''''
 +
 +
e) Drenering skal utføres iht.[[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav]].</onlyinclude>
  
== Generelle krav til beskyttelsesskjerm ==
+
For krav om fri bredde og høyde over jernbanestrekninger se [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer]].  
Avsnittet gir de generelle krav til beskyttelsesrekkverkskjerm for bruer over elektrisk jernbane. Dersom ikke alle krav er tilfredsstilt, gjelder tilleggskrav gitt i avsnitt 2.3 og avsnitt 2.4
 
  
# Total høyde målt fra tilgjengelig sted, f.eks. overkant kantdrager eller overkant brurekkverk, skal være min. 2000 mm, se figur .1.
+
For krav om utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifiserte jernbanestrekninger se [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane]].
# Nedre 1000 mm skal alltid være i tett utførelse, utført i betong, stål eller lignende, se figur .1.
 
# Øvre 1000 mm kan tillates utført med åpninger (netting eller lignende), med maksimale åpninger på 150 mm<sup>2</sup> og maksimal lengde på 20 mm. Alternativt kan de øvre 1000 mm utføres i herdet og laminert glass, se figur .1
 
# Spalten mellom beskyttelsesskjermens nedre del og brudekket skal ikke være større enn 1 mm.
 
# Det skal ikke være mulig å klatre på innsiden av beskyttelsesskjermen. Dvs. at innsiden skal være glatt. Sprang, dvs. horisontale flater, skal ikke være større enn 5 mm
 
# Det skal ikke være mulig å klatre på utsiden av beskyttelsesskjermen. Dvs. at utsiden skal være glatt. Utsidens nedre del skal flukte med kantdragerens utside. 20 mm sprang tillates dersom kantdrager er tilsvarende avfaset med 45. Sprang på 50 mm tillates i 1 meters høyde. Se figur .1.
 
  
# <nowiki>Beskyttelsesskjerm av ledende materiale skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets. For krav til utførelse, valg av utjevningsforbindelse og tverrsnitt, se kap 6 [JD 510]. Dersom skjermen er utført av ikke ledende materiale skal dette rammes inn/omgis av metall som er jordet til jernbaneskinne. Denne metallrammen </nowiki>skal være ubehandlet eller varmforsinket. Rusttrege stål tillates ikke benyttet. Dersom metallkonstruksjonen består av flere deler, skal disse forbindes med sveiste eller skrudde forbindelser. Jordforbindelsen må spesifiseres og normalt utføres av Jernbaneverket.
+
For krav om rekkverk se [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Rekkverk]].
# Beskyttelsesskjermen skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom beskyttelsens avslutning og spormidt er min. 4 meter. Se figur .2. Dersom det går flere ledninger, måles avstanden til nærmeste. Dette må avklares med Jernbaneverket i det enkelte tilfelle.
 
# Dersom overkant av brudekket (tilgjengelig areal) er min. 10 meter over øverste ledning tilhørende jernbaneanlegget, kan beskyttelse sløyfes. Dette måimidlertid avtales særskilt med Jernbaneverket.  
 
  
# Dreneringshull i brubanen skal ikke forekomme innenfor en avstand av 1,0 m fra spormidt eller spenningsførende kontaktledningsdeler
+
Ulykkeslaster forårsaket av jernbanetrafikk er angitt i NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel.4.5.
# Advarselsskilter skal settes opp på beskyttelsesskjermer på overgangsbruer. Skiltene skal plasseres på hver ende av beskyttelsesskjermen, vendt mot vegen. På lange bruer plasseres flere skilter, maks. 15 m mellom hvert skilt.
 
  
<center>[[Image:]]</center>
+
=  Kontroll og godkjenning =
 +
Det skal gjennomføres prosjekteringskontroll av hver enkelt konstruksjon. Regler for Kontroll og godkjenning er definert under JD525 Kap. 4 pkt 5
  
''Figur 10.1Generelle krav til beskyttelsesskjerm. Snitt''
+
=  Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer=
  
<center>[[Image:]]</center>
+
<onlyinclude>'''''TRV:05190'''''
 +
 +
a) Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 4,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 4,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.
  
''Figur 10.2Krav til utstrekning av beskyttelsesskjerm. Plan''
+
1. Utførelse: Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.
  
== Alternative løsninger ==
+
{{lærebokstoff| Krav til isolasjonsavstander for forsterkningsledere/AT-ledere står i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV.}}</onlyinclude>
Avsnittet beskriver alternative løsninger og krav til beskyttelsesskjerm for bruer over elektrisk jernbane dersom det er mulig å klatre på utsiden eller innsiden av beskyttelsesskjermen, eller dersom det benyttes herdet laminert glass i hele beskyttelsesskjermens høyde.
 
  
# I de tilfeller der det er mulig å få fotfeste på utsiden av beskyttelsesskjermen, dvs. at krav i avsnitt 2 pkt.2.2 ikke kan tilfredsstilles, må det monteres tverrskjerm på endene som hindrer adgang. Denne tverrskjermen kreves ikke innrammet i metall. Tillatte åpninger i tverrskjermen er max 2500 mm<sup>2</sup>. Tverrskjermen skal stikke min 500 mm ut fra kantdragers utside. Se figur .3. Evt. alternativ design av skjermen skal avtales med Jernbaneverket Hovedkontoret i hvert enkelt tilfelle.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05191'''''
# Som et alternativ til tverrskjerm beskrevet i punkt a), kan kantdrageren forsynes med et skråplan f.eks. i form av en skråstilt plate med min 60 helning i en lengde av min 1500 mm inn fra beskyttelsesskjermens ender, slik at fotfeste umuliggjøres. Se figur .3.
+
 +
b) Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.
  
<center>[[Image:]]</center>
+
1. Utførelse: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget
 +
begrenses eller unngås.
  
''Figur 10.3Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside''
+
2. Utførelse: Dersom avstand til planovergang eller plattform er så kort at kontaktledningen ikke kan senkes tilstrekkelig, skal fri høyde være større slik at
 +
kravene til ledningsføring for kontaktledningen overholdes.
  
# Dersom nedre 1 meter av beskyttelsen utføres i herdet laminert glass, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. 2.3 - 2.3.
+
3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter er i noen tilfeller mulig med små konsekvenser for jernbanen. I disse tilfeller kan det søkes om dispensasjon.
# Dersom det er klatremuligheter på beskyttelsens innside i form av føringsskinne, håndlist eller lignende, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. 2.3 - 2.3.
 
# Skjermen skal bestå av varmforsinket stål eller aluminium og ha jordforbindelse til skinne. Se figur .4
 
# Skjermen skal normalt være i tett utførelse, utført av metall. Alternativt kan det benyttes skjerm med åpninger, største tillatte åpninger i skjermen er max 900 mm<sup>2</sup>. Største tillatte åpning kan ha lengde max 30 mm. Se figur .4.
 
# Skjermen skal monteres med overkant under overkant kantdrager. Se figur .4.
 
# Skjermen skal monteres med en vinkel nedover på min 20. Se figur .4
 
# Skjermens skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom skjermens avslutning og spormidt er min 1.5 meter. Se figur .5.
 
# Alternative løsninger av denne type skjerm kan tillates. Slike løsninger må avtales og godkjennes av JBV Hovedkontoret i hvert enkelt tilfelle.
 
# Skjermen tillates utført som parallellogram (slik at den følger sporets trase).
 
  
<center>[[Image:]]</center>
+
{{lærebokstoff|Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningen. Det kan fremdeles være nødvendig å justere høyden for forsterkningsledere. <br>
  
''Figur 10.4Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden og/eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen''
+
Ved laveste tillatte kontakttrådhøyde for system 20, må kontakttrådhøyden justeres ned fra normalhøyde over ca 1 km til hver side av brua. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller plattformer som har krav om større kontakttrådhøyde.
  
<center>[[Image:]]</center>
+
* Krav til profil for kontaktledning står i:[[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Minste tverrsnitt]].
 +
* Krav til høyde for kontakttråd står i: [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Mekanisk_utforming#Kontakttr.C3.A5dh.C3.B8yde_og_kontakttr.C3.A5dh.C3.B8ydeendring|Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring]].}}
 +
</onlyinclude>
  
''Figur 10.5Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget''
+
=  Utforming av gangbaner i stasjonsområder =
  
== Krav til beskyttelsesskjerm for bruer uten gang/sykkeltrafikk ==
+
Det henvises til [[Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overgangsbruer]] .
Avsnittet gir krav til beskyttelsesskjerm for bruer over elektrisk jernbane der gang/sykkeltrafikk ikke er tillatt, og der kjøretøyer ikke tillates å stoppe under normale forhold (motorveg). Kravene gjelder i stedet for kravene gitt foran.
 
  
Dersom ikke alle krav gitt i dette avsnitt er tilfredsstilt, gjøres kravene i avsnitt 2.2 og avsnitt 2.3 gjeldende.
+
=  Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane =
 +
== Godkjenning ==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05192'''''
 +
 +
a) Bane NOR, ved infrastruktureier skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne beskyttelsesskjerm eller andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler før arbeidene med brua starter.</onlyinclude>
  
# Total høyde målt fra overkant kantdrager, skal være min. 1000 mm. Se figur .6.
+
== Generelle krav til beskyttelsesskjerm ==
# Standard brurekkverket kan benyttes uten ekstra krav til åpninger.
 
# Det skal benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Se figur .6.
 
# Skjermen skal bestå av ubehandlet korrosjonssikkert metall og ha jordforbindelse til skinne, direkte eller over en filterimpedanse.
 
# Skjermen skal normalt være i tett utførelse. Alternativt kan det benyttes skjerm med åpninger, største tillatte åpninger i skjermen er max 900 mm<sup>2</sup>. Største tillatte åpning kan ha lengde max 30 mm. Skjermen skal dimensjoneres for å bære snø og islaster for området den monteres i.
 
# Skjermen skal monteres med overkant under overkant kantdrager.
 
# Skjermen skal monteres med en vinkel nedover på 20. Se figur .6.
 
# Fri avstand fra toppen av beskyttelsesskjermen til nærmeste strømførende ledning skal være min 3.5 meter. Se figur .6.
 
# Skjermens skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom skjermens avslutning og spormidt er min 2.0 meter. Se figur .7.
 
  
<center>[[Image:]]</center>
+
<onlyinclude>'''''TRV:05193'''''
 +
 +
a) Krav for utforming av beskyttelsesskjerm mot direkte berøring av spenningsførende deler skal prosjekteres iht. [[Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane]].
 +
</onlyinclude>
 +
For dimensjonering av beskyttelsesskjerm henvises til NS- EN 1991-1.
  
''Figur 10.6Krav til beskyttelse på bruer uten gang/sykkeltrafikk og med stanseforbud for kjøretøyer''
+
=  Rekkverk =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05194'''''
 +
 +
a) Overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner i veglinja med tilsvarende sikringsbehov, skal ha rekkverk i
 +
henhold til Statens Vegvesen Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder og til Statens Vegvesen V161 Brurekkverk.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05195'''''
 +
 +
b) Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minst 4,5 m fra senter spor.</onlyinclude>
  
<center>[[Image:]]</center>
+
<onlyinclude>'''''TRV:05196'''''
 +
 +
c) Minimum rekkverkshøyde i stasjonsområde skal være minst 1,2m.</onlyinclude>
  
''Figur 10.7Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget''
+
<onlyinclude>'''''TRV:05197'''''
 +
 +
d) Rekkverk på overgangsbruer med gang-og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens Vegvesen V161Brurekkverk , Kapittel 3.6
 +
</onlyinclude>

Nåværende revisjon fra 4. jun. 2020 kl. 12:30


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.

Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.

TRV:05185

a) Infrastruktureier skal kontaktes i en tidlig fase for planlegging av overgangsbruer.

TRV:05186

b) Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering skal benyttes for prosjektering av overgangsbruer.

TRV:05187

c) For utførelse skal Statens Vegvesen Håndbok R761 og 762 benyttes.

TRV:05188

d) Brudekke skal alltid være tett.

TRV:05189

e) Drenering skal utføres iht.Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

For krav om fri bredde og høyde over jernbanestrekninger se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer.

For krav om utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifiserte jernbanestrekninger se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane.

For krav om rekkverk se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Rekkverk.

Ulykkeslaster forårsaket av jernbanetrafikk er angitt i NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel.4.5.

2 Kontroll og godkjenning

Det skal gjennomføres prosjekteringskontroll av hver enkelt konstruksjon. Regler for Kontroll og godkjenning er definert under JD525 Kap. 4 pkt 5

3 Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer

TRV:05190

a) Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 4,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 4,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.

1. Utførelse: Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.

Krav til isolasjonsavstander for forsterkningsledere/AT-ledere står i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV.

TRV:05191

b) Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

1. Utførelse: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget begrenses eller unngås.

2. Utførelse: Dersom avstand til planovergang eller plattform er så kort at kontaktledningen ikke kan senkes tilstrekkelig, skal fri høyde være større slik at kravene til ledningsføring for kontaktledningen overholdes.

3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter er i noen tilfeller mulig med små konsekvenser for jernbanen. I disse tilfeller kan det søkes om dispensasjon.

Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningen. Det kan fremdeles være nødvendig å justere høyden for forsterkningsledere.

Ved laveste tillatte kontakttrådhøyde for system 20, må kontakttrådhøyden justeres ned fra normalhøyde over ca 1 km til hver side av brua. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller plattformer som har krav om større kontakttrådhøyde.


4 Utforming av gangbaner i stasjonsområder

Det henvises til Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overgangsbruer .

5 Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane

5.1 Godkjenning

TRV:05192

a) Bane NOR, ved infrastruktureier skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne beskyttelsesskjerm eller andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler før arbeidene med brua starter.

5.2 Generelle krav til beskyttelsesskjerm

TRV:05193

a) Krav for utforming av beskyttelsesskjerm mot direkte berøring av spenningsførende deler skal prosjekteres iht. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane.

For dimensjonering av beskyttelsesskjerm henvises til NS- EN 1991-1.

6 Rekkverk

TRV:05194

a) Overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner i veglinja med tilsvarende sikringsbehov, skal ha rekkverk i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder og til Statens Vegvesen V161 Brurekkverk.

TRV:05195

b) Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minst 4,5 m fra senter spor.

TRV:05196

c) Minimum rekkverkshøyde i stasjonsområde skal være minst 1,2m.

TRV:05197

d) Rekkverk på overgangsbruer med gang-og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens Vegvesen V161Brurekkverk , Kapittel 3.6