Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapitelet er å sikre at togvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer og utføres slik at det ikke er fare for skade på personer og utstyr ved betjening, drift og vedlikehold av anlegget. Det er en forutsetning at anlegget prosjektert i henhold til [544], togvarme (ibid).

Kapittelet omfatter bygging av togvarmeanlegg fra og med transformator til og med tilkoblingsplugg til rullende materiell.

2 Togvarmeanlegg

Det skal ved bygging av togvarmeanlegg tas hensyn til andre elektrotekniske installasjoner i området. Spesielt må forhold til kontaktledningsanlegg over spor tiltenkt togvarmeanlegg vurderes. Dersom signalanlegg med sporfelter finnes i området, skal dette tas nøye hensyn til ved tilkobling av beskyttelsesjord- og returledere til skinnegangen.

For de deler av anlegget hvor spenning er over 1000 V skal [FEF] benyttes, og bygging av skal forestås av godkjent elinstallatør Gr. H [FEK]. Nøkkelsystem for betjening av togvarmepost, og nøkler for adgang til høyspenningsrom og fordelingsrom, skal være godkjent av sakkyndig driftsleder for anlegget.

Alt utstyr som monteres, skal tåle de mekaniske påkjenninger som vil oppstå, og skal være monterings- og vedlikeholdsvennlig.

Det forutsettes at anlegget er prosjektert i hht. [543], togvarme.

Det skal ved bygging kontrolleres spesielt at kravene under er oppfylt.

2.1 Fordelingstavler

 • Skal merkes med spenningsnivå og oversiktsskjema
Skilting skal tydelig indikere hvorvidt anlegget er klassifisert som et høyspenningsanlegg eller et lavspenningsanlegg, se [543], togvarme.
 • Skal kun betjenes av instruert personale
 • Skilt “Ulykker ved elektrisk strøm” skal monteres

2.2 Togvarmepost

 • Skal utstyres med nødvendig merking og betjeningsveiledning
 • Skal utstyres med oppheng for tilkoblingskabel og stikker
 • Skal plasseres slik at den ikke kommer inn i minste tverrsnittsprofil for togframføring i hht. [520], Profiler og minste tverrsnitt
 • Skal ha utjamningsforbindelse til spor. Ved plassering mellom to spor skal det være utjamningsforbindelse til begge spor.
 • Skal kunne tilkobles kun ett spor.

2.3 Spor og returkrets

 • Tilkobling til skinne skal være utført med godkjent skrudd forbindelse
 • Skinneforbindere skal være minimum 70 mm2 Cu
 • Område som togvarmeanlegget dekker, bør markeres
 • Returkrets skal ikke ha brytere eller vern

2.4 Vern og forrigling

 • Alle vern innstilles i samsvar med prosjekterte verdier
 • Kontroll av totalstopp for anlegget
 • Kontroll av at forriglingstiltak ved togvarmepost fungerer
 • Kontroll av eventuelle forriglingstiltak mot signal- eller kontaktledningsanlegg

2.5 Overvåking

 • Kontroll av at alle funksjoner ved fjernovervåkning fungerer

3 Dokumentasjon

Etter at anlegget er bygget skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overtagelsen.

Det skal for alle anlegg utarbeides:

 • Hovedstrømsskjema
 • Styrestrømsskjema.
 • Returkretsskjema.
 • Transformatorkort
 • Beskrivelse, datablad og vedlikeholdsmanual for alle komponenter
 • Jordingsplan for området (tverrfaglig)
 • Innredningstegninger i fordelingsrom og –tavler
 • Detaljert beskrivelse av hele anlegget med drifts- og vedlikeholdsinstruks.
 • Kort betjeningsinstruks for togvarmepost. (Varig og entydig utførelse montert på togvarmepost)

Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig til at drift og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.

Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som der til enhver tid kreves.