Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom

< Felles elektro‎ | Prosjektering og bygging
Revisjon per 24. nov. 2010 kl. 08:44 av Pek (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Hensikt og omfang = Hensikten med dette kapitlet er å angi bygningsmessige og elektrotekniske krav til elektrotekniske bygninger/rom. Det skilles mellom tre kategorier elektrotekniske ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å angi bygningsmessige og elektrotekniske krav til elektrotekniske bygninger/rom.

Det skilles mellom tre kategorier elektrotekniske rom slik:

Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst


Kategori 1:Elektrotekniske rom på større stasjoner (f.eks. knutepunktstasjoner) som rommer elektrosystemer av stor betydning for Jernbaneverkets elektrotekniske anlegg og for togframføringen.

Kategori 2:Elektrotekniske rom på mindre stasjoner

Kategori 3:Elektrotekniske rom i kiosker (for eksempel blokkpost, radiokiosk etc.)

2 Byggtekniske krav

2.1 Plassering

2.1.1 Bygning

Bygningen skal plasseres utenfor kontaktledningens slyngfelt, dvs. minimum 5 meter fra spormidt.

Det skal være lett atkomst til bygningen slik at utstyr kan fraktes direkte fra transportmiddel og inn i bygningen.

2.1.2 Internt i bygning

Elektrotekniske rom skal plasseres slik i bygning at utstyr enkelt kan transporteres inn i rommet. Over elektrotekniske rom skal det ikke være rom med forbindelser til vann og kloakk. Det bør unngås å plassere elektrotekniske rom i kjeller. Dersom elektrotekniske rom likevel blir plassert i kjeller, og det kan være fare for oversvømmelse, skal det være avløp i rommet med tilbakeslags­ventil. Ved en prosjektering av ny bygning bør en mindre flomutsatt tomt vurderes.

2.2 Utførelse

Egne (elektro)hus/(elektro)kiosker kan utføres i vanlige bygningsmaterialer så som tre, betong, tegl eller andre materialer egnet for oppbevaring av elektrisk/elektronisk utstyr. Bygningen bør ha en utvendig kledning som ikke er elektrisk ledende.

2.3 Elektrotekniske rom

Det skal ikke forekomme ledninger for vann og kloakk i elektrotekniske rom. Det skal heller ikke forekomme ledninger med for vann, gass, damp, kloakk eller stakekum for kloakk, dersom dette ikke er i tilknytning til brannslukkingsanlegg.

Rom rett over rom med elektroteknisk utstyr skal det ikke være bad, kjøkken eller annet våtrom. Uvedkommende gjenstander må ikke oppbevares i rommene.

2.3.1 Elektrisk installasjon

Elektrisk installasjon (lys og varme) i rommet skal være i henhold til [FEL]. Det skal være god belysning. Dersom det benyttes reflektorarmaturer, skal disse være av en slik type at de ikke samler støv som kan virvles ut i rommet ved luftstrømmer e.l..

I elektroteknisk rom skal kabling foretas med halogenfrie materialer,

2.3.2 Plass for dokumentasjon

I elektrotekniske rom av kategori 1 og 2, skal det alltid beregnes plass for et bord med skuff for oppbevaring av beskrivelser og tegninger, skap for reservedeler, nødvendige stoler, og hylle for innsetting av permer. I elektrotekniske rom av kategori 3, bør det være hylle for innsetting av permer.

2.3.3 Utførelse

Innvendig skal rom være utført med brannherdig kledning. Mur eller murstein skal kles med brannherdige plater. Gulvet skal ha antistatisk gulvbelegg med jordforbindelse, fortrinnsvis i størrelsesorden 0,1 til 1 MΩ. Vegger og tak skal males med lett vaskbar maling.

