Forskjell mellom versjoner av «Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(+6 lenker med def)
(Endring av referanse)
 
(39 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
Hensikten med kapitelet er å sikre at [[Definisjon:Togvarmeanlegg|togvarmeanlegg]] prosjekteres slik at parkert togmateriell får tilstrekkelig strømtilførsel for belysning, varme, aggregater etc.. Togvarmeanlegget skal utføres slik at det ikke er fare for skade på personer og utstyr ved installasjon, betjening, drift og vedlikehold av anlegget.
+
Hensikten med kapittelet er å stille krav som gjelder ved prosjektering av anlegg for strømforsyning til hensatte jernbanekjøretøy, også omtalt som "togvarme". Det inkluderer valg av hensiktsmessig forsyningsløsning. Kapittelet omfatter tekniske krav til [[Definisjon:Togvarmeanlegg|Togvarmeanlegg]] med forsyningsspenning 1000 V enfase og 400 V trefase.
  
Kapittelet omfatter prosjektering av togvarmeanlegg og tar hensyn til hvordan anleggene strømforsynes, vernes og overvåkes. Kravene omfatter den stasjonære delen av togvarmeanlegg fra og med transformator til og med tilkobling til togmateriellet.
+
= Systemdefinisjon =
 +
Forsyningsanlegg for togvarme som strømforsyning til hensatte kjøretøy benyttes blant annet for å levere tilleggstjenesten "forvarming av passasjertog" i henhold til jernbaneforskriftens §4-4 (togvarme). Ifølge INF TSI 4.2.12.6 kan forsyning av togvarme leveres på følgende tre prinsipielle måter:
 +
* fra [[Definisjon:Kontaktledning|kontaktledning]]en via jernbanekjøretøyets [[Definisjon:Strømavtaker|strømavtaker]]
 +
* fra 1000 V enfase [[Definisjon:Togvarmepost|togvarmepost]]
 +
* fra 400 V trefase [[Definisjon:Togvarmepost|togvarmepost]]
  
== Spesielle hensyn til stasjonsområder og driftsbanegårder der rullende materiell hensettes under kontaktledningsanlegg ==
+
I tillegg kan anleggene benyttes for forsyning av prøvespenning til jernbanekjøretøy på verksted.
 +
Jernbanedirektoratet "Strategi for hensetting" angir at hensettingsanlegg kategori A og B med (noen) servicefunksjoner skal ha togvarme.
  
Jernbaneverket har et objektivt ansvar for at tredjeperson ikke utsetter seg for fare, f.eks. med et spenningssatt [[Definisjon:Kontaktledningsanlegg|kontaktledningsanlegg]]. Ved prosjektering og ved ombygging av stasjonsområder og [[Definisjon:Driftsbanegård|driftsbanegårder]] skal det alltid utføres en vurdering av risiki i forkant. Denne analysen skal avklare krav til blant annet følgende punkter:
+
= Valg av forsyningsløsning =
* inngjerding av området
+
Det er i [[Definisjon:EH-012458|EH-012458]] redegjort for at foretrukken løsning er teknisk gjennomførbar, har de laveste livsløpskostnadene for sektoren og ivaretar elsikkerheten.  
* begrensninger til hva slags (klatrevennlig) materiell som kan hensettes
+
Historisk har togvarme i Norge ofte blitt ivaretatt med tilbud om [[Definisjon:Togvarmepost|togvarmepost]]er, Et stort antall elektriske motorvognsett i Norge har blitt spesialtilpasset for å nyttiggjøre seg dette tilbudet, og disse kjøretøyene er fortsatt i drift i dag.
* utkopling av kontaktledningsanlegget
 
* [[Definisjon:Seksjonering|seksjonering]] av kontaktledningsanlegget
 
* [[Definisjon:Forrigling|forrigling]] av kontaktledningsanlegget mot togoppstillingsområdet eventuelt individuelle togoppstillingsplasser
 
* stedlig vakt/oppsyn av Jernbaneverket eller vekter
 
* krav til belysning
 
* videoovervåkning - antall kameraer - uten eller med lagring av opptak
 
* kontinuerlig fjernovervåkning
 
  
I analysen bør det innhentes informasjon slik som:  
+
[[TRV:07875|'''''TRV:07875''''']]<br /><br />{{:TRV:07875}}
* behov for hensetting og hva slags materiell som ønskes hensatt
 
* kapasitet for området (togoppstillingsplasser)
 
* togbevegelser per time/døgn på henholdsvis passerende tog og på hensettinger
 
* nabolaget - oversikt over boliger, skoler, idrettsplasser, butikker og andre servicenæringer
 
* registreringer av ferdsel over spor
 
* registreringer av ferdsel i hensettingsområdet
 
  
= Togvarmeanlegg =
+
{{:TABELL:Forsyningsløsning}}
  
For dimensjonering av energiforsyning til [[Definisjon:Togvarmepost|togvarmeposter]] henvises det til aktuell(e) jernbaneforetak. Anleggets størrelse (transformatorytelse og antall poster) bør vurderes opp mot tilhørende trafikkprognoser for de neste 5-10 årene.
+
= Felles tekniske krav =
  
a) Det kan prosjekteres med en samtidighetsfaktor for belastningen, men det skal tas hensyn til effekttopper i spesielt kalde perioder.
+
[[TRV:07876|'''''TRV:07876''''']]<br /><br />{{:TRV:07876}}
  
b) Togvarmeanlegg er en-polet energiforsyning med 1 000 V til togmateriellet og med retur i hjul og skinnegang. Det stasjonære anlegget fra fordelingstavle til togmateriellet utføres som et en-faseanlegg med en nominell spenning på 1 000 V. Faseleder og returleder skal føres i tett forlegning fram til togvarmepost. Tilkobling av returleder til skinnegang skal utføres ved togvarmeposten.
+
[[TRV:07877|'''''TRV:07877''''']]<br /><br />{{:TRV:07877}}
 +
 +
[[TRV:07878|'''''TRV:07878''''']]<br /><br />{{:TRV:07878}}
  
c) Transformatorens jordede punkt skal ha [[Definisjon:Utjevnings­forbindelse|utjevningsforbindelse]] til alle skinnestrengene som er tiltenkt benyttet av togvarmeanlegget.
+
{{:FIGUR:Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring}}
Utjevningsforbindelse skal utføres med isolert gul/grønn leder med minimum 50 mm<sup>2</sup> Cu.
 
  
d) Togvarmeanlegg skal prosjekteres med strømforsyning fra lokal netteier. Nominell spenning i uttaket skal være 1 000 V med 50 Hz. Installasjonen skal
+
= Forsyning med 1 000 V enfase =
tilfredsstille krav i [FEL], [FEF] og [EN 50122-1].
+
[[TRV:07879|'''''TRV:07879''''']]<br /><br />{{:TRV:07879}}
  
== Område for togvarmeanlegget ==
+
{{:TABELL:Systemløsninger for togvarmeanlegg med 1 000 V enfase}}
 
 
a) Togvarmeanlegg bør ikke monteres for gjennomgående togspor. Det anbefales hensetting på egne buttspor (ikke togspor). For effektiv hensetting der det er mange togbevegelser, kan det være egnet med utkjør i begge retninger på gjennomgående spor (ikke togspor).
 
 
 
b) Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg, slik at spenningen på togvarmeposten ikke koples inn før kabel med stikker er tilkoplet det [[Definisjon:Rullende materiell|rullende materiellet]].
 
 
 
c) Når KL-spenningen er utkoplet: For å hindre avriving av togvarmekabelen skal spenningen på KL-anlegget ikke koples inn før togvarmeposten er frigjort og tilkoblingskabelen er frakoblet rullende materiell.
 
 
 
d)  Logikk og eventuell forrigling utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.
 
 
 
e)  Tiltak skal iverksettes for å hindre at togvarmeposten tilkoples materiell på et annet spor eller på en annen oppstillingsplass enn det som er tiltenkt.
 
 
 
f)  På lange oppstillingsspor skal det treffes tiltak for å hindre at to sammenkoplede togsett tilkoples to uttak med ulike faser på 1 000 V.
 
 
 
g) Lokal netteier bør tidlig forespørres om forventet, aktuell spenning i forsyningspunktet. Dette kan få betydning for spesifikasjon av trinningen til transformatoren.
 
  
 +
== Område for [[Definisjon:Togvarmeanlegg|togvarmeanlegg]] ==
  
 +
[[TRV:01642|'''''TRV:01642''''']]<br /><br />{{:TRV:01642}}
 +
 +
[[TRV:01643|'''''TRV:01643''''']]<br /><br />{{:TRV:01643}}
 +
 +
[[TRV:01644|'''''TRV:01644''''']]<br /><br />{{:TRV:01644}}
 +
 +
[[TRV:01645|'''''TRV:01645''''']]<br /><br />{{:TRV:01645}}
 +
 +
[[TRV:01646|'''''TRV:01646''''']]<br /><br />{{:TRV:01646}}
 +
 
== Transformator og fordelinger ==
 
== Transformator og fordelinger ==
  
a) Transformator skal ha forankoblet vern for kortslutningsbeskyttelse av transformatoren.
+
[[TRV:01647|'''''TRV:01647''''']]<br /><br />{{:TRV:01647}}
 +
 +
[[TRV:01648|'''''TRV:01648''''']]<br /><br />{{:TRV:01648}}
 +
 +
[[TRV:01649|'''''TRV:01649''''']]<br /><br />{{:TRV:01649}}
  
b) Det skal være vern på transformatorens sekundærside for overbelastningsbeskyttelse av transformatoren og etterfølgende anlegg.
+
[[TRV:01650|'''''TRV:01650''''']]<br /><br />{{:TRV:01650}}
 
+
c) Følgende deler er å betrakte som en høyspenningsinstallasjon som blant annet utløser (forskrifts)krav om minst to personer til stede ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegget:
+
[[TRV:01651|'''''TRV:01651''''']]<br /><br />{{:TRV:01651}}
# eventuell høyspenningstransformator i <xr id="fig:figno 3"/>.
 
# høyspenningstransformator og brytere/vern i <xr id="fig:figno 2"/>.
 
 
 
d) Disse høyspenningskomponentene skal installeres i et høyspenningsrom.
 
# Inngangen til høyspenningsrom skal ha "[[Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#H.C3.B8gspenningsskilt|Høyspenningsskilt]]" og skilt med angivelse av det høyeste spenningsnivået i rommet, slik som "1 730 V", "11 kV", "22 kV" eller det som måtte være relevant.
 
 
 
e) Kabel på sekundærsiden skal ha minimum isolasjonsnivå U<sub>0</sub>/U=1,8/3 kV i henhold <nowiki>[IEC 60502] og [UIC 552]</nowiki>.
 
 
 
f) Transformatoren skal være dimensjonert for å tåle kontinuerlig skjevbelastning, det vil si maksimal tillatt belastning mellom kun én fase og jord.
 
 
   
 
   
=== Alternative utførelser ===
+
{{lærebokstoff| I noen tilfeller kan det være aktuelt med to transformatorer i stedet for én. <br>MERK! MED TO TRANSFORMATORER KREVES EKSTRA AKTSOMHET FOR FASEFORHOLDENE MELLOM DE TO SEKUNDÆRSIDENE.}}
  
a) Nye togvarmeanlegg skal prosjekteres etter <xr id="fig:figno 3"/> eller <xr id="fig:figno 2"/>.
+
== Modularisering ==
  
b) Fra sekundærsiden føres faselederne til en effektbryter med mulighet for å etablere jording på begge sider av effektbryteren ved vedlikehold. Se <xr id="fig:figno 3"/> og <xr id="fig:figno 2"/>.
+
[[Definisjon:Togvarmepost|Togvarmepost]] med 1 000 V er enfaset, og denne fordelen utnyttes i inntaksmoduler og fordelingsmoduler.
# Etter effektbryteren føres bare den relevante fasen og tilhørende returkrets videre til en inntaksmodul.
 
#  Anlegget utføres slik at det ikke er risiko for utilsiktet samtidig berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
 
  
{{lærebokstoff|Det som i <xr id="fig:figno 3"/> og <xr id="fig:figno 2"/> er angitt som "lavspenningsrom", kan være et lukket kabinett med tilstrekkelig avstand til andre lukkede kabinetter ("lavspenningsrom").}}
+
[[TRV:07862|'''''TRV:07862''''']]<br /><br />{{:TRV:07862}}
  
=== Transformator med linjespenning på 1 000 V og en fase koplet til returkretsen ===
+
[[TRV:07829|'''''TRV:07829''''']]<br /><br />{{:TRV:07829}}
  
a) For hver av de to fasene er det én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
+
[[TRV:07823|'''''TRV:07823''''']]<br /><br />{{:TRV:07823}}
#  Returkretsen samt én faseleder fra effektbryteren føres frem til den ene inntaksmodulen.
 
#  I en inntaksmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne inntaksmodulen.
 
#  I en fordelingsmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne fordelingssmodulen.
 
#  Avstanden mellom inntaksmoduler/fordelingsmoduler til ulike faser skal være tilstrekkelig til å hindre utilsiktet berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
 
  
b) Dersom togvarmetransformatoren er matet fra lavspenningsnett, er det ingen høyspenningskomponenter i installasjonen. Det anbefales likevel å prosjektere et slikt anlegg etter prinsippene i punkt a) for at togvameanleggene blir mest mulig ensartede. Inntaksmoduler/fordelingsmoduler er de samme i <xr id="fig:figno 3"/> og i <xr id="fig:figno 2"/>.
+
{{lærebokstoff|Det som i Figur: [[FIGUR:Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system|Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system]], Figur: [[FIGUR:Togvarmetransformator som TN-S-anlegg, transformatorspenning er 1 730 V på sekundærsiden|Togvarmetransformator som TN-S-anlegg]] og Figur: [[FIGUR:Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen, transformatorspenning er 1 000 V på sekundærsiden|Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen]] er angitt som "lavspenningsrom", kan være et lukket kabinett med tilstrekkelig avstand til andre lukkede kabinetter ("lavspenningsrom").}}
  
<figure id="fig:figno 3">
+
[[TRV:01652|'''''TRV:01652''''']]<br /><br />{{:TRV:01652}}
[[Bilde:JD543 06 fig003-v001.png|thumb|center|600px|<caption>Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koplet til returkretsen, transformatorspenning er 1 000 V på sekundærsiden.</caption>]]
 
</figure>
 
  
=== Sekundærside med TN-S med nøytralpunktet koplet til returkretsen ===
+
===[[Definisjon:Togvarmepost|Togvarmepost]] med 1 000 V og 16,7 Hz ===
  
a) Det skal ikke prosjekteres med denne løsningen når (alle) banestrekningen(e) er uten KL-anlegg (og dermed uten energimontører/KL-montører).
+
[[TRV:07880|'''''TRV:07880''''']]<br /><br />{{:TRV:07880}}
  
b) For hver av de tre fasene er det én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
+
{{:FIGUR:Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system}}
#  Nøytralleder samt én faseleder fra effektbryteren føres frem til den ene inntaksmodulen.
 
#  I en inntaksmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne inntaksmodulen.
 
#  I en fordelingsmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne fordelingssmodulen.
 
#  Avstanden mellom inntaksmoduler/fordelingsmoduler til ulike faser skal være tilstrekkelig til å hindre utilsiktet berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
 
  
<figure id="fig:figno 2">
+
[[TRV:07921|'''''TRV:07921''''']]<br /><br />{{:TRV:07921}}
[[Bilde:JD543 06 fig002-v001.png|thumb|center|600px|<caption>Togvarmetransformator som TN-S-anlegg, transformatorspenning er 1 730 V på sekundærsiden</caption>]]
 
</figure>
 
  
{{lærebokstoff|Det er flere forhold som påvirker valg etter <xr id="fig:figno 3"/> eller <xr id="fig:figno 2"/>, slik som anleggets ytelse, innbyrdes plassering av oppstillingsplasser, kortslutningsytelse i transformator, pris på ulike transformatorer etc. I noen tilfeller kan det være aktuelt med to transformatorer i stedet for én. <br>MERK! MED TO TRANSFORMATORER KREVES EKSTRA AKTSOMHET FOR FASEFORHOLDENE MELLOM DE TO SEKUNDÆRSIDENE.}}
+
Se også informasjon om automatisk gjeninnkobling (4.3.7) og prøving ved innkobling (4.3.8) i [[Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Vern]].
  
=== Andre utførelser ===
+
{{lærebokstoff|Informasjon om koordinering av vern er hentet fra punkt 11 i EN 50388-1 (som vil avløse EN 50388:2012). Spenningsverdier hentet fra EN 50163 er relatert til spenningsverdien ''U''<sub>min2</sub>.}}
  
a)  Utførelser som avviker fra både <xr id="fig:figno 3"/> og <xr id="fig:figno 2"/> skal ikke prosjekteres eller bygges.
+
=== Fasespenning 1 000 V og nøytralpunktet koblet til returkretsen ===
 +
[[TRV:07825|'''''TRV:07825''''']]<br /><br />{{:TRV:07825}}
  
b)  Eldre installasjoner vil ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med <xr id="fig:figno 3"/> eller <xr id="fig:figno 2"/>.
+
{{:FIGUR:Togvarmetransformator som TN-S-anlegg, transformatorspenning er 1 730 V på sekundærsiden}}
#  Eksisterende anlegg skal ha korrekt merking av farespenninger, se [[Lavspenning/Prosjektering/Togvarme#Transformator og fordelinger|Transformator og fordelinger]].
 
#  Eksisterende anlegg skal – om nødvendig – oppgraderes i samsvar med <xr id="fig:figno 3"/> eller <xr id="fig:figno 2"/>.
 
  
=== 1000V-fordeling ===
+
=== Linjespenning 1 000 V og en fase koblet til returkretsen ===
a)  1000 V-fordeling bør plasseres innendørs i eget rom.
+
[[TRV:07881|'''''TRV:07881''''']]<br /><br />{{:TRV:07881}}
  
b)  1000 V-fordeling bør oppdeles i en inntaksmodul pr. fase og en fordelingsmodul pr. togvarmepost. Antall fordelingsmoduler tilpasses hvert anlegg. Det skal tas høyde for enkel utvidelse av anlegget med flere fordelingsmoduler. Plass for nye moduler skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
+
{{:FIGUR:Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen, transformatorspenning er 1 000 V på sekundærsiden}}
  
c)  Inntaksmodulen skal plasseres sammen med tilhørende fordelingsmoduler, fysisk atskilt fra øvrige inntaksmoduler/fordelingsmoduler og merkes tydelig med fase L1, L2 eller L3.
+
== Oppgradering ==
  
d)  ''Inntaksmodul skal inneholde:''
+
[[TRV:07827|'''''TRV:07827''''']]<br /><br />{{:TRV:07827}}
*  Skillebryter på innkommende kabel i 1000 V-skapet. Alternativt skal det benyttes en effektbryter dersom det ikke er montert trefaset effektbryter i høyspenningsfordelingen.
 
*  [[Definisjon:Jordingsbryter|Jordingsbryter]] (skillebryter med jordslutning)
 
*  Utstyr for måling av strøm og spenning
 
*  Returstrømskinne
 
*  Jordskinne
 
*  Godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne
 
  
e)  ''Fordelingsmodul skal inneholde:''
+
== 1000V-fordeling ==
*  Skillebryter
+
[[TRV:07828|'''''TRV:07828''''']]<br /><br />{{:TRV:07828}}
*  Kontaktor for inn/utkobling av belastningsstrøm
 
*  Innstillbart relévern for kortslutnings- og overstrømsvern av utgående kabel
 
*  Utstyr for strømmåling
 
*  Forberedt for kWh-måling (opplegg fram til måleromkobler og plass for kWh-måler)
 
*  Lamper for tilstandsindikasjon. Det skal monteres: <br>-  Blå indikasjonslampe for indikasjon på at kabel mellom togvarmeposten og vognsettet er tilkoblet og spenningssatt <br>-  Hvit indikasjonslampe for indikasjon på at kabelen mellom togvarmepost og vognsett er spenningsløs <br>- Rød indikasjonslampe for indikasjon på at bryteren er utkoblet manuelt <br>- Rød indikasjonslampe for indikasjon på at bryteren er utkoblet/blokkert av forriglingsmessige årsaker (spenningssatt kl-anlegg, feilstrøm, feilbetjening eller lignende)
 
* Returstrømskinne
 
* Jordskinne
 
* Godkjent utstyr for tilkobling av jordingsutstyr i skapet på faseleder, returstrømskinne og jordskinne
 
* Merking med togvarmepostens nummer, spenning og frekvens.
 
  
f)  Fordelingsmodul dimensjoneres i henhold til prosjektert belastning for togvarmeposten. Overstrømsvern skal ikke ha større kontinuerlig driftsstrøm enn 630 A.
+
[[TRV:07830|'''''TRV:07830''''']]<br /><br />{{:TRV:07830}}
  
g)  Lampene med tilkoblingsenhet og instrumenter for strøm- og spenningsavlesning monteres i tavlefront.
+
[[TRV:07831|'''''TRV:07831''''']]<br /><br />{{:TRV:07831}}
  
h)  Dører i 1000 V-fordelingstavle skal ikke kunne åpnes med spenningssatte samleskinner eller brytere i de ulike feltene.
+
[[TRV:07832|'''''TRV:07832''''']]<br /><br />{{:TRV:07832}}
  
=== Kabel til togvarmepost ===
+
[[TRV:07833|'''''TRV:07833''''']]<br /><br />{{:TRV:07833}}
a)  Kabel fra fordelingsmodul til togvarmepost skal ha minimum isolasjonsnivå U<sub>0</sub>/U=1,8/3 kV <nowiki>[IEC 60502.1], [EN 50264]</nowiki>.
 
  
b)  Returleder skal føres i tett forlegning sammen med faseleder. Returleder skal ha isolasjonsnivå på minimum U<sub>0</sub>=1000 V. Fase- og returleder bør kombineres i samme kabel.
+
[[TRV:07834|'''''TRV:07834''''']]<br /><br />{{:TRV:07834}}
  
c)  Kabelen skal dimensjoneres etter prosjektert belastning for togvarmeposten, og vern skal dimensjoneres i henhold til <nowiki>[FEL]. </nowiki>
+
[[TRV:07835|'''''TRV:07835''''']]<br /><br />{{:TRV:07835}}
  
d)  Jordleder/skjerm i kabel tilkobles jord i fordelingsmodul og isoleres i togvarmepost. For områder uten kontaktledningsanlegg og uten fare for påvirkning av banestrømsforsyningens returstrøm, skal jordleder/skjerm tilkobles jord i begge ender.
+
== Kabel til togvarmepost ==
 +
[[TRV:07836|'''''TRV:07836''''']]<br /><br />{{:TRV:07836}}
  
=== Kontrolltavle ===
+
[[TRV:07837|'''''TRV:07837''''']]<br /><br />{{:TRV:07837}}
a)  Tavle for 230 V forsyning og styring av anlegget bør monteres i samme bygning/kiosk som togvarmeanlegget.
 
  
b)  Tavlen skal tilfredsstille <nowiki>[FEL]</nowiki> og bør inneholde kurser for:  
+
[[TRV:07838|'''''TRV:07838''''']]<br /><br />{{:TRV:07838}}
* Lys, stikkontakt og varme i fordelingsrom/kiosk
 
* Styrestrøm for togvarmeanlegg
 
* Overvåknings- eller kontrollenheter for togvarmeanlegget (PLS, releer og lignende)
 
  
=== Sikkerhet ===
+
[[TRV:07839|'''''TRV:07839''''']]<br /><br />{{:TRV:07839}}
a)  Anlegget skal ta hensyn til følgende forhold for sikker drift og betjening:  
 
#  Det skal ikke være mulig å spenningssette togvarmepost før stikkeren er tilkoblet rullende materiell.
 
#  Det skal ikke være mulig å frakoble stikker med spenningssatt post.
 
  
b)  For vern mot berøringsspenninger ved jord- eller kortslutninger fram til og med stikker gjelder krav til berøringsspenninger og utkoblingstider i henhold til <nowiki>[FEL].</nowiki>
+
== Kontrolltavle ==
 +
[[TRV:07840|'''''TRV:07840''''']]<br /><br />{{:TRV:07840}}
  
c)  Strømforsyning fra togvarmepost og kontaktledningsanlegget skal ikke koples sammen gjennom tilkoplet rullende materiell, jf. [http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051220-1626.html#8-7 §8-7] i <nowiki>[FEF]. </nowiki>Se også [https://trv.jbv.no/PDF/Infrastrukturens%20egenskaper/590/Vedlegg/T9004d01.pdf Vedlegg d Requirements on rolling stock in Norway and Sweden regarding EMC with the electrical infrastructure and coordination with the power supply and other vehicles] til <nowiki>[590]</nowiki> kapittel 4.
+
[[TRV:07841|'''''TRV:07841''''']]<br /><br />{{:TRV:07841}}
  
==== Totalstopp ====
+
== Sikkerhet ==
a)  Anlegget skal være forberedt for totalstopp. Totalstopp skal kunne utføres fra brytere plassert rundt i anlegget der det er hensiktsmessig. Behov for totalstopp og eventuell plassering av brytere skal vurderes ut fra anleggets beliggenhet (adgang for uvedkommende), risiko for skader og farer som kan oppstå. Vurdering skal utføres for alle anlegg.
+
[[TRV:07842|'''''TRV:07842''''']]<br /><br />{{:TRV:07842}}
  
b)  Brytere for totalstopp skal ikke kunne tilbakestilles uten bruk av nøkkel. Det skal også være mulig å fjernbetjene totalstopp for anlegget.
+
[[TRV:07843|'''''TRV:07843''''']]<br /><br />{{:TRV:07843}}
  
=== Drift og overvåkning ===
+
[[TRV:07844|'''''TRV:07844''''']]<br /><br />{{:TRV:07844}}
a)  All betjening av togvarmeposter skal skje lokalt ved hver post.
 
  
b)  Anlegget skal ha visning av alle feilmeldinger som påvirker anleggets funksjon lokalt i fordelings- eller styretavle for anlegget. Det bør være mulighet for logg av feilmeldinger med lagring i minimum 1 måned.
+
=== Totalstopp ===
 +
[[TRV:07845|'''''TRV:07845''''']]<br /><br />{{:TRV:07845}}
  
c)  Anlegget bør forberedes for fjernovervåkning av funksjonskritiske feilmeldinger til betjent sted.
+
== Drift og overvåkning ==
 +
[[TRV:07846|'''''TRV:07846''''']]<br /><br />{{:TRV:07846}}
  
 
== Togvarmepost ==
 
== Togvarmepost ==
a)  Togvarmepost skal plasseres tett ved det sporet den skal forsyne. Posten skal plasseres slik at den ikke kommer innenfor minste tverrsnittprofil, se [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt|[520], Profiler og minste tverrsnitt]].
+
[[TRV:07847|'''''TRV:07847''''']]<br /><br />{{:TRV:07847}}
 
 
b)  Hver post skal kunne tilkobles materiell i kun ett spor. Posten skal ha, varig og godt synlig merking med unikt navn, spor nummer/navn som forsynes, spenning, frekvens og entydig enkel betjeningsveiledning.
 
 
 
c)  Det skal ikke være bryter som betjener laststrøm i posten. All kobling av laststrøm skal skje i fordelingsmodul i 1000 V-fordelingsrom.
 
  
d)  Togvarmeposten skal dimensjoneres for 630 A og skal ha kapslingsgrad med minimum IP 54.
+
[[TRV:07848|'''''TRV:07848''''']]<br /><br />{{:TRV:07848}}
  
e)  Det skal være montert godkjent utstyr for tilkobling av jordings/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne i togvarmeposten.
+
== Betjening ==
 +
[[TRV:07849|'''''TRV:07849''''']]<br /><br />{{:TRV:07849}}
  
f)  Posten skal være utført i rustfritt eller galvanisert stål. Alt utstyr skal tåle de mekaniske og klimatiske påkjenninger som kan oppstå. Utvendig utstyr skal være dimensjonert til å tåle fra –40 til +50 °C.
+
== Indikering ==
 +
[[TRV:07850|'''''TRV:07850''''']]<br /><br />{{:TRV:07850}}
  
=== Betjening ===
 
a)  Hver post skal ha brytere for inn- og utkobling av last, nøkkelbryter og lampetest (trykkknapp/impulsbrytere). Innkobling av post skal, dersom alle betingelser for innkobling er oppfylt, bare kunne utføres ved samtidig betjening av nøkkelbryter og inn-bryter. Type nøkkel- og låsesystem skal være godkjent av Jernbaneverket.
 
 
=== Indikering ===
 
a)  Indikering av driftsstatus skal skje ved:
 
* Blå lampe godt synlig montert på toppen av posten; indikasjon på at togvarmeposten er spenningssatt.
 
* Hvit (evt. gul) lampe; indikasjon på at togvarmeposten er spenningsløs.
 
 
{{lærebokstoff|Gult lys er bedre synlig enn hvitt lys.}}
 
{{lærebokstoff|Gult lys er bedre synlig enn hvitt lys.}}
 +
{{lærebokstoff|En av lampene vil alltid være tent. Dersom det ikke er lys i lampene, skal [[Definisjon:Togvarmepost|togvarmepost]]en betraktes som spenningssatt.}}
  
{{lærebokstoff|En av lampene vil alltid være tent. Dersom det ikke er lys i lampene, skal posten betraktes som spenningssatt.}}
+
== Tilkoblingskabel ==
 +
[[TRV:07851|'''''TRV:07851''''']]<br /><br />{{:TRV:07851}}
  
=== Tilkoblingskabel ===
+
[[TRV:07852|'''''TRV:07852''''']]<br /><br />{{:TRV:07852}}
a)  Tilkoblingskabel (kabel fra togvarmepost til tog) skal være av vær- og oljebestandig mangetrådet bevegelig kabel med tverrsnitt 1x185 mm<sup>2</sup> Cu og skjerm med tverrsnitt minimum 25 mm<sup>2</sup> Cu. Isolasjonsnivå U<sub>0</sub>/U=1,8/3 kV i henhold til EN 50264-serien.
 
#  Kabelen skal ha signalledere med minimum 2x1,5 mm<sup>2</sup> Cu med isolasjonsnivå U<sub>0</sub>/U=300/500 V.
 
#  Signalledere for integrert pilotstift bør være integrert i kabelen (felles kappe).
 
  
b)  Ved tilkobling i posten skal benyttes knivkontakter som sikrer enkel frakobling av kabelen dersom kabel trekkes ut. Det skal være sikkerhetsbryter som sikrer utkobling av strømmen før lysbue oppstår i posten.
+
[[TRV:07853|'''''TRV:07853''''']]<br /><br />{{:TRV:07853}}
  
c)  Tilkoblingskabelen skal være så kort at posten kun kobles til vognmateriell i det sporet den er tiltenkt.
+
[[TRV:07854|'''''TRV:07854''''']]<br /><br />{{:TRV:07854}}
  
d)  Stikker for tilkobling til rullende materiell skal ha sikkerhetsbryter som forhindrer til- og frakobling av stikkeren ved spenningssatt post. Stikkeren skal tilfredsstille <nowiki>[UIC 552]. </nowiki>
+
[[TRV:07855|'''''TRV:07855''''']]<br /><br />{{:TRV:07855}}
 
 
e)  Det skal være stativ for oppheng av tilkoblingskabel og en blindkobling for låst oppheng av stikker.
 
#  Uvedkommende skal ikke kunne fjerne stikket fra blindkoblingen.
 
#  Blindkoplingen skal ikke gi indikasjon på at rullende materiell er tilkoplet.
 
#  Blindkoplingen skal gi beskyttelse mot berøring selv om kabelen ved feil er spenningssatt.
 
  
 
== Spor og returkrets ==
 
== Spor og returkrets ==
a)  Mellom en togvarmepost og alle spor som denne forsyner, skal det være en direkte forbindelse til returkretsen. Alle tilkoblinger i skinnegangen skal være av godkjent skrudd forbindelse.
+
[[TRV:07856|'''''TRV:07856''''']]<br /><br />{{:TRV:07856}}
 
 
b)  Området som togvarmeanlegget skal dekke, bør markeres med spesielle skilt. Instruks for bruk av anlegget skal inneholde tegninger som viser området anlegget dekker.
 
 
 
c)  Ved bruk av skinneforbindere skal disse benyttes i begge skinnestrenger. For områder uten kontaktledningsanlegg kan det benyttes skinne­forbindere i kun én av skinnestrengene.
 
  
d)  I området som togvarmeanlegget skal dekke, skal det være en [[Definisjon:Tverrforbinder|tverrforbinder]] i enden av sporområdet (der dette er mulig med hensyn på sporfelter). Dersom området har flere en 10 [[Definisjon:Skinneskjøt|skinneskjøter]] med skinneforbindere, skal det i tillegg monteres en tverrforbinder for hver tiende skjøt.
+
[[TRV:07857|'''''TRV:07857''''']]<br /><br />{{:TRV:07857}}
  
e)  For dimensjonering av skinneforbindere og tverrforbindere henvises det til [[Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets|[540], Returkrets]].
+
[[TRV:07858|'''''TRV:07858''''']]<br /><br />{{:TRV:07858}}
  
f)  Returforbindelse fra skinnestrengene til transformator skal dimensjoneres for samme belastning som togvarmeposten.
 
 
g)  Returleder skal føres sammen med tilførselskabel fra transformator til togvarmepost i tett forlegning, eller i samme kabel, se avsnitt 2.2.4. Tilkobling til skinnestreng utføres ved togvarmepost.
 
 
h)  Returleder skal ikke inneholde bryter, vern eller sikringer.
 
  
 
== Beskyttelsesjording ==
 
== Beskyttelsesjording ==
a)  Togvarmeposten skal ha utjevningsforbindelse til skinnestreng for det sporet posten skal forsyne, med minimum 50 mm<sup>2</sup> Cu og gul/grønn isolasjon. Dersom posten er plassert mellom to spor, skal posten kobles til begge sporene der dette er mulig med tanke på sporfelter og banestrømmens returkrets. Se også [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording|[510], jording]].
+
Krav til jording er beskrevet i [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording]]
  
b)  Skjerm i tilkoblingskabel tilkobles jordskinne i posten.
+
== Transformator ==
 +
[[TRV:07859|'''''TRV:07859''''']]<br /><br />{{:TRV:07859}}
  
c)  Alle tilkoblinger til skinne utføres nærmest mulig togvarmeposten, og skal utføres med godkjent skrutilkobling.
+
[[TRV:07860|'''''TRV:07860''''']]<br /><br />{{:TRV:07860}}
  
== Transformator ==
+
{{lærebokstoff|(Slik som uttak av maksimal tillatt belastning for en fase, mellom kun den ene fasen og transformatorens jordete punkt.)}}
a)  Transformatoren bør utføres i rustfritt eller galvanisert stål, i henhold til Fe/Zn klasse A NS 1978. Kapslingen skal, uavhengig av plassering, være slik at fuktighet og støv ikke reduserer levetid og ytelse for transformatoren.
 
  
b)  Transformator skal tåle kontinuerlig maksimal skjevbelastning.
+
= Forsyning med 400 V trefase =
{{lærebokstoff|(Slik som uttak av maksimal tillatt belastning for en fase, mellom kun den ene fasen og transformatorens jordete punkt.)}}
 
  
c)  Transformator bør plasseres innvendig i eget rom som skal tilfredsstille krav i <nowiki>[FEF].</nowiki>
+
Internasjonalt rammeverk og Teknisk regelverk er under utarbeidelse.
  
 
= Dokumentasjon =
 
= Dokumentasjon =
Det skal leveres følgende dokumentasjon:
+
Krav til FDV-dokumentasjon er gitt i relevante normer og i [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dokumentasjon]].
  
 +
Relevant dokumentasjon (ikke-uttømmende liste):
 
* Fordelingsskjema
 
* Fordelingsskjema
 
* Hovedstrømskjema (en- og flerlinjeskjema)
 
* Hovedstrømskjema (en- og flerlinjeskjema)
 
* Styrestrømskjema  
 
* Styrestrømskjema  
 
* Returkretsskjema
 
* Returkretsskjema
* Fundamenttegning til bygg/fordelinger og togvarmeposter
+
* Fundamenttegning til bygg/fordelinger og [[Definisjon:Togvarmepost|togvarmepost]]er
* Plantegning som viser bygg/fordelinger/togvarmeposter
+
* Plantegning som viser bygg/fordelinger/[[Definisjon:Togvarmepost|togvarmepost]]er
 
* Kabeltraseer  
 
* Kabeltraseer  
 
* Innredningstegning til alle skap
 
* Innredningstegning til alle skap
 
* Transformatorkort
 
* Transformatorkort
 
* Beskrivelse og betjeningsveiledning for styring, kontroll, overvåkning
 
* Beskrivelse og betjeningsveiledning for styring, kontroll, overvåkning
* Betjeningsinstruks for togvarmepost
+
* Betjeningsinstruks for [[Definisjon:Togvarmepost|togvarmepost]]
 
* Jordingsplan (tverrfaglig)
 
* Jordingsplan (tverrfaglig)

Nåværende revisjon fra 12. aug. 2021 kl. 12:33

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapittelet er å stille krav som gjelder ved prosjektering av anlegg for strømforsyning til hensatte jernbanekjøretøy, også omtalt som "togvarme". Det inkluderer valg av hensiktsmessig forsyningsløsning. Kapittelet omfatter tekniske krav til Togvarmeanlegg med forsyningsspenning 1000 V enfase og 400 V trefase.

2 Systemdefinisjon

Forsyningsanlegg for togvarme som strømforsyning til hensatte kjøretøy benyttes blant annet for å levere tilleggstjenesten "forvarming av passasjertog" i henhold til jernbaneforskriftens §4-4 (togvarme). Ifølge INF TSI 4.2.12.6 kan forsyning av togvarme leveres på følgende tre prinsipielle måter:

I tillegg kan anleggene benyttes for forsyning av prøvespenning til jernbanekjøretøy på verksted. Jernbanedirektoratet "Strategi for hensetting" angir at hensettingsanlegg kategori A og B med (noen) servicefunksjoner skal ha togvarme.

3 Valg av forsyningsløsning

Det er i EH-012458 redegjort for at foretrukken løsning er teknisk gjennomførbar, har de laveste livsløpskostnadene for sektoren og ivaretar elsikkerheten. Historisk har togvarme i Norge ofte blitt ivaretatt med tilbud om togvarmeposter, Et stort antall elektriske motorvognsett i Norge har blitt spesialtilpasset for å nyttiggjøre seg dette tilbudet, og disse kjøretøyene er fortsatt i drift i dag.

TRV:07875

a) Forsyningsløsning: Forsyningsløsning for togvarme skal velges fra Tabell: Forsyningsløsning basert på Bane NORs strategi for strømforsyning til hensatte kjøretøy (EH-012458) utgitt i 2019.


Tabell: Forsyningsløsning
Forsyningsløsning Bruk Beskrivelse og krav
Fra kontaktledningen via strømavtaker Foretrukken løsning for jernbanekjøretøy med egen strømavtaker. Standardiseringsvalg i tråd med hva som er vanlig i europeisk forvaltning og tjenestetilbud. Forventet hyllevareløsning for elektriske motorvognsett. * Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning
* Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring
* Seksjonering ved hensettingsområder og lastespor
* Robusthet/Redundans
* Overharmoniske og dynamiske fenoméner
1000 V enfase togvarmepost For passasjervogner med UIC train line (standardisert system for intern strømforsyning fra lokomotiv til passasjervogn) og for de enkelttilfeller hvor bruk av strømavtaker ikke er hensiktsmessig eller relevant. Forsyning med 1 000 V enfase
400 V trefase togvarmepost Forventet fremtidig standardisert forsyningsløsning (se TS 50534:2010 og EN 50546:2020) for motorvognsett, spesielt til prøvespenning til kjøretøy på verksted. Forsyning med 400 V trefase

4 Felles tekniske krav

TRV:07876

a) Dimensjonering: For dimensjonering av energiforsyning til togvarmeposter henvises det til aktuell(e) jernbaneforetak. Anleggets størrelse (transformatorytelse og antall togvarmeposter) bør vurderes opp mot tilhørende trafikkprognoser for de neste 5-10 årene.

 1. Utførelse: For påregnelig belastning, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelig belastning.

TRV:07877

b) Samtidighet: Det kan prosjekteres med en samtidighetsfaktor for belastningen, men det skal tas hensyn til effekttopper i spesielt kalde perioder.

TRV:07878

c) Områdesikring: Hensettingsområder og -spor skal sikres mot alminnelig ferdsel og for å håndtere elsikkerhetsrisikoen knyttet til uvedkommende tredjepart som klatrer på kjøretøyene, enten kjøretøyet forsynes med togvarme eller ikke.

 1. Utførelse: Nødvendig områdesikring med hensyn på elsikkerhet skal tilpasses kjøretøysikringen til kjøretøyene som hensettes basert på oversikten i slik at risikoen blir akseptabel/tolerabel i Figur: Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring.
 2. Utførelse: Se krav om og til gjerder i Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder
 3. Utførelse: Se krav om og til skilt i Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt
 4. Vurdering: Se Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning
Figur: Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring.
Ytterligere detaljer finnes i Veiledning_for_elsikkerhet_ved_hensetting_under_spenningssatt_kontaktledning.

5 Forsyning med 1 000 V enfase

TRV:07879

a) Systemløsning: Systemløsning togvarmeanlegg med 1 000 V enfase skal velges fra Tabell: Systemløsninger for togvarmeanlegg med 1 000 V enfase.


Tabell: Systemløsninger for togvarmeanlegg med 1 000 V enfase
Systemløsning Bruk Beskrivelse og krav
1 000 V, 16,7 Hz Foretrukken løsning for elektrifiserte baner der det også forsynes kjøretøy, spesielt der 16,7 Hz har tilstrekkelig forsyningssikkerhet. Togvarmepost med 1 000 V og 16,7 Hz
1 000 V 50 Hz fasespenning
(nøytralpunktet kobles til returkretsen)
Foretrukken løsning for store hensettingsområder og for svak trefaseforsyning for å begrense usymmetrisk belastning Fasespenning 1 000 V og nøytralpunktet koblet til returkretsen
1 000 V 50 Hz linjespenning
(en fase kobles til returkretsen)
Foretrukken løsning for ikke-elektrifiserte baner (som ikke har energimontører for høyspenningsanlegg). Linjespenning 1 000 V og en fase koblet til returkretsen

5.1 Område for togvarmeanlegg

TRV:01642

a) Planløsning: Togvarmeanlegg bør ikke monteres ved togspor som er gjennomgående. Det anbefales hensetting på egne buttspor (ikke togspor).

 1. Unntak: For effektiv hensetting der det er mange togbevegelser, kan det være egnet med utkjør i begge retninger på gjennomgående spor (ikke togspor).

TRV:01643

b) Forrigling: Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg.

 1. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal ikke kobles inn før kabel med stikker er tilkoblet det rullende materiellet.
 2. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal kobles fra dersom stikket forsøkes løsnet fra rullende materiell for å unngå lysbue.
 3. Utførelse: Logikk utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.

TRV:01644

c) Feil tilkobling: Tiltak skal iverksettes for å hindre at togvarmeposten tilkobles materiell på et annet spor eller på en annen oppstillingsplass enn det som er tiltenkt.

TRV:01645

d) Faseforhold: På lange oppstillingsspor skal det treffes tiltak for å hindre at to sammenkoblede togsett tilkobles to uttak med ulike faser på 1 000 V.

TRV:01646

e) Spenning: Lokal netteier bør tidlig forespørres om forventet, aktuell spenning i forsyningspunktet. Dette kan få betydning for spesifikasjon av trinningen til transformatoren.

5.2 Transformator og fordelinger

TRV:01647

a) Innkommende vern: Transformator skal ha forankoblet vern for kortslutningsbeskyttelse av transformatoren.

TRV:01648

b) Vern: Det skal være vern på transformatorens sekundærside for overbelastningsbeskyttelse av transformatoren og etterfølgende anlegg.

TRV:01649

c) Utforming: Følgende deler er å betrakte som en høyspenningsinstallasjon som blant annet utløser forskriftskrav at minst to personer skal være til stede ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegget:

 1. Utførelse: Høyspenningskomponentene skal installeres i et høyspenningsrom.
 2. Utførelse: Inngangen til høyspenningsrom skal ha "Høyspenningsskilt" og skilt med angivelse av det høyeste spenningsnivået i rommet, slik som "1 730 V", "11 kV", "15 kV ","22 kV" eller det som måtte være relevant.

TRV:01650

d) Isolasjonsnivå: Kabel på sekundærsiden skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV i henhold [IEC 60502] og [UIC 552].

TRV:01651

e) Dimensjonering: Transformatoren skal være dimensjonert for å tåle kontinuerlig skjevbelastning, det vil si maksimal tillatt belastning mellom kun én fase og jord.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med to transformatorer i stedet for én.
MERK! MED TO TRANSFORMATORER KREVES EKSTRA AKTSOMHET FOR FASEFORHOLDENE MELLOM DE TO SEKUNDÆRSIDENE.

5.3 Modularisering

Togvarmepost med 1 000 V er enfaset, og denne fordelen utnyttes i inntaksmoduler og fordelingsmoduler.

TRV:07862

a) Tilpasning for vedlikehold: Fra sekundærsiden på transformatoren føres faselederne til en effektbryter. Det skal være mulig å etablere jording på begge sider av effektbryteren for vedlikehold. Se Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg og Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.

 1. Utførelse: Etter effektbryteren føres bare den relevante fasen og tilhørende returkrets videre til en inntaksmodul.

TRV:07829

b) Utforming: 1000 V-fordeling bør oppdeles i en inntaksmodul per fase og en fordelingsmodul per togvarmepost. Antall fordelingsmoduler tilpasses hvert anlegg.

 1. Vurdering: Det skal tas høyde for enkel utvidelse av anlegget med flere fordelingsmoduler.
 2. Vurdering: Plass for nye moduler skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

TRV:07823

c) Modularisering: For hver av fasene er det én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.

 1. Utførelse: Returkretsen samt én faseleder fra effektbryteren føres frem til den ene inntaksmodulen.
 2. Utførelse: I en inntaksmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne inntaksmodulen.
 3. Utførelse: I en fordelingsmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne fordelingssmodulen.
 4. Utførelse: Avstanden mellom inntaksmoduler/fordelingsmoduler til ulike faser skal være tilstrekkelig til å hindre utilsiktet berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
 5. Utførelse: Denne modulære strukturen bør brukes også når togvarmetransformatoren er matet fra et lavspenningsnett, slik at togvarmeanleggene blir mest mulig ensartede.
 6. Informasjon: Inntaksmoduler/fordelingsmoduler er de samme i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg og i Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.
Det som i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg og Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen er angitt som "lavspenningsrom", kan være et lukket kabinett med tilstrekkelig avstand til andre lukkede kabinetter ("lavspenningsrom").

TRV:01652

d) Utforming: Nye togvarmeanlegg skal prosjekteres etter enten Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg eller Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.

5.3.1 Togvarmepost med 1 000 V og 16,7 Hz

TRV:07880

a) Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 16,7 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system.

 1. Utførelse: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold på 15 kV til 1 kV.
 2. Utførelse: Transformatoren skal ved forsyning fra autotransformatorsystem tilkoples positivfasen (PL).
Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system

TRV:07921

b) Koordinering av vern: Togvarmeanlegget skal håndtere spenningsutfall på banestrømforsyningen og hindre at prøving med gjeninnkobling av banestrømforsyningen forstyrres.

 1. Utførelse: Togvarmeanlegget skal automatisk kobles fra banestrømforsyningen når spenningen i kontaktledningen faller under 10 kV i minst 1 sekund og senest etter 3 sekunder.
 2. Utførelse: En gjeninnkobling av 1 000 V på en togvarmepost som tidligere var spenningssatt, skal ikke foretas før spenningen i banestrømforsyningen har stabilisert seg på en verdi høyere enn 11 kV i minst 30 sekunder.
  1. Dersom togvarmeanlegget har flere togvarmeposter som skal gjeninnkobles, anbefales det å foreta gjeninnkoblingene sekvensielt med noe tidsforsinkelse. Tidsforsinkelse mellom to etterfølgende gjeninnkoblinger er ikke kritisk.

Se også informasjon om automatisk gjeninnkobling (4.3.7) og prøving ved innkobling (4.3.8) i Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Vern.

Informasjon om koordinering av vern er hentet fra punkt 11 i EN 50388-1 (som vil avløse EN 50388:2012). Spenningsverdier hentet fra EN 50163 er relatert til spenningsverdien Umin2.

5.3.2 Fasespenning 1 000 V og nøytralpunktet koblet til returkretsen

TRV:07825

a) Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 50 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg.

 1. Utførelse: For hver av de tre fasene skal det være én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg, transformatorspenning er 1 730 V på sekundærsiden

5.3.3 Linjespenning 1 000 V og en fase koblet til returkretsen

TRV:07881

a) Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 50 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg.

 1. Utførelse: For hver av de to fasene skal det være én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
 2. Utførelse: Denne modulære strukturen bør brukes også når togvarmetransformatoren er matet fra lavspenningsnett, slik at togvarmeanleggene blir mest mulig ensartede.
Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen, transformatorspenning er 1 000 V på sekundærsiden. Nullpunktssikring er ikke relevant.

5.4 Oppgradering

TRV:07827

a) Oppgradering: Når kapasiteten på et eksisterende togvarmeanlegg må økes, skal det oppgraderes i samsvar med Modularisering.

5.5 1000V-fordeling

TRV:07828

a) Plassering: 1000 V-fordeling bør plasseres innendørs i eget rom.

TRV:07830

c) Separasjon: Inntaksmodulen skal plasseres sammen med tilhørende fordelingsmoduler, fysisk atskilt fra øvrige inntaksmoduler/fordelingsmoduler og merkes tydelig med fase L1, L2 eller L3.

TRV:07831

d) Inntaksmodul: Inntaksmodul skal inneholde:

 • Skillebryter på innkommende kabel i 1000 V-skapet. Alternativt skal det benyttes en effektbryter dersom det ikke er montert trefaset effektbryter i høyspenningsfordelingen.
 • Jordingsbryter (skillebryter med jordslutning)
 • Utstyr for måling av strøm og spenning
 • Returstrømskinne
 • Jordskinne
 • Godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne.

TRV:07832

e) Fordelingsmodul: Fordelingsmodul skal inneholde:

 • Skillebryter
 • Kontaktor for inn/utkobling av belastningsstrøm
 • Innstillbart relévern for kortslutnings- og overstrømsvern av utgående kabel
 • Utstyr for strømmåling
 • Forberedt for kWh-måling (opplegg fram til måleromkobler og plass for kWh-måler)
 • Lamper for tilstandsindikasjon:
  - Blå lampe for indikasjon på at kabel mellom togvarmeposten og vognsettet er tilkoblet og spenningssatt
  - Hvit lampe for indikasjon på at kabelen mellom togvarmepost og vognsett er spenningsløs
  - Rød lampe for indikasjon på at bryteren er utkoblet manuelt
  - Rød lampe for indikasjon på at bryteren er utkoblet/blokkert av forriglingsmessige årsaker (spenningssatt kl-anlegg, feilstrøm, feilbetjening eller lignende)
 • Returstrømskinne
 • Jordskinne
 • Godkjent utstyr for tilkobling av jordingsutstyr i skapet på faseleder, returstrømskinne og jordskinne
 • Merking med togvarmepostens nummer, spenning og frekvens.

TRV:07833

f) Dimensjonering: Fordelingsmodul dimensjoneres i henhold til prosjektert belastning for togvarmeposten. Overstrømsvern skal ikke ha større kontinuerlig driftsstrøm enn 630 A.

TRV:07834

g) Indikatorer: Lampene med tilkoblingsenhet og instrumenter for strøm- og spenningsavlesning skal monteres i tavlefront.

TRV:07835

h) Tilgjengelig spenning: Dører i 1000 V-fordelingstavle skal ikke kunne åpnes med spenningssatte samleskinner eller brytere i de ulike feltene.

5.6 Kabel til togvarmepost

TRV:07836

a) Isolasjonsnivå: Kabel fra fordelingsmodul til togvarmepost skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV [IEC 60502.1], [EN 50264].

TRV:07837

b) Føring: Returleder skal føres i tett forlegning sammen med faseleder.

 1. Utførelse: Returleder skal ha isolasjonsnivå på minimum U0=1000 V.
 2. Utførelse: Fase- og returleder bør kombineres i samme kabel.

TRV:07838

c) Ledertverrsnitt: Kabelen skal dimensjoneres etter prosjektert belastning for togvarmeposten.

 1. Utførelse: Vern skal dimensjoneres i henhold til FEL.

TRV:07839

d) Utjevning: Jordleder/skjerm i kabel skal tilkobles jord i fordelingsmodul og isoleres i togvarmepost.

 1. Utførelse: For områder uten kontaktledningsanlegg og uten fare for påvirkning av banestrømsforsyningens returstrøm, skal jordleder/skjerm tilkobles jord i begge ender.

5.7 Kontrolltavle

TRV:07840

a) Tavle: Tavle for 230 V forsyning og styring av anlegget bør monteres i samme bygning/kiosk som togvarmeanlegget.

TRV:07841

b) Omfang: Tavlen skal tilfredsstille [FEL] og bør inneholde kurser for:

 • Lys, stikkontakt og varme i fordelingsrom/kiosk
 • Styrestrøm for togvarmeanlegg
 • Overvåknings- eller kontrollenheter for togvarmeanlegget (PLS, releer og lignende).

5.8 Sikkerhet

TRV:07842

a) Anlegget skal ta hensyn til følgende forhold for sikker drift og betjening:

 1. Utførelse: Det skal ikke være mulig å spenningssette togvarmepost før stikkeren er tilkoblet rullende materiell.
 2. Utførelse: Det skal ikke være mulig å frakoble stikker med spenningssatt togvarmepost.
 3. Utførelse: Det kan settes opp skilt ved togvarmepost med informasjon om funksjonalitet ved utfall av energileveranse fra nett (anbefalt). Mulig informasjonstekst er ett av følgende:
  1. "Ved nettutfall sendes varsel om nettutfall til ... slik at eventuell forsyning til rullende materiell kan reaktiveres manuelt."
  2. "Etter nettutfall må togvarmeposten reaktiveres manuelt."
  3. "Etter nettutfall gjenopprettes eventuell spenningsforsyning til tilkoblet rullende materiell."
  4. (Tilpasset tekst.)

TRV:07843

b) Vern: Det skal etableres vern for beskyttelse mot farlige berøringsspenninger og kortslutninger frem til stikker innenfor tillatt utkoblingstid i samsvar med forskrifter, slik som FEL.

TRV:07844

c) Adskillelse fra KL-anlegget: Energiforsyning fra togvarmepost og kontaktledningsanlegget skal ikke kobles sammen gjennom tilkoblet rullende materiell, jf. §8-7 i [FEF]. Se også Rolling stock/Supplementary information and regulations/Appendix/Requirements on rolling stock in Norway and Sweden regarding EMC with the electrical infrastructure and coordination with the power supply and other vehicles#P14:_Train_pre-heating_systems.

5.8.1 Totalstopp

TRV:07845

a) Totalstopp: Anlegget skal være forberedt for totalstopp.

 1. Utførelse: Totalstopp skal kunne utføres fra brytere plassert rundt i anlegget der det er hensiktsmessig.
 2. Vurdering: Behov for totalstopp og eventuell plassering av brytere skal vurderes ut fra anleggets beliggenhet (adgang for uvedkommende), risiko for skader og farer som kan oppstå.
 3. Vurdering: Vurdering skal utføres for alle anlegg.
 4. Utførelse: Brytere for totalstopp skal ikke kunne tilbakestilles uten bruk av nøkkel.
 5. Utførelse: Det skal også være mulig å fjernbetjene totalstopp for anlegget.

5.9 Drift og overvåkning

TRV:07846

a) Omfang: All betjening av togvarmeposter skal skje lokalt ved hver togvarmepost.

 1. Utførelse: Anlegget skal ha visning av alle feilmeldinger som påvirker anleggets funksjon lokalt i fordelings- eller styretavle for anlegget.
 2. Utførelse: Det bør være mulighet for logg av feilmeldinger med lagring i minimum 1 måned.
 3. Utførelse: Anlegget bør forberedes for fjernovervåkning av funksjonskritiske feilmeldinger til betjent sted.

5.10 Togvarmepost

TRV:07847

a) Plassering: Togvarmepost skal plasseres tett ved det sporet den skal forsyne.

 1. Utførelse: Togvarmeposten skal plasseres slik at den ikke kommer innenfor minste tverrsnittprofil, se [520], Profiler og minste tverrsnitt.
 2. Utførelse: Hver togvarmepost skal kunne tilkobles materiell i kun ett spor.

TRV:07848

b) Utforming: Togvarmeposten skal ha, varig og godt synlig merking med unikt navn, spor nummer/navn som forsynes, spenning, frekvens og entydig enkel betjeningsveiledning.

 1. Utførelse: I togvarmeposten skal det ikke være brytere som kobler laststrøm.
 2. Utførelse: All kobling av laststrøm skal skje i fordelingsmodul i 1000 V-fordelingsrom.
 3. Utførelse: Togvarmeposten skal dimensjoneres for 630 A. Togvarmeanlegget kan eventuelt dimensjoneres for en lavere ytelse.
 4. Utførelse: Togvarmeposten skal ha kapslingsgrad med minimum IP 54.
 5. Utførelse: Det skal være montert godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne i togvarmeposten.
 6. Utførelse: Togvarmepost skal være utført i rustfritt stål, galvanisert stål eller saltvannsbestandig aluminium.
 7. Utførelse: Alt utstyr skal tåle de mekaniske og klimatiske påkjenninger som kan oppstå.
 8. Utførelse: Utvendig utstyr skal være dimensjonert til å tåle fra –40 til +50 °C.

5.11 Betjening

TRV:07849

a) Funksjoner på togvarmepost: Hver togvarmepost skal ha brytere for inn- og utkobling av last, nøkkelbryter og lampetest (trykkknapp/impulsbrytere).

 1. Utførelse: Innkobling av togvarmepost skal, dersom alle betingelser for innkobling er oppfylt, bare kunne utføres ved samtidig betjening av nøkkelbryter og inn-bryter.
 2. Utførelse: Type nøkkel- og låsesystem skal være godkjent av Bane NOR.

5.12 Indikering

TRV:07850

a) Indikering av driftsstatus: Indikering av driftsstatus skal skje ved:

Gult lys er bedre synlig enn hvitt lys.
En av lampene vil alltid være tent. Dersom det ikke er lys i lampene, skal togvarmeposten betraktes som spenningssatt.

5.13 Tilkoblingskabel

TRV:07851

a) Tilkoblingskabel: Kabel fra togvarmepost til tog skal produseres som vær- og oljebestandig, mangetrådet bevegelig kabel.

 1. Utførelse: Ledertverrsnitt skal være 1x185 mm2 Cu og skjerm med ledertverrsnitt minimum 25 mm2 Cu.
 2. Utførelse: Isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV i henhold til EN 50264-serien.
 3. Utførelse: Kabelen skal ha to signalledere med minimum 2x1,5 mm2 Cu med isolasjonsnivå U0/U=300/500 V.
 4. Utførelse: Signalledere for integrert pilotstift bør være integrert i kabelen (felles kappe).

TRV:07852

b) Terminering: Ved tilkobling i togvarmeposten skal det benyttes knivkontakter som sikrer enkel frakobling av kabelen dersom kabel rives vekk.

 1. Utførelse: Det skal være sikkerhetsbryter som sikrer utkobling av strømmen før lysbue oppstår i togvarmeposten.

TRV:07853

c) Kabellengde: Tilkoblingskabelen skal være så kort at togvarmeposten kun kobles til vognmateriell i det sporet den er tiltenkt.

TRV:07854

d) Stikker: Stikker for tilkobling til rullende materiell skal ha sikkerhetsbryter som forhindrer til- og frakobling av stikkeren ved spenningssatt togvarmepost.

 1. Utførelse: Stikkeren skal tilfredsstille UIC 552.

TRV:07855

e) Plassering av kabel: Det skal være stativ for oppheng av tilkoblingskabel og en blindkobling for låst oppheng av stikker.

 1. Utførelse: Uvedkommende skal ikke kunne fjerne stikket fra blindkoblingen.
 2. Utførelse: Blindkoblingen skal ikke gi indikasjon på at rullende materiell er tilkoblet.
 3. Utførelse: Blindkoblingen skal gi beskyttelse mot berøring selv om kabelen ved feil er spenningssatt.

5.14 Spor og returkrets

TRV:07856

a) Returkrets: Mellom en togvarmepost og alle spor som denne forsyner, skal det være en direkte forbindelse til returkretsen.

 1. Utførelse: Alle tilkoblinger i kjøreskinner skal skal utføres med presset skruforbindelse.
 2. Utførelse: Tilkobling til kjøreskinner utføres ved togvarmepost.
 3. Utførelse: Returforbindelse fra kjøreskinnene til transformator skal dimensjoneres for samme belastning som togvarmeposten.
 4. Utførelse: Returleder skal ikke inneholde bryter, vern eller sikringer.

TRV:07857

b) Skilt: Området som togvarmeanlegget skal dekke, bør markeres med spesielle skilt.

 1. Utførelse: Instruks for bruk av anlegget skal inneholde tegninger som viser området anlegget dekker.

TRV:07858

c) Skinneforbindere: Ved bruk av skinneforbindere skal disse benyttes i begge kjøreskinnene.

 1. Utførelse: For områder uten kontaktledningsanlegg kan det benyttes skinneforbindere i kun én av kjøreskinnene.
 2. Utførelse: I området som togvarmeanlegget skal dekke, skal det være en tverrforbinder i enden av sporområdet (der dette er mulig med hensyn på sporfelter).
 3. Utførelse: Dersom området har flere enn 10 skinneskjøter med skinneforbindere, skal det i tillegg monteres en tverrforbinder for hver tiende skinneskjøt.
 4. Utførelse: For dimensjonering av skinneforbindere og tverrforbindere henvises det til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording#ROBUSTHET


5.15 Beskyttelsesjording

Krav til jording er beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording

5.16 Transformator

TRV:07859

a) Plassering: Transformator bør plasseres innvendig i eget rom som skal tilfredsstille krav i FEF.

TRV:07860

b) Ytelse: Transformatoren bør utføres i rustfritt eller galvanisert stål, i henhold til Fe/Zn klasse A i NS-EN ISO 1461.

 1. Utførelse: Kapslingen skal, uavhengig av plassering, være slik at fuktighet og støv ikke reduserer levetid og ytelse for transformatoren.
 2. Utførelse: Transformator skal tåle kontinuerlig maksimal skjevbelastning.
 3. Utførelse: Transformatorens kasse skal utjevnes til hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB (og videre til returkretsen).
(Slik som uttak av maksimal tillatt belastning for en fase, mellom kun den ene fasen og transformatorens jordete punkt.)

6 Forsyning med 400 V trefase

Internasjonalt rammeverk og Teknisk regelverk er under utarbeidelse.

7 Dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon er gitt i relevante normer og i Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dokumentasjon.

Relevant dokumentasjon (ikke-uttømmende liste):

 • Fordelingsskjema
 • Hovedstrømskjema (en- og flerlinjeskjema)
 • Styrestrømskjema
 • Returkretsskjema
 • Fundamenttegning til bygg/fordelinger og togvarmeposter
 • Plantegning som viser bygg/fordelinger/togvarmeposter
 • Kabeltraseer
 • Innredningstegning til alle skap
 • Transformatorkort
 • Beskrivelse og betjeningsveiledning for styring, kontroll, overvåkning
 • Betjeningsinstruks for togvarmepost
 • Jordingsplan (tverrfaglig)