Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CC (Styring, kontroll og signal) for konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Samsvar mellom TSI CC for konvensjonelle baner og teknisk regelverk
Kravnr. TSI Parameter Bok Kap. Avsn. TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Sikkerhet 550 RAMS. 1 (ja) 1,2,3
4.2.2 Funksjonalitet ETCS ombordutrustning 550 4 vedlegg b ja 2,3
4.2.3 Funksjonalitet ETCS infrastruktur 550 4 vedlegg b ja 2,3
4.2.4 EIRENE funksjoner 550 4 vedlegg b ja 2
4.2.5 EIRENE og ETCS luftgapspesifikasjoner 550 4 vedlegg b ja 2
4.2.6.1 Grensesnitt mellom ETCS og STM 550 4 vedlegg b ja 2
4.2.6.2 Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS 550 4 vedlegg b ja 2,3
4.2.6.3 Odometri 550 4 vedlegg b ja 3
4.2.7.1 Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner 550 4 vedlegg b ja 2
4.2.7.2 Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler 550 4 vedlegg b ja 3
4.2.7.3 Grensesnitt GSM-R – radioblokksentral 550 4 vedlegg b ja 2,3
4.2.7.4 Grensesnitt Eurobalise - LEU 550 4 vedlegg b ja 2
4.2.7.5 Grensesnitt Euroloop – LEU 550 4 vedlegg b ja 2
4.2.7.6 Forberedelse for installasjon av ERTMS infrastruktur 550 4 vedlegg b ja 3
4.2.8 Krypteringsnøkler, håndtering av 550 4 vedlegg b ja 2,3
4.2.9 ETCS-identiteter, håndtering av 550 4 vedlegg b ja 3
4.2.10 Lagervarmgangsdetektor (HABD) 550 4 vedlegg b ja 2,4
4.2.11 Kompatibilitet med togdeteksjon 550 7 3 Ja
4.2.12.1 EMC mellom systemer og delsystemer 510 4 2.1 Ja
4.2.12.2 EMC-kompatibiltiet mellom rullende materiell og infrastruktur 590 Vedlegg 5a Ja
4.2.13 ETCS DMI 550 4 vedlegg b ja 3
4.2.14 EIRENE DMI 550 4 vedlegg b ja 2,3
4.2.15 Dataregistrering (Black Box) 550 4 vedlegg b ja 2,3
4.2.16 Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner 550 4 vedlegg b ja 3
4.3.1 Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring
4.3.1.1 Driftsregler 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.2 ETCS grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.3 EIRENE grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.4 Grensesnitt mot lovgitt regisrering av data 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.5 Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.6 Utkobling av ETCS-funksjonaliteten ombord 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.7 Håndtering av krypteringsnøkler 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.8 Varmgangsdetektorer 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.9 Lokomotivførerens aktsomhet 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.10 Bruk av sandingsutstyr 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.1.11 Lokomotivførerens ytre synsfelt 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.2 Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell
4.3.2.1 Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
4.3.2.2 EMC mellom rullende materiell og systemer og delsystemer montert langs sporet 510 4 2.1 Ja
4.3.2.3 Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.4 Plassering av antenner om bord for styring og kontroll 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.5 Fysiske miljøforhold 590? ? ? Ja
4.3.2.6 EMC 590? ? ? Ja
4.3.2.7 Utkobling av ETCS-funksjonaliteten om bord 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.8 Grensesnitt for data 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.9 Varmgangsdetektorer 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.10 Frontlys på rullende materiell 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.11 Lokomotivførerens aktsomhetsfunksjon 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.12 Odometri 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.13 Grensenitt mot registrering av data 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.14 Formontering om bord 550 4 vedlegg b Ja
4.3.3 Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur
4.3.3.1 Togdeteksjonssystemer 550 7 3 Ja
4.3.3.2 Antenner montert langs sporet 550 ? ? Ja
4.3.3.3 Fysiske miljøforhold 550 7 3 Ja
4.3.3.4 EMC 510 4 2.1 Ja
4.3.4 Grensesnitt mot delsystem for energi
4.3.4.1 EMC 550 4 vedlegg b Ja
Merknader
1 Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
2 Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
3 Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.
4 Inntil videre ivaretatt i JBVs deteksjonsstrategi