Overbygning/Bygging/Ballast

< Overbygning‎ | Bygging
Revisjon per 8. sep. 2020 kl. 12:36 av Ft (diskusjon | bidrag) (Endret krav til hellning av rampe og fjernet duplisert krav - ref endring #2293)

1 Hensikt og omfang

Kapitlet omfatter krav til utlegging av ballast ved bygging av nytt spor.

Ballastens hovedoppgave er å føre videre kreftene som kommer fra svillene ned i underbygningen. I tillegg stilles det strenge krav til ballastens fjærende egenskaper, spesielt i spor med betongsviller. Reglene skal sikre at ballasten oppfyller nevnte krav ved at pukkballasten legges ut riktig, med tilstrekkelig tykkelse, fraksjonering og renhet.

Figur 1 viser oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag.


Figur 1: Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag

2 Krav og kontroll

TRV:05491

a) Kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast skal være i henhold til Overbygning/Prosjektering/Ballast og Teknisk spesifikasjon Ballast

3 Nedre ballastlag

3.1 Utlegging

TRV:05492

a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp).

TRV:05493

b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.

TRV:05494

c) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.

TRV:05495

d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:

  • avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
  • avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm


3.2 Pukkgrøft

TRV:05496

a) Det skal etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre pukklag.

TRV:05497

b) Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.

Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplagring av betongsvillene.

TRV:05498

c) Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.


3.3 Tilslutning til eksisterende spor

TRV:05499

a) Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.

TRV:05500

b) Rampens helning skal ikke være brattere enn 1:20.

3.4 Overhøyde for sporveksler i kurve

TRV:05502

a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 500 mm under skinnetopp.

TRV:05503

b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.

4 Øvre ballastlag

TRV:05504

a) Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.

TRV:05505

b) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.

4.1 Øvre ballastlag i sporområder

TRV:05506

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

TRV:05507

b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.

TRV:05508

c) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

TRV:05509

d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.

TRV:05510

e) Skinnene skal spyles etter feiingen.

TRV:05511

f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

4.2 Øvre ballastlag i sporvekselområde

TRV:05512

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

TRV:05513

b) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

TRV:05514

c) Skinnene skal spyles etter feiingen.

TRV:05515

d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

5 Spyling av pukk

TRV:05516

a) Pukken bør ved behov renses ved spyling.

Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.