Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger)
(Innsetting av manglende "til" i "av hensyn til" i lærebokstoff.)
(283 mellomliggende revisjoner av 7 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
== Hensikt og omfang ==
+
__NUMBEREDHEADINGS__
Kapitlet fastlegger bygningstekniske og geometriske regler for
+
= Hensikt og omfang =
 +
Kapittelet fastlegger prosjekteringsregler for
 
* kilometrering
 
* kilometrering
 
* horisontalkurvatur
 
* horisontalkurvatur
Linje 8: Linje 9:
  
  
 +
Krav som står i tabell i hovedkapitlet er å regne som skal-krav dersom ikke annet er oppgitt. Se forøvrig [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser|generelle bestemmelser]].
  
== Kilometrering ==
+
For prosjektering av nye baner er det "normale krav" som betegner Bane NORs standardkrav. Unntaksvis kan man likevel tillate en lavere traséstandard for å unngå uforholdsmessig store investeringer. Det er da mulighet for å benytte "minste krav". Det er prosjektet (hovedplan) som avgjør om og i tilfelle hvor det er nødvendig å benytte "minste krav". Dispensasjon utover "minste krav" må søkes om på samme måte som for skal-krav.
=== Profil ===
 
Profil er et lengdemål for et definert spor målt i kartplanet langs senterlinjen. Hvert spor skal ha en slik profillinje. Profil skal angis i hele mm evt. cm. I forbindelse med sporveksler, parsellinndeling under bygging eller ved endring av et spors lengde pga. ombygning, kan det oppstå et brudd i profillinjen. Dette bruddet benevnes profilbrudd.
 
  
=== Kilometer ===
+
= Kilometrering =
Kilometer (km) er en posisjonsangivelse langs en banes trasé og benyttes til å stedfeste objekter langs denne. Kilometer skal angis i km med tre desimaler, dvs. på nærmeste hele meter. Kilometer øker fra kilometreringens utgangspunkt. Der en ny eller ombygget bane møter en eksisterende bane eller der to baner med ulik kilometer samles, kan det oppstå et brudd i kilometreringen. Dette bruddet benevnes kjedebrudd.
 
  
Kilometer for objekter bestemmes ved å trekke normalen på bestemmende spors senterlinje og å tilordne samme kilometer for alt langs normalen.
+
== Profil ==
  
For å forhindre at kilometer oppgis galt i drifts- og avvikssituasjoner skal kilometer være felles når baner ligger i rimelig nærhet til hverandre. Det skal utøves skjønn i fastsettelse av minste avstand mellom spor på baner der ulik kilometrering benyttes. I slike situasjoner skal det tas hensyn til at
+
{{lærebokstoff|Profil er et lengdemål for et definert spor målt i kartplanet langs senterlinjen. Hvert spor har en slik profillinje. I forbindelse med sporveksler, parsellinndeling under bygging eller ved endring av et spors lengde pga. ombygning, kan det oppstå et brudd i profillinjen. Dette bruddet benevnes profilbrudd.}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02341'''''
 +
 +
a) '''Profil:''' Profil skal angis i hele meter.</onlyinclude>
 +
 +
== Kilometer ==
 +
 +
{{lærebokstoff|Kilometer (km) er en posisjonsangivelse langs en banes trasé og benyttes til å stedfeste objekter langs denne. Kilometer øker fra kilometreringens utgangspunkt. Der en ny eller ombygget bane møter en eksisterende bane eller der to baner med ulik kilometer samles, kan det oppstå et brudd i kilometreringen. Dette bruddet benevnes kjedebrudd.}}
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02407'''''
 +
 +
a) '''Kilometerangivelse:''' Kilometer skal angis i km med tre desimaler, det vil si på nærmeste hele meter.</onlyinclude>
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02408'''''
 +
 +
b) '''Kilometerangivelse for objekter:''' Kilometer for objekter bør bestemmes ved å trekke normalen på bestemmende spors senterlinje og å tilordne samme kilometer for alt langs normalen.</onlyinclude>
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02409'''''
 +
 +
c) '''Felles kilometer:''' For å forhindre at kilometer oppgis galt i drifts- og avvikssituasjoner skal kilometer være felles når baner ligger i rimelig nærhet til hverandre.</onlyinclude>
 +
 +
{{lærebokstoff|Det utøves skjønn i fastsettelse av minste avstand mellom spor på baner der ulik kilometrering benyttes. I slike situasjoner tas det hensyn til blant annet at
 
* vogner kan spore av og stille seg på tvers av begge baner
 
* vogner kan spore av og stille seg på tvers av begge baner
* faste konstruksjoner som forhindrer kollisjon kan skille banene
+
* faste konstruksjoner som forhindrer sammenstøt kan skille banene
 
* banene kan gå i forskjellige horisontalplan
 
* banene kan gå i forskjellige horisontalplan
 
* kjedebrudd helst assosieres med et godt synlig fastmerke
 
* kjedebrudd helst assosieres med et godt synlig fastmerke
  
Det skal ikke tas hensyn til
+
Det tas ikke hensyn til
 
 
 
* støyskjermer, gjerder eller andre lettere konstruksjoner mellom banene
 
* støyskjermer, gjerder eller andre lettere konstruksjoner mellom banene
 
* vegetasjon
 
* vegetasjon
* rullende materiell utover det som normalt trafikkerer banene
+
* rullende materiell utover det som normalt trafikkerer banene}}
  
==== Bestemmende spor ====
 
Kilometerverdier skal refereres til bestemmende spor. Ved flersporet bane skal normalt utgående hovedspor benyttes som bestemmende spor. Dersom to eller flere baner er parallellført i samme trasé, skal normalt det lengste spor benyttes som det bestemmende spor.
 
  
==== Kjedebrudd ====
+
<onlyinclude>'''''TRV:02410'''''
Kjedebrudd er brudd i kilometreringen. Kjedebruddet har positiv verdi hvis kilometerverdien øker over bruddet. Negative kjedebrudd bør unngås.
+
 +
d) '''Kilometreringsreferanse:''' Kilometerverdier skal refereres til bestemmende spor.
 +
# Utførelse: Ved flersporet bane skal utgående hovedspor benyttes som bestemmende spor.
 +
# Utførelse: Dersom to eller flere baner er parallellført i samme trasé, skal normalt det lengste spor benyttes som det bestemmende spor.</onlyinclude>
  
Kjedebruddet plasseres som følger:
 
  
* Kjedebrudd plasseres normalt foran innkjørhovedsignalet til en stasjon.
+
For skilting av kilometer og trasépunkter, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_75A_.C2.ABKilometerskilt.C2.BB|kilometerskilt]] (se også underavsnittene), [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_75B_.C2.ABKilometerskilt_for_tunneler.C2.BB|kilometerskilt for tunneler]] og [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Skilt_for_tras.C3.A9punkt|skilt for trasépunkt]]
* Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, legges kjedebruddet ved første passende anledning på Oslo-siden av samlingsstedet.
 
* Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), søkes bruddet lagt rett foran første sporveksel på stasjonen.
 
* Ved lange tunneler søkes kjedebruddet lagt utenfor tunnelmunningene.
 
* Bruddet plasseres på et sted der det ikke finnes fundamenter/objekter. Dette for å unngå tvetydige kilometerverdier for samme objekt.
 
  
* Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
+
=== Kjedebrudd ===
* Bruddet søkes plassert på hel 100-meter, evt. hel 10-meter.
 
  
=== Skilting ===
+
{{lærebokstoff|Kjedebrudd er brudd i kilometreringen. Kjedebruddet har positiv verdi hvis kilometerverdien øker over bruddet.}}
  
==== Skilting av hel og halv kilometer ====
+
<onlyinclude>'''''TRV:02411'''''
For hver hel og halv kilometer langs traséen skal det settes opp kilometermerker. På dobbeltsporede strekninger skal det settes opp skilt på begge sider av sporene. Det vises til ''nytt kilometermerke'' i kap. 5 og vedlegg 5.a (målsatt tegning) [JD515].
+
 +
a) '''Negative kjedebrudd:'''Negative kjedebrudd bør unngås.</onlyinclude>
  
Skiltene settes på egen stolpe med front mot lokfører. Senter av skiltet skal plasseres ca. 3 m over skinnetopp og 3‒3,5 m fra nærmeste spormidt. Skiltene settes opp på nøyaktig meter.
+
<onlyinclude>'''''TRV:02412'''''
 +
 +
b) '''Plassering:''' Kjedebrudd skal plasseres på linjen, det vil si mellom to stasjoners innkjørhovedsignaler.</onlyinclude>
  
På enkeltspor skiltes begge kjøreretninger samme stolpe, og stolpen skal normalt stå høyre side sett i km-retningen.
+
Utførelse:
 +
# Bruddet skal plasseres hel 100-meter, eventuelt hel 10-meter.
 +
# Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
 +
# Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, skal kjedebruddet legges ved første passende anledning Oslo-siden av samlingsstedet.
 +
# Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), skal bruddet legges rett foran første sporveksel på stasjonen.
 +
# Ved lange tunneler skal kjedebruddet legges utenfor tunnelmunningene.
 +
# Bruddet skal plasseres på et sted der det ikke finnes fundamenter/objekter. Dette for å unngå tvetydige kilometerverdier for samme objekt.
  
På dobbeltspor settes det opp dobbeltrettet skilt på yttersiden av sporet i hver kjøreretning.
+
For skilting av kjedebrudd, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Kjedebrudd|kjedebrudd]] og
 +
[[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Eksakt_kjedebrudd|eksakt kjedebrudd]]
  
På baner med tre eller flere spor settes det opp dobbeltrettede skilt begge sider av traséen.
+
<onlyinclude>'''''TRV:07816'''''
 +
 +
c) '''Angivelse av kjedebrudd tegninger og annen teknisk dokumentasjon'''
  
==== Skilting av trasépunkter ====
+
Utførelse:
I tillegg til hel og halv kilometer skal karakteristiske trasépunkter (OB, OE, FOB, KP, FKP, HBP, LBP, SE) skiltes på innvendig skinnesteg på høyre skinnestreng i kilometerretningen med egnet skilt med selvklebende bakside. Det vises til ''Trasepunkt'' i kap. 5 og vedlegg 5.a (målsatt tegning) [JD515].
 
  
==== Skilting av eksakt kilometreringsverdi ====
+
Kjedebruddet skal angis i tekst som:
Utover hel og halv kilometer og karakteristiske trasépunkter, kan det skiltes med eksakt kilometreringsverdi på kontaktledningsmaster og -mastefundamenter der det er mulig, jf. <xr id="fig:Prinsippskisse for skilting av eksakt kilometreringsverdi på KL-mast"/>. Der slike skilt benyttes kan merkingen av karakteristiske trasépunkt forenkles til bare å beskrive punkttype.
 
  
<figure id="fig:Prinsippskisse for skilting av eksakt kilometreringsverdi på KL-mast">
+
''Km.<Verdi1>=Km.<Verdi2> (<Fortegn><Differanse>m)''
[[Image:Prinsippskisse for skilting av eksakt kilometreringsverdi på KL-mast.jpg|frame|Prinsippskisse for skilting av eksakt kilometreringsverdi på KL-mast]]
 
</figure>
 
  
 +
* Verdi1 = kilometerverdi nærmest Oslo
 +
* Verdi2 = kilometerverdi lengst fra Oslo
 +
* Differanse = (Verdi2 - Verdi1)
 +
* Fortegnet vises eksplisitt som "+" dersom differansen er positiv
 +
* Verdiene og differansen skal angis med seks desimaler (millimeter presisjon) i sportegninger og tegninger for elektro høyspenning
 +
* Verdiene og differansen skal angis med tre desimaler (meter presisjon) i signaltegninger
 +
</onlyinclude>
 +
{{lærebokstoff|Eksempel 1: "Km.16,720113<nowiki>=</nowiki>Km.19,836792 (+3116,679m)" (på sportegning og tegninger for elektro høyspenning)
  
 +
Eksempel 2: "Km.16,720<nowiki>=</nowiki>Km.19,836 (+3116m)" (på signaltegning)
  
==== Skilting for vedlikeholdspersonell ====
+
Eksempel 3: "Km.65,200<nowiki>=</nowiki>Km.63,086(HB) (-2114m)" (signaltegning)}}
Som et alternativ til eksakt kilometer, kan hele 100- og 20-metersmerker skinne benyttes. Anbefalt skilting/merking er da følgende:
 
  
* Hver 100 m skiltes med et heltall mellom 1 og 9 med selvklebende merke, der tallet er sort på varselgul bakgrunn
+
= Horisontaltrasé =
* For hver 20 m fra merket settes det av hhv. 1 til 4 prikker med oljekritt
 
  
Der slike skilt benyttes kan merkingen av karakteristiske trasépunkt forenkles til bare å beskrive punkttype.
+
<onlyinclude>'''''TRV:02413'''''
 +
 +
a) '''Hastighetsprofil:''' Hastig­hetspr­ofilet bør i størst mulig grad tilpasses hastighet/vei-dia­gram­mene for de raskeste tog. {{lærebokstoff|Det er av den grunn ikke nødvendig at strekningshastig­het tillates i ak­selerasjons- og retardasjonsområ­dene nær steder hvor de raskeste tog likevel stopper.}}
 +
#Utførelse: Store lokale innsnevringer av profilet for streknings­hastigheten bør unngås.</onlyinclude>
  
==== Skilting av kjedebrudd ====
+
<onlyinclude>'''''TRV:02414'''''
For hvert kjedebrudd settes det opp et skilt som angir kilometerverdi før og etter bruddet, samt bruddets størrelse og påtegning “KJEDEBRUDD”. Det vises til skiltet ''kjedebrudd'' i kap. 5 og vedlegg 5.a (målsatt tegning) [JD515].
+
 +
b) '''Minste lengde for avsnitt med konstant krumning:''' Sirkelkurver og rette avsnitt på linjen skal ha lengde i henhold til <xr id="Minste lengde for avsnitt med konstant krumning" /></onlyinclude>
  
Skiltet settes på egen stolpe med front mot sporet, slik at den del av skiltet som angir kilometer før bruddet er nærmest kilometreringens utgangspunkt. Senter av skiltet skal plasseres minst 1,5 m over skinnetopp og 3‒3,5 m fra nærmeste spormidt. Skiltene settes opp på nøyaktig meter.
+
<figtable id="Minste lengde for avsnitt med konstant krumning">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Minste lengde for avsnitt med konstant krumning</caption>
 +
! Normale krav [m]
 +
! Minste krav [m]
 +
|-
 +
| 0,5 ''V''
 +
| 0,25 ''V''
 +
|}
 +
</figtable>
 +
# Unntak: For linjeoptimalisering mht. krengetog anvendes minste krav der ''V'' er krengetogshastigheten.
  
På baner med to eller flere spor, eller der baner møtes, settes det opp skilt til høyre for bestemmende spor eller den mest hensiksmessige siden av traséen. I tillegg skiltes hvert spor i skinnesteg med egnet skilt med selvklebende bakside, påført kjedebruddets nøyaktige lengde i mm. Det vises til skiltet ''eksakt kjedebrudd'' i kap. 5 og vedlegg 5.a (målsatt tegning) [JD515].
 
  
== TRASERING ==
+
<onlyinclude>'''''TRV:02415'''''
=== Generelt ===
+
Hastig­hetspr­ofilet bør i størst mulig grad tilpasses hastighet/vei-dia­gram­mene for de raskeste tog. Det er av den grunn ikke nødvendig at strekningshastig­het kan tillates i ak­selerasjons- og retardasjonsområ­dene nær steder hvor de raskeste tog likevel stopper. Store lokale innsnevringer av profilet for streknings­hastigheten bør unngås.
+
c) '''Overhøyde ved lave hastigheter:''' Ved hastighet mindre enn eller lik 40 km/h skal det ikke legges inn overhøyde.
 +
# Unntak: Om særskilte forhold tilsier bruk av overhøyde skal denne maksimalt være 60 mm. Unntaket gjelder ikke for hensettingsspor eller ved sporsperrer.</onlyinclude>
  
=== Horisontaltrasé ===
 
  
==== Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger ====
+
== Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger ==
Av hensyn til sikkerhet, komfort og vedlikeholdsbehov skal man på en fornuftig måte takle de topografiske situasjoner. Traséen skal være slik at vedlikeholdsbehovet blir lavt og komforten høy. Unntaksvis kan man likevel tillate en lavere traséstandard for å unngå uforholdsmessig store investeringer. I henhold til disse betraktninger anvendes begrepene "normale trasékrav" og "minste trasékrav".
+
{{lærebokstoff|Av hensyn til sikkerhet, komfort og vedlikeholdsbehov er oppgaven å takle de topografiske situasjoner på en fornuftig måte. Et generelt prinsipp er at traséen utformes slik at vedlikeholdsbehovet blir lavt og komforten høy.}}
  
 
Dimensjonerende parametre for traséen er gitt i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger" />.
 
Dimensjonerende parametre for traséen er gitt i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger" />.
  
 
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger">
 
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger">
{| border="1" cellspacing="0"
+
{| class="wikitable"
 
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger</caption>
 
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger</caption>
!  
+
!
 +
! Symbol
 
! Definisjon
 
! Definisjon
 
! Normale krav
 
! Normale krav
 
! Minste krav
 
! Minste krav
 
|-
 
|-
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02416'''''
 +
 +
a) &nbsp;&nbsp;
 +
| <math>R_\text{min}</math>
 +
| minste radius <sup>1)</sup>
 +
| align="center"| 250 m
 +
| align="center"| 190 m
 +
|-</onlyinclude>
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02417'''''
 +
 +
b)
 
| <math>h_{maks}\,</math>
 
| <math>h_{maks}\,</math>
| maksimal verdi for over­hø­yden
+
| maksimal verdi for over­hø­yden <sup>2)</sup>
| 150 mm
+
| colspan="2" align="center"| 150 mm</onlyinclude>
| 150 mm
 
 
|-
 
|-
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02418'''''
 +
 +
c)
 
| <math>h_{avsp}\,</math>
 
| <math>h_{avsp}\,</math>
 
| grense for over­høy­de pga. av­sporing­sfa­ren ved lave hastig­heter  
 
| grense for over­høy­de pga. av­sporing­sfa­ren ved lave hastig­heter  
| <math>\tfrac{R-100}{2}</math> mm
+
| colspan="2" align="center"| <math>\tfrac{R-100}{2}</math> mm</onlyinclude>
| <math>\tfrac{R-100}{2}</math> mm
 
 
|-
 
|-
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02419'''''
 +
 +
d)
 
| <math>\left(\tfrac{\Delta h}{L}\right)_{maks}</math>
 
| <math>\left(\tfrac{\Delta h}{L}\right)_{maks}</math>
 
| grenseverdi for rampestigning
 
| grenseverdi for rampestigning
| 1:400
+
| colspan="2" align="center"| 1:400</onlyinclude>
| 1:400
 
 
|-
 
|-
| rowspan="2" | <math>I_{maks}\,</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02420'''''
| rowspan="2" | grenseverdi for manglende overhøyde
+
| R ≤ 600: 80 mm
+
e)
| R > 600: 100 mm
+
| <math>I_{maks}\,</math>
|-
+
| grenseverdi for manglende overhøyde <sup>3)</sup>
| R ≤ 600: 100 mm
+
| colspan="2" align="center"| R ≤ 600: 100 mm <br>
| R > 600: 130 mm
+
R > 600: 130 mm</onlyinclude>
 
|-
 
|-
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02421'''''
 +
 +
f)
 
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
 
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
 
| grenseverdi for variasjon av den manglende overhøyde
 
| grenseverdi for variasjon av den manglende overhøyde
| 25 mm/s (tilsv. ψ = 0,16 m/s<sup>3</sup>)
+
| align="center"| 50 mm/s (tilsv. ψ = 0,33 m/s<sup>3</sup>)
| 70 mm/s (tilsv. ψ = 0,46 m/s<sup>3</sup>)
+
| align="center"| 70 mm/s (tilsv. ψ = 0,46 m/s<sup>3</sup>)</onlyinclude>
|-
 
| rowspan="2" | <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
 
| rowspan="2" | grenseverdi for rampestignings­hastighet
 
| rowspan="2" | 28 mm/s (tilsv. 1:10 V)
 
| V ≤ 120: 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)
 
|-
 
| V > 120: 35 mm/s (tilsv. 1:8 V)
 
 
|-
 
|-
| rowspan="2" | <math>E_{maks}\,</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02422'''''
| rowspan="2" | grenseverdi for overskudds­overhøyde
+
| R ≤ 600: 50 mm
+
g)
| R > 600: 70 mm
+
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
 +
| grenseverdi for rampestignings­hastighet
 +
| align="center"| 35 mm/s (tilsv. 1:8 V)
 +
| align="center"| 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| R ≤ 600: 70 mm
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02423'''''
| R > 600: 100 mm
+
 +
h)
 +
| <math>E_{maks}\,</math>
 +
| grenseverdi for overskudds­overhøyde  <sup>4)</sup>
 +
| align="center"| 70 mm
 +
| align="center"| 100 mm</onlyinclude>
 
|-
 
|-
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02424'''''
 +
 +
i)
 
| <math>V_g \,</math>
 
| <math>V_g \,</math>
| hastighet for de langsomt­gående tog
+
| hastighet for de langsomt­gående tog <sup>4)</sup>
| 80 km/h
+
| colspan="2" align="center"| 80 km/h</onlyinclude>
| 80 km/h
 
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
 +
# For helsveist spor er krav til minste kurveradius gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor#Minste kurveradius|Helsveist spor#Minste kurveradius]]
 +
# For rene persontrafikkbaner gjelder h<sub>maks</sub> = 160 mm (normale krav) og h<sub>maks</sub> = 180 mm (minste krav).
 +
# I kurve med kurveveksel gjelder ''I''<sub>maks</sub> = 80 mm for R ≤ 600 og ''I''<sub>maks</sub> = 100 mm for R > 600.
 +
# For rene persontrafikkbaner gjelder ikke kravene h) og i).
  
Tabellene i [[vedlegg 5.a]] angir de minste verdier for ''L'' og de
+
{{lærebokstoff|Av komforthensyn er det en fordel om overhøyden begrenses til 80 mm i kurver hvor toget ofte stopper, for eksempel foran signaler hvor det er planlagt stopp (områder med køkjøring).}}
tilhørende verdier for ''h'' i henhold til "minste krav" og "normale
 
krav" slik disse fremkommer ved dimensjone­ring for konvensjonelt rullende
 
materiell (uten krenge­anordning). Når det viser seg at det er tilstrekkelig
 
plass for å få overgangskurver med større lengde bør denne mulighet utnyttes.
 
Det velges en større lengde ''L''<sub>VA</sub> begrenset til:
 
  
:<math>{L}_\text{VA}=1,5 L \,</math>
+
Vedlegget [[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger|traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger]] angir utfra hastighet og radius verdier for ''h'' og ''L'' som tilfredsstiller kravene ovenfor for baner med blandet trafikk. For rene persontrafikkbaner benyttes [[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye persontrafikkbaner|traseringstabeller for nye persontrafikkbaner]].
  
På denne måten oppnås en forbedring av kjørekomforten. I mange tilfeller vil
+
{{lærebokstoff|For å bedre komforten er det en fordel at det velges en lengre overgangskurve enn i traseringstabellene der det er mulig. Forlengelse utover 50 % av opprinnelig lengde er unødvendig.}}
forlengelsen av overgangskurven dessuten muliggjøre en økning av den i tabellen
 
angitte verdi for overhøyden. Den nye overhøyden skal ikke bli større enn
 
''h''<sub>størst</sub>, som bestemmes ved å ta den minste verdien i henhold til
 
de nedenstående formler:
 
  
For normale krav:
+
== Dimensjonerende parametre - eksisterende baner ==
 
 
* <math>h = 100 \cdot \tfrac{L_{va}}{V}</math>
 
* <math>
 
    h =
 
    \begin{cases}
 
        \frac{75500}{R} + 50 & \text{for } R \leq 600, \\
 
        \frac{75500}{R} + 70 & \text{for } R > 600.
 
    \end{cases}
 
</math>
 
 
 
* <math>
 
    h = \tfrac{R - 100}{2} + 70 \text{ for } R < 400
 
</math>
 
 
 
For minste krav:
 
 
 
* <math>
 
    h =
 
    \begin{cases}
 
        166 \cdot \frac{L_{va}}{V} & \text{for } V \leq 120, \\
 
        126 \cdot \frac{L_{va}}{V} & \text{for } V > 120.
 
    \end{cases}
 
</math>
 
 
 
* <math>
 
    h =
 
    \begin{cases}
 
        \frac{75500}{R} + 70 & \text{for } 400 \leq R \leq 600, \\
 
        \frac{75500}{R} + 100 & \text{for } R > 600.
 
    \end{cases}
 
</math>
 
 
 
* <math>
 
    h = \tfrac{R - 100}{2} + 70 \text{ for } R < 400
 
</math>
 
 
 
''h''<sub>størst</sub> avrundes nedover til nærmeste 5 mm.
 
 
 
==== Dimensjonerende parametre - eksisterende baner ====
 
 
For eksisterende trasé er dimens­jonerende parametre for traséen gitt i
 
For eksisterende trasé er dimens­jonerende parametre for traséen gitt i
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />.
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />.
  
; Tilfelle 1A
 
: Kurver uten "tvangspunkter".
 
; Tilfelle 1B
 
: Kurve med sterkt trafikkert planovergang.
 
: Kurve hvor toget ofte stopper:
 
:* mot en plattform.
 
:* mindre enn 500 m foran et innkjørs- eller blokksignal.
 
;Tilfelle 2
 
: Kurve med kurveveksel.
 
: Kurve med bro uten gjennomgående ballast.
 
  
 
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell">
 
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell">
{| border="1" cellspacing="0"
+
{| class="wikitable"
 
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell</caption>
 
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell</caption>
 +
!
 
! Symbol
 
! Symbol
 
! Definisjon
 
! Definisjon
! 1A
+
! Krav
! 1B
+
|-
! 2
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02425'''''
 +
 +
a) &nbsp;&nbsp;
 +
| <math>R_\text{min}</math>
 +
| minste radius
 +
| 190 m</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>h_{maks}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02426'''''
| Maksimal verdi for overhøyde
+
| 150 mm
+
b)
| 130 mm
+
| <math>h_{maks}\,</math>
| 150 mm
+
| maksimal verdi for overhøyde <sup>1)</sup>
 +
| 150 mm</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>h_{avsp}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02427'''''
| Grense for over­høy­de pga. av­sporing­sfa­ren ved lave hastig­heter
+
| colspan="3" | <math>\frac{R - 50}{1,5}</math> mm
+
c)
 +
| <math>h_{avsp}\,</math>
 +
| grense for over­høy­de pga. av­sporing­sfa­ren ved lave hastig­heter
 +
| <math>\tfrac{R - 50}{1,5}</math> mm</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>\frac{\Delta h}{L_{maks}}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02428'''''
| Grenseverdi for rampestig­ning
+
| colspan="3" | 1:400
+
d)
 +
| <math>\left(\tfrac{\Delta h}{L}\right)_{maks}</math>
 +
| grenseverdi for rampestig­ning
 +
| 1:400</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>I_{maks}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02429'''''
| Grenseverdi for manglen­de over­høyde
+
| colspan="2"|
+
e)
100 mm for <math> R < 290 </math>
+
| <math>I_{maks}\,</math>
 
+
| grenseverdi for manglen­de over­høyde <sup>2)</sup><sup>3)</sup>
130 mm for <math> 290 \leq R \leq 600 </math>
+
| 100 mm for R < 290 <br>
 
+
130 mm for 290 ≤ R ≤ 600 <br>
150 mm for <math> R > 600 </math>
+
150 mm for R > 600</onlyinclude>
|
 
100 mm for <math> R \leq 350 </math>
 
 
 
130 mm for <math> R > 350 </math>
 
 
|-
 
|-
| <math>\max \frac{\mathrm{d} I}{\mathrm{d} t}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02430'''''
| Grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde
+
| colspan="3" | 80 mm/s (tilsv. <math>\psi = 0,52 m/s^3</math>)
+
f)
 +
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d} I}{\mathrm{d} t}\right)_{maks}</math>
 +
| grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde
 +
| 80 mm/s (tilsv. ψ = 0,52 m/s<sup>3</sup>)</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>\max\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02431'''''
| Grenseverdi for rampe-stign­ings­hastighet
+
| colspan="3" | 55 mm/s (tilsv. 1:5 V)
+
g)
 +
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d} h}{\mathrm{d} t}\right)_{maks}</math>
 +
| grenseverdi for rampestign­ings­hastighet
 +
| 55 mm/s (tilsv. 1:5 V)</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>E_{maks}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02432'''''
| Grenseverdi for over­skudds­overhøyde
+
| colspan="3" | <math>90 mm \text{ for } R \leq 6­00</math>
+
h)
 
+
| <math>E_{maks}\,</math>
<math>110 mm \text { for } R>600</math>
+
| grenseverdi for over­skudds­overhøyde
 +
| 90 mm for R 6­00 <br>
 +
110 mm for R > 600</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>V_g</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02433'''''
| Hastighet for de langsomtgående tog
+
| colspan="3" | 80 km/h
+
i)
 +
| <math>V_g\,</math>
 +
| hastighet for de langsomtgående tog
 +
| 80 km/h</onlyinclude>
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
  
For overbygningsklasse ''b'' gjelder <math>I_{maks} = 100 \text{ mm}</math>.
+
# I kurver hvor toget ofte stopper gjelder ''h''<sub>maks</sub> = 130 mm. Eksempelvis ved plattform eller 500 m foran innkjørs- eller blokksignal.
 +
# For overbygningsklasse ''b'' gjelder ''I''<sub>maks</sub> = 100 mm.
 +
# I kurve med kurveveksel eller på bro uten gjennomgående ballast gjelder ''I''<sub>maks</sub> = 100 mm for R ≤ 350 og ''I''<sub>maks</sub> = 130 mm for R > 350.
 +
 
 +
For krav om overhøyde ved stasjoner, se [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Spor_mot_plattformer|Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer]].
 +
 
 +
Vedlegget [[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for eksisterende baner|traseringstabeller for eksisterende baner]] angir utfra hastighet og radius verdier for h og L som tilfredsstiller kravene ovenfor for eksisterende baner med blandet trafikk.
  
Tabellene i [[vedlegg 5.b]] angir de minste verdier for <math>L</math> og de
+
{{lærebokstoff|''Konvensjonelt materiell'' er hovedsaklig godstog og arbeidsmaskiner. ''Plussmateriell'' er persontog som er godkjent for å kjøre etter plusshastigheter (persontog som ikke er godkjent for dette regnes som konvensjonelt materiell). Persontog med krengeanordning er omfattet under ''krengetogsmateriell''.}}
tilhørende verdier for h i henhold til tilfellene 1A, 1B og 2 slik disse
 
framkommer ved dimensjone­ring for konvensjo­nelt rullende materiell (uten
 
krengeanordning).
 
  
===== Dimensjonerende parametre for plussmateriell =====
+
=== Dimensjonerende parametre for plussmateriell ===
 
For bestemte togsett, såkalt plussmateriell, gjelder
 
For bestemte togsett, såkalt plussmateriell, gjelder
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />,
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />,
Linje 296: Linje 328:
  
 
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner – plussmateriell">
 
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner – plussmateriell">
{| border="1" cellspacing="0"
+
{| class="wikitable"
 
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for eksisterende baner – plussmateriell</caption>
 
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for eksisterende baner – plussmateriell</caption>
 +
!
 
! Symbol
 
! Symbol
 
! Definisjon
 
! Definisjon
! Verdi
+
! Krav
 
|-
 
|-
| <math>h_{maks}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02434'''''
| Maksimal verdi for overhøyde
+
| 150 mm
+
a)
 +
| <math>I_\text{maks}</math>
 +
| grenseverdi for manglen­de over­høyde<sup>1)</sup>
 +
| 130 mm for R < 250 <br>
 +
(0,6R - 20) mm for 250 ≤ R < 290 <br>
 +
153 mm for R ≥ 290</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>I_{maks}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02435'''''
| Grenseverdi for manglen­de over­høyde
+
| 130 mm for <math> R < 250 </math>
+
b)
 
+
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
(0,6R-20) mm for <math>250 \leq R \leq ­300: </math>
+
| grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde
 
+
| 100 mm/s (tilsv. ψ = 0,65 m/s<sup>3</sup>)</onlyinclude>
160 mm for <math>R > 300</math>
 
 
|-
 
|-
| <math>\max{\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02436'''''
| Grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde
+
| 100 mm/s
+
c)
|-
+
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
| <math>\max{\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}}</math>
+
| grenseverdi for rampestign­ings­hastighet
| Grenseverdi for rampestign­ings­hastighet
+
| 69 mm/s (tilsv. 1:4V)</onlyinclude>
| 69 mm/s
 
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
  
For overbygningsklasse ''b'' gjelder <math>I_{maks} = 130 \text{ mm}</math>.
+
# For overbygningsklasse ''b'' gjelder I<sub>maks</sub> = 130 mm.
  
===== Dimensjonerende parametre for krengetogsmateriell =====
+
=== Dimensjonerende parametre for krengetogsmateriell ===
 
For krengetog gjelder
 
For krengetog gjelder
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />,
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />,
Linje 333: Linje 369:
  
 
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - krengetogsmateriell">
 
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - krengetogsmateriell">
{| border="1" cellspacing="0"
+
{| class="wikitable"
 
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - krengetogsmateriell</caption>
 
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - krengetogsmateriell</caption>
 +
!
 
! Symbol
 
! Symbol
 
! Definisjon
 
! Definisjon
! 1A og 1B
+
! Krav
! 2
 
 
|-
 
|-
| <math>h_{maks}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02437'''''
| Maksimal verdi for overhøyde
+
| colspan="2" | 150 mm
+
a)
 +
| <math>I_\text{maks}</math>
 +
| grenseverdi for manglen­de over­høyde <sup>1)</sup>
 +
| 160 mm for R < 250 <br>
 +
(1,7R - 265) mm for 250 ≤ R ≤ ­300 <br>
 +
245 mm for R > 300</onlyinclude>
 
|-
 
|-
| <math>I_{maks}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02438'''''
| Grenseverdi for manglen­de over­høyde
+
| 160 mm for <math>R < 250</math>
+
b)
 
+
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
(1,7R-265) mm for <math>250 \leq R \leq ­300</math>
+
| grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde
 
+
| 122,5 mm/s (tilsv. ψ = 0,80 m/s<sup>3</sup>)</onlyinclude>
245 mm for <math>R>300</math>
 
| 180 mm
 
|-
 
| <math>\max \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}</math>
 
| Grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde
 
| colspan="2" | 122,5 mm/s (tilsv. <math>\psi = 0,80 m/s^3</math>
 
 
|-
 
|-
| <math>\max \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}</math>
+
| <onlyinclude>'''''TRV:02439'''''
| Grenseverdi for rampe-stign­ings­hastighet
+
| colspan="2" | 75 mm/s (tilsv. 1:3.7 V)
+
c)
 +
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
 +
| grenseverdi for rampestign­ings­hastighet
 +
| 75 mm/s (tilsv. 1:3.7 V)</onlyinclude>
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
  
<math>I_{maks} = 180 \text{mm}</math> kan tillates for tilfelle 2 så lenge dette
+
# For kurve med kurveveksel eller på bro uten gjennomgående ballast skal ''I''<sub>maks</sub> ikke overstige 180 mm.
tillates for tilfelle 1A /1B.
 
  
Tabellene i [[vedlegg 5.c]] angir de minste verdier for <math>L</math> og de
+
{{lærebokstoff|Av hensyn til konvensjonelt materiell bør overgangskurvene ikke være dimensjonerende for krengetogshastighetene.}}
tilhørende verdier for <math>h</math> i henhold til tilfellene 1A, 1B og 2 slik
 
disse framkommer ved dimensjone­ring for materiell med krengeanordning.
 
  
Av hensyn til konvensjonelt materiell bør overgangskurvene ikke være
+
== Dimensjonerende parametre - sidespor og skiftespor på stasjoner ==
dimensjonerende for krengetogshastighetene. Det bør av den grunn velges en
 
større lengde (<math>L_{\text{VA}}</math>) begrenset til:
 
  
<equation>
+
For stasjonsspor, sidespor og skiftespor gjelder parametrene i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger" /> (for nye spor) og <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" /> (for eksisterende spor) med unntak av parametrene gitt i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for sidespor og andre spor på stasjoner" />:
<math>L_{\text{VA}} = 3,82 \cdot \sqrt{R}</math>
 
<caption />
 
</equation>
 
  
I enkelte tilfeller vil forlengelsen av overgangskurven muliggjøre en økning av
+
<figtable id="tab:Dimensjonerende parametre for sidespor og andre spor på stasjoner">
den i tabellen angitte verdi for overhøyden. Den nye overhøyden skal ikke bli
+
{| class="wikitable"
større enn <math>h_{størst}</math>, som bestemmes ved å ta den minste verdien i
+
|+ <caption>Dimensjonerende parametre for sidespor og skiftespor på stasjoner</caption>
henhold til de nedenstående formler:
+
!
 +
! Symbol
 +
! Definisjon
 +
! Normale krav
 +
! Minste krav
 +
|-
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02440'''''
 +
 +
a)
 +
| <math>R_\text{min}</math>
 +
| minste radius
 +
| 190 m
 +
| 150 m</onlyinclude>
 +
|-
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02441'''''
 +
 +
b)
 +
| <math>\left(\tfrac{\Delta h}{L}\right)_\text{maks}</math>
 +
| grenseverdi for rampestigning
 +
| colspan="2" | 1:300</onlyinclude>
 +
|-
 +
| <onlyinclude>'''''TRV:02442'''''
 +
 +
c)
 +
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)_\text{maks}</math>
 +
| grenseverdi for rampestign­ings­hastighet
 +
| colspan="2" | 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)</onlyinclude>
 +
|}
 +
</figtable>
  
* <math>h = 270 \frac{L_{\text{VA}}}{V} </math>
+
== Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver ==
* <math> h =
 
    \begin{cases}
 
        \frac{75500}{R} + 90  & \text{ for } R \leq 600 \text{,} \\
 
        \frac{75500}{R} + 110  & \text{ for } R > 600  \text{.}
 
    \end{cases}
 
</math>
 
* <math> h = 1,05 \frac{R - 100}{2}</math> når <math> R < 400</math>
 
  
<math>h_{størst}</math> avrundes nedover til nærmeste 5 mm.
+
<onlyinclude>'''''TRV:02443'''''
 +
 +
a) '''Kombinasjonskurver:''' Kombinasjonskurver bør unngås.
 +
</onlyinclude>
 +
Det stilles samme traseringskrav for kom­binasjonskurver som for vanlige kurver.
  
==== Dimensjonerende parametre - sidespor ====
+
<figure id="fig:Pilhøydediagram for kombinasjonskurve">
I stasjonsspor bør kurveradiene være minst 190 m (normale krav) og skal være
+
[[Fil:Pilhøydediagram_for_kombinasjonskurve.svg|thumb|600px|center|<caption>Pilhøydediagram for kombinasjonskurve</caption>]]
minst 150 m (minste krav). I industrispor bør kurveradiene ikke være mindre enn
+
</figure>
120 m.
 
  
I stasjonsspor der hastigheten ikke overstiger 40 km/h anlegges ikke overhøyde.
+
{{lærebokstoff|Ved kombinasjonskurver bestemmes lengden av overgangskurven <math>L_{12}</math> slik:
Om særskilte forhold tilsier bruk av overhøyde skal denne maksimalt være 60 mm.
 
I oppstillingsspor eller ved sporsperrer anlegges ikke overhøyde.
 
 
 
I andre sidespor bestemmes overhøyden med normale formler (jf. avsnitt 3).
 
 
 
Rampestigningen bestemmes etter formelen <math>\frac{h}{L} = 1:6 V</math>
 
(tilsvarer <math>\max\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 46 \text{ mm/s}</math>)
 
og største tillatte rampestigning er 1:400 (normale krav) og 1:300 (minste krav).
 
 
 
==== Kombinasjonskurver ====
 
Kombinasjonskurver bør unngås. Det stilles samme traseringskrav for
 
kom­binasjonskurver som for vanlige kurver. Ved kombinasjonskurver bestemmes
 
lengden av overgangskurven <math>L_{12}</math> slik:
 
 
 
[[Fil:Pillhøydediagram for kombinashonskurve.png|thumb|400px|center|<caption>Pillhøydediagram for kombinashonskurve</caption>]]
 
  
 
# Beregn den fiktive radi­us <math>R_{12}</math>
 
# Beregn den fiktive radi­us <math>R_{12}</math>
#:<math>R_{12} = \frac{R_1 R_2}{|R_2 - R_1|}</math>
+
#:<center><math>R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2},</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)</center>
# Finn deretter <math>h_{12}</math> og <math>L_{12}</math> ved å bruke <math>R_{12}</math> som inng­angsverdi i tabellene i [[vedlegg 5.a]] eller [[5.b]]. Hvis <math>h_{12}</math> er ulik differansen mellom <math>h_{1}</math> og <math>h_{2}</math> finnes følgende alternativer:
+
#:der begge radiene er positive med ''R''<sub>1</sub> > ''R''<sub>2</sub>.
 +
# Finn deretter ''h''<sub>12</sub> og ''L''<sub>12</sub> ved å bruke ''R''<sub>12</sub> som inng­angsverdi i [[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger|traseringstabell for nye baner og linjeomlegginger]] eller [[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for eksisterende baner|traseringstabell for eksisterende baner]]. Hvis ''h''<sub>12</sub> er ulik differansen mellom ''h''<sub>1</sub> og ''h''<sub>2</sub> finnes følgende alternativer:
 
#* Endre lengdene av L<sub>1</sub> og L<sub>2</sub> (kan maksimalt økes med 50% i forhold til verdiene i tabell) og dermed h<sub>1</sub> og h<sub>2</sub>.
 
#* Endre lengdene av L<sub>1</sub> og L<sub>2</sub> (kan maksimalt økes med 50% i forhold til verdiene i tabell) og dermed h<sub>1</sub> og h<sub>2</sub>.
 
#* Øke overhøyden h<sub>12</sub> og dermed L<sub>12</sub> etter følgende kriterier:
 
#* Øke overhøyden h<sub>12</sub> og dermed L<sub>12</sub> etter følgende kriterier:
#*;Normale krav: <math>h_{12} \leq 100 \frac{L_{12}}{V}</math>  
+
:::<math>h_{12} \leq 100 \cdot\tfrac{L_{12}}{V}</math> &nbsp;(normale krav)
#*;Minste krav når <math>V > 120</math>: <math>h_{12} \leq 126 \frac{L_{12}}{V}</math>  
+
:::<math>h_{12} \leq 126 \cdot\tfrac{L_{12}}{V}</math> &nbsp;(minste krav når ''V'' > 120)
#*;Minste krav når <math>V \leq 120</math>: <math>h_{12} \leq 166 \frac{L_{12}}{V}</math>  
+
:::<math>h_{12} \leq 166 \cdot\tfrac{L_{12}}{V}</math> &nbsp;(minste krav når ''V'' ≤ 120)
#*;Eksisterende baner: <math>h_{12} \leq 198 \frac{L_{12}}{V}</math>
+
:::<math>h_{12} \leq 198 \cdot\tfrac{L_{12}}{V}</math> &nbsp;(eksisterende baner)}}
  
==== Minste lengde for avsnitt med konstant krumning ====
+
<onlyinclude>'''''TRV:02444'''''
Sirkelkurver og rette avsnitt på fri linje skal ha lengde i henhold til <xr id="Minste lengde for avsnitt med konstant krumning" />
+
 +
b) '''Motsattrettede overgangskurver:''' Felles begynnerpunkt for motsattrettede overgangskurver (FOB) bør unngås. Et rettlinjet parti bør legges inn mellom kontrakurver.</onlyinclude>
  
<figtable id="Minste lengde for avsnitt med konstant krumning">
+
== Kurver uten overgangskurver ==
{| cellspacing="0" border="1"
 
|+ <caption>Minste lengde for avsnitt med konstant krumning</caption>
 
! Normale krav, m
 
! Minste krav, m
 
|-
 
| 0,5 <math>V</math>
 
| 0,25 <math>V</math>
 
|}
 
</figtable>
 
  
For linjeoptimalisering mht. krengetog anvendes minste krav der <math>V</math> er krengetogshastigheten.
+
Kravene i dette avsnittet gjelder kun for togspor.
  
==== Bufferoverdekning i S-kurve ====
+
{{lærebokstoff|Der det ikke er mulig å legge inn overgangskurver mellom rettlinje og sirkelkurve eller mellom to sirkelkurver, vil det oppstå et sprang i den manglende overhøyden (ΔI).}}
For å sikre ønsket bufferoverdekning i sirkelkurver som krummer i forskjellig retning, skal det enten velges tilstrekkelig store radier eller det skal anlegges en rettlinje mellom kurvene. For ugunstigste vognkombinasjon gjelder følgende:
 
  
Hvis <math>\frac{R_1 R_2}{\left|R_1 + R_2\right|} \ge 120</math>, anlegges ingen rettlinje.
 
  
Hvis <math>100 \leq \frac{R_1 R_2}{\left|R_1 + R_2\right|} < 120</math>, anlegges en rettlinje på 7 m i spor som skal trafikkeres av personvogner og ingen rettlinje i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
+
<onlyinclude>'''''TRV:02445'''''
 +
 +
a) '''Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔI<sub>maks</sub>):'''  Sprang i manglende overhøyde skal ikke overstige verdier gitt i <xr id="tab:Maksimalt sprang i manglende overhøyde" /></onlyinclude>
  
Hvis <math>\frac{R_1 R_2}{\left|R_1 + R_2\right|} < 100</math>, anlegges en rettlinje på 10 m i spor som skal trafikkeres av personvogner og 7 m i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
+
<figtable id="tab:Maksimalt sprang i manglende overhøyde">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Maksimalt sprang i manglende overhøyde</caption>
 +
! rowspan="2" |Hastighetsintervall
 +
! rowspan="2" |Hovedspor
 +
! colspan="2" |Stasjonsområder og sidespor
 +
|-
 +
! Normale krav
 +
! colspan="2" |Minste krav
 +
|-
 +
| align="center"|V ≤ 60 km/h
 +
| align="right"|50 mm
 +
| align="right"|110 mm
 +
| align="right"|130 mm
 +
|-
 +
| align="center"|60 km/h < V ≤ 200 km/h
 +
| align="right"|40 mm
 +
| align="right"|100 mm
 +
| align="right"|125 mm
 +
|-
 +
| align="center"|200 km/h < V ≤ 230 km/h
 +
| align="right"|30 mm
 +
| colspan="2" align="center" |85 mm
 +
|-
 +
| align="center"|V > 230 km/h
 +
| align="right"|25 mm
 +
| colspan="2" align="center"|-
 +
|-
 +
|}
 +
</figtable>
  
Begge radiene skal være like eller mer enn 150 m.
 
  
==== Sporveksler i hovedspor ====
 
===== Gjennomkjøring av hovedspor =====
 
Sporveksler i hovedsporene bør ligge i rette avsnitt. Når dette ikke er mulig kan dobbeltkrummede sporveksler legges i sirkelkurver der overhøyden ikke overstiger
 
  
<math>h_{maks} = 100 \text{ mm}</math>
 
<math>h_{maks} = 80 \text{ mm}</math> ved håndbetjent sporveksel til sidespor
 
  
Overhøyden i sirkelkurven skal være i henhold til de normale trasékrav slik at den manglende overhøyde (I) i de gjennomgå­ende hovedspor ikke overstiger
+
Kombinasjoner av kurver uten overgangskurver kan være (jamfør figur):
 +
- motsattrettede kurver uten rettlinjet avsnitt
 +
- ensrettede kurver uten rettlinjet avsnitt
 +
- motsattrettede kurver med rettlinjet avsnitt
 +
- ensrettede kurver med rettlinjet avnsitt
  
<math>I_{maks} = 80 \text{ mm}</math> for <math>R \leq 600 \text{ m}</math>
+
<figure id="fig:Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver">
<math>I_{maks} = 100 \text{ mm}</math> for <math>R > 600 \text{ m}</math>
+
[[Fil:Figur_2_Kombinasjoner_av_kurveelementer_uten_overgangskurver2.svg|thumb|800px|center|<caption>Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver</caption>]]
 +
</figure>
  
For eksisterende baner er traseringskrav gitt i tabellene .2 og .4 under tilfelle 2.
+
<onlyinclude>'''''TRV:02446'''''
 +
 +
b) '''Rettlinjet avsnitt mellom to kurver uten overgangskurver:''' For å betrakte to sprang i den manglende overhøyden som separate, skal det være et rettlinjet avsnitt (''M'') mellom kurvene etter følgende regler:
  
 +
::''M'' ≥ 0,1 ''V'' [m] for 40 ≤ V < 65 km/h
 +
::''M'' ≥ 0,15 ''V'' [m] for 65 ≤ V ≤ 100 km/h &nbsp;&nbsp;&nbsp; (4)
 +
::''M'' ≥ 0,25 ''V'' [m] for V > 100 km/h,
 +
der ''V'' er skiltet hastighet over kurvene. Ved pluss-/krengetoghastighet skal den største hastigheten benyttes.
  
Kurveveksler kan medføre økt vedlikeholdsbehov i forhold til rette sporveksler. I kurveveksler i spor med overhøyde kan tyngdekraften medføre et behov for økt omleggingskraft. Tyngdekraften vil også påvirke fraliggende tunges posisjon i forhold til stokkskinnen. Disse forholdene kan i noen tilfeller medføre behov for en ekstra drivmaskin, for å sikre at minimumsavstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne overholdes.
+
Ved mindre rettlinjet avsnitt enn ''M'', skal sprangene i overhøyde betraktes som ett: ΔI = I<sub>1</sub>+I<sub>2</sub> ved motsattrettede kurver og ΔI = max{I<sub>1</sub>,I<sub>2</sub>} ved ensrettede kurver.</onlyinclude>
  
  
===== Gjennomkjøring av avvikespor =====
+
<onlyinclude>'''''TRV:02447'''''
For gjennomkjøring av avvikesporene tillates I<sub>maks</sub> = 100 mm med følgende unntak:
+
 +
c) '''Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve:''' Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve skal ikke være større enn 46 mm/s.
 +
#Utførelse: For nye baner skal overhøyderampen sammenfalle med en overgangskurve.
 +
</onlyinclude>
  
 +
== Bufferoverdekning i S-kurve ==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02448'''''
 +
 +
a) '''Bufferoverdekning:''' For å sikre ønsket bufferoverdekning i sirkelkurver som krummer i forskjellig retning, skal det enten velges tilstrekkelig store radier eller det skal anlegges en rettlinje mellom kurvene.
  
* For sporveksler 1:9/R = 190 m skal største hastighet settes lik 35 km/h, som tilsvarer en manglende overhøyde I<sub>maks</sub> = 80 mm. Denne begrensingen gjelder ikke for driftsbanegårder, skifteområder og andre spor uten persontrafikk.
+
#Utførelse: Hvis <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> ≥ 120 anlegges ingen rettlinje.
 +
#Utførelse: Hvis 100 ≤ <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> < 120 anlegges en rettlinje på 7 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og ingen rettlinje i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 +
#Utførelse: Hvis <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> < 100 anlegges en rettlinje på 10 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og 7 meter i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 +
#Utførelse: Begge radiene skal være større enn eller lik 150 meter. Det antas at radiene er positive i de ovenstående formler.
 +
</onlyinclude>
  
* For sporveksler 1:9/R = 300 m skal største hastighet generelt settes lik 40 km/h, som tilsvarer en manglende overhøyde I<sub>maks</sub> = 65 mm. Ved behov for å øke hastigheten til 50 km/h, skal de lokale tekniske og driftsmessige forhold for hver enkelt sporveksel vurderes spesielt.
+
== Sporveksler og sporforbindelser ==
  
* For sporveksler 1:12/R = 500 m skal største hastighet settes lik 60 km/h, som tilsvarer en manglende overhøyde I<sub>maks</sub> = 85 mm.
+
<onlyinclude>'''''TRV:02449'''''
 +
 +
a) '''Plassering av sporveksler 1:''' Sporveksler bør ligge i rette avsnitt. Ved aksellast større enn 25 tonn skal sporveksler ligge i rette avsnitt.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02450'''''
 +
 +
b) '''Plassering av sporveksler 2:''' Sporveksler skal ikke plasseres i overgangskurver eller i sirkelkurver med større overhøyde enn 100 mm <sup>1)</sup>.
 +
# Unntak: Ved håndbetjent sporveksel til sidespor skal overhøyden ikke overstige 80 mm.</onlyinclude>
  
Ved fremføring med hastighet som tilsvarer I<sub>maks</sub> > 80/85 mm i ovennevnte sporveksler kan både opplevd passasjerkomfort og vedlikeholdsomfang bli skadelidende.
+
For plassering av sporveksler i forhold til bruer gjelder krav i [[Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Spor på bruer med gjennomgående ballast|Spor på bruer]]
  
 +
{{lærebokstoff|Kurveveksler kan medføre økt vedlikeholdsbehov i forhold til rette sporveksler. I kurveveksler i spor med overhøyde kan tyngdekraften medføre et behov for økt omleggingskraft. Tyngdekraften vil også påvirke fraliggende tunges posisjon i forhold til stokkskinnen. Disse forholdene kan i noen tilfeller medføre behov for en ekstra drivmaskin for å sikre at minimumsavstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne overholdes. Det er krav om en kost/nytte-analyse ved krumming av sporveksler, jf. punkt d) i [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler|Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler]].}}
  
===== Plassering av sporveksler =====
+
<onlyinclude>'''''TRV:02451'''''
Sporveksler skal ikke plasseres i overgangskurver eller på bruer.
+
 +
c) '''Avstand mellom sporveksel og overgangskurve/sirkelkurve/bru/sporveksel:''' Avstanden mellom sporveksel og overgangskurve, sirkelkurve, bru eller annen motstående sporveksel skal ikke være mindre enn avstanden M gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Kurver_uten_overgangskurver|Kurver uten overgangskurver]], krav b), beregnet ut fra hastighet over sporvekselens avvikespor. ''M'' skal imidlertid ikke være kortere enn 6 m.
 +
# Unntak: Ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning bortfaller kravet til mellomparti ''M''.
 +
# Unntak: For sporsløyfer med klotoideveksler bortfaller kravet til mellomparti ''M''.
 +
# Utførelse: Avstanden ''M'' måles fra stokkskinneskjøt (SS)/bakkant (BK) på sporvekselen til overgangskurvens begynnelse (OB)/ende (OE), bruens start-/sluttpunkt eller sirkelkurvens kurvepunkt (KP).
 +
</onlyinclude>
 +
{{lærebokstoff|I alle tilfeller bør felles stokkskinneskjøt unngås av hensyn til plassering av akseltellere og fremtidig behov for utskifting av tungeanordninger. Hvis felles stokkskinneskjøt ikke kan unngås, må man ta hensyn til plassering av eventuelle akseltellere i forhold til stokkskinneskjøt}}
  
 +
<figure id="fig:Sirkelkurver med lik, ensrettet krumning">
 +
[[Fil:Ensrettede kurver unntak M.PNG|thumb|600px|center|<caption>Bortfall av M ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning</caption>]]
 +
</figure>
  
Stokkskinneskjøten og spor­vekselens ende (BK) skal ikke ligge nærmere OB eller OE enn avstanden M gitt i ligning (.4) i neste avsnitt. M skal imidlertid ikke være kortere enn 6 m.
+
<figure id="fig:Krav til rettlinje M mellom to motstående sporveksler og sporveksel og kurve">
 +
[[Fil:Figur_3_Krav_til_rettlinje_M_mellom_to_motstående_sporveksler_og_sporveksel_og_kurve3.svg|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M mellom to motstående sporveksler og sporveksel og kurve</caption>]]
 +
</figure>
  
 +
<figure id="fig:Krav til rettlinje M ved linjedelende sporveksel">
 +
[[Fil:Figur_4_Krav_til_rettlinje_M_ved_linjedelende_sporveksel.svg|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M ved linjedelende sporveksel</caption>]]
 +
</figure>
  
Dersom stokkskinneskjøten møter en annen stokkskinneskjøt, eller et kurvepunkt (KP), for avvik/kurve med motsatt krumning, skal det legges inn en rettlinje M gitt i ligning (.4), jf. figur .3. Ved lik krumning bortfaller kravet til mellomparti M. Forøvrig skal M ikke være kortere enn 6 m.
+
<figure id="fig:Sporsløyfe">
 +
[[Fil:Figur_5_Sporsløyfe.svg|thumb|600px|center|<caption>Sporsløyfe</caption>]]
 +
</figure>
  
  
For kontaktledningsanleggets del bør avstanden mellom møtende stokkskinneskjøter ikke være mindre enn 30 m.
 
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02452'''''
 +
 +
d) '''Plassering av sporsløyfer:''' Sporsløyfer skal plasseres på rettlinje eller i kurver uten overhøyde.</onlyinclude>
  
<center>[[Image:]]</center>
+
{{lærebokstoff|Ved plassering av sporsløyfer bør det tas hensyn til plass for framtidig ny sporveksel med mindre stigning.}}
  
  
''Figur 5.3Krav til rettlinje M mellom to motstående veksler/veksel og kurve''
+
<onlyinclude>'''''TRV:02453'''''
 +
 +
e) '''Overhøyderamper til utjevning av falsk overhøyde:''' Overhøyderamper til utjevning av overhøyden ("falsk overhøyde") bak kurveveksler skal ikke ha større rampestigningshastighet enn 35 mm/s (tilsv. 1:8 V).
 +
</onlyinclude>
  
 +
Ved små radier kan det i alle tilfeller være nødvendig med en rettlinje jamfør [[#Bufferoverdekning i S-kurve|Bufferoverdekning i S-kurve]].
  
Sporveksler skal ikke plasseres i vertikalkurver med R<sub>V</sub><nowiki> < 10000 m, jf. </nowiki>3.3.2.
 
  
 +
For sporveksler i vertikalkurver, se [[#Vertikalkurver|Vertikalkurver]].
  
For V > 120 km/h skal avstanden mellom to sporvekslers teoretiske kryss være minst 200 m målt langs samme gjennomgående spor. Det vises for øvrig til JD 540.
 
  
==== Sporforbindelser ====
+
<onlyinclude>'''''TRV:02454'''''
Sporforbindelser omfatter
+
 +
f) '''Avstand mellom etterfølgende sporveksler:''' Dersom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor møter en tilstøtende sporveksel i stokkskinneskjøten (SS), skal det legges inn en rettlinje M med lengde som angitt i <xr id="tab:Minste rettlinje M mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt" />.</onlyinclude>
  
 
+
<figure id="fig:Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler">
* sporsløyfer ved dobbeltspor
+
[[Fil:Figur_6_Krav_til_rettlinje_M_mellom_to_etterfølgende_sporveksler_NB_Ikke_samme_M_som_i_det_foregående..svg|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler NB: Ikke samme ''M'' som i det foregående.</caption>]]
* avvik til krysningsspor
+
</figure>
* forgreninger av hovedspor
 
 
 
===== Sporsløyfer ved dobbeltspor =====
 
Følgende prosjekteringsregler gjelder for V  40 km/h:
 
 
 
 
 
* Det skal alltid være et rettlinjet avsnitt (M) mellom motsatte kurver etter følgende regler:
 
 
 
<nowiki>M = 0,1 V [m] for 40 </nowiki><nowiki> V < 65 km/h</nowiki>
 
 
 
<nowiki>M = 0,15 V [m] for 65 </nowiki> V  100 km/h(5.4)
 
 
 
<nowiki>M = 0,25 V [m] for V > 100 km/h</nowiki>
 
 
 
 
 
* Overhøyderamper til utjevning av overhøyden ("falsk overhøyde") bak dob­beltkrummede sporveksler skal ikke ha større rampestigningshastighet enn 35 mm/s (tilsv. 1:8 V).
 
 
 
<center>[[Image:]]</center>
 
 
 
 
 
''Figur 5.4Sporsløyfe''
 
  
  
''Tabell 5.6Geometriske verdier for sporsløyfer''
+
<figtable id="tab:Minste rettlinje M mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt">
 
+
{| class="wikitable"
 
+
|+ <caption>Minste rettlinje M mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt</caption>
{| style="border-spacing:0;"
+
! width="100pt"| tgα <sup>1)</sup> !! width="100pt"| M [m]
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''r<sub>0</sub><nowiki> [m]</nowiki>'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''tg'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''<nowiki>t [m]</nowiki>'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''<nowiki>V [k­m/h]</nowiki>'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''<nowiki>M [m]</nowiki>'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''<nowiki>Sp [m]</nowiki>'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''<nowiki>A [m]</nowiki>'''</center>
 
 
 
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| 300
+
| align="center" | 1:9 || align="center" | 6
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:9</center>
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>16,616</center>
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>40</center>
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>6,61</center>
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>4,40</center>
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>72,83</center>
 
 
 
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| 500
+
| align="center" | 1:12 || align="center" | 9
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:12</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>20,797</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>60</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>11,39</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>4,40</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>94,39</center>
 
 
 
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| 760
+
| align="center" | 1:14 || align="center" | 12
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:15</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>-</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>80</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>17,04</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>4,50</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>118,11</center>
 
 
 
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| 1200<sup>1)</sup>
+
| align="center" | 1:18,4 || align="center" | 15
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:18,4<sup>2)</sup></center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>-</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>100</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>-</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>4,50</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>148,36</center>
 
 
 
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| 2500<sup>1)</sup>
+
| align="center" | 1:26,1 || align="center" | 18
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:26,1<sup>3)</sup></center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>-</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>140</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>-</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>4,50</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>213,62</center>
 
 
 
 
|}
 
|}
1)Klotoideveksel
+
</figtable>
 +
# Henviser til første sporveksel i figur 6.
  
2)1:18,379355
 
  
3)1:26,088562
+
<onlyinclude>'''''TRV:02455'''''
 +
 +
g) '''Gjennomkjøring av avvikespor:''' Ved gjennomkjøring av avvikespor skal følgende hastigheter ikke overskrides:
 +
* For sporveksel 1:9/ R = 190 m: 35 km/h <sup>1)</sup>
 +
* For sporveksel 1:9/ R = 300 m: 40 km/h <sup>2)</sup>
 +
* For sporveksel 1:12/ R = 500 m: 60 km/h
 +
# Unntak: Gjelder ikke driftsbanegårder, skifteområder og andre spor uten persontrafikk.
 +
# Unntak: Ved behov for å øke hastigheten til 50 km/h, skal de lokale tekniske og driftsmessige forhold for hver enkelt sporveksel vurderes spesielt.</onlyinclude>
  
 +
For alle andre sporveksler uten klotoide gjelder krav a) fra avsnittet [[#Kurver uten overgangskurver|Kurver uten overgangskurver]].
  
Ved plassering av sporsløyfer bør det tas hensyn til plass for framtidig ny veksel med mindre stigning.
 
  
 +
Kontaktledningsanlegget stiller også krav til avstand mellom sporveksler, se [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Mekanisk_utforming#Ledningsf.C3.B8ring_over_sporveksler_og_i_vekslingsfelt|Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming#Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt]].
  
Sporsløyfer skal ikke plasseres i kurver.
+
[[Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor#Minste avstand mellom sveiste skjøter|Minste avstand mellom sveiste skjøter]] kan i noen tilfeller sette begrensninger i hvor nærme hverandre sporveksler kan plasseres.
  
 +
= Vertikaltrasé =
  
===== Avvik til krysningsspor/forgreninger av hovedspor =====
+
{{lærebokstoff| Vertikalkurvaturen har kun to elementer: rettlinjer (stigning/fall) og sirkelkurver.}}
* Dersom vekselenden i avvik (BK) møter en tilstøtende sirkelkurve med motsatt krumning, skal det legges inn en rettlinje M med lengde som angitt i tabell .7.
 
  
<center>[[Image:]]</center>
+
<onlyinclude>'''''TRV:02458'''''
 +
 +
a) '''Elementlengder:''' Alle elementlengder i vertikalkurvaturen i hovedspor skal være minst 20 m.</onlyinclude>
  
 +
{{lærebokstoff| Selv om krav a) ovenfor ikke gjelder spor på stasjoner (jf. definisjon av hovedspor i Togframføringsforskriften) er det en fordel om gjennomgående spor på stasjoner prosjekteres med lange elementlengder.}}
  
''Figur 5.5Krav til rettlinje M ved linjedelende veksel''
+
== Fall og stigninger ==
 +
{{lærebokstoff| Bestemmende stigning/fall er det fall i promille som beregnes ved å forbinde to punkter i strekningens lengdeprofil med innbyrdes avstand lik 1000 m med en rett linje. For en lengre strekning er det bestemmende fall/stigning den største verdien som fremkommer på en vilkårlig kilometer langs strekningen med denne beregningen. Bestemmende stigning/fall er av betydning for fremføring av tog og er derfor ikke relevant for sidespor.}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02459'''''
 +
 +
a) '''Fall og stigning:''' For nye baner skal bestemmende og absolutt fall/stigning ikke være større enn som gitt i <xr id="tab:Største bestemmende stigning fall" /> og <xr id="tab:Største absolutte stigning fall" />.</onlyinclude>
  
''Tabell 5.7Minste rettlinje M mellom vekselende (BK) i avvik og motsatt rettet sirkelkurve''
+
<figtable id="tab:Største bestemmende stigning fall">
 
+
{| class="wikitable"
 
+
|+ <caption>Største bestemmende stigning/fall</caption>
 
+
! &nbsp;
{| style="border-spacing:0;"
+
! colspan="2" align="center"| Største bestemmende stigning/fall [o/oo]
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''tg'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''<nowiki>M [m]</nowiki>'''</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:9</center>
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>3,94</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:12</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>6,94</center>
 
 
 
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:14</center>
+
| &nbsp;
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>5,13</center>
+
| Baner med blandet trafikk
 
+
| Persontrafikkbaner
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:18,4</center>
+
| Normale krav
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>9,92</center>
+
| align="center"| 12,5
 
+
| align="center"| 20
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:26,1</center>
+
| Minste krav
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>13,51</center>
+
| align="center"| 20<sup>1)</sup>
 
+
| align="center"| 25
 
|}
 
|}
* Dersom vekselenden i hovedspor (BK) møter en tilstøtende veksel i stokkskinneskjøten (SS), skal det legges inn en rettlinje M med lengde som angitt i tabell .8.
+
</figtable>
 
+
# Tillates i en lengde opp til 3 km etter en inngående vurdering av stigningsforholdene på vedkommende banestrekning.
<center>[[Image:]]</center>
 
 
 
''Figur 5.6Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende veksler''
 
 
 
 
 
''Tabell 5.8Minste rettlinje M mellom vekselende (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt''
 
 
 
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''tg'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>'''<nowiki>M [m]</nowiki>'''</center>
 
  
 +
<figtable id="tab:Største absolutte stigning fall">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Største absolutte stigning/fall</caption>
 +
! &nbsp;
 +
! colspan="3" align="center"| Største absolutte stigning/fall [o/oo]
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:9</center>
+
| &nbsp;
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>6,00</center>
+
| Baner med blandet trafikk
 
+
| Persontrafikkbaner
 +
| Sidespor
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:12</center>
+
| Normale krav
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>9,00</center>
+
| align="center"| 20
 
+
| align="center" | 25
 +
| align="center"| 30
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:14</center>
+
| Minste krav
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>7,80</center>
+
| align="center"| 30<sup>1)</sup>
 
+
| align="center"| 35
|-
+
| align="center"| 35
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:18,4</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>13,20</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>1:26,1</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0938in;padding-right:0.0938in;"| <center>18,60</center>
 
 
 
 
|}
 
|}
=== Vertikaltrase ===
+
</figtable>
==== Fall og stigninger ====
+
# For å hindre at et helt godstog blir stående i maksimal stigning tillates ikke stigning over 20 ‰ i sammenhengende lengde på mer enn 300 meter
Når en ny bane driftsmessig betraktes som en forlengelse av en eksisterende bane eller når prosjektet gjelder en linjeomlegging skal '''bestemmende fall''' ikke være større enn for den eksisterende bane. Dersom dette ikke er tilfelle bør det '''bestemmende fall''' velges slik at de forutsatte togtyper kan kjøre i stigning og fall med de tilsiktede hastigheter.
+
{{lærebokstoff| Strekningen i punkt 1 under <xr id="tab:Største absolutte stigning fall" /> måles fra den profilen hvor stigning/fall overstiger 20 ‰ inntil profilen hvor den faller under 20 ‰ igjen.}}
  
  
På fri linje gjelder kravene gitt i .9.
+
<onlyinclude>'''''TRV:02460'''''
 +
 +
b) '''Forlengelse av eksisterende bane:''' Når en ny bane driftsmessig betraktes som en forlengelse av en eksisterende bane eller når prosjektet gjelder en linjeomlegging skal bestemmende fall ikke være større enn for den eksisterende bane.
 +
# Unntak: Dersom kravet er svært kostbart å gjennomfør skal bestemmende fall velges slik at de forutsatte togtyper kan kjøre i stigning og fall med de tilsiktede hastigheter.</onlyinclude>
  
  
''Tabell 5.9Største bestemmende stigning/fall på fri linje''
+
<onlyinclude>'''''TRV:02461'''''
 +
 +
c) '''Stasjonsområder:''' Gjennomsnittlig stigning/fall skal ikke overstige 20 ‰ mellom innkjørshovedsignal og utkjørshovedsignal. For [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer|spor mot plattformer]] er kravene gitt [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor stasjoner#Spor mot plattformer|her]]</onlyinclude>
  
  
{| style="border-spacing:0;"
+
For stasjoner med samtidig innkjør er kravet flyttet til [[Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand|Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand]].
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"|  
 
| colspan="3"  style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>'''<nowiki>Største bestemmende stigning/fall [‰]</nowiki>'''</center>
 
  
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"|
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>Baner med blan­det trafikk</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>Persontrafikkbaner</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>Sidespor</center>
 
  
|-
+
<onlyinclude>'''''TRV:02462'''''
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| Normale krav
+
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>12,5</center>
+
d) '''Forlengelse av krysningsspor:''' Ved kryssingssporforlengelse skal det tas hensyn til lokale forhold, herunder igangsetting og avbremsing av de tyngste togene på strekningen.</onlyinclude>
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>20</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>12,5</center>
 
  
|-
+
<onlyinclude>'''''TRV:02463'''''
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| Minste krav
+
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>20 <sup>1)</sup></center>
+
e) '''Hensettingsspor:''' Spor der materiell hensettes skal normalt anlegges horisontalt. Største stigning/fall er 2 ‰ (normale krav) og 5 ‰ (minste krav).</onlyinclude>  
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>25</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1007in;padding-right:0.1007in;"| <center>30</center>
 
  
|}
 
1) Tillates i en lengde opp til 3 km.
 
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02464'''''
 +
 +
f) '''Dekningsgivende objekt''': Sidespor på linjen og andre spor på stasjoner skal ha et dekningsgivende objekt som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.
 +
# Utførelse:
 +
:* Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 ‰ skal sporveksel eller dobbel avsporingstunge brukes for å gi dekning.
 +
:* Dersom hastigheten i området det gis dekning for er større enn 40 km/h skal sporveksel eller dobbel avsporingstunge brukes for å gi dekning.
 +
:* I øvrige tilfeller kan sporsperre brukes for å gi dekning.
 +
{{lærebokstoff|Prosjekteringen må sørge for at dekningsgivende objekt plasseres slik at avsporing av materiell gir minst mulig risiko. Avsporingstunge og sporsperre gir mindre kontroll på avsporet materiell enn hva sporveksel gjør.}}
 +
</onlyinclude>
  
På stasjoner der det skal prosjekteres for ''samtidig innkjør'', gjelder følgende utenfor utkjørhovedsignal eller togveisluttmerke dersom sporet har fall:
+
<figure id="fig:Dekningsgivende objekt">
 +
[[Fil:JD530 05 fig007.svg|thumb|600px|center|<caption>Dekningsgivende objekt</caption>]]
 +
</figure>
  
* <nowiki>Den såkalte sikkerhetssonens lengde beregnes jf. gjeldende signalregelverk [JD 550]. I tillegg skal fallet vurderes spesielt mht. om sikkerhetssonens lengde er stor nok</nowiki>
+
For dobbel avsporingstunge anvendes [http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=1441217 OB.800184]
* Fallet skal ikke overstige 12,5 ‰
 
  
På stasjonsområder for øvrig gjelder følgende:
+
For krav til sporsperre, se [[Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning#Sporsperreutrustning - tekniske krav|Sporsperreutrustning - tekniske krav]]
  
* Bestemmende stigning/fall skal ikke overstige 20 ‰ mellom innkjørshovedsignal og utkjørshovedsignal.
+
For skilting av fall og stigning, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_63A_.C2.ABFallviser.C2.BB|fallviser]] og [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_63B_.C2.ABStigningsviser.C2.BB|stigningsviser]]. Se også [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/530/Vedlegg/NSB-trykk302-bilag11.pdf NSB-trykk 302 bilag 11] som viser to eksempler hvor og hvordan fall/stigningsvisere plasseres.
* Ved kryssingssporforlengelse skal det tas hensyn til lokale forhold, herunder igangsetting og avbremsing av de tyngste togene på strekningen
 
* Hovedspor, sidespor og spor der vogner stilles opp skal normalt anlegges horisontalt. Største stigning/fall er 2 ‰''' '''(normale krav) og 5 ‰''' '''(minste krav). Sidespor skal ha en avledende sporveksel eller sporsperre som hindrer at rullende materiell kommer inn sikret område.
 
  
===== Skilting =====
+
Se også ''Trafikkregler for Jernbaneverkets nett'', kap. 3 ''Skifting'' som stiller krav til stigning/fall der materiell gjensettes  og krav til stigning/fall på spor ved plattform i [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Spor_mot_plattformer|Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer]].
<nowiki>Bestemmende fall/stigning skal angis med fall- og stigningsvisere, se kap. 5 [JD 515]. Viserne skal settes opp ved begynnelsen av fall- eller stigningsstrekningen, samt på steder der bestemmende fall/stigning endres med mer enn 5 ‰. Når bestemmende fall/stigning er mindre enn 5 ‰ anvendes ikke visere.</nowiki>
 
  
==== Vertikalkurver ====
+
== Vertikalkurver ==
Minste kurveradier for vertikalkurver (R<sub>V</sub>) er gitt i tabell .10 og
+
<onlyinclude>'''''TRV:02465'''''
 
+
 
+
a) '''Minste vertikalkurveradier:''' Vertikalkurver (R<sub>V</sub>) skal ikke være mindre enn som gitt i <xr id="tab:Krav til vertikalkurver for nye baner" /> for nye baner og <xr id="tab:Krav til vertikalkurver for eksisterende baner" /> for eksisterende baner.</onlyinclude>
''Tabell 5.10Krav til vertikalkurver for nye baner''
 
 
 
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>'''Normale krav'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>'''Minste krav'''</center>
 
  
 +
<figtable id="tab:Krav til vertikalkurver for nye baner">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Krav til vertikalkurver for nye baner</caption>
 +
! Normale krav
 +
! Minste krav
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>R<sub>v</sub> = V<sup>2</sup><nowiki> / 2,6 [m]</nowiki></center>
+
| R<sub>v</sub> = V<sup>2</sup>/2,6 [m] <br>
 
+
Minste R<sub>v</sub> = 4000 m
 
+
| R<sub>v</sub> = V<sup>2</sup>/3,9 [m] <br>
<center>Minste R<sub>v</sub> = 4000 m</center>
+
Minste R<sub>v</sub> = 2500 m
| style="border-top:none;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>R<sub>v</sub> = V<sup>2</sup><nowiki> / 3,9 [m]</nowiki></center>
 
 
 
 
 
<center>Minste R<sub>v</sub> = 2500 m</center>
 
 
 
 
|}
 
|}
''Tabell 5.11Krav til vertikalkurver for eksisterende baner''
+
</figtable>
 
+
# Unntak: For sidespor er minste vertikalradius 1500 m (normale krav) og 500 m (minste krav). Det kan dispenseres for kurveradier ned til 250 m under bestemte betingelser vedrørende minste tverrsnitt og bruk av rullende materiell.
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0486in;padding-right:0.0486in;"| <center>'''V  130 km/h'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0486in;padding-right:0.0486in;"| <center>'''V > 130 km/h'''</center>
 
  
 +
<figtable id="tab:Krav til vertikalkurver for eksisterende baner">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Krav til vertikalkurver for eksisterende baner</caption>
 +
! V ≤ 130 km/h
 +
! V > 130 km/h
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0486in;padding-right:0.0486in;"| <center>R<sub>V</sub><nowiki> = 20 V + 500 [m]</nowiki></center>
+
| R<sub>v</sub> = 20 V + 500 [m]
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0486in;padding-right:0.0486in;"| <center>R<sub>V</sub><nowiki> = 100 V - 10000 [m]</nowiki></center>
+
| R<sub>v</sub> = 100 V - 10000 [m]
 
 
 
|}
 
|}
Vertikalkurver skal ikke falle sammen med
+
</figtable>
 +
# Unntak: I lavbrekk kan R<sub>v</sub> = 500 m benyttes uavhengig av hastighet.
  
  
* overgangskurver
+
<onlyinclude>'''''TRV:02466'''''
* sporveksler når vertikalradius er mindre enn 10000 m
+
 +
b) '''Overgangskurver og sporveksler:''' Vertikalkurver med radius mindre enn 10000 meter skal ikke falle sammen med overgangskurver eller sporveksler. Det skal være en avstand på minst 15 meter<sup>1)</sup> mellom overgangskurve/sporveksel og vertikalkurve med radius mindre enn 10000 meter.
 +
# Unntak: For hastigheter mindre enn eller lik 50 km/h kan det tillates kortere avstander.
 +
# Unntak: Ved stigningsendring mindre enn 1 ‰ legges det ikke inn vertikalkurve. Brekkpunktet som oppstår, skal ikke legges til en overgangskurve eller en sporveksel.</onlyinclude>
  
Vertikalkurver i horisontal rettlinje skal avsluttes minst 15 m foran nærmeste OB og i horisontal­kurve minst 15 m foran nærmeste OE. For hastigheter  50 km/h kan det tillates kortere avstander.
+
= Største hastighet på grunn av sporets geometri =
  
 +
Maksimalhastigheter for hver overbygningsklasse er beskrevet i [[Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser]]. Her er også de enkelte overbygningsklasser beskre­vet.
  
<nowiki>Ved stigningsendring < 1 ‰</nowiki>''' '''legges det ikke inn vertikalkurve.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:02498'''''
 +
 +
a) '''Hastighet i kurver:''' Hastigheten i en kurve skal ikke være større enn:
 +
<center>
 +
<math>V = 0,291 \cdot\sqrt{R\left(h +I_{\text{maks}}\right)}</math>&nbsp; [km/h] &nbsp;&nbsp;(5)
 +
</center>
 +
# Hvis ligning 5 i tilfeller med falsk overhøyde gir lavere verdi enn 20 km/h gjelder ''V'' = 20 km/h.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02499'''''
 +
 +
b) '''Hastighet i overgangskurver:''' Hastigheten i en overgangskurve skal ikke være større enn den minste av hastighetene gitt av rampestignings­hastighet (formel 6) og rykk (formel 7):
  
Vertikalkurvens lengde og lengde av spordel med konstant eller uten stigning mellom vertikalkurver skal være minst 20 m.
+
Største hastighet av hensyn til rampestigningshastighet:
 +
<center>
 +
<math>V =\frac{\left(\frac{{\text{d}h}}{\text{d}t}\right)_{\text{maks}}\cdot 3,6\cdot L}{h_2-h_1}</math>&nbsp; [km/h] &nbsp;&nbsp;(6)
 +
</center>
  
 +
Største hastighet av hensyn til rykk:
 +
<center>
 +
<math>V =\frac{\left(\frac{{\text{d}I}}{\text{d}t}\right)_{\text{maks}}\cdot 3,6\cdot L}{I_2-I_1}</math>&nbsp; [km/h], &nbsp;&nbsp;(7)
 +
</center>
  
Minste vertikalradius for sidespor er 1500 m (normale krav) og 500 m (minste krav). Det kan dispenseres for kurveradier ned til 250 m under bestemte betingelser vedrørende minste tverrsnitt og bruk av rullende materiell.
+
der L er overgangskurvens lengde [meter], h<sub>1</sub> og h<sub>2</sub> er overhøydene [mm] og I<sub>1</sub> og I<sub>2</sub> er opptredende manglende overhøyde [mm] i sirkelkurvene. Indeks 2 viser alltid til sirkelkurven med minst radius.</onlyinclude>
  
== STØRSTE HASTIGHET PÅ GRUNN AV SPORETS GEOMETRI ==
+
{{lærebokstoff|Merk at ligning 7 ikke kan anvendes direkte, siden den manglende overhøyden I er avhengig av hastigheten. Det må derfor itereres.}}
Maksimalhastigheter for hver overbygningsklasse er beskrevet i kapittel 4. Her er også de enkelte overbygningsklasser beskre­vet.
 
  
 +
Verdier for I<sub>maks</sub>, (dI/dt)<sub>maks</sub> og (dh/dt)<sub>maks</sub> er gitt i avsnittene [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger|Dimensjonerende parametre - nye baner og linjeomlegginger]] og [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Dimensjonerende parametre - eksisterende baner|Dimensjonerende parametre - eksisterende baner]]. For pluss- og krengetogmateriell på eksisterende baner benyttes [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Dimensjonerende_parametre_for_plussmateriell|Dimensjonerende parametre for plussmateriell]] og [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Dimensjonerende_parametre_for_krengetogsmateriell|Dimensjonerende_parametre_for_krengetogsmateriell]].
  
=== Hastighet i kurver ===
+
Største hastighet i sporveksler er gitt i kapittel [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler|7 Sporveksler]]. Se for øvrig avsnittet om [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Sporveksler_og_sporforbindelser|sporveksler og sporforbindelser]] (dette kap.) vedrørende spesielle bestemmelser for sporveksel 1:9 R190 m og 1:9/R = 300 m.
Hastigheten i en kurve skal ikke være større enn:
 
  
 +
== Hastighet i kurver uten overgangskurver ==
 +
{{lærebokstoff|Kurver uten overgangskurver forekommer både i vanlige spor og i sporforgreninger, hvor sporvekslenes avvikende spor tilstøter rettlinjet spor eller kurve.}}
  
<math>\text{V = 0,291 *}\sqrt{\text{R}\left(\text{h +}{I}_{\text{maks}}\right)}</math>(5.5)
+
Dette avsnittet inneholder ikke krav, kun metoder for å oppfylle kravene gitt i avsnittet [[#Kurver uten overgangskurver|kurver uten overgangskurver]].
  
 +
'''Rettlinje - sirkelkurve:'''
  
=== Hastighet i overgangskurver ===
+
Hastigheten i sirkelkurve som tilstøter rettlinje beregnes med formel 5 der I<sub>maks</sub> ikke overstiger verdien gitt i krav a) i [[#Kurver uten overgangskurver|kurver uten overgangskurver]].
Hastigheten i en overgangskurve avhenger av krav til rampestignings­hastighet og rykk.
 
  
 +
'''Sirkelkurver med felles kurvepunkt:'''
  
Største hastighet av hensyn til rampestigningshastighet beregnes etter flg. formel:
+
* Hastighet i sirkelkurven) beregnes med formel 5 uten noen spesielle restriksjoner.
 +
* Ved ensrettede kurver uten mellomliggende rettlinje oppfylles krav a) i [[#Kurver uten overgangskurver|kurver uten overgangskurver]] ved å ikke overstige hastigheten beregnet med formel 8 nedenfor.
 +
* Ved motsattrettede kurver uten mellomliggende rettlinje oppfylles krav a) i [[#Kurver uten overgangskurver|kurver uten overgangskurver]] ved å ikke overstige hastigheten beregnet med formel 9 nedenfor.
  
 +
'''Sirkelkurver med mellomliggende rettlinje:'''
  
<math>\text{V =}\frac{\frac{{\text{dh}}_{\text{maks}}}{\text{dt}}\left(\text{3,6}\mathrm{\cdot }\text{L}\right)}{{h}_{2}\mathrm{-}{h}_{1}}</math>(5.6)
+
* Dersom lengden av den mellomliggende rettlinjen oppfyller krav b) i [[#Kurver uten overgangskurver|kurver uten overgangskurver]] betraktes sirkelkurvene hver for seg og metoden for ''Rettlinje - sirkelkurve'' (ovenfor) benyttes.
  
 +
* Dersom lengden ikke oppfyller avstandskravet, benyttes metoden for ''Sirkelkurver med felles kurvepunkt'' (ovenfor).
  
Største hastighet av hensyn til rykk beregnes etter flg. formel:
+
Det er uheldig dersom ensrettede sirkelkurver har mellomliggende rettlinje mindre enn krav b) i [[#Kurver uten overgangskurver|kurver uten overgangskurver]]. I dette tilfellet er det bedre å ikke ha noen rettlinje.
  
 +
'''Ved overhøyderampe - alle tilfeller:'''
  
<math>\text{V =}\frac{\frac{{\text{dI}}_{\text{maks}}}{\text{dt}}\left(\text{3,6}\mathrm{\cdot }\text{L}\right)}{{I}_{2}\mathrm{-}{I}_{1}}</math>(5.7)
+
Hastighet i ramper beregnes med formel 6 der (dh/dt)<sub>maks</sub> er gitt i avsnittet [[#Kurver uten overgangskurver|kurver uten overgangskurver]], krav d). Formelen gjelder også ved falsk overhøyde (negativ h benyttes).
  
 +
<center>
 +
<math>V = 3\cdot \sqrt{\frac{R_1\cdot R_2}{R_1-R_2}}</math>&nbsp; [km/h] &nbsp;&nbsp;(8)
 +
</center>
  
Merk at ligning .7 ikke kan anvendes direkte, siden den manglende overhøyden I er avhengig av hastigheten. Det må derfor itereres.
+
<center>
 +
<math>V = 3\cdot \sqrt{\frac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2}}</math>&nbsp; [km/h] &nbsp;&nbsp;(9)
 +
</center>
  
 +
I beregningsformlene antas det at begge radiene er positive og ''R''<sub>1</sub> > ''R''<sub>2</sub>.
  
Verdier for I<sub>maks</sub>, dI<sub>maks</sub>/dt og dh<sub>maks</sub>/dt er gitt i avsnitt 3.2.2.
+
== Hastighet i stigning/fall og vertikalkurver ==
  
  
=== Hastighet i kurver uten overgangskurver ===
+
Største tillatte hastighet i fall er beskrevet i [http://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=strekningsbeskrivelse:tillegg#togs_kjorehastighet Strekningsbeskrivelsen for Bane NORs nett (SJN)]
Kurver uten overgangskurver forekommer både i vanlige spor og i sporforgreninger, hvor sporvekslenes avvikende spor tilstøter rettlinjet spor eller kurve.
 
  
  
Ved sporforgreninger i togspor stasjoner blir den største tillatte hastighet for det avvikende spor bare angitt i tilfelle den er forskjellig fra 40 km/h.
+
Største tillatte hastighet i høybrekk grunn av vertikalkurvaturens radius bestem­mes av <xr id="tab:Krav til vertikalkurver for eksisterende baner" /> (krav a) i avsnitt [[#Vertikalkurver|Vertikalkurver]]). Omforming av formlene i tabellen gir:
 +
<center>
 +
<math>V = \frac{R_v}{20}-25 \;\;</math>  [km/h] når  R<sub>v</sub> < 3125 meter
 +
</center>
 +
<center>
 +
<math>V = \frac{R_v}{100}+100</math> [km/h] når  R<sub>v</sub> > 3125 meter
 +
</center>
  
 +
= Sporavstander =
  
Fastsettelse av den største tillatte hastighet i kurver uten overgangskurver utføres følgende grunnlag:
+
== Sporavstand linjen ==
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02507'''''
 +
 +
a) '''Sporavstand på dobbelt- eller flersporede strekninger:''' Sporavstanden (Sp) på dobbeltsporede eller flersporede strekninger skal ikke være mindre enn som gitt i <xr id="tab:Minste sporavstander på linjen, nye baner" /> og <xr id="tab:Minste sporavstander på linjen, eksisterende baner" />.</onlyinclude>
  
* Det skilles mellom kurvekombinasjoner og kombinasjoner av rettlinje og kurver. Kurvene kan ligge med overhøyde, uten overhøyde eller med falsk overhøyde (dvs. at ytre skinnestreng ligger lavere enn indre).
+
<figtable id="tab:Minste sporavstander på linjen, nye baner">
* De forskjellige mulige traséringstilfeller er angitt nedenfor. Hastigheten (V) beregnes iht. de forskjellige formler som gjelder for hvert enkelt tilfelle. Den minste verdien for V betraktes som den tillatte hastigheten.
+
{| class="wikitable"
 
+
|+ <caption>Minste sporavstander<sup>1)</sup> på linjen, nye baner</caption>
==== Rettlinje - sirkelkurve ====
+
! width=250 | Radius [m]
Vanlig overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm
+
! width = 200 | Sp [m]
 
+
|- align="center"
Ligning (.6) med dh<sub>maks</sub>/dt = 46 mm/s (hvis overhøyderampe)
+
| ''R'' < 350
 
+
| 4,70
 
+
|- align="center"
Uten overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm
+
| 350 < ''R'' < 500
 
+
| 4,68
 
+
|- align="center"
Falsk overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og negativ h
+
| 500 < ''R'' < 600
 
+
| 4,66
Ligning (.6) med dh<sub>maks</sub>/dt = 46 mm/s (hvis overhøyderampe)
+
|- align="center"
 
+
| 600 < ''R'' < 1000
 
+
| 4,64
==== Ensrettede sirkelkurver uten mellomliggende rettlinje ====
+
|- align="center"
Vanlig overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub> og h = h<sub>1</sub>
+
| 1000 < ''R'' < 4000
 
+
| 4,60
Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>2</sub> og h = h<sub>2</sub>
+
|- align="center"
 
+
| 4000 < ''R'' < 5000
Ligning (.6) med dh<sub>maks</sub>/dt = 46 mm/s (hvis overhøyderampe)
+
| 4,56
 
+
|- align="center"
 
+
| ''R'' > 5000
Uten overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub>
+
| 4,40
 
 
 
 
Falsk overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub> og negativ h = h<sub>1</sub>
 
 
 
Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>2</sub> og negativ h = h<sub>2</sub>
 
 
 
Ligning (.6) med dh<sub>maks</sub>/dt = 46 mm/s (hvis overhøyderampe)
 
 
 
 
 
R<sub>1</sub> og h<sub>1</sub> er radien og overhøyden for den krappeste kurven av R<sub>1</sub> og R<sub>2</sub>.
 
 
 
 
 
==== Motsattrettede sirkelkurver uten mellomliggende rettlinje ====
 
Vanlig overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub> og h = h<sub>1</sub>
 
 
 
Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>2</sub> og h = h<sub>2</sub>
 
 
 
Ligning (.8)
 
 
 
Ligning (.6) med dh<sub>maks</sub>/dt = 46 mm/s (hvis overhøyderampe)
 
 
 
 
 
Uten overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub>
 
 
 
Ligning (.8)
 
 
 
 
 
Falsk overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub> og negativ h = h<sub>1</sub>
 
 
 
Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>2</sub> og negativ h = h<sub>2</sub>
 
 
 
Ligning (.8)
 
 
 
Ligning (.6) med dh<sub>maks</sub>/dt = 46 mm/s (hvis overhøyderampe)
 
 
 
 
 
R<sub>1</sub> og h<sub>1</sub> er radien og overhøyden for den krappeste kurven av R<sub>1</sub> og R<sub>2</sub>.
 
 
 
 
 
==== Motsattrettede sirkelkurver med mellomliggende rettlinje ====
 
Vanlig overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub> og h = h<sub>1</sub>
 
 
 
Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>2</sub> og h = h<sub>2</sub>
 
 
 
Største verdi beregnet med ligning (.8) og ligning (.9)
 
 
 
Ligning (.6) med dh<sub>maks</sub>/dt = 46 mm/s (hvis overhøyderampe)
 
 
 
 
 
Uten overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub>
 
 
 
Ligning (.8)
 
 
 
Største verdi beregnet med ligning (.8) og ligning (.9)
 
 
 
 
 
Falsk overhøyde:Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>1</sub> og negativ h = h<sub>1</sub>
 
 
 
Ligning (.5) med I<sub>maks</sub> = 100 mm og R = R<sub>2</sub> og negativ h = h<sub>2</sub>
 
 
 
Største verdi beregnet med ligning (.8) og ligning (.9)
 
 
 
Ligning (.6) med dh<sub>maks</sub>/dt = 46 mm/s (hvis overhøyderampe)
 
 
 
 
 
<math>\text{V = 3}\mathrm{\cdot }\sqrt{\frac{\mathrm{|}{R}_{1}\mathrm{\cdot }{R}_{2}\mathrm{|}}{\mathrm{|}{R}_{1}\mathrm{|}\text{+}\mathrm{|}{R}_{2}\mathrm{|}}}</math>(5.8)
 
 
 
 
 
<math>\text{V = 10}\mathrm{\cdot }\text{M}</math>(5.9)
 
 
 
 
 
R<sub>1</sub> og h<sub>1</sub> er radien og overhøyden for den krappeste kurven av R<sub>1</sub> og R<sub>2</sub>.
 
 
 
M er lengden for den mellomliggende rettlinje.
 
 
 
 
 
Hvis ligning (.5) i tilfeller med falsk overhøyde gir lavere verdi enn 20 km/h gjelder V = 20 km/h.
 
 
 
 
 
=== Hastighet i vertikalkurver ===
 
Vertikalkurver i lavbrekk gir ingen hastighetsbegrensninger.
 
 
 
 
 
Største tillatte hastighet i høybrekk grunn av vertikalkurvaturens radius bestem­mes av:
 
 
 
 
 
<math>\text{V =}\frac{{R}_{v}}{\text{20}}{R}_{v}</math>(5.10)
 
 
 
 
 
<math>\text{V =}\frac{{R}_{v}}{\text{100}}{R}_{v}</math>(5.11)
 
 
 
 
 
=== Plusshastigheter ===
 
For bestemte togsett kan det tillates større hastigheter.
 
 
 
 
 
Plusshastighetene beregnes ved hjelp av ligningene (.5) , (.6) og (.7) med grenseverdier i henhold til dimensjonerende parametre gitt i avsnitt 3.2.2.1.
 
 
 
 
 
=== Krengetogshastigheter ===
 
For krengetogsett kan det tillates enda større hastigheter.
 
 
 
 
 
Krengetogshastighetene beregnes ved hjelp av ligningene (.5) , (.6) og (.7) med grenseverdier i henhold til avsnitt 3.2.2.2.
 
 
 
 
 
I kurver uten overgangskurver gjelder I<sub>maks</sub> = 180 mm.
 
 
 
 
 
=== Hastighet i sidespor ===
 
Største tillatte hastighet skal ikke overstige 65 km/h (overbygningsklasse a).
 
 
 
 
 
=== Største tillatte hastighet i fall ===
 
Den største tillatte kjørehastighet for tog på strekninger med fall avhenger i tillegg til skiltet hastighet også av togets bremseutstyr og det bestemmende fall på strekningsavsnittet toget skal kjøre.
 
 
 
 
 
''Tabell 5.12Forholdet mellom bestemmende fall og tillatt hastighet''
 
 
 
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>'''Bestemmende fall'''</center>
 
 
 
<center>'''<nowiki>(maksimalt) [</nowiki>'''‰''']'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>'''Tillatt has­tig­het'''</center>
 
 
 
<center>'''<nowiki>[km/h]</nowiki>'''</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>12,5 <sup>1)</sup></center>
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>250</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>12,5</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>200</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>15</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>180</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>17,5</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>160</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>20</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>140</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>22,5</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>120</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>25</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>100</center>
 
 
 
 
|}
 
|}
1) Det forutsettes at signalsystem er tilpasset denne fallverdien for de aktuelle togtyper som skal trafikkere i denne hastighet.
+
</figtable>
 
 
 
 
Høyere hastighet enn den som er angitt i tabell .12 kan tillempes hvis signalsystem og rullende materiell tilsier dette.
 
 
 
 
 
Linjens bestemmende fall og bestemmende stigning skal angis med fall- og stigningsvisere. Viserne settes opp ved begynnelsen av fall- eller stigningsstrekningen, og på steder der bestemmende fall/stigning endres med mer enn 5 ‰.
 
 
 
 
 
I spesielle tilfeller kan sporets absolutte fall/stigning angis i stedet for bestemmende fall/stigning. Dette gjelder når det forekommer store fall/stigninger over en kort strekning på stasjoner eller sidespor hvor det f.eks. forekommer skifting.
 
 
 
 
 
=== Største hastighet i sporveksler ===
 
Største hastighet i sporveksler er gitt i kapittel 7.
 
 
 
Se for øvrig avsnitt 3.2.7 (dette kap.) vedr. spesielle bestemmelser for veksel 1:9 R190 m og
 
 
 
1:9/R = 300 m.
 
 
 
== SPORAVSTANDER ==
 
=== Sporavstand på linjen ===
 
Den minste sporavstanden (Sp) på dobbeltsporede eller flersporede strekninger framgår av tabell .13 og .14.
 
 
 
 
 
''Tabell 5.13Minste sporavstander på linjen, nye baner - normale krav''
 
 
 
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>'''<nowiki>Radius [m]</nowiki>'''</center>
 
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>'''<nowiki>Sp [m]</nowiki>'''</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center><nowiki>R < 350</nowiki></center>
 
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>4,70</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center><nowiki>350 < R < 500</nowiki></center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>4,68</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center><nowiki>500 < R < 600</nowiki></center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>4,66</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center><nowiki>600 < R < 1000</nowiki></center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>4,64</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center><nowiki>1000 < R < 4000</nowiki></center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>4,60</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center><nowiki>4000 < R < 5000</nowiki></center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>4,56</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>R > 5000</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>4,40</center>
 
  
 +
<figtable id="tab:Minste sporavstander på linjen, eksisterende baner">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Minste sporavstander<sup>1)</sup> på linjen, eksisterende baner</caption>
 +
! width =250 | Radius [m]
 +
! width = 200 | Sp [m]
 +
|- align="center"
 +
| ''R'' < 250
 +
| 3,95 + 75/R
 +
|- align="center"
 +
| ''R'' ≥ 250
 +
| 4,25
 
|}
 
|}
''Tabell 5.14Minste sporavstander på linjen, eksisterende baner og nye baner - minste krav''
+
</figtable>
 +
# Kurveutslag er inkludert i sporavstanden.
  
 +
For hastigheter mellom 200 og 250 km/h i dobbeltsporet tunnel bestemmes sporavstanden i henhold til [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler]]
  
 +
== Sporavstand på stasjoner ==
  
{| style="border-spacing:0;"
+
<onlyinclude>'''''TRV:02508'''''
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>'''<nowiki>Radius [m]</nowiki>'''</center>
+
| style="border-top:0.0153in double #000000;border-bottom:0.0139in solid #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>'''<nowiki>Sp [m]</nowiki>'''</center>
+
a) '''Sporavstand på stasjoner:''' Sporavstanden (Sp) der rullende materiell hensettes og der drifts­oppgaver i forbindelse med det rullende materiell utføres skal være minst 4,70 meter. Det regnes ikke med kurveutslag.
 
+
# Der det skal tas hensyn til plassering av master, gjerder o.l. er det behov for større sporavstander, jamfør [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Master_og_andre_gjenstander_ved_siden_av_sporet]].
|-
+
# Der det er to eller flere spor mel­lom to plattformer skal det tas hensyn til mulig­heten for å plassere et gjerde mellom sporene over en lengde av minst 50 m forbi platt­formendene.
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center><nowiki>R < 250</nowiki></center>
+
# Behov for større sporavstander kan også oppstå på grunn av objekter som kabelkanaler, kummer o.l., jamfør [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler]].</onlyinclude>
| style="border-top:none;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>3,95+75/R</center>
 
 
 
|-
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0153in double #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>R  250</center>
 
| style="border-top:0.0069in solid #000000;border-bottom:0.0153in double #000000;border-left:0.0069in solid #000000;border-right:0.0153in double #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.1063in;padding-right:0.1063in;"| <center>4,25</center>
 
 
 
|}
 
=== Sporavstand på stasjoner ===
 
Den normale sporavstanden (Sp) der rullende materiell hensettes og der drifts­oppgaver i forbindelse med det rullende materiell utføres er 4,70 m. Det regnes ikke med kurveutslag.
 
  
 +
= Vedlegg =
  
<nowiki>Der det skal tas hensyn til plassering av master, gjerder o.l. er det behov for større sporavstander. I slike tilfelle bestemmes sporavstanden i henhold til kap.5 [JD 520]. </nowiki>Der det er to eller flere spor mel­lom to plattformer skal det tas hensyn til mulig­heten for å plassere et gjerde mellom sporene over en lengde av minst 50 m forbi platt­formendene.
+
[[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger|Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger]]
  
 +
[[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for eksisterende baner|Traseringstabeller for eksisterende baner]]
  
Behov for større sporavstander kan også oppstå pga. objekter som kabelkanaler, kummer o.l.
+
[[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye persontrafikkbaner|Traseringstabeller for nye persontrafikkbaner]]
  
<nowiki>I slike tilfelle beregnes sporavstanden ut fra bestemmelsene i kap. 5 [JD 510].</nowiki>
 
  
 
[[Category:Overbygning|530]]
 
[[Category:Overbygning|530]]
 
[[Category:Prosjektering]]
 
[[Category:Prosjektering]]

Revisjonen fra 18. nov. 2020 kl. 17:36

1 Hensikt og omfang

Kapittelet fastlegger prosjekteringsregler for

 • kilometrering
 • horisontalkurvatur
 • vertikalkurvatur
 • tillatt hastighet
 • sporavstander


Krav som står i tabell i hovedkapitlet er å regne som skal-krav dersom ikke annet er oppgitt. Se forøvrig generelle bestemmelser.

For prosjektering av nye baner er det "normale krav" som betegner Bane NORs standardkrav. Unntaksvis kan man likevel tillate en lavere traséstandard for å unngå uforholdsmessig store investeringer. Det er da mulighet for å benytte "minste krav". Det er prosjektet (hovedplan) som avgjør om og i tilfelle hvor det er nødvendig å benytte "minste krav". Dispensasjon utover "minste krav" må søkes om på samme måte som for skal-krav.

2 Kilometrering

2.1 Profil

Profil er et lengdemål for et definert spor målt i kartplanet langs senterlinjen. Hvert spor har en slik profillinje. I forbindelse med sporveksler, parsellinndeling under bygging eller ved endring av et spors lengde pga. ombygning, kan det oppstå et brudd i profillinjen. Dette bruddet benevnes profilbrudd.

TRV:02341

a) Profil: Profil skal angis i hele meter.

2.2 Kilometer

Kilometer (km) er en posisjonsangivelse langs en banes trasé og benyttes til å stedfeste objekter langs denne. Kilometer øker fra kilometreringens utgangspunkt. Der en ny eller ombygget bane møter en eksisterende bane eller der to baner med ulik kilometer samles, kan det oppstå et brudd i kilometreringen. Dette bruddet benevnes kjedebrudd.

TRV:02407

a) Kilometerangivelse: Kilometer skal angis i km med tre desimaler, det vil si på nærmeste hele meter.

TRV:02408

b) Kilometerangivelse for objekter: Kilometer for objekter bør bestemmes ved å trekke normalen på bestemmende spors senterlinje og å tilordne samme kilometer for alt langs normalen.

TRV:02409

c) Felles kilometer: For å forhindre at kilometer oppgis galt i drifts- og avvikssituasjoner skal kilometer være felles når baner ligger i rimelig nærhet til hverandre.

Det utøves skjønn i fastsettelse av minste avstand mellom spor på baner der ulik kilometrering benyttes. I slike situasjoner tas det hensyn til blant annet at
 • vogner kan spore av og stille seg på tvers av begge baner
 • faste konstruksjoner som forhindrer sammenstøt kan skille banene
 • banene kan gå i forskjellige horisontalplan
 • kjedebrudd helst assosieres med et godt synlig fastmerke

Det tas ikke hensyn til

 • støyskjermer, gjerder eller andre lettere konstruksjoner mellom banene
 • vegetasjon
 • rullende materiell utover det som normalt trafikkerer banene


TRV:02410

d) Kilometreringsreferanse: Kilometerverdier skal refereres til bestemmende spor.

 1. Utførelse: Ved flersporet bane skal utgående hovedspor benyttes som bestemmende spor.
 2. Utførelse: Dersom to eller flere baner er parallellført i samme trasé, skal normalt det lengste spor benyttes som det bestemmende spor.


For skilting av kilometer og trasépunkter, se kilometerskilt (se også underavsnittene), kilometerskilt for tunneler og skilt for trasépunkt

2.2.1 Kjedebrudd

Kjedebrudd er brudd i kilometreringen. Kjedebruddet har positiv verdi hvis kilometerverdien øker over bruddet.

TRV:02411

a) Negative kjedebrudd:Negative kjedebrudd bør unngås.

TRV:02412

b) Plassering: Kjedebrudd skal plasseres på linjen, det vil si mellom to stasjoners innkjørhovedsignaler.

Utførelse:

 1. Bruddet skal plasseres på hel 100-meter, eventuelt hel 10-meter.
 2. Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
 3. Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, skal kjedebruddet legges ved første passende anledning på Oslo-siden av samlingsstedet.
 4. Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), skal bruddet legges rett foran første sporveksel på stasjonen.
 5. Ved lange tunneler skal kjedebruddet legges utenfor tunnelmunningene.
 6. Bruddet skal plasseres på et sted der det ikke finnes fundamenter/objekter. Dette for å unngå tvetydige kilometerverdier for samme objekt.

For skilting av kjedebrudd, se kjedebrudd og eksakt kjedebrudd

TRV:07816

c) Angivelse av kjedebrudd på tegninger og annen teknisk dokumentasjon

Utførelse:

Kjedebruddet skal angis i tekst som:

Km.<Verdi1>=Km.<Verdi2> (<Fortegn><Differanse>m)

 • Verdi1 = kilometerverdi nærmest Oslo
 • Verdi2 = kilometerverdi lengst fra Oslo
 • Differanse = (Verdi2 - Verdi1)
 • Fortegnet vises eksplisitt som "+" dersom differansen er positiv
 • Verdiene og differansen skal angis med seks desimaler (millimeter presisjon) i sportegninger og tegninger for elektro høyspenning
 • Verdiene og differansen skal angis med tre desimaler (meter presisjon) i signaltegninger
Eksempel 1: "Km.16,720113=Km.19,836792 (+3116,679m)" (på sportegning og tegninger for elektro høyspenning)

Eksempel 2: "Km.16,720=Km.19,836 (+3116m)" (på signaltegning)

Eksempel 3: "Km.65,200=Km.63,086(HB) (-2114m)" (på signaltegning)

3 Horisontaltrasé

TRV:02413

a) Hastighetsprofil: Hastig­hetspr­ofilet bør i størst mulig grad tilpasses hastighet/vei-dia­gram­mene for de raskeste tog.

Det er av den grunn ikke nødvendig at strekningshastig­het tillates i ak­selerasjons- og retardasjonsområ­dene nær steder hvor de raskeste tog likevel stopper.
 1. Utførelse: Store lokale innsnevringer av profilet for streknings­hastigheten bør unngås.

TRV:02414

b) Minste lengde for avsnitt med konstant krumning: Sirkelkurver og rette avsnitt på linjen skal ha lengde i henhold til Tabell 1

Tabell 1: Minste lengde for avsnitt med konstant krumning
Normale krav [m] Minste krav [m]
0,5 V 0,25 V
 1. Unntak: For linjeoptimalisering mht. krengetog anvendes minste krav der V er krengetogshastigheten.


TRV:02415

c) Overhøyde ved lave hastigheter: Ved hastighet mindre enn eller lik 40 km/h skal det ikke legges inn overhøyde.

 1. Unntak: Om særskilte forhold tilsier bruk av overhøyde skal denne maksimalt være 60 mm. Unntaket gjelder ikke for hensettingsspor eller ved sporsperrer.


3.1 Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger

Av hensyn til sikkerhet, komfort og vedlikeholdsbehov er oppgaven å takle de topografiske situasjoner på en fornuftig måte. Et generelt prinsipp er at traséen utformes slik at vedlikeholdsbehovet blir lavt og komforten høy.

Dimensjonerende parametre for traséen er gitt i Tabell 2.

Tabell 2: Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger
Symbol Definisjon Normale krav Minste krav
TRV:02416

a)   

minste radius 1) 250 m 190 m
TRV:02417

b)

maksimal verdi for over­hø­yden 2) 150 mm
TRV:02418

c)

grense for over­høy­de pga. av­sporing­sfa­ren ved lave hastig­heter mm
TRV:02419

d)

grenseverdi for rampestigning 1:400
TRV:02420

e)

grenseverdi for manglende overhøyde 3) R ≤ 600: 100 mm

R > 600: 130 mm

TRV:02421

f)

grenseverdi for variasjon av den manglende overhøyde 50 mm/s (tilsv. ψ = 0,33 m/s3) 70 mm/s (tilsv. ψ = 0,46 m/s3)
TRV:02422

g)

grenseverdi for rampestignings­hastighet 35 mm/s (tilsv. 1:8 V) 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)
TRV:02423

h)

grenseverdi for overskudds­overhøyde 4) 70 mm 100 mm
TRV:02424

i)

hastighet for de langsomt­gående tog 4) 80 km/h
 1. For helsveist spor er krav til minste kurveradius gitt i Helsveist spor#Minste kurveradius
 2. For rene persontrafikkbaner gjelder hmaks = 160 mm (normale krav) og hmaks = 180 mm (minste krav).
 3. I kurve med kurveveksel gjelder Imaks = 80 mm for R ≤ 600 og Imaks = 100 mm for R > 600.
 4. For rene persontrafikkbaner gjelder ikke kravene h) og i).
Av komforthensyn er det en fordel om overhøyden begrenses til 80 mm i kurver hvor toget ofte stopper, for eksempel foran signaler hvor det er planlagt stopp (områder med køkjøring).

Vedlegget traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger angir utfra hastighet og radius verdier for h og L som tilfredsstiller kravene ovenfor for baner med blandet trafikk. For rene persontrafikkbaner benyttes traseringstabeller for nye persontrafikkbaner.

For å bedre komforten er det en fordel at det velges en lengre overgangskurve enn i traseringstabellene der det er mulig. Forlengelse utover 50 % av opprinnelig lengde er unødvendig.

3.2 Dimensjonerende parametre - eksisterende baner

For eksisterende trasé er dimens­jonerende parametre for traséen gitt i Tabell 3.


Tabell 3: Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell
Symbol Definisjon Krav
TRV:02425

a)   

minste radius 190 m
TRV:02426

b)

maksimal verdi for overhøyde 1) 150 mm
TRV:02427

c)

grense for over­høy­de pga. av­sporing­sfa­ren ved lave hastig­heter mm
TRV:02428

d)

grenseverdi for rampestig­ning 1:400
TRV:02429

e)

grenseverdi for manglen­de over­høyde 2)3) 100 mm for R < 290

130 mm for 290 ≤ R ≤ 600
150 mm for R > 600

TRV:02430

f)

grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde 80 mm/s (tilsv. ψ = 0,52 m/s3)
TRV:02431

g)

grenseverdi for rampestign­ings­hastighet 55 mm/s (tilsv. 1:5 V)
TRV:02432

h)

grenseverdi for over­skudds­overhøyde 90 mm for R ≤ 6­00

110 mm for R > 600

TRV:02433

i)

hastighet for de langsomtgående tog 80 km/h
 1. I kurver hvor toget ofte stopper gjelder hmaks = 130 mm. Eksempelvis ved plattform eller 500 m foran innkjørs- eller blokksignal.
 2. For overbygningsklasse b gjelder Imaks = 100 mm.
 3. I kurve med kurveveksel eller på bro uten gjennomgående ballast gjelder Imaks = 100 mm for R ≤ 350 og Imaks = 130 mm for R > 350.

For krav om overhøyde ved stasjoner, se Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer.

Vedlegget traseringstabeller for eksisterende baner angir utfra hastighet og radius verdier for h og L som tilfredsstiller kravene ovenfor for eksisterende baner med blandet trafikk.

Konvensjonelt materiell er hovedsaklig godstog og arbeidsmaskiner. Plussmateriell er persontog som er godkjent for å kjøre etter plusshastigheter (persontog som ikke er godkjent for dette regnes som konvensjonelt materiell). Persontog med krengeanordning er omfattet under krengetogsmateriell.

3.2.1 Dimensjonerende parametre for plussmateriell

For bestemte togsett, såkalt plussmateriell, gjelder Tabell 3, med unntak av parametrene gitt i Tabell 4:

Tabell 4: Dimensjonerende parametre for eksisterende baner – plussmateriell
Symbol Definisjon Krav
TRV:02434

a)

grenseverdi for manglen­de over­høyde1) 130 mm for R < 250

(0,6R - 20) mm for 250 ≤ R < 290
153 mm for R ≥ 290

TRV:02435

b)

grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde 100 mm/s (tilsv. ψ = 0,65 m/s3)
TRV:02436

c)

grenseverdi for rampestign­ings­hastighet 69 mm/s (tilsv. 1:4V)
 1. For overbygningsklasse b gjelder Imaks = 130 mm.

3.2.2 Dimensjonerende parametre for krengetogsmateriell

For krengetog gjelder Tabell 3, med unntak av parametrene gitt i Tabell 5.

Tabell 5: Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - krengetogsmateriell
Symbol Definisjon Krav
TRV:02437

a)

grenseverdi for manglen­de over­høyde 1) 160 mm for R < 250

(1,7R - 265) mm for 250 ≤ R ≤ ­300
245 mm for R > 300

TRV:02438

b)

grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde 122,5 mm/s (tilsv. ψ = 0,80 m/s3)
TRV:02439

c)

grenseverdi for rampestign­ings­hastighet 75 mm/s (tilsv. 1:3.7 V)
 1. For kurve med kurveveksel eller på bro uten gjennomgående ballast skal Imaks ikke overstige 180 mm.
Av hensyn til konvensjonelt materiell bør overgangskurvene ikke være dimensjonerende for krengetogshastighetene.

3.3 Dimensjonerende parametre - sidespor og skiftespor på stasjoner

For stasjonsspor, sidespor og skiftespor gjelder parametrene i Tabell 2 (for nye spor) og Tabell 3 (for eksisterende spor) med unntak av parametrene gitt i Tabell 6:

Tabell 6: Dimensjonerende parametre for sidespor og skiftespor på stasjoner
Symbol Definisjon Normale krav Minste krav
TRV:02440

a)

minste radius 190 m 150 m
TRV:02441

b)

grenseverdi for rampestigning 1:300
TRV:02442

c)

grenseverdi for rampestign­ings­hastighet 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)

3.4 Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver

TRV:02443

a) Kombinasjonskurver: Kombinasjonskurver bør unngås.

Det stilles samme traseringskrav for kom­binasjonskurver som for vanlige kurver.

Figur 1: Pilhøydediagram for kombinasjonskurve
Ved kombinasjonskurver bestemmes lengden av overgangskurven slik:
 1. Beregn den fiktive radi­us
     (5)
  der begge radiene er positive med R1 > R2.
 2. Finn deretter h12 og L12 ved å bruke R12 som inng­angsverdi i traseringstabell for nye baner og linjeomlegginger eller traseringstabell for eksisterende baner. Hvis h12 er ulik differansen mellom h1 og h2 finnes følgende alternativer:
  • Endre lengdene av L1 og L2 (kan maksimalt økes med 50% i forhold til verdiene i tabell) og dermed h1 og h2.
  • Øke overhøyden h12 og dermed L12 etter følgende kriterier:
 (normale krav)
 (minste krav når V > 120)
 (minste krav når V ≤ 120)
 (eksisterende baner)

TRV:02444

b) Motsattrettede overgangskurver: Felles begynnerpunkt for motsattrettede overgangskurver (FOB) bør unngås. Et rettlinjet parti bør legges inn mellom kontrakurver.

3.5 Kurver uten overgangskurver

Kravene i dette avsnittet gjelder kun for togspor.

Der det ikke er mulig å legge inn overgangskurver mellom rettlinje og sirkelkurve eller mellom to sirkelkurver, vil det oppstå et sprang i den manglende overhøyden (ΔI).


TRV:02445

a) Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks): Sprang i manglende overhøyde skal ikke overstige verdier gitt i Tabell 7

Tabell 7: Maksimalt sprang i manglende overhøyde
Hastighetsintervall Hovedspor Stasjonsområder og sidespor
Normale krav Minste krav
V ≤ 60 km/h 50 mm 110 mm 130 mm
60 km/h < V ≤ 200 km/h 40 mm 100 mm 125 mm
200 km/h < V ≤ 230 km/h 30 mm 85 mm
V > 230 km/h 25 mm -Kombinasjoner av kurver uten overgangskurver kan være (jamfør figur): - motsattrettede kurver uten rettlinjet avsnitt - ensrettede kurver uten rettlinjet avsnitt - motsattrettede kurver med rettlinjet avsnitt - ensrettede kurver med rettlinjet avnsitt

Figur 2: Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver

TRV:02446

b) Rettlinjet avsnitt mellom to kurver uten overgangskurver: For å betrakte to sprang i den manglende overhøyden som separate, skal det være et rettlinjet avsnitt (M) mellom kurvene etter følgende regler:

M ≥ 0,1 V [m] for 40 ≤ V < 65 km/h
M ≥ 0,15 V [m] for 65 ≤ V ≤ 100 km/h     (4)
M ≥ 0,25 V [m] for V > 100 km/h,

der V er skiltet hastighet over kurvene. Ved pluss-/krengetoghastighet skal den største hastigheten benyttes.

Ved mindre rettlinjet avsnitt enn M, skal sprangene i overhøyde betraktes som ett: ΔI = I1+I2 ved motsattrettede kurver og ΔI = max{I1,I2} ved ensrettede kurver.


TRV:02447

c) Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve: Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve skal ikke være større enn 46 mm/s.

 1. Utførelse: For nye baner skal overhøyderampen sammenfalle med en overgangskurve.


3.6 Bufferoverdekning i S-kurve

TRV:02448

a) Bufferoverdekning: For å sikre ønsket bufferoverdekning i sirkelkurver som krummer i forskjellig retning, skal det enten velges tilstrekkelig store radier eller det skal anlegges en rettlinje mellom kurvene.

 1. Utførelse: Hvis ≥ 120 anlegges ingen rettlinje.
 2. Utførelse: Hvis 100 ≤ < 120 anlegges en rettlinje på 7 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og ingen rettlinje i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 3. Utførelse: Hvis < 100 anlegges en rettlinje på 10 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og 7 meter i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 4. Utførelse: Begge radiene skal være større enn eller lik 150 meter. Det antas at radiene er positive i de ovenstående formler.


3.7 Sporveksler og sporforbindelser

TRV:02449

a) Plassering av sporveksler 1: Sporveksler bør ligge i rette avsnitt. Ved aksellast større enn 25 tonn skal sporveksler ligge i rette avsnitt.

TRV:02450

b) Plassering av sporveksler 2: Sporveksler skal ikke plasseres i overgangskurver eller i sirkelkurver med større overhøyde enn 100 mm 1).

 1. Unntak: Ved håndbetjent sporveksel til sidespor skal overhøyden ikke overstige 80 mm.

For plassering av sporveksler i forhold til bruer gjelder krav i Spor på bruer

Kurveveksler kan medføre økt vedlikeholdsbehov i forhold til rette sporveksler. I kurveveksler i spor med overhøyde kan tyngdekraften medføre et behov for økt omleggingskraft. Tyngdekraften vil også påvirke fraliggende tunges posisjon i forhold til stokkskinnen. Disse forholdene kan i noen tilfeller medføre behov for en ekstra drivmaskin for å sikre at minimumsavstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne overholdes. Det er krav om en kost/nytte-analyse ved krumming av sporveksler, jf. punkt d) i Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler.

TRV:02451

c) Avstand mellom sporveksel og overgangskurve/sirkelkurve/bru/sporveksel: Avstanden mellom sporveksel og overgangskurve, sirkelkurve, bru eller annen motstående sporveksel skal ikke være mindre enn avstanden M gitt i Kurver uten overgangskurver, krav b), beregnet ut fra hastighet over sporvekselens avvikespor. M skal imidlertid ikke være kortere enn 6 m.

 1. Unntak: Ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning bortfaller kravet til mellomparti M.
 2. Unntak: For sporsløyfer med klotoideveksler bortfaller kravet til mellomparti M.
 3. Utførelse: Avstanden M måles fra stokkskinneskjøt (SS)/bakkant (BK) på sporvekselen til overgangskurvens begynnelse (OB)/ende (OE), bruens start-/sluttpunkt eller sirkelkurvens kurvepunkt (KP).
I alle tilfeller bør felles stokkskinneskjøt unngås av hensyn til plassering av akseltellere og fremtidig behov for utskifting av tungeanordninger. Hvis felles stokkskinneskjøt ikke kan unngås, må man ta hensyn til plassering av eventuelle akseltellere i forhold til stokkskinneskjøt
Figur 3: Bortfall av M ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning
Figur 4: Krav til rettlinje M mellom to motstående sporveksler og sporveksel og kurve
Figur 5: Krav til rettlinje M ved linjedelende sporveksel
Figur 6: Sporsløyfe


TRV:02452

d) Plassering av sporsløyfer: Sporsløyfer skal plasseres på rettlinje eller i kurver uten overhøyde.

Ved plassering av sporsløyfer bør det tas hensyn til plass for framtidig ny sporveksel med mindre stigning.


TRV:02453

e) Overhøyderamper til utjevning av falsk overhøyde: Overhøyderamper til utjevning av overhøyden ("falsk overhøyde") bak kurveveksler skal ikke ha større rampestigningshastighet enn 35 mm/s (tilsv. 1:8 V).


Ved små radier kan det i alle tilfeller være nødvendig med en rettlinje jamfør Bufferoverdekning i S-kurve.


For sporveksler i vertikalkurver, se Vertikalkurver.


TRV:02454

f) Avstand mellom etterfølgende sporveksler: Dersom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor møter en tilstøtende sporveksel i stokkskinneskjøten (SS), skal det legges inn en rettlinje M med lengde som angitt i Tabell 8.

Figur 7: Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler NB: Ikke samme M som i det foregående.


Tabell 8: Minste rettlinje M mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt
tgα 1) M [m]
1:9 6
1:12 9
1:14 12
1:18,4 15
1:26,1 18
 1. Henviser til første sporveksel i figur 6.


TRV:02455

g) Gjennomkjøring av avvikespor: Ved gjennomkjøring av avvikespor skal følgende hastigheter ikke overskrides:

 • For sporveksel 1:9/ R = 190 m: 35 km/h 1)
 • For sporveksel 1:9/ R = 300 m: 40 km/h 2)
 • For sporveksel 1:12/ R = 500 m: 60 km/h
 1. Unntak: Gjelder ikke driftsbanegårder, skifteområder og andre spor uten persontrafikk.
 2. Unntak: Ved behov for å øke hastigheten til 50 km/h, skal de lokale tekniske og driftsmessige forhold for hver enkelt sporveksel vurderes spesielt.

For alle andre sporveksler uten klotoide gjelder krav a) fra avsnittet Kurver uten overgangskurver.


Kontaktledningsanlegget stiller også krav til avstand mellom sporveksler, se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming#Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt.

Minste avstand mellom sveiste skjøter kan i noen tilfeller sette begrensninger i hvor nærme hverandre sporveksler kan plasseres.

4 Vertikaltrasé

Vertikalkurvaturen har kun to elementer: rettlinjer (stigning/fall) og sirkelkurver.

TRV:02458

a) Elementlengder: Alle elementlengder i vertikalkurvaturen i hovedspor skal være minst 20 m.

Selv om krav a) ovenfor ikke gjelder spor på stasjoner (jf. definisjon av hovedspor i Togframføringsforskriften) er det en fordel om gjennomgående spor på stasjoner prosjekteres med lange elementlengder.

4.1 Fall og stigninger

Bestemmende stigning/fall er det fall i promille som beregnes ved å forbinde to punkter i strekningens lengdeprofil med innbyrdes avstand lik 1000 m med en rett linje. For en lengre strekning er det bestemmende fall/stigning den største verdien som fremkommer på en vilkårlig kilometer langs strekningen med denne beregningen. Bestemmende stigning/fall er av betydning for fremføring av tog og er derfor ikke relevant for sidespor.

TRV:02459

a) Fall og stigning: For nye baner skal bestemmende og absolutt fall/stigning ikke være større enn som gitt i Tabell 9 og Tabell 10.

Tabell 9: Største bestemmende stigning/fall
  Største bestemmende stigning/fall [o/oo]
  Baner med blandet trafikk Persontrafikkbaner
Normale krav 12,5 20
Minste krav 201) 25
 1. Tillates i en lengde opp til 3 km etter en inngående vurdering av stigningsforholdene på vedkommende banestrekning.

Tabell 10: Største absolutte stigning/fall
  Største absolutte stigning/fall [o/oo]
  Baner med blandet trafikk Persontrafikkbaner Sidespor
Normale krav 20 25 30
Minste krav 301) 35 35
 1. For å hindre at et helt godstog blir stående i maksimal stigning tillates ikke stigning over 20 ‰ i sammenhengende lengde på mer enn 300 meter
Strekningen i punkt 1 under Tabell 10 måles fra den profilen hvor stigning/fall overstiger 20 ‰ inntil profilen hvor den faller under 20 ‰ igjen.


TRV:02460

b) Forlengelse av eksisterende bane: Når en ny bane driftsmessig betraktes som en forlengelse av en eksisterende bane eller når prosjektet gjelder en linjeomlegging skal bestemmende fall ikke være større enn for den eksisterende bane.

 1. Unntak: Dersom kravet er svært kostbart å gjennomfør skal bestemmende fall velges slik at de forutsatte togtyper kan kjøre i stigning og fall med de tilsiktede hastigheter.


TRV:02461

c) Stasjonsområder: Gjennomsnittlig stigning/fall skal ikke overstige 20 ‰ mellom innkjørshovedsignal og utkjørshovedsignal. For spor mot plattformer er kravene gitt her


For stasjoner med samtidig innkjør er kravet flyttet til Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand.


TRV:02462

d) Forlengelse av krysningsspor: Ved kryssingssporforlengelse skal det tas hensyn til lokale forhold, herunder igangsetting og avbremsing av de tyngste togene på strekningen.

TRV:02463

e) Hensettingsspor: Spor der materiell hensettes skal normalt anlegges horisontalt. Største stigning/fall er 2 ‰ (normale krav) og 5 ‰ (minste krav).


TRV:02464

f) Dekningsgivende objekt: Sidespor på linjen og andre spor på stasjoner skal ha et dekningsgivende objekt som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.

 1. Utførelse:
 • Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 ‰ skal sporveksel eller dobbel avsporingstunge brukes for å gi dekning.
 • Dersom hastigheten i området det gis dekning for er større enn 40 km/h skal sporveksel eller dobbel avsporingstunge brukes for å gi dekning.
 • I øvrige tilfeller kan sporsperre brukes for å gi dekning.
Prosjekteringen må sørge for at dekningsgivende objekt plasseres slik at avsporing av materiell gir minst mulig risiko. Avsporingstunge og sporsperre gir mindre kontroll på avsporet materiell enn hva sporveksel gjør.


Figur 8: Dekningsgivende objekt

For dobbel avsporingstunge anvendes OB.800184

For krav til sporsperre, se Sporsperreutrustning - tekniske krav

For skilting av fall og stigning, se fallviser og stigningsviser. Se også NSB-trykk 302 bilag 11 som viser to eksempler på hvor og hvordan fall/stigningsvisere plasseres.

Se også Trafikkregler for Jernbaneverkets nett, kap. 3 Skifting som stiller krav til stigning/fall der materiell gjensettes og krav til stigning/fall på spor ved plattform i Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer.

4.2 Vertikalkurver

TRV:02465

a) Minste vertikalkurveradier: Vertikalkurver (RV) skal ikke være mindre enn som gitt i Tabell 11 for nye baner og Tabell 12 for eksisterende baner.

Tabell 11: Krav til vertikalkurver for nye baner
Normale krav Minste krav
Rv = V2/2,6 [m]

Minste Rv = 4000 m

Rv = V2/3,9 [m]

Minste Rv = 2500 m

 1. Unntak: For sidespor er minste vertikalradius 1500 m (normale krav) og 500 m (minste krav). Det kan dispenseres for kurveradier ned til 250 m under bestemte betingelser vedrørende minste tverrsnitt og bruk av rullende materiell.

Tabell 12: Krav til vertikalkurver for eksisterende baner
V ≤ 130 km/h V > 130 km/h
Rv = 20 V + 500 [m] Rv = 100 V - 10000 [m]
 1. Unntak: I lavbrekk kan Rv = 500 m benyttes uavhengig av hastighet.


TRV:02466

b) Overgangskurver og sporveksler: Vertikalkurver med radius mindre enn 10000 meter skal ikke falle sammen med overgangskurver eller sporveksler. Det skal være en avstand på minst 15 meter1) mellom overgangskurve/sporveksel og vertikalkurve med radius mindre enn 10000 meter.

 1. Unntak: For hastigheter mindre enn eller lik 50 km/h kan det tillates kortere avstander.
 2. Unntak: Ved stigningsendring mindre enn 1 ‰ legges det ikke inn vertikalkurve. Brekkpunktet som oppstår, skal ikke legges til en overgangskurve eller en sporveksel.

5 Største hastighet på grunn av sporets geometri

Maksimalhastigheter for hver overbygningsklasse er beskrevet i Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser. Her er også de enkelte overbygningsklasser beskre­vet.

TRV:02498

a) Hastighet i kurver: Hastigheten i en kurve skal ikke være større enn:

  [km/h]   (5)

 1. Hvis ligning 5 i tilfeller med falsk overhøyde gir lavere verdi enn 20 km/h gjelder V = 20 km/h.

TRV:02499

b) Hastighet i overgangskurver: Hastigheten i en overgangskurve skal ikke være større enn den minste av hastighetene gitt av rampestignings­hastighet (formel 6) og rykk (formel 7):

Største hastighet av hensyn til rampestigningshastighet:

  [km/h]   (6)

Største hastighet av hensyn til rykk:

  [km/h],   (7)

der L er overgangskurvens lengde [meter], h1 og h2 er overhøydene [mm] og I1 og I2 er opptredende manglende overhøyde [mm] i sirkelkurvene. Indeks 2 viser alltid til sirkelkurven med minst radius.

Merk at ligning 7 ikke kan anvendes direkte, siden den manglende overhøyden I er avhengig av hastigheten. Det må derfor itereres.

Verdier for Imaks, (dI/dt)maks og (dh/dt)maks er gitt i avsnittene Dimensjonerende parametre - nye baner og linjeomlegginger og Dimensjonerende parametre - eksisterende baner. For pluss- og krengetogmateriell på eksisterende baner benyttes Dimensjonerende parametre for plussmateriell og Dimensjonerende_parametre_for_krengetogsmateriell.

Største hastighet i sporveksler er gitt i kapittel 7 Sporveksler. Se for øvrig avsnittet om sporveksler og sporforbindelser (dette kap.) vedrørende spesielle bestemmelser for sporveksel 1:9 R190 m og 1:9/R = 300 m.

5.1 Hastighet i kurver uten overgangskurver

Kurver uten overgangskurver forekommer både i vanlige spor og i sporforgreninger, hvor sporvekslenes avvikende spor tilstøter rettlinjet spor eller kurve.

Dette avsnittet inneholder ikke krav, kun metoder for å oppfylle kravene gitt i avsnittet kurver uten overgangskurver.

Rettlinje - sirkelkurve:

Hastigheten i sirkelkurve som tilstøter rettlinje beregnes med formel 5 der Imaks ikke overstiger verdien gitt i krav a) i kurver uten overgangskurver.

Sirkelkurver med felles kurvepunkt:

 • Hastighet i sirkelkurven) beregnes med formel 5 uten noen spesielle restriksjoner.
 • Ved ensrettede kurver uten mellomliggende rettlinje oppfylles krav a) i kurver uten overgangskurver ved å ikke overstige hastigheten beregnet med formel 8 nedenfor.
 • Ved motsattrettede kurver uten mellomliggende rettlinje oppfylles krav a) i kurver uten overgangskurver ved å ikke overstige hastigheten beregnet med formel 9 nedenfor.

Sirkelkurver med mellomliggende rettlinje:

 • Dersom lengden av den mellomliggende rettlinjen oppfyller krav b) i kurver uten overgangskurver betraktes sirkelkurvene hver for seg og metoden for Rettlinje - sirkelkurve (ovenfor) benyttes.
 • Dersom lengden ikke oppfyller avstandskravet, benyttes metoden for Sirkelkurver med felles kurvepunkt (ovenfor).

Det er uheldig dersom ensrettede sirkelkurver har mellomliggende rettlinje mindre enn krav b) i kurver uten overgangskurver. I dette tilfellet er det bedre å ikke ha noen rettlinje.

Ved overhøyderampe - alle tilfeller:

Hastighet i ramper beregnes med formel 6 der (dh/dt)maks er gitt i avsnittet kurver uten overgangskurver, krav d). Formelen gjelder også ved falsk overhøyde (negativ h benyttes).

  [km/h]   (8)

  [km/h]   (9)

I beregningsformlene antas det at begge radiene er positive og R1 > R2.

5.2 Hastighet i stigning/fall og vertikalkurver

Største tillatte hastighet i fall er beskrevet i Strekningsbeskrivelsen for Bane NORs nett (SJN)


Største tillatte hastighet i høybrekk på grunn av vertikalkurvaturens radius bestem­mes av Tabell 12 (krav a) i avsnitt Vertikalkurver). Omforming av formlene i tabellen gir:

[km/h] når Rv < 3125 meter

[km/h] når Rv > 3125 meter

6 Sporavstander

6.1 Sporavstand på linjen

TRV:02507

a) Sporavstand på dobbelt- eller flersporede strekninger: Sporavstanden (Sp) på dobbeltsporede eller flersporede strekninger skal ikke være mindre enn som gitt i Tabell 13 og Tabell 14.

Tabell 13: Minste sporavstander1) på linjen, nye baner
Radius [m] Sp [m]
R < 350 4,70
350 < R < 500 4,68
500 < R < 600 4,66
600 < R < 1000 4,64
1000 < R < 4000 4,60
4000 < R < 5000 4,56
R > 5000 4,40

Tabell 14: Minste sporavstander1) på linjen, eksisterende baner
Radius [m] Sp [m]
R < 250 3,95 + 75/R
R ≥ 250 4,25
 1. Kurveutslag er inkludert i sporavstanden.

For hastigheter mellom 200 og 250 km/h i dobbeltsporet tunnel bestemmes sporavstanden i henhold til Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler

6.2 Sporavstand på stasjoner

TRV:02508

a) Sporavstand på stasjoner: Sporavstanden (Sp) der rullende materiell hensettes og der drifts­oppgaver i forbindelse med det rullende materiell utføres skal være minst 4,70 meter. Det regnes ikke med kurveutslag.

 1. Der det skal tas hensyn til plassering av master, gjerder o.l. er det behov for større sporavstander, jamfør Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Master_og_andre_gjenstander_ved_siden_av_sporet.
 2. Der det er to eller flere spor mel­lom to plattformer skal det tas hensyn til mulig­heten for å plassere et gjerde mellom sporene over en lengde av minst 50 m forbi platt­formendene.
 3. Behov for større sporavstander kan også oppstå på grunn av objekter som kabelkanaler, kummer o.l., jamfør Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler.

7 Vedlegg

Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger

Traseringstabeller for eksisterende baner

Traseringstabeller for nye persontrafikkbaner