På veggene skal det være mulig å feste teknisk utstyr. Det skal derfor innlegges vannrette forsterkning i veggene i 1,5 m høyde. Støpte gulv skal være stålpusset. Markfuktighet skal ikke kunne trenge inn i rommet. Kabelinntak skal være tette slik at fuktighet og/eller gnagere ikke kan komme inn i rommet. Det skal ikke benyttes materialer eller væsker, f.eks. silikon, som kan avgi skadelige gasser til de elektriske komponentene.

2.3.4 Størrelse på rom

Når dimensjonene av rommet skal fastlegges, skal det alltid tas hensyn til mulige fremtidige utvidelser av utstyret. Det skal beregnes plass slik at data/kommunikasjonsutstyr kan plasseres med tilgang til både for og bakside. Det skal være god plass til å bevege seg i forhold til det tekniske utstyret. Takhøyde skal være minimum 240 cm.

2.3.5 Temperatur

I elektrotekniske rom av kategori 1 og 2, skal temperaturen holdes på nominelt 18 °C. Maksimalt skal temperaturen ikke overstige 35 °C, og man skal søke å unngå temperatursvingninger. Se krav til temperaturforandringer gitt i [JD 551]. Rommet skal ha termostatstyrt oppvarming. Elektrotekniske rom av kategori 1 bør være utstyrt med kjøleaggregat, hvor varmeveksling foregår mellom ytre og indre luft. I elektrotekniske rom av kategori 3 skal romtemperaturen holdes innenfor -15 °C til +45 °C.</nowiki>

2.3.6 Fuktighet

Anbefalt relativ luftfuktighet er ca. 50 %.

2.3.7 Støv

Elektrotekniske rom skal bygges slik at støv hindres i å trenge inn i rommet. Vegger og tak skal utføres i materiale som ikke avgir støvpartikler til rommet. Se også kapittel 5 [JD 510] om kabellegging og kabelkanaler.

2.3.8 Gulvstyrke

Datagulv bør tåle følgende:

Lastekapasitet ved 2 mm nedbøyning
Punktlast (N) uten bærende element
Jevnt fordelt last (N/m2)
Punktlast (N) med bærende element
Jevnt fordelt last (N/m2)
Kant (N)
Senter (N)
Kant (N)
Senter (N)
3700
4800
18000
4500
5200
22000

Ved prosjektering av datagulv er det viktig å avklare følgende punkter:

 • Krav til overgangsmotstand til jord
 • Krav til tetting mot konstruksjoner ved kjøling fra undersiden
 • Krav til bæreevne og avstivning
 • Ønsket belegg, og byggherren skal kunne fritt velge farge
 • Behov for utsparinger
 • Høyde på bein
 • Krav til innfesting av bein
 • Er det behov for trapp?
 • Skal det legges fram måleresultater for gulvet?
 • Krav til FDV-dokumentasjon
 • Skal det monteres inn rister, el-bokser el.?
 • Er det krav om branndetektering under gulv?
 • Skal det monteres vannfølere under gulv.
 • NB! Alle installasjoner under gulv bør tilpasses datagulvbein.
 • Skal kabelbruer eller annet utstyr kunne festes til datagulvbein?

2.3.9 Merking

Dersom elektrotekniske rom inneholder batterianlegg, skal dette angis på dør. Det skal også angis type brannslukkingsanlegg.

2.3.10 Vinduer

Det bør ikke være vinduer i elektrotekniske rom. Dersom det må plasseres vinduer i rommet, skal disse være i samsvar med brannklasse 3 (plan- og bygningsloven), hindre innsyn i rommet og gi tilstrekkelig solavskjerming, slik at det som er foreskrevet under klima overholdes.

2.4 Atkomst

2.4.1 Større stasjoner, rom av kategori 1

Atkomst til elektrotekniske rom av kategori 1 bør være via dobbeltbladet dør som slår ut av rommet med minimum 180 cm bredde og minimum 210 cm høyde, slik at utstyr uhindret kan transporteres inn og ut av rommet. Eventuell atkomst til rommet via andre rom, ganger e.l., skal være av en slik beskaffenhet at dette ikke hindrer transportering av utstyr til eller fra rommet. Dør inn til det elektrotekniske rom skal være sikret slik at uvedkommende ikke kan ta seg inn rommet. Dør bør også utstyres med overvåking til et sentralt døgnbemannet sted. Rommene bør ha datagulv.

2.4.2 Mindre stasjoner, rom av kategori 2 og 3

Atkomst til rom av kategori 2 og 3 bør være via dør med bredde minimum 90 cm og høyde minimum 210 cm, som slår ut av rommet. Rommene bør ha datagulv. Forøvrig som for kategori 1.

2.5 Brannsikring

2.5.1 Deteksjon

Elektrotekniske rom av kategori 1 og 2 skal utstyres med varme og røykdetektorer. Behov for røykdetektorer i rom av kategori 3 vurderes i hvert enkelt tilfelle.

2.5.2 Brannhemming

Alle elektrotekniske rom skal være utført med bygningsmaterialer i henhold til brannklasse 3 i plan- og bygningsloven og forskrifter dertil.

Kabelgjennomføringer skal tettes med materiale som sikrer at bygningsdelens brannklasse opprettholdes, ref. [FEL].

2.5.3 Brannslukking

Elektrotekniske rom av kategori 1 skal ha automatisk brannslukkeanlegg. Anlegget skal konstrueres slik at det ved utløsning i minst mulig grad skader de elektriske installasjonene. Aktuelle gassblandinger skal inneholde minimalt med halogener. Dersom det ofte oppholder seg mennesker i rommet skal gassene ikke være giftige.

Automatiske slukningsanlegg skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av BTP.

Rom av kategori 2 og 3 skal ha manuelle slukningsanlegg (håndapparater).

2.5.4 Varsling

I elektrotekniske rom av kategori 1 og 2 skal det etableres varslingsanlegg, slik at personsikkerheten blir ivaretatt. Varslingsanlegget skal varsle driftspersonell (lokal varsling).

2.6 Sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg

Adgang til rom for teknisk utstyr til sikringsanlegg og telefonanlegg for togframføring skal bare gis til godkjent personale. Dette personale skal ha uhindret adgang til utstyr for sikring av togframføringen. Eier av det elektrotekniske rommet bemyndiger adgang til rommet. Andre har kun adgang sammen med godkjent personale. For å oppnå dette skal alle rom med teknisk utstyr for sikring av togfremføringen utstyres med lukket nøkkelsystem. Dette er beskrevet i kapittel 4, [JD 551]. Andre systemer skal godkjennes av BTP før bruk.

2.7 Batterirom

Det bør brukes vedlikeholdsfrie batterier som ikke avgir gasser o.l., eller på annen måte vil kunne være skadelige for annet elektroteknisk utstyr. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier som innfrir disse kravene, kan man installere batteriene i samme rom som det øvrige elektroanleggets utstyr.

Øvrige batterier skal atskilles fra resten av elektroanlegget i et eget batterirom i samsvar med bestemmelsene i [FEL].

Ved plassering av batterier skal forskriftenes bestemmelser og merknader følges. Kun godkjent kabel skal benyttes mellom batteri og likeretter.

Rommet skal bare ha en dør. Døren til batterirommet skal alltid være lukket. Rommet skal ventileres forskriftsmessig.

I batterirom skal det ikke forekomme ledninger for damp eller gass. Unødvendige ledninger for kloakk og stakekum for kloakk bør unngås. Oppbevaring av uvedkommende gjenstander tillates ikke. Det er ønskelig med innlagt vann og batterivask (kum i syrefast materiale) samt sluk i golv. Der det er fare for flom monteres sluk med tilbakeslagsventil.

3 Elektrotekniske krav

Generelt henvises det til [JD 510]

3.1 Jording

Se kapittel 6 vedrørende jording.

