Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapitelet er å sikre at togvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer og utføres slik at det ikke er fare for skade på personer og utstyr ved betjening, drift og vedlikehold av anlegget. Det er en forutsetning at anlegget prosjektert i henhold til [544], togvarme (ibid).

Kapittelet omfatter bygging av togvarmeanlegg fra og med transformator til og med tilkoblingsplugg til rullende materiell.

2 Togvarmeanlegg

TRV:01754

a) Hensetting under kl: Ved bygging av togvarmeanlegg skal det tas hensyn til andre elektrotekniske installasjoner i området.

 1. 'Utførelse: Spesielt skal forhold til kontaktledningsanlegg over spor prosjektert for togvarmeanlegg vurderes.
 2. 'Utførelse: Dersom det finnes signalanlegg med sporfelter i området, skal dette tas nøye hensyn til ved tilkobling av beskyttelsesjord- og returledere til skinnegangen.

TRV:01755

b) Krav til elsikkerhet: For de deler av anlegget hvor spenning er over 1000 V skal [FEF] benyttes.

 1. Utførelse: Bygging skal forestås av godkjent elinstallatør Gr. H.
 2. Utførelse: Nøkkelsystem for betjening av togvarmepost, og nøkler for adgang til høyspenningsrom og fordelingsrom, skal være godkjent av sakkyndig driftsleder for anlegget.

TRV:01756

c) Krav til utstyr og materiell: Alt utstyr som monteres, skal tåle de mekaniske påkjenninger som vil oppstå, og skal være monterings- og vedlikeholdsvennlig.


Det forutsettes at anlegget er prosjektert i hht. [543], togvarme.

TRV:01757

d) Oppfølging under bygging: Under bygging skal det kontrolleres at de etterfølgende kravene er oppfylt.

2.1 Fordelingstavler

TRV:01758

a) Merking, skilt: Fordelingstavler skal merkes med spenningsnivå og oversiktsskjema.

 1. Utførelse: Skilting skal tydelig indikere hvorvidt hele eller deler av anlegget er klassifisert som et høyspenningsanlegg eller et lavspenningsanlegg, se Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Togvarme.
Skilting skal tydelig indikere hvorvidt anlegget er klassifisert som et høyspenningsanlegg eller et lavspenningsanlegg, se [543], togvarme.

TRV:01759

b) Instruert betjening: Fordelingstavler skal kun betjenes av instruert personale.

TRV:01760

c) Varselskilt: Det skal settes opp skilt for å varsle om farlig spenning (togvarmeanlegg).

2.2 Togvarmepost

TRV:01761

a) Betjening og merking: Togvarmepost skal utstyres med nødvendig merking og betjeningsveiledning.

TRV:01762

b) Oppheng for togtilkobling: Togvarmepost skal utstyres med oppheng for tilkoblingskabel og stikker.

TRV:01763

c) Klaring til spor: Togvarmepost skal plasseres slik at den ikke kommer inn i minste tverrsnittsprofil for togframføring i samsvar med Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt.

TRV:01764

d) Utjevning til kjøreskinner: Togvarmepost skal ha utjevningsforbindelse til kjøreskinnene. Ved plassering mellom to spor skal det være utjevningsforbindelse til begge spor.

TRV:01765

e) Dedikering til spor: Togvarmepost skal kunne tilkobles kun ett spor.

2.3 Spor og returkrets

TRV:01766

a) Tilkobling til sporet: Tilkobling til kjøreskinne skal være utført med godkjent skrudd forbindelse.

TRV:01767

b) Krav til skinneforbindere: Skinneforbindere skal være minimum 70 mm2 Cu.

TRV:01768

c) Togvarmeanlegg: Område som togvarmeanlegget dekker, bør markeres/avgrenses.

TRV:01769

d) Krav til returkretsen: Returkretsen skal ikke ha brytere eller vern.

2.4 Vern og forrigling

TRV:01770

a) Innstilling avvern: Alle vern skal innstilles i samsvar med prosjekterte verdier.

TRV:01771

b) Totalstopp: Det skal kontrolleres totalstopp for anlegget.

TRV:01772

c) Forriglingstiltak: Det skal kontrolleres at forriglingstiltak ved togvarmepost fungerer.

TRV:01773

d) Forrigling mot signal og kl: Funksjonen i eventuelle forriglingstiltak mot signal- eller kontaktledningsanlegg skal kontrolleres.

TRV:01774

a) Fjernovervåking: Det skal kontrolleres at alle funksjoner ved fjernovervåkning fungerer.

3 Dokumentasjon

TRV:07882

a) Etter at anlegget er bygget skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overtagelsen.

TRV:01775

b) Det skal for alle anlegg utarbeides:

 • Hovedstrømsskjema
 • Styrestrømsskjema.
 • Returkretsskjema.
 • Transformatorkort
 • Beskrivelse, datablad og vedlikeholdsmanual for alle komponenter
 • Jordingsplan for området (tverrfaglig)
 • Innredningstegninger i fordelingsrom og –tavler
 • Detaljert beskrivelse av hele anlegget med drifts- og vedlikeholdsinstruks.
 • Kort betjeningsinstruks for togvarmepost. (Varig og entydig utførelse montert på togvarmepost)

TRV:01776

c) Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig til at drift og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.

TRV:01777

d) Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som der til enhver tid kreves.