Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner

< Overbygning‎ | Prosjektering
Revisjon per 11. aug. 2014 kl. 09:27 av Ft (diskusjon | bidrag) (Tilpasset tekst til mal iht håndbok)

1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger bygningstekniske og geometriske regler for

 • plattformer
 • nummerering av spor på stasjoner

2 Plattformer

2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant

Figur 1: Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant
Hp plattformhøyde målt vinkelrett på sporplanet
A0 avstand fra spormidt til plattformkant når sporet er rettlinjet
Ai/Ay horisontal avstand fra spormidt til plattformkant når sporet ligger i kurve
Hi/Hy vertikal avstand fra overkant laveste skinne til overkant plattform

a) For plattformer mot rettlinje skal horisontal avstand fra spormidt til plattformkant være i henhold til Tabell 1:

Tabell 1: Plattformhøyder og avstand - rett linje
Plattformtype Hp [mm] A0 [mm]
Lav 550 1680
Høy 760 1680

b) Ved bygging av ny plattform skal det velges høy plattform.

c) Dersom det i særskilte tilfeller er behov for å bygge normal plattform, skal dette behandles i hovedplanprosessen, i tillegg til alminnelig avviksbehandling etter Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.

d) Byggetoleranser for plattformer er gitt i Tabell 2.

Tabell 2: Byggetoleranser for plattformer
Plattformtype Toleranse i side [mm] Toleranse i høyde [mm]
Lav - 10, + 20 - 20, + 20
Høy - 10, + 10 - 20, 0

e) Ved utforming av plattformen skal det sikres god drenering.

f) For lasteramper mot rettlinje skal horisontal avstand være i henhold til Tabell 3.

Tabell 3: Rampehøyder og avstand - rett linje
Rampetype Hp [mm] A0 [mm]
Ramper mot togspor 700-1400 2240
Ramper mot depotspor 350-1180 1700
Vanlige lasteramper 1100 1700
Godshusramper 1180 1700
Ramper hvor det behandles varme- eller kjølegods som fremføres i vogner med utoverslående dører 1150 1700


Større avstand fra spormidt trengs når det er KP eller OB i nærheten av plattformen, eller når det er en sporveksel foran plattformen/rampen.

Figur 2: Spor med overhøyde

Størrelsen Ai, Hi, Ay og Hy bestemmes ved hjelp av beregningsunderlag gitt i Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver og regler for kurveutslag, jf. Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt.

g) Ved prosjektering av plattformer i kurve skal det tas hensyn til avstanden som vil oppstå mellom togsett og plattformkant. Dersom plattformer må anlegges i så krappe kurver at denne avstanden oppleves som for stor for det aktuelle togmateriellet, bør ekstra tiltak iverksettes individuelt. Slike tiltak kan være:

 • fallrist langs plattformkant
 • kameraovervåking

2.2 Plattformlengde

Den normale plattformlengden er gitt i Tabell 4.

Tabell 4: Plattformlengde
Plattformtype Plattformlengde [m]
Normale krav Minstekrav
Nærtrafikk utenom østlandsområdet 175 100 1
Nærtrafikk i østlandsområdet 250 220
Fjerntrafikk 350 2 220 3
Baner spesielt bygget for høyhastighetstog 400
1) For plattformer med trafikk avgrenset til én eller få bestemte materielltyper, kan kortere plattformer enn 100 m etableres og opprettholdes så lenge alminnelig av- og påstigning til tog kan gjennomføres.
2) For fjerntrafikk gjelder kravet for minst én av plattformene.
3) For stasjoner med begrenset trafikkgrunnlag kan plattformlengde reduseres til minimum 220 meter

For tilfellet 1) og 3) skal konsekvensen av redusert plattformlengde mht. infrastrukturkapasitet på banen/strekningen vurderes og dokumenteres. For tilfellene 1), 2) og 3) skal tiltak for å kompensere for økt risiko ved kortere plattform dokumenteres.

2.3 Spor mot plattformer

For spor mot plattformer gjelder følgende:

 • For nye plattformer skal spor mot plattform ha radius ≥ 2000 m
 • Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot plattform ha radius ≥ 300 m
 • plattform mot kurvens ytterside bør unngås på grunn av siktforhold. Dersom plattform i ytterkurve er påkrevd og siktforholdene samtidig redusert skal plattformen utrustes slik at føreren, evt. i samarbeid med ombordpersonalet, har oversikt langs hele toget ved av- og påstigning
 • sporets overhøyde skal ikke overstige 80 mm (nye baner) / 130 mm (eksisterende baner)
 • sporveksler bør unngås
 • sporene skal ikke ha større stigning/fall enn 12,5 ‰. Dersom det forekommer skifting av passasjervogner ved plattform, skal stigning/fall ikke overstige 2 ‰.

Det vises for øvrig til Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver, samt avsnitt Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant.

2.4 Atkomst til plattform

Plattformer skal være tilgjengelige for snøryddingsutstyr. Fri høyde under samtlige konstruksjoner på plattformen skal være minst 2,70 m.

Fjerntogplattformer skal være tilgjengelige for bagasjetraller og mindre postbiler. Ved store stasjoner kreves planskilt atkomst for disse.

For atkomst til plattform gjelder bestemmelsene i Tabell 5 med tilhørende tallfesting for passasjer- og trafikkmengde gitt av Figur 3.

Tabell 5: Tiltak for plankryssing ved stasjoner
Kombinasjon av passasjer- og trafikkmengde Tiltak for sikker ferdsel over spor på stasjon
grønt område (minimumstiltak for alle stasjoner) *Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen
 • Mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
gult område (utvidede tiltak) *Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Det skal skiltes for å påvirke til sikker framferd på stasjonen
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
rødt område *Planskilt kryssing (over- eller undergang) skal benyttes
Figur 3: Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time


2.4.1 Ledelinjer

Ledelinjer for svaksynte og blinde på plattform skal anlegges i oppholdssonen. Prinsipper for utforming av ledelinjer på plattform er vist i Figur 4 Ledelinjer skal ikke legges inn i sikkerhetssonen. For utforming av ledelinjer på øvrige områder av stasjonen / holdeplassen se Håndbok for stasjoner, kap. 11 STY-602998.

Figur 4: Ledelinjer på plattform

2.5 Plattformbredde

Plattformbredde er summen av sikkerhetssone og oppholdssone. Minste plattformbredde er 2,5 meter for en sideplattform og 3,3 meter for en mellomplattform. I tillegg skal plattformen tilfredsstille krav til sikkerhetssone og oppholdssone. For mellomplattform kan bredde avtrappes til min. 2,5 meter ved plattformendene.

2.5.1 Sikkerhetssone

Sikkerhetssonen (Si) utgjør den del av plattformen som er nærmest sporet. Bredden av denne sonen er gitt i Tabell 6.


Tabell 6: Bredde av sikkerhetssone
Tillatt hastighet [km/h] Si [m]
V ≤ 50 0,5
50 < V ≤ 140 1,0
140 < V ≤ 200 1,5


Sikkerhetssonen skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje 1. I tillegg skal en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje markere plattformkanten. Hele sikkerhetssonen skal belegges med taktil varselindikator. Det taktile belegget skal være utformet i henhold til Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer.

1) Varsellinjen er en del av oppholdssonen.

Sikkerhetssonen skal være fri for hindringer.

2.5.2 Oppholdssone

Oppholdssonen utgjør den del av plattformen som ikke er sikkerhetssonen.

Breddekravene skal oppfylles i en lengde av minst 200 m. Ved plattformender får bredden minskes med maks. 2 m, dog ikke ved plattformsovergang eller trappehus.

Nødvendig bredde av oppholdssonen bestemmes av nedenstående faktorer og fås gjennom en summering av disse.

 • gangplass for reisende = 1,8 m
 • tillegg for trafikk med servicebil eller lignende = 1,0 m
 • øvrig plass for reisende (forhøyes opp til nærmeste halve meter) = n/200 m,

for n<50 settes n = 0

n = maksimalt antall ventende personer

Maskinell snørydding legges ikke til grunn for nødvendig bredde på oppholdssonen.


2.5.2.1 Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe

 • På sideplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal plattformbredde være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).
 • På midtplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal bredde fra plattformkant til motstående sikkerhetssone være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).

2.5.3 Minste avstand mellom faste gjenstander/bygninger og sikkerhetssonen

Bygninger, hus, benker, trappeoppganger o.l. med lengde over 1 meter skal plasseres med følgende minimumsavstander fra sikkerhetssonens innerkant:

 • 2,0 m
 • 2,5 m når trafikk med servicebil forekommer

Master, søyler og andre formål av utstrekning mindre enn 1 meter, får plasseres med følgende minimumsavstand fra sikkerhetssonens innerkant:

 • 1,5 m
 • 2,0 m når trafikk med servicebil forekommer

2.6 Plattformender

2.6.1 Merking av plattformender

Plattformender skal merkes både visuelt og taktilt

2.6.2 Avfasing av plattformendene

Plattformkanten skal avfases med minst 50 mm i endene av plattformen. Avfasingen fra opprinnelig bredde skal ha en stigning på 1:40 eller mindre (dvs. 2 m lengde eller mer).

Figur 5: Avfasing av plattformkant

2.7 Plattformens tverrprofil

 • Nye plattformer skal bygges med 2% fall fra plattformkant.
 • Ved forlengelse og/eller forhøyning av plattform skal det bygges 2% fall fra plattformkant dersom det er mulig å sikre god drenering av overflatevann uten omfattende inngrep i eksisterende konstruksjoner.
 • Området med fall skal minimum dekke sikkerhetssonen + nødvendig bredde av oppholdssonen.

3 Nummerering av spor på stasjoner

Spor på stasjoner skal nummereres med arabiske tall. To spor innen samme stasjon skal ikke ha samme nummer. Nummereringen bør følge retningslinjene under. For nummerering av sporveksler, se Overbygning/Prosjektering/Sporveksler.

 • Parallelle spor i samme sporgruppe gis fortløpende nummer med laveste nummer for sporene nærmest stasjonsbygning/plattform
 • Spor med km-retning fra Oslo gis de laveste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
 • Spor med km-retning til Oslo gis de høyeste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor

Togspor nummereres med lavere nummer i forhold til sidespor

 • Ved flere sporgrupper innen stasjonen foretas nummereringen – bortsett fra togsporgruppa – fra den ende av stasjonen som ligger nærmest Oslo
Figur 6: Eksempel på nummerering av stasjonsspor på enkeltsporet strekning
Figur 7: Eksempel på nummerering av stasjonsspor på dobbeltsporet strekning
Figur 8: Eksempel på nummerering av stasjonsspor på strekning med 4 spor

4 Vedlegg

Plattformer og lasteramper mot spor i kurver

Utforming av sikkerhetssone på plattformer