Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer

< Bruer og konstruksjoner‎ | Prosjektering og bygging
Revisjon per 29. jan. 2016 kl. 15:12 av Pek (diskusjon | bidrag) (Vedlikehold av lenker)

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.

For krav til påkjørselslaster, se påkjørselslaster.

Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.

2 Fri bredde og fri høyde

a) Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 4,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 4,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.

b) Krav til fri høyde mellom skinnetopp laveste skinne og bruoverbygningen er gitt i Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt.

3 Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane

3.1 Godkjenning

a) Jernbaneverket skal i hvert enkelt tilfelle alltid godkjenne bruer, rekkverk og beskyttelsesskjerm før arbeidene med brua starter.

3.2 Generelle krav til beskyttelsesskjerm

Avsnittet gir de generelle krav til beskyttelsesrekkverkskjerm for bruer over elektrisk jernbane. Dersom ikke alle krav er tilfredsstilt, gjelder tilleggskrav gitt i alternative løsninger og krav til beskyttelsesskjerm for bruer uten gang/sykkeltrafikk.

a) Total høyde målt fra tilgjengelig sted, f.eks. overkant kantdrager eller overkant brurekkverk, skal være min. 2000 mm, se Figur 1.

b) Nedre 1000 mm skal alltid være i tett utførelse, utført i betong, stål eller lignende, se Figur 1.

c) Øvre 1000 mm kan tillates utført med åpninger (netting eller lignende), med maksimale åpninger på 150 mm2 og maksimal lengde på 20 mm. Alternativt kan de øvre 1000 mm utføres i herdet og laminert glass, se Figur 1

d) Spalten mellom beskyttelsesskjermens nedre del og brudekket skal ikke være større enn 1 mm.

e) Det skal ikke være mulig å klatre på innsiden av beskyttelsesskjermen. Dvs. at innsiden skal være glatt. Sprang, dvs. horisontale flater, skal ikke være større enn 5 mm

f) Det skal ikke være mulig å klatre på utsiden av beskyttelsesskjermen. Dvs. at utsiden skal være glatt. Utsidens nedre del skal flukte med kantdragerens utside. 20 mm sprang tillates dersom kantdrager er tilsvarende avfaset med 45°. Sprang på 50 mm tillates i 1 meters høyde. Se Figur 1.

g) Beskyttelsesskjerm av ledende materiale skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets. For krav til utførelse, valg av utjevningsforbindelse og tverrsnitt, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning. Dersom skjermen er utført av ikke ledende materiale skal dette rammes inn/omgis av metall som er jordet til jernbaneskinnene. Denne metallrammen skal være ubehandlet eller varmforsinket og danne en elektrisk lukket krets omkring det ikke - ledende materialet. Rusttrege stål tillates ikke benyttet. Dersom metallkonstruksjonen består av flere deler, skal disse forbindes med sveiste eller skrudde forbindelser. Jordforbindelsen må spesifiseres og normalt utføres av Jernbaneverket.

h) Beskyttelsesskjermen skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom beskyttelsens avslutning og spormidt er min. 4 meter. Se Figur 2. Dersom det går flere ledninger, måles avstanden til nærmeste. Dette må avklares med Jernbaneverket i det enkelte tilfelle.

i) Dersom overkant av brudekket (tilgjengelig areal) er min. 10 meter over øverste ledning tilhørende jernbaneanlegget, kan beskyttelse sløyfes. Dette måimidlertid avtales særskilt med Jernbaneverket.

j) Dreneringshull i brubanen skal ikke forekomme innenfor en avstand av 1,0 m fra spormidt eller spenningsførende kontaktledningsdeler

k) Advarselsskilter skal settes opp på beskyttelsesskjermer på overgangsbruer. Skiltene skal plasseres på hver ende av beskyttelsesskjermen, vendt mot vegen. På lange bruer plasseres flere skilter, maks. 15 m mellom hvert skilt.

Brøytetette rekkverk vil være aktuelt over mange jernbaneanlegg. Utstrekning av dette diskuteres i de enkelte prosjekt.
Figur 1: Generelle krav til beskyttelsesskjerm. Snitt
Figur 2: Krav til utstrekning av beskyttelsesskjerm. Plan

3.3 Alternative løsninger

Avsnittet beskriver alternative løsninger og krav til beskyttelsesskjerm for bruer over elektrisk jernbane dersom det er mulig å klatre på utsiden eller innsiden av beskyttelsesskjermen, eller dersom det benyttes herdet laminert glass i hele beskyttelsesskjermens høyde.

a) I de tilfeller der det er mulig å få fotfeste på utsiden av beskyttelsesskjermen, dvs. at krav i generelle krav til beskyttelsesskjerm ikke kan tilfredsstilles, må det monteres tverrskjerm på endene som hindrer adgang. Denne tverrskjermen kreves ikke innrammet i metall. Tillatte åpninger i tverrskjermen er max 2500 mm2. Tverrskjermen skal stikke min 500 mm ut fra kantdragers utside. Se Figur 3. Evt. alternativ design av skjermen skal avtales med Jernbaneverket i hvert enkelt tilfelle.

b) Som et alternativ til tverrskjerm beskrevet i punkt a), kan kantdrageren forsynes med et skråplan f.eks. i form av en skråstilt plate med min 60° helning i en lengde av min 1500 mm inn fra beskyttelsesskjermens ender, slik at fotfeste umuliggjøres. Se Figur 3.

Figur 3: Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside

c) Dersom nedre 1 meter av beskyttelsen utføres i herdet laminert glass, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. e-k.

d) Dersom det er klatremuligheter på beskyttelsens innside i form av føringsskinne, håndlist eller lignende, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. e-k.

e) Skjermen skal bestå av varmforsinket stål eller aluminium og ha jordforbindelse til skinne. Se Figur 4.

f) Skjermen skal normalt være i tett utførelse, utført av metall. Alternativt kan det benyttes skjerm med åpninger, største tillatte åpninger i skjermen er max 900 mm2. Største tillatte åpning kan ha lengde max 30 mm. Se Figur 4.

g) Skjermen skal monteres med overkant under overkant kantdrager. Se Figur 4.

h) Skjermen skal monteres med en vinkel nedover på min 20°. Se Figur 4.

i) Skjermens skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom skjermens avslutning og spormidt er min 1.5 meter. Se Figur 5.

j) Alternative løsninger av denne type skjerm kan tillates. Slike løsninger må avtales og godkjennes av Jernbaneverket i hvert enkelt tilfelle.

k) Skjermen tillates utført som parallellogram (slik at den følger sporets trase).

Figur 4: Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen
Figur 5: Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget

3.4 Krav til beskyttelsesskjerm for bruer uten gang/sykkeltrafikk

Avsnittet gir krav til beskyttelsesskjerm for bruer over elektrisk jernbane der gang/sykkeltrafikk ikke er tillatt, og der kjøretøyer ikke tillates å stoppe under normale forhold (motorveg). Kravene gjelder i stedet for kravene gitt foran.

Dersom ikke alle krav gitt i dette avsnitt er tilfredsstilt, gjøres kravene i avsnitt 3.2 og avsnitt 3.3 gjeldende.

a) Total høyde målt fra overkant kantdrager, skal være min. 1000 mm. Se Figur 6.

b) Standard brurekkverket kan benyttes uten ekstra krav til åpninger.

c) Det skal benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Se Figur 6.

d) Skjermen skal bestå av ubehandlet korrosjonssikkert metall og ha jordforbindelse til skinne, direkte eller over en filterimpedanse.

e) Skjermen skal normalt være i tett utførelse. Alternativt kan det benyttes skjerm med åpninger, største tillatte åpninger i skjermen er max 900 mm2. Største tillatte åpning kan ha lengde max 30 mm. Skjermen skal dimensjoneres for å bære snø og islaster for området den monteres i.

f) Skjermen skal monteres med overkant under overkant kantdrager.

g) Skjermen skal monteres med en vinkel nedover på 20°. Se Figur 6.

h) Fri avstand fra toppen av beskyttelsesskjermen til nærmeste strømførende ledning skal være min 3.5 meter. Se Figur 6.

i) Skjermens skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom skjermens avslutning og spormidt er min 2.0 meter. Se Figur 7.

Figur 6: Krav til beskyttelse på bruer uten gang- og sykkeltrafikk og med stanseforbud for kjøretøyer
Figur 7: Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget uten gang- og sykkeltrafikk