Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske konstruksjoner

< Kontaktledning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 3. des. 2010 kl. 14:44 av Pek (diskusjon | bidrag) (Fundamenter av betong)

1 Omfang

Kapitlet gir grenseverdier og dermed utløsende krav for vedlikehold på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Kapitlet omfatter følgende:

  • Fundamenter
  • Master
  • Avspenninger
  • Barduner
  • Åk

2 Utløsende krav

Krav til rust og råte for bærende mekaniske konstruksjoner er gitt i kap. 4.

2.1 Fundamenter

▶ a) Alle fundamenter skal være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.

b) Alle fundamenter bør være frie for stein, grus og andre uvedkommende gjenstander.

2.1.1 Posisjonering av fundamenter

a) Fundamentet skal ikke være mer ute av posisjon enn at kravet til mastens toleranse kan overholdes. Se også punkt 2.2.

2.1.2 Fundamenter av betong

▶ a) Det skal ikke være synlig armering som følge av skade på fundamentet.

b) Det bør ikke være riss i betongen som kan føre til vanninntrenging og påfølgende frostsprengning.

2.2 Master

Krav til klatrevern er gitt i kap. 4.

a) Alle master skal ha advarsel- og nummerskilt i henhold til § 2-12 § 8-5 [FEF].

b) Master skal ikke ha vesentlige mekaniske skader eller deformasjoner.

c) Det skal ikke forefinnes gjenstander i mastene som ikke vedkommer ledningsanlegget.

d) Master skal ikke påføres større belastning en det de er dimensjonert for.

e) Alle fotplater for master bør være frie for stein, grus og andre uvedkommende gjenstander.

2.2.1 Masters minste avstand til spormidt

a) Minimumsavstand til spormidt skal være i henhold til tabell 12 og 71 i vedlegg 5.b [JD 540].

2.2.2 Stål- og betongmaster

a) Sprekker i betongmaster skal tettes og all synlig armering skal overdekkes med betong etter gjeldende krav. Ved store skader skal masten vurderes byttet ut.

b) For stål- og betongmaster, i statisk tilstand, bør maksimalt horisontalt avvik i mastetopp i forhold til mastens loddlinje ikke overskride  50 mm i alle retninger.

  1. Horisontalt avvik i mastetopp i forhold til mastens loddlinje skal ikke være så stort at riktig sikksakk for kontakttråden er umulig.

2.2.3 Tremaster

Hull og skader i tremaster kan forårsake svekket belastningsevne og større muligheter for utvikling av råteskader.

a) Hull og skader skal utbedres snarest med egnet fyllstoff (Elverkplast). Ved store deformasjoner/skader skal masten vurderes byttet ut.

b) Tremaster skal ha topphette, se § 6-2 [FEF].

c) For tremaster i statisk tilstand bør maksimalt horisontalt avvik i forhold til mastens h-verdi ikke overskride  50 mm. For h-verdi se tabell 14, vedlegg 5.b. [JD 540].

2.3 Avspenninger

Krav og toleranser for avspenninger er avgjørende for anleggets ytelse, kapasitet og tilgjengelighet.


2.3.1 Loddavspenning

Dersom loddsatser er galt justert i forhold til ledningsvandring kan strekkfordelingen i liner og tråder bli helt gal. Dette er spesielt viktig dersom loddsatsen ikke har tilstrekkelig vandring i forhold til øvre posisjon da dette kan medføre stort strekk og i verste fall avrivning av kontakttråd eller bæreline.

a) Loddsatser skal justeres slik at de kan ta opp hele ledningsvandringen i det gitte temperaturområdet med en toleranse på  100 mm.

b) På tannede loddavspenningshjul skal avstanden mellom hjulet og stoppmekanismen være 20 mm med en toleranse på  2 mm.

c) Loddavspenningshjul bør stå i lodd.

2.3.2 Hydrauliske ledningsstrammere

a) Hydrauliske ledningsstrammere skal justeres slik at de kan ta opp hele ledningsvandringen i det gitte temperaturområdet med en toleranse på  40 mm.

b) Dersom det identifiseres olje eller gasslekkasje skal enheten kontrolleres og eventuelt byttes.

  1. Hvis det er avvik mellom forventet og målt vandring kan dette tyde på gasslekkasje

2.3.3 Fjæravspenninger

a) Fjæravspenninger skal justeres slik at de kan ta opp hele ledningsvandringen i det gitte temperaturområdet med en toleranse på  40 mm.

2.3.4 Balansearm/vippe

a) Balansearm/vippe skal justeres slik at den står i lodd med en toleranse på  80 mm.
Se også vedlegg 7.a.

2.4 Barduner

a) Bardunisolator skal være hel og fri for sprekker.

b) Bardunspiral skal ligge inne i kausen.

c) Stagtvinger bør være frie for stein, grus og andre uvedkommende gjenstander.

2.5 Åk

a) Åk skal være frie for skader, deformasjoner, unødvendige torsjonskrefter og uvedkommende gjenstander.

b) Minimumsavstand fra bærerammer til spormidt skal være i henhold til tabell 2, vedlegg 5.b [JD 540].

c) Alle åk bør ha en bue oppover i forhold til åkets senterlinje.

d) Festepunkter for åk bør ligge i samme horisontalplan med en toleranse på  50 mm.

2.6 Sikringsjern

Sikringsjern skal være montert i henhold til bestemmelsene gitt i kap 7 [JD 541].

a) Sikringsjern skal være hele, funksjonsdyktige og være uten nevneverdige skader.

2.7 Spir

a) Spir skal ikke ha vesentlige mekaniske skader eller deformasjoner.

b) Spir skal ikke påføres større belastning en det de er dimensjonert for.

c) Spir bør følge mastens senterlinje.

3 Vedlegg

Vedlegg A Vippens stilling