Mal for endringsartikkel

1 Endringsinformasjon

EndringsID
Forslagsdato
Forslagsstiller
Klassifisering (nytt krav, endring av krav, sletting av krav)
Bok
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets forventede levetid.

Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Systemets livsløpskostnader. Nytte/kostnader på overordnet jernbanesystemnivå.

3.7 K - klima og miljø

Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

5 Behandling i godkjenningsrådet

6 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes