Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler

< Overbygning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 6. okt. 2021 kl. 16:20 av La (diskusjon | bidrag) (Oppretting av ord: Vedlikeholdsgrense)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

De etterfølgende regler omfatter et fast periodisk tilsyns- og vedlikeholdsprogram som skal sikre høy standard. Siktemålet er å oppnå sporveksler med gode gjennomkjøringsegenskaper og lang levetid. For å sikre god vedlikeholdsstandard er det nødvendig at
 • sporveksel og sporkryss alltid er godt pakket
 • korrekt geometrisk beliggenhet er sikret
 • all befestigelse og forbindelsesdeler er korrekt montert og tilspent
 • nødvendige kontrollmålinger av sporvekselgeometrien blir foretatt

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for sporveksler for følgende feilmoder:

 • sporgeometriske feil
 • sporviddefeil
 • ledeviddefeil
 • slitasje i skinnekryss
 • slitasje av tunge og stokkskinne
 • feil i tungens posisjon i forhold til stokkskinnen

Med utløsende krav menes krav for når vedlikeholdstiltak skal iverksettes.


1.1 Kvalitetsklasser

Noen toleranser er avhengig av kvalitetsklassen. For disse toleransene gjelder kvalitetsklassen som samsvarer med største tillatte hastighet i hovedspor og avvik. Dvs. at samme sporveksel kan ha forskjellig kvalitetsklasse i hovedspor og avvik. Kvalitetsklasser med tilhørende hastighetsområder er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav.

2 Toleranser og utløsende krav

2.1 Høyde- og sidejustering

For sporveksler gjelder samme toleransekrav til høyde- og sidejustering som sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

2.2 Generelle krav - tungeparti

2.2.1 Tunge og stokkskinne

TRV:04419

▶ a) Dersom tungen tilslutter stokkskinnen med over 3 mm mellomlegg mellom tungespiss og stokkskinne, skal dette utbedres umiddelbart.

TRV:04420

▶ b) Slitasje og avskalling for stokkskinne og tunge som overstiger grensene gitt i Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger skal utbedres umiddelbart. (ORE70 undersøkelser)

TRV:04421

▶ c) Sprekker eller sår i feilgruppe 0 eller 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler skal utbedres umiddelbart.


Vedlikeholdskrav:

TRV:04422

▶ d) Minste avstand mellom tunge og stokkskinne ved fraliggende tunge skal være min. 58 mm

TRV:04423

e) Minste avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne ved tungespiss skal være min.:

 • 160 mm for sporveksler med en drivmaskin
 • 110 mm for sporveksler med to eller flere drivmaskiner

TRV:04424

▶ f) Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler

2.2.2 Tungestøtter

Vedlikeholdskrav:

TRV:04425

a) Når stokkskinnens geometriske beliggenhet er sikret, skal åpningen mellom tungestøtte og tunge ikke være mer enn:

 • 2 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet > 40 km/h
 • 5 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet ≤ 40 km/h

2.2.3 Tungeruller

Vedlikeholdskrav:

TRV:04426

a) Tungeruller skal være tilskrudd og godt festet til stokkskinnen. Det brukes også en konstruksjon hvor tungerullene er festet til glideplatene. Akslene skal sitte godt fast i brakettene. Rullene skal løpe lett, hvis ikke skal de skiftes ut. Dekkplatene for nylonfòringene skal være tilskrudd og skruene låst.

TRV:04427

b) Type sporvekseldrivmaskin bestemmer maksimal størrelse på løftet ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling. Tungen skal være løftet maksimalt

 • ca. 2 mm (Alstom MET sporvekseldrivmaskin)
 • ca. 3 mm (Siemens ELS710 sporvekseldrivmaskin)
 • ca. 5 mm (Siemens Bsg 9 sporvekseldrivmaskin)

ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling.


Rullebanen må helle inn mot stokkskinnen, og rullene skal løpe lett og uhindret.

Horisontal avstand mellom tilliggende tunge og tungerull skal være min. 3 mm.

2.3 Generelle krav - kryssparti

2.3.1 Skinnekryss

TRV:04428

▶ a) Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres umiddelbart

TRV:04429

▶ b) Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres innen 1 måned.


