Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Strømforsyning (hjelpekraft)

< Lavspenning og 22 kV‎ | Vedlikehold
Revisjon per 22. nov. 2010 kl. 16:41 av Pek (diskusjon | bidrag) (Fordelingsskap)

1 Omfang

Dette kapitlet omfatter vedlikehold av strømforsyningsanlegg (hjelpekraftanlegg) innen følgende delsystemer / komponenter:

 • Primær strømforsyning
 • Lavspent strømforsyning direkte fra lokalt everk
 • Lavspent strømforsyning fra lokalt everk via eget høyspentnett (inkl. krav til vedlikehold av høyspentnettet)
 • Reservestrømforsyning
 • Reservestrømforsyning fra kontaktledningsnettet
 • Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
 • Reservestrømsaggregater
Krav til prosjektering og bygging av anleggene i dette kapitlet er i hovedsak dekket av [JD 510]. Det er viktig at man også ved vedlikehold av anleggene ivaretar behovet for tverrfaglig koordinering av strømforsyningssystemene.
Selv om dette regelverket (JD 545) i utgangspunktet omhandler lavspenningsanlegg er det likevel funnet naturlig å også beskrive vedlikehold av høyspentnettet slik at alle delsystemene som inngår i hjelpekraftanlegget er behandlet samlet.

2 Generelle krav

For generelle bygningstekniske forhold (ventilasjon, rengjøring, belysning etc.) skal aktuelle krav i kap. 14 og kap. 19 i [JD 548] og kap. 9 i [JD 545] følges.

2.1 Fordelingsskap

For fordelingsskap både for primær- og reservestrømforsyning gjelder samme krav til vedlikehold som for gruppeskap for sporvekselvarme for følgende feilmodi, se kap. 5:

 • Varmgang
 • Mekanisk beskyttelse
 • Overbelastning

For isolasjonsfeil, se kap. 4.

I vedlikehold av fordelingsskap er det valgt å også inkludere:

 • Alle inn- og utgående kabler til det aktuelle fordelingsskapet
 • inntakskabler
 • stigekabler til bakenforliggende fordelingsskap
 • utgående kurskabler til forbruksutstyr
 • kabler til styring/overvåkningsutstyr
 • Styring- og reguleringsutstyr i skapet

3 Primær strømforsyning

3.1 Strømforsyning fra lokalt everk

▶ a) For anlegg som er galvanisk tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett med flere abonnenter, skal enhver jordfeil i anlegget utbedres så raskt som mulig, da dette også kan medføre farlige berøringsspenninger for andre abonnenter tilknyttet nettet.

Forholdet mellom everkets jording og jernbanens jordingsanlegg må vies spesiell oppmerksomhet. Normalt skal ikke everkets jordingsanlegg koples til jordingsanlegg som står i kontakt banestrømmens returkrets. Se mer om dette i kap. 6 i [JD 510].


▶ b) For nye anlegg som er galvanisk tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett med flere abonnenter, skal det være automatisk utkopling av jordfeil i anlegget, ref. [NEK 400]. c) Alle eksisterende installasjoner tilkoplet lokalt everk bør ha automatisk utkopling av jordfeil.