3.2 Overspenningsvern

Avsnittet omhandler vern mot overspenninger fra strømforsyningssiden til teknisk utstyr.

Grovvern skal installeres ved avgrening fra e-verket til Jernbaneverket. Vernene bør dubleres.

Finvern eller “mellomvern” skal installeres i hovedfordeling (“omformerrom”), ved alle innkommende linjer/kabler. Vernene bør dubleres.

Finvern skal installeres i de respektive fordelingsskap for signal-, fjernkontroll- og teleanlegg, se også avsnitt 3.2.2.

3.2.1 Koordinering mellom grov- og finvern

Grovverner avleder størstedelen av den innkommende overspenningen.

Finvernet skal avlede det som slipper forbi grovvernet og ikke dempes i tilledningene.

Finvernet skal ha minst 5-10 % høyere vernenivå enn grovvernet, mens grovvernet skal ha høyest energiopptaksevne.

Vern skal være montert slik at det ikke medfører berøringsfare (IP20), eller skade på annet utstyr. Det skal ved montering tas hensyn til nødvendig sikkerhetsavstand til annet utstyr, spennings­førende deler eller jord for å hindre overslag ved utblåsninger fra vern som tenner og avleder overspenninger.

Det bør benyttes pluggbare vern med godt synlig varsel ved defekte vern. Vern for spesielt viktige installasjoner bør ha alarmkontakt for fjernavlesning.


Alarmkontakt bør også monteres for egne sikringer foran overspenningsvern[1]. Det er viktig at eventuelt egne sikringer for overspenningsvern er selektive i forhold til forankoblede sikringer/vern, slik at feil ved overspenningsvern ikke gir utkobling av en hel installasjon.

3.2.2 Overspenningsvern for kommunikasjons- og signalutstyr

I tillegg til overspenningsvern på strømforsyningssiden av utstyret, er det nødvendig med egne vern for inn- og utgående kabler og linjer i sikrings-, tele,- og fjernstyringsanlegg som beskrevet i respektive regelverk [JD 5XX].

Generelt bør det monteres overspenningsvern ved terminering av linjer på alle ut- og inngående par for kabelføringer som er:

 • forlagt langs jernbanetraseen og er utsatt for induserte spenninger fra banestrøm
 • tilkoblet utstyr i skap/kapslinger koblet til banestrømmens returkrets (se kapittel 6)
 • koblet til luftstrekk nær termineringssted
 • koblet til utstyr utsatt for lynnedslag (antennemaster og lignende)

3.3 Kabelføring

Kabler for teleformål (kobber- og fiberkabler) og signalkabler skal plasseres i mest mulig brannsikker avstand fra kabler som er utsatt for varmegang og selvantennelse.

 • telekabler skal ikke plasseres over sterkstrømskabler.
 • telekabler skal ikke plasseres over signalkabler.
 • signalkabler skal ikke plasseres over sterkstrømskabler.

Kraftkabler og kommunikasjonskabler skal separeres i ulike kanaler eller i felles kanal med metallisk skille mellom føringene.

Kobberkabler for teleformål bør plasseres med rimelig avstand til signalkabler, sterkstrømskabler og kabler for kl-anlegg ut fra EMC-hensyn.

Signalkabler bør plasseres med rimelig avstand til sterkstrømskabler og kabler for kl-anlegg ut fra EMC-hensyn.

All forlegning av metalliske kabler skal skje på metalliske kabelkanaler. Kabelkanalene skal være metallisk sammenhengende og skal utjevnes til jord i begge ender og eventuelt med uregelmessige mellomrom dersom lengden er over 50 m.

Ved installasjon av datagulv skal det etableres en maskeformet utjevning som forbindes med hovedjordingspunkt. Det anbefales tilkopling til hvert tredje ben i hver retning og med anbefalt ledertverrsnitt på 16 mm2.


 1. Dersom sikringer kobler ut vil vernet ikke fungere, og alarm vil gi beskjed om dette.