Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Overbygning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 22. jan. 2013 kl. 09:30 av Ft (diskusjon | bidrag) (Vedlegg)

1 Omfang

Sporets overbygning omfatter sporets trasé, skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og planoverganger. Sporet deles inn i overbygningsklasser og kvalitetsklasser.


Det skilles mellom hovedspor og øvrige spor.

Med hovedspor menes her

 • togspor på stasjoner
 • andre spor som er sterkt trafikkerte
Med øvrige spor menes alle andre spor.

Generiske arbeidsrutiner er gitt i Vedlegg 4.b

2 Overbygningsklasser

Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn til skinneprofil og svilleavstand. Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon.

Overbygningsklassen er en av flere bestemmende faktorer for hvilken trafikk som kan tillates på sporet. For hver overbygningsklasse er det fastsatt største tillatte hastigheter i hovedspor med tilhørende øvre grense for de tillatte aksellaster for persontog, motorvognsett og godsvogner (Tabell 1). Merk at det er flere faktorer enn overbygningsklasse som begrenser hastigheten i sporet, bl.a. sporets horisontalgeometri. Krav til aksellaster og metervekter pga. bruenes bæreevne (Infrastrukturens egenskaper, vedlegg 3.d) kan begrense aksellaster utover verdiene i Tabell 1.


Nominell aksellast for vogner i persontog og motorvognsett er statisk aksellast på sporet hvor toget er lastet med antall sitteplasser x 80 kg, togpersonalet, 2/3 fulle tanker samt alt materiale som er nødvendig for operativ drift (smøremidler, mat, spylevæske til toaletter osv).


Tabell 1: Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser
Over-
bygnings-
klasse
Vogner i persontog Motorvognsett Godstog/arbeidsmaskiner
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
a 16 90 16 90 22,5
16,5
30
70
b 18 100 18 100 22,5
20,5
18
30
70
80
c 18 160 20,5
18
130
160
22,5
20,5
18
80
90
100
c+ 18 160 20,5 160 241
22,5
18
50
90
110
d 18 230 20,5
20
18
17
160
200
250
300
25
22,5
18
70
100
110
Ofot-
banen
18 130 20,5 130 30
22,5
50
702

1) Gjelder bare Nordlandsbanen mellom Guldsmedvik (km 499,517) og Ørtfjell (km 534,630)
2) Maksimal hastighet for tomme malmvogner er 60 km/h


Tabell 1 bygger på følgende forutsetninger:

 • maks aksellast for lokomotiv i persontog er 22,5 tonn.
 • den dynamiske hjullasten skal ikke overstige verdiene gitt i Infrastrukturens egenskaper/Spor og profil
 • den maksimale aksellasten for enkeltaksler skal ikke overstige nominell aksellast x 1,04
 • for nærtrafikktog tillates aksellast for enkeltlaster å bli overskredet med mellom 4 og10 % i opp til 2 % av trafikktilfellene
 • den totale massen av toget skal ikke overstige maks. nominell aksellast x antall aksler x 1,02 (lokomotiv i persontog holdes utenfor i denne beregning.)


For blandede godstog og containerekspresser tillates kombinasjonen 22,5 tonn aksellast og hastighet 90 km/h i overbygningsklasse c under forutsetning av at andel av togstammen med 22,5 tonn aksellast ikke overstiger 25%.


I Tabell 2 er det angitt skinneprofiler som tillates benyttet i de forskjellige overbygningsklasser med tilhørende største tillatte svilleavstand.


Tabell 2: Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser
Overbygningsklasse Skinneprofil Største svilleavstand
a 35 km 730 mm
S41 750 mm
49E1 (S49) 750 mm
b 35 km 610 mm
NSB40 610 mm
S41 660 mm
c 49E1 (S49) 660 mm
54E3 (S54) 660 mm
54E2 (UIC54E) 650 mm
54E1 (UIC54) 670 mm
S64 750 mm
c+ 49E1 (S49) 600 mm
54E3 (S54) 600 mm
54E1 (UIC54) 600 mm
54E2 (UIC54E) 600 mm
d 60E1 (UIC60) 600 mm
Ofotbanen 54E1 (S54) 520 mm
60E1 (UIC60) 520 mm

Ved nyanlegg og sporombygging til overbygningsklasse c skal det alltid anvendes svilleavstand 600 mm.

3 Kvalitetsklasser

Sporet er delt inn i kvalitetsklasser med hensyn til strekningshastighet (Tabell 3). Innenfor hver kvalitetsklasse stilles det krav til sporgeometri, sporets beliggenhet samt utforming av geodetisk fastmerkenett. Parametrene det stilles krav til er:

 • sporvidde
 • høydebeliggenhet (relativ og absolutt)
 • ujevnheter i overhøyde
 • sidebeliggenhet (pilhøydefeil og absolutt beliggenhet)
 • vindskjevhet
 • kvalitetstall
 • utforming av fastmerkenett

Krav til vedlikehold av sporets geometri og beliggenhet er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering. Krav til prosjektering og bygging av geodetisk fastmerkenett og utfesting av sporet er gitt i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.


Tabell 3: Kvalitetsklasser
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h)
K0 145 -
K1 125 - 140
K2 105 - 120
K3 75 - 100
K4 45 - 70
K5 - 40

4 Feil som krever umiddelbar utbedring

Følgende feil i overbygningen krever umiddelbar utbedring ved overskridelse av fastsatte grenseverdier:

Feil Grenseverdier
Skinnebrudd og skinnefeil i klasse 0 Katalog over feil og brudd i skinner
Sprekker og andre skader i sviller Sviller#Sprekker og andre skader
Brudd eller synlige sprekker i lasker eller skinner i isolert skjøt Skjøter#Mekanisk skade på skjøten
Manglende tilslutning mellom tunge og stokkskinne Sporveksler#Tunge og stokkskinne
Slitasje og avskalling i stokkskinne og tunge Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger
Sprekker og sår i sporvekseltunger Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger
Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i skinnekryss Katalog over feil og skader i skinnekryss
Manglende tilslutning mellom krysspiss og vingeskinne i begelige skinnekryss Sporveksler#skinnekryss med bevegelig krysspiss
Sporutvidelser i sporveksler Sporveksler#Sporvidder og ledevidder
Ledeviddefeil i sporveksler Sporveksler#Sporvidder og ledevidder
Sporutvidelser fri linje Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden
Vindskjevheter Sporjustering og stabilisering#Toleranser

5 Vedlegg

Vedlegg a: Feil/skaderapport linjen (pdf) (odt) (doc)

Vedlegg b: Generiske arbeidsrutiner (pdf) (ods)