Vedlikeholdskrav:

TRV:04430

▶ c) Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss

TRV:04431

▶ d) Sporrillene skal være fri for hindringer. Minimum rillebredde er 38 mm, og minimum rilledybde er 40 mm.

TRV:04432

▶ e) Eventuelle bolter skal være godt tilskrudd.


2.3.1.1 skinnekryss med bevegelig krysspiss

TRV:04433

▶ a) Dersom krysspissen tilslutter vingeskinnen med over 3 mm mellomlegg mellom spiss og vingeskinne, skal dette utbedres umiddelbart.

Vedlikeholdskrav:

TRV:04434

▶ b) Krysspissen skal tilslutte vingeskinnen med maks. 3 mm mellomlegg mellom spiss og vingeskinne.

TRV:04435

▶ c) Festene til drivstenger og kontrollstenger skal være i orden.

TRV:04436

▶ d) Drivmaskinen skal være fast forankret til svillene.

TRV:04437

▶ e) Eventuell dilatasjonsanordning skal kunne bevege seg fritt.

2.3.2 Ledeskinner

Overskridelser av følgende grenseverdier krever umiddelbar retting:

TRV:04438

▶ a) Dersom høyde av ledeskinne over skinnetopp er større eller lik 70 mm, skal dette utbedres umiddelbart.

TRV:04439

▶ b) Dersom rillebredde er mindre eller lik 38 mm, skal dette utbedres umiddelbart.


Vedlikeholdskrav:

TRV:04440

▶ a) Braketter og befestigelse skal være feilfrie.

TRV:04441

▶ b) Sporriller skal være fri for hindringer.

2.4 Sporvidder og ledevidder

2.4.1 Sporvidde i tungeparti og mellomparti

TRV:04442

▶ a) Toleranser for sporvidde i tungeparti (A5) og mellomparti (A9 - rett linje, A10 - avvik) er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti.


Tabell: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
minimum maksimum minimum maksimum
K0 1432 1445 1432 1441
K1, K2 1430 1450 1432 1445
K3 1430 1455 1432 1450
K4 1430 1460 1432 1455
K5 1430 1465 1432 1460

TRV:04443

▶ b) Vedlikeholdsgrense: Ved tungespiss (A1, A2, A3, A4) skal sporvidden ikke avvike mer enn 5 mm fra målene som er angitt på sporvekseltegningene.

2.4.2 Sporvidde i kryssparti

TRV:04444

▶ a) Toleranser for sporvidde i krysspartiet er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel (A11, A12, A17, A18, A19, A20) og Tabell: Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss (A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28).


Tabell: Toleranser for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
minimum maksimum minimum maksimum
K0 1432 1442 1432 1439
K1, K2, K3 1432 1450 1432 1443
K4 1432 1450 1432 1447
K5 1432 1455 1432 1450


Tabell: Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm)
minimum maksimum
K0 1433 1444
K1, K2, K3 1433 1444
K4 1433 1444
K5 1433 1444

2.4.3 Ledevidde kryssparti

TRV:04445

▶ a) Toleranser for ledevidder er gitt i Tabell: Toleranser for ledevidder. (G1,G2,G7,G8,G9,G10,G11,G12,G13,G14)


Tabell: Toleranser for ledevidder
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 ≥ 1393 ≥ 1394
K1, K2, K3 ≥ 1392 ≥ 1393
K4 ≥ 1392 ≥ 1393
K5 ≥ 1392 ≥ 1393

TRV:04446

▶ b) Umiddelbar grense: Ved inngangen til ledeskinnene skal ikke ledevidden være større enn 1370 mm (F1,F2,F3,F4,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20).

2.4.4 Endringer i sporvidde

TRV:04447

a) For endring i sporvidde gjelder de samme toleranser som for sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

2.5 Slitasje krysspiss

TRV:04448

a) Toleranser for høydenivåer mellom vingeskinne og krysspiss er gitt i Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss i nullpunkt og Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss ytterst på krysspissen.


Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss i nullpunkt1
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 0 ± 1,0
K1, K2, K3 0 ± 1,5
K4 0 ± 2,0
K5 0 ± 3,0

1) Nullpunktet er der hvor krysspissen har samme "hodebredde" som skinneprofilet i sporvekselen.


Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss ytterst på krysspissen
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 10 7
K1, K2, K3 10 5
K4 10 4
K5 10 3

2.6 Omleggingsmargin for drivmaskin

Omleggingsmargin regnes ut fra maks strøm/effekt-trekk i omleggingsfasen og slureverdi (strøm/effekttrekket ved sluring), som vist i Figur: Omleggingsmargin. Omleggingsmargin = 1 – (maksverdi i omleggingsfase/slurefase) x 100 %
Figur: Omleggingsmargin

2.6.1 Omleggingsmargin vedlikeholdsgrense

TRV:07979

b) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være minimum 20%.

Analyse av omleggingsmargin-relatert sluring (funksjonsfeil) viser at ved 20% eller høyere omleggingsmargin inntreffer svært få sluringer de neste 30 dagene. Ved vedlikehold kan man oppfylle denne grenseverdien for å forhindre fremtidig sluring.

2.6.2 Omleggingsmargin tiltaksgrense

TRV:07980

a) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være større enn 0%.

Omleggingsmargin på 0% eller lavere genererer varsel i Sporovervåking-appen (https://sporovervaking.kv.banenor.no/alarms) og automatisk Arbeidsordre, forutsatt at drivmaskinen har sensorovervåking. 0% omleggingsmargin eller lavere betyr at drivmaskinen har et større strøm/effekt-trekk enn det som inntraff ved tidligere sluring (funksjonsfeil).

3 Forebygging og utbedring av feil

3.1 Frister for utbedring av feil

TRV:04449

▶ a) Ved feil som overstiger umiddelbar grensene skal hastigheten umiddelbart nedsettes til en kvalitetsklasse som gjør at feilen ikke overstiger umiddelbar grensen. Ved feil som overskrider umiddelbar grensen i kvalitetsklasse K5 skal hastigheten settes til maks. 20 km/h.

TRV:04450

b) Feil som overstiger vedlikeholdsgrense/vedlikeholdskrav skal utbedres før neste kontroll.

3.2 Tiltak

Beskrivelse av forebyggende og korrektive tiltak er gitt i Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser.

3.3 Påleggsveising av sporveksler og skinner

3.3.1 Sveiseprosedyre

TRV:04451

a) Påleggsveising på skinner og sporveksler skal følge de generelle arbeidsanvisninger gitt i Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner.

TRV:04452

b) Påleggsveisingen skal følge en sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) som er godkjent i henhold til reglene gitt i Prosedyretesting Påleggsveising.

3.3.2 Kompetansekrav

TRV:04453

a) Alt sveisearbeid i sporet skal utføres av sveisere som har nødvendig opplæring og er sertifisert som skinnesveisere i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.

3.3.3 Sveisekoordinasjon

TRV:04454

a) Hver virksomhet som utøver sveisearbeider i Bane NOR sitt spor, skal ha en sveiseansvarlig som skal koordinere sveisearbeidet i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon.

3.3.4 Kvalitetssikring av sveisearbeidene

TRV:04455

a) Leverandøren skal følge et kvalitetssystem bygget på prinsippene i [NS-EN ISO 3834-2]. Før sveising skal leverandøren fremvise følgende for byggherren:

 • Sertifikater på alle sveisere og NDT personale
 • Sveiseprosedyrespesifikasjoner for sveiseprosesser som skal anvendes
 • Dokumentasjon av den sveiseansvarliges kompetanse.
 • Inspeksjonsplan for sveisearbeidet.

4 Vedlegg

ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger

Vedlegg b Inspeksjon av enkel sporveksel

Vedlegg c Inspeksjon av kryssveksel

Vedlegg d Inspeksjon av usymmetrisk dobbeltveksel

Vedlegg k Inspeksjon av sporkryss

Vedlegg l Inspeksjon av enkel sporveksel med bevegelig krysspiss

Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner

Beskrivelse av vedlikeholdstiltak i sporveksler

Prosedyretesting Påleggsveising

Vedlegg h Sveiserapport - Påleggsveising (pdf)

Katalog over feil og skader i skinnekryss

Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler