Overbygning/Bygging/Regler for bygging

< Overbygning‎ | Bygging
Revisjon per 12. sep. 2018 kl. 16:26 av Ft (diskusjon | bidrag) (Tilføyd krav om at håndtering av skinner bare skal utføres med utstyr spesielt konstruert for dette formål. - ref endringsartikkel 2025)

1 Omfang

Kapitlet omfatter krav til utlegging av skinner og sviller ved bygging av nytt spor eller ved utskifting av komponenter. Reglene skal sikre at sporet blir bygget på en måte som sikrer at komponentene ikke blir skadet og får kortere levetid enn forventet. Reglene skal videre sikre at sporet bygges innenfor gitte toleranser av sporvidde og svilleavstander.

2 Utlegging av sviller og svillebytte

2.1 Krav til utstyr og metode

a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt.

b) Det tillates ikke å bruke metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:

  • knusing av svilleoverflate
  • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
  • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
  • varig deformasjon av skinne
  • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm

c) Svillenes lengdeakse skal stå vinkelrett på sporets lengdeakse.

2.2 Boring i betongsviller

a) Boring i betongsviller skal bare utføres vertikalt ovenfra i svillens senterlinje for å unngå å treffe armering dersom hulldybde overstiger 30 mm. Hull skal forsegles med lim for å unngå vanninntrengning

b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mm

2.3 Svilleavstand og toleranser

a) Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse for strekningen. Se Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav.

b) Ved sporombygging eller bygging av nytt spor skal svilleavstand være 600 mm (senter-senter).

c) Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn ± 10 mm.

3 Utlegging av skinner og skinnebytte

3.1 Krav til utstyr og metode

a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt.

b) Det skal ikke brukes metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:

  • knusing av svilleoverflate
  • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
  • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
  • varig deformasjon av skinne
  • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.

c) Transport, løfting og innlegging av skinner skal kun utføres med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering av skinner. Utstyr som er konstruert for andre formål, f.eks. håndtering av tømmer, skal ikke anvendes.

3.2 Flytting av skinner i sporets lengderetning

a) Der det er nødvendig å trekke skinner langs sporet over en lengde mer enn en svilleavstand, skal det alltid anvendes ruller.

b) Det tillates ikke å trekke skinner liggende i pukkstein.

c) Rullene skal plasseres så tett at skinnen ikke er i berøring med pukkstein noe sted under forflytning.

3.3 Sporvidde og toleranser

a) Sporet skal bygges med en nominell sporvidde på 1435 mm.

b) Tillatt avvik er avhengig av sporets kvalitetsklasse og skal være i henhold til Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering tabell 2 i kolonnen for ”nyjustert spor”

3.4 Bearbeiding av skinner

a) Krav til bearbeiding av nye skinner er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Sliping av nye skinner.

3.5 Midlertidig lasking av skinner

a) Krav til midlertidig lasking av skinner er gitt i Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter