Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Bruer og konstruksjoner‎ | Vedlikehold
Revisjon per 27. des. 2010 kl. 14:16 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Ny side: =Omfang= Kapitlet omfatter alle *Jernbanebruer på Jernbaneverkets hoved- og sidespor, og på de i forbindelse med Jernbaneverket anlagte havnespor og private sidespor hvor tilsyn og vedli...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Kapitlet omfatter alle

  • Jernbanebruer på Jernbaneverkets hoved- og sidespor, og på de i forbindelse med Jernbaneverket anlagte havnespor og private sidespor hvor tilsyn og vedlikehold påhviler Jernbaneverket.
  • Overgangsbruer som eies av Jernbaneverket. For øvrige overgangsbruer fremgår ansvar for inspeksjon og vedlikehold av avtale for den enkelte bru. Jernbaneverket skal likevel sikre at ingen overgangsbruer er i en slik stand at de utgjør en sikkerhetsrisiko.

Unntatt er mindre massivbruer med ett eller flere gjennomløp dersom ingen av løpene har større lysåpning enn 2 m. Unntaket gjelder ikke bruer hvor spor eller ballast hviler direkte på bruoverbygningen.

2 Generelt

▶ a) Jernbaneverkets bruer skal til enhver tid ha tilfredsstillende standard og sikkerhetsnivå.

  1. For å sikre dette skal det gjennomføres inspeksjoner og kontroller som angitt i de generiske arbeidsrutiner i vedlegg 4.d. I tillegg utføres spesialinspeksjoner og levetidskontroller som angitt i avsnitt 2.2 og 2.3.
  2. Inspeksjonene bør foretas om sommeren, slik at eventuelle nødvendige utbedringsarbeider skal kunne utføres i sommerhalvåret.


▶ b) For nye bruer skal det utføres ferdigbefaring ved overlevering og garantibefaring 3 år etter at brua er tatt i bruk.

2.1 Klassifisering av skader

Skader som oppdages ved inspeksjoner klassifiseres i henhold til alvorlighetsgrad med tanke på sikkerhet og vedlikeholdsutgifter. Klassene 1-4 benyttes ut fra tabellen under.

S Sikkerhetsprioritering Tiltak
1 Kritisk skade Utbedres straks
2 Stor skade/mangel Utbedres innen ett år
3 Middels skade/mangel Utbedres innen seks år
4 Liten/ingen skade av betydning for sikkerheten
V Vedlikeholdsprioritering Tiltak
1 Bruas tilstand forringes allerede Utbedres snarest
2 Bruas tilstand forringes ikke i løpet av ett år Utbedres innen ett år
3 Bruas tilstand forringes ikke i løpet av seks år Utbedres innen seks år
4 Utbedres innen seks år Celletekst

2.2 Spesialinspeksjon

▶ a) Spesialinspeksjoner skal utføres etter alvorlige skader pga. påkjørsel, overlast, oversvømmelse osv., eller der bruinspeksjonen angir at det er behov for en grundigere vurdering av skadene og utvidet prøveomfang.

Spesialinspeksjonen skal omfatte deler av brua eller hele brua. Spesialinspeksjon er nærmere beskrevet i vedlegg 4.b.

2.3 Levetidskontroll

Det bør utføres en beregning av levetid for eldre stålbruer. Levetidskontroll er nærmere omtalt i vedlegg 4.c.

2.4 Rekkverk på eldre bruer


▶ a) Det skal være rekkverk på følgende bruer:

  • Alle bruer med lengde ≥ 10 m og
  • Alle bruer med lengde ≥ 5 m og  10 m der bruhøyden er  3 m

På bruer hvor rekkverk allerede er montert, skal rekkverket bevares og vedlikeholdes. For nye bruer gjelder krav i [JD 525].

3 Rapportering

▶ a) Tilstander/skader som oppdages under inspeksjon, og som av inspektøren anses som kritiske for sikkerheten skal omgående varsles til oppdragsgiver.


▶ b) Utførte inspeksjoner skal registreres i Banedata. På strekninger hvor Banedata ikke er implementert, kan inspeksjoner registreres i lokalt system for oppfølging (bru-DOP).

c) Hvis ikke hele brua er inspisert skal det fremgå av registreringen hvilke deler av brua som ikke er inspisert.

d) Kun skader og uregelmessigheter skal rapporteres. Dvs. de brudeler, komponenter og detaljer som ikke er rapportert skadet regnes å være skadefrie.

4 Sporbarhet

Det er ikke gitt krav til sporbarhet for noen komponenter knyttet til bruer, ref avsnitt 9.2 kapittel 2 [JD 502].