Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Bygging/Ballast»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Tilpasset tekst til mal iht håndbok)
(Tilpasset tekst til mal iht håndbok)
Linje 54: Linje 54:
  
 
== Øvre ballastlag ==
 
== Øvre ballastlag ==
 +
a) Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.
  
Det øvre ballastlaget legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert. Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.
+
b) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.
  
 +
=== Øvre ballastlag i sporområder og sporvekselområder ===
 +
a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.
  
=== Øvre ballastlag i sporområder og sporvekselområder ===
+
b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.
  
Etter siste pakking etableres det korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene. Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.
+
c) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde 3 - 5 cm under svilleoverkant.
  
I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, fjernes (feies bort) ballasten i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant. I tunnelstrekninger fjernes pukken i samme dybde (3 - 5 cm) i hele svillelengden.
+
d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.
  
Skinnene spyles etter feiingen.
+
e) Skinnene skal spyles etter feiingen.
  
Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
+
f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
  
  
 
=== Øvre ballastlag i sporvekselområde ===
 
=== Øvre ballastlag i sporvekselområde ===
 +
a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.
  
Etter siste pakking etableres det korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.
+
b) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.
 
 
I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, fjernes (feies bort) ballasten i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.
 
  
Skinnene spyles etter feiingen. Til slutt tømmes kabelkanalene for pukk og rengjøres.
+
c) Skinnene skal spyles etter feiingen.
  
 +
d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
  
 
== Spyling av pukk ==
 
== Spyling av pukk ==
  
 
Pukken bør renses ved spyling. Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.
 
Pukken bør renses ved spyling. Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.

Revisjonen fra 27. aug. 2014 kl. 10:07

1 Hensikt og omfang

Kapitlet omfatter krav til utlegging av ballast ved bygging av nytt spor.

Ballastens hovedoppgave er å føre videre kreftene som kommer fra svillene ned i underbygningen. I tillegg stilles det strenge krav til ballastens fjærende egenskaper, spesielt i spor med betongsviller. Reglene skal sikre at ballasten oppfyller nevnte krav ved at pukkballasten legges ut riktig, med tilstrekkelig tykkelse, fraksjonering og renhet.

Figur 1 viser oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag.


Figur 1: Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag

2 Krav og kontroll

a) Kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast skal være i henhold til Overbygning/Prosjektering/Ballast og JBV Teknisk spesifikasjon Ballast

3 Nedre ballastlag

3.1 Utlegging

a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp).

b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.

c) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.

d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:

  • avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
  • avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm


3.2 Pukkgrøft

a) Det skal etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre pukklag.

b) Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.

Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplagring av betongsvillene.

c) Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.


3.3 Tilslutning til eksisterende spor

a) Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.

b) Rampens helning rampe skal være 1:400.

c) Oppramping skal utføres fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.


3.4 Overhøyde for sporveksler i kurve

a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 500 mm under skinnetopp.

b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.

4 Øvre ballastlag

a) Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.

b) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.

4.1 Øvre ballastlag i sporområder og sporvekselområder

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.

c) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.

e) Skinnene skal spyles etter feiingen.

f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.


4.2 Øvre ballastlag i sporvekselområde

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

b) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

c) Skinnene skal spyles etter feiingen.

d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

5 Spyling av pukk

Pukken bør renses ved spyling. Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.