Endringslogg Tele/Prosjektering og Bygging

< Endringslogg Tele
Revisjon per 4. feb. 2019 kl. 10:26 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 05.02 2019)

1 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 05.02 2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele Prosjektering og bygging Transmisjonssystemer Bane NOR legger til kategori-0 rom som en opsjon for innplassering av Nasjonale noder i transmisjonsnettet 560_2018_Endringsartikkel_2151
Tele Prosjektering og bygging Radiosystemer Byggetekniske_og_elektrotekniske_krav_til_antennemaster Bane NOR oppdaterer referanser til byggestandarder for antennemaster,retningslinjer fra masteprodusenter og klargjør jordingskrav til mastekunstruksjoner. 560_2018_Endringsartikkel_2162
Tele Prosjektering og bygging Kabelanlegg Krav_til_kabelkum_og_trekkekum Bane NOR oppdaterer retningslinjer for kabel og trekkekummer 560_2018_Endringsartikkel_2169

2 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 13.09 2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Tekniske Krav Bane NOR legger til SIP som alternativ signaleringsform mot eksterne systemer 560_2018_Endringsartikkel_2003
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Tunneler Bane NOR forenkler og standardiserer krav til radiodekning i tunnel. Felles krav for GSM_R,nødnett og evt. kommersiell dekning 560_2018_Endringsartikkel_2006
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Radiodekning for ETCS Bane NOR oppdaterer dekningskrav for ETCS 560_2018_Endringsartikkel_2020
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Bane NOR fjerner krav til fastmonterte "nødanropsinretninger" - 560_2018_Endringsartikkel_2027
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Antenner og strålekabel Bane NOR oppdaterer krav til utførelse av oppheng for strålekabel 560_2018_Endringsartikkel_2043

3 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 01.02 2018

Det er ingen kravendringer i Tele/Prosjektering og bygging ved denne revisjonen.

Krav som tidligere lå i avsnittet Tunneler/Prosjektering og bygging/Kommunikasjonssystemer er flyttet til Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer#Tunneler.

4 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 01.02 2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Dokumentasjon Bane NOR innskjerper krav til dokumentasjonsverktøy og filformat 560_2017_Endringsartikkel_1659
Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg Bane NOR innskjerper krav om bruk av Telemator 560_2017_Endringsartikkel_1660
Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer Bane NOR endrer krav til DWDM systemer 560_2017_Endringsartikkel_1661

5 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Solstr.C3.A5ling Behandlet under forslag til felles elektro 510_2016_Endringsartikkel_1487

6 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Temperatur Endret krav til temperaturnivå i bygning uten klimakontroll 560_2015_Endringsartikkel_1211
Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle tekniske krav#Teletekniske bygninger og rom Krav a) "Dør til rom hvor det er plassert batterianlegg skal merkes med opplysning om at det er plassert batterianlegg i rommet": Kravet utgår. 560_2015_Endringsartikkel_1206

7 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Vind Endret krav til vindlaster 560_2015_Endringsartikkel_1159

8 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg#Krav til fysiske egenskaper Nytt krav til kobberkabler 560_2014_Endringsartikkel_969
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Kanal/røranlegg for fiberkabel Krav om min. 1 G96-kabel ved fornyelse av fiberkabelanlegg. 560_2014_Endringsartikkel_990

9 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Anleggsspesifikke krav/Skjøter, avgreininger, termineringer/Fiberkabel/Generelt Nytt krav d) om antall fiberforbindelser mellom teletekniske rom i tunneler 560_2014_Endringsartikkel_808
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Kabelanlegg#Anleggsspesifikke krav/Skjøter, avgreininger, termineringer/Fiberkabel/Termineringer I krav a) er det foretatt et skille mellom terminering generelt og terminering for radiosystemer i tunneler 560_2014_Endringsartikkel_808
Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer#Antenner_og_strålekabel Innholdet i krav j) er omarbeidet og for en stor del omgjort til lærebokstoff 560_2014_Endringsartikkel_834


10 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # Jording Innholdet i avsnitt 9 er supplert med ny tekst for tydeliggjøring, krav er omgjort til lærebokstoff. 560_2013_Endringsartikkel_660

11 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle tekniske krav Kapitlet er omarbeidet i struktur og slik at RAMS-krav tydeliggjøres, og konkrete krav samles i de respektive fagkapitler. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_607
Tele/Prosjektering_og_bygging/Driftstøttesystemer Helt nytt kapittel for å synliggjøre krav til Jernbaneverkets driftstøttesystemer for Tele (Drift- og Vedlikeholdsplattformen) på ett sted. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_603
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kjøreveiskunde-_og_trafikkinformasjonssystemer Kapittelet er helt omarbeidet. Kravene er tilpasset dagens og morgendagens teknologi og Jernbaneverkets behov for informasjonssystemer og videoovervåkning. Det er lagt inn RAMS-krav. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_630
Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer Kravene er oppdatert for GSM-R. Det er lagt inn krav for tilrettelegging for MIT. Det er lagt inn RAMS-krav for radiosystemer, krav til GSM-R-terminaler for togleder, txp, driftsoperatører, elkraftoperatører og fastmonterte telefoner i tunnel, antennemaster inklusive fundamenter. Det er ikke spesifisert krav til nødnett eller krav til GSM-R-terminaler i rullende materiell. Krav til radiolinjer er flyttet til transmisjon. Det er tatt inn krav til overvåkningssystemer. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_629
Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer Kravene er tilpasset til dagens teknologi og inndelt i funksjons- og anleggskrav. Det er lagt inn føringer og krav for å dekke kommunikasjonsløsninger for dagens og fremtidige jernbaneinfrastruktur. Det er lagt inn spesifikke RAMS-krav til transmisjonsssytemer. Krav til radiolinjer er flyttet fra kapittel om radiosystemer til transmisjon. Nye transmisjonsløsninger gir bedre muligheter for sentral drift- og vedlikehold av systemer pga. bedre muligheter for overvåkning. Kravene er basert på at det er åpent nett iht. EN 50159. Krav til TTS er tatt ut da denne teknologien blir erstattet med distribusjonsenheten OTI. Utrangerte systemer er fjernet. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_628
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg Kravene er tilpasset til dagens teknologi og inndelt i funksjons- og anleggskrav. Det er lagt inn føringer og krav for å dekke kommunikasjonsløsninger for dagens og fremtidige jernbaneinfrastruktur. Krav til kabler som ikke lenger anskaffes, er tatt ut av regelverket. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_627
Tele/Prosjektering_og_bygging/Teletekniske bygninger og rom Dette kapittelet er overført til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom 510_2013_Endringsartikkel_623
Tele/Prosjektering_og_bygging/Dokumentasjon Helt nytt kapittel. Alt som gjelder dokumentasjon for teleanlegg er tatt ut fra de andre telekapitlene, gjennomgått og samlet her i dette kapitlet. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_626

12 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kunde-_og_trafikkinformasjonsanlegg#Krav_til_kameraer Nytt krav for å sikre at anleggsspesifikke kvalitative funksjonelle krav til videoanlegg blir ivaretatt 560_2012_Endringsartikkel_447
Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonsanlegg#Optisk_grensesnitt Tydeliggjøring av krav (presisering av krav til terminering av fiberkabel)
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kunde-_og_trafikkinformasjonsanlegg#FUNKSJONELLE_KRAV#Videoanlegg Nytt krav for å sikre at funksjonelle krav til videoanlegg blir ivaretatt 560_2012_Endringsartikkel_446
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kunde-_og_trafikkinformasjonsanlegg#FUNKSJONELLE_KRAV Nytt krav for å sikre at kvalitative funksjonelle, anleggsspesifikke krav til til kunde- og trafikkinformasjonsanlegg blir ivaretatt 560_2012_Endringsartikkel_460

13 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabelanlegg#Skjøter, avgreninger og termineringer for fiberkabel Tydeliggjøring av krav for å unngå at avgrening foretas rett fra ODF i ettertid 560_2012_Endringsartikkel_349
Kabelanlegg#Skjøter, avgreninger og termineringer for fiberkabel Tydeliggjøring av krav (nødvendig presisering av hva klargjøring for terminering innebærer) 560_2012_Endringsartikkel_351
Radioanlegg#Tunnelradioanlegg Nødvendig oppdatering av kravtekst for tilpasning til dagens situasjon 560_2012_Endringsartikkel_350

14 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 04.03.2011

Endringslogg Tele pr 04.03.2011