Kravliste 552

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 552 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:07352Signal/Vedlikehold10a) Når fiktivt signal er aktivert skal strøm gjennom koder minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.Kravlokasjon
TRV:07347Signal/Vedlikehold10a) Deksel over kontakt for programmering skal være fastskrudd.Kravlokasjon
TRV:07342Signal/Vedlikehold10c) Balise skal være forsvarlig festet.Kravlokasjon
TRV:07358Signal/Vedlikehold10▶ e) Alle kontakter skal gi god kontakt. 230 V skrukonnektor på FIBO skal være fastlimt.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07353Signal/Vedlikehold10b) Fiktivt signal for ATC skal oppfylle generelle krav til lyssignal gitt i Signal/Vedlikehold/Lyssignal.Kravlokasjon
TRV:07348Signal/Vedlikehold10▶ a) Koder skal gi korrekt kode til styrte baliser.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07343Signal/Vedlikehold10d) Beskyttelsesslange for balisekabel skal være forsvarlig festet i henhold til installasjonsmanual, og være gravd ned riktig i kabelfritt profil.Kravlokasjon
TRV:07359Signal/Vedlikehold10▶ a) Alle kontakter skal være ordentlig tilskrudd, og uten antydning til irr o.l.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07354Signal/Vedlikehold10▶ a) BC skal sende korrekt telegram til styrte baliser.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07349Signal/Vedlikehold10b) Lampestrøm gjennom koder skal minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.Kravlokasjon
TRV:07344Signal/Vedlikehold10e) Kabel til balisekonnektor skal ikke være utsatt for strekkrefter.Kravlokasjon
TRV:07360Signal/Vedlikehold10▶ b) Kontroller lysdioder for inn- og utgangsspenning på strømforsyningsrammen for ATCI-computeren.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07355Signal/Vedlikehold10▶ b) Skap for BC skal vedlikeholds i henhold til krav for tekniske rom gitt i Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07350Signal/Vedlikehold10c) Koder skal ikke være utsatt for fukt.Kravlokasjon
TRV:07345Signal/Vedlikehold10f) Skilt på KL-mast eller markeringsstolpe skal være i orden.Kravlokasjon
TRV:07361Signal/Vedlikehold10c) Alt utstyr skal være merket og merking bør være riktig.Kravlokasjon
TRV:07340Signal/Vedlikehold10▶ a) Balise skal gi riktig kode til passerende tog og skift.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07356Signal/Vedlikehold10▶ c) Skjerm på kabel skal være jordet.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07351Signal/Vedlikehold10d) Koder skal ikke ha synlige skader.Kravlokasjon
TRV:07346Signal/Vedlikehold10a) Baliseplugger skal være fast skrudd.Kravlokasjon
TRV:07362Signal/Vedlikehold10▶ d) Vifte skal fungere og være fri for støv.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07341Signal/Vedlikehold10b) Balise og balisekabel skal være uskadet.Kravlokasjon
TRV:07357Signal/Vedlikehold10▶ d) Alle bolter og skruer skal være tilskrudd.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07368Signal/Vedlikehold11f) Alle lampehetter skal være på plass og ha riktig farve.Kravlokasjon
TRV:07363Signal/Vedlikehold11a) Stillerapparatet skal være fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig.Kravlokasjon
TRV:07374Signal/Vedlikehold11l) Stillerapparat skal være plombert.Kravlokasjon
TRV:07369Signal/Vedlikehold11g) Alle lamper i stillerapparatet skal være i orden.Kravlokasjon
TRV:07364Signal/Vedlikehold11b) Maling på stillerapparat skal ikke være skadet.Kravlokasjon
TRV:07370Signal/Vedlikehold11h) Summerene skal virke tilfredsstillende.Kravlokasjon
TRV:07365Signal/Vedlikehold11c) Skjematisk sporplan på stillerapparat skal stemme overens med utvendig anlegg.Kravlokasjon
TRV:07371Signal/Vedlikehold11i) Ledningsopplegg og klemlisttilkoplinger skal ikke ha løse tilkoplinger eller isolasjonsfeil.Kravlokasjon
TRV:07366Signal/Vedlikehold11d) Stillerene og stillerhåndtakene skal ha riktig farge, sitte fast og ikke være slitt.Kravlokasjon
TRV:07372Signal/Vedlikehold11j) Stillerbord med beskyttelsesplate (plastplate) skal være ryddig og fri for støv og smuss.Kravlokasjon
TRV:07367Signal/Vedlikehold11e) Amperemeteret skal i normalstilling stå på null og gi utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm).Kravlokasjon
TRV:07373Signal/Vedlikehold11k) Reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. skal være tilstede.Kravlokasjon
TRV:07384Signal/Vedlikehold12▶ g) Alle ledninger og alt utstyr skal være tilfredsstillende festet.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07447Signal/Vedlikehold12▶ m) Kontakter skal ikke ha belegg eller brannsår. Det skal ikke være løse tilkoplinger.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07400Signal/Vedlikehold12▶ d) Lyssignal skal være godt synlig.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07463Signal/Vedlikehold12n) Isolasjonsmotstand i elektrisk opplegg skal være minimum 250 kΩ .Kravlokasjon
TRV:07416Signal/Vedlikehold12▶ b) Stolper, deteksjonsenheter og tråder i gjerde skal være i orden.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07431Signal/Vedlikehold12▶ o) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07379Signal/Vedlikehold12b) Spenning på hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5 % fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.Kravlokasjon
TRV:07442Signal/Vedlikehold12h) Nøkkelblikk skal være uskadd og på riktig plass.Kravlokasjon
TRV:07395Signal/Vedlikehold12▶ r) Skjematisk plan, plan og kabelplan, sporisolering og koplingsskjemaer skal være hele og lesbare.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07458Signal/Vedlikehold12i) Nøkkelblikk skal være uskadd og på riktig plass.Kravlokasjon
TRV:07411Signal/Vedlikehold12▶ o) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07427Signal/Vedlikehold12▶ k) Krav til isolasjonsmotstand for utstyr i veisikringsanlegg inkludert stikkabel:

For nominelle spenninger opp til 250 V skal minimum isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm være 250 kΩ. For nominelle spenninger fra 250 V til og med 500 V skal isolasjonsmotstand være minst 500 kΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se tabell.

Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør være montert før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt målespenning 500 V.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07390Signal/Vedlikehold12m) Det skal finnes komponentkort i rasvarslingskioskenKravlokasjon
TRV:07453Signal/Vedlikehold12d) Skiltene under linjalhåndtakene skal være tydelige og uten skader.Kravlokasjon
TRV:07406Signal/Vedlikehold12▶ j) Merker på signal skal være hele og rene.SikkerhetskravKravlokasjon
… flere resultater