Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss

< Overbygning‎ | Vedlikehold‎ | Sporveksler
Revisjon per 16. mai 2019 kl. 11:07 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = INNLEDNING = Denne katalogen omhandler feil og skader som oppstår i sporvekslers skinnekryss. Katalogen gir en kort beskrivelse av hver enkelt feil, hvordan den kan oppdages og hvilke…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 INNLEDNING

Denne katalogen omhandler feil og skader som oppstår i sporvekslers skinnekryss. Katalogen gir en kort beskrivelse av hver enkelt feil, hvordan den kan oppdages og hvilke tiltak som skal treffes.


1.1 Definisjon av skinnefeil

Skinner med feil kan deles i 3 grupper:

 • skinner med brudd
 • skinner med sprekker
 • skinner med andre skader

Skinner med brudd er skinner som har delt seg i to eller flere deler eller skinner hvor et bruddstykke har løsnet slik at minst 50 mm av kjøreflaten mangler i en dybde av minst 10 mm.

Skinner med sprekker er skinner som har en eller flere sprekker, uansett beliggenhet, retning eller form, som kan utvikle seg til et brudd. Sprekkene er ikke nødvendigvis synlige.

Skinner med andre skader er skinner uten brudd eller sprekker, men med andre skader, vanligvis på kjøreflaten.

1.2 Definisjon av tiltak - feilgrupper

Avhengig av feiltype og feilens størrelse angis det i katalogen hva som skal gjøres når skinnefeil oppdages. Skinnefeil grupperes etter følgende feilgrupper:

 • gruppe 2b - hold skinnen under observasjon
 • gruppe 2a – ta ut feilen
 • gruppe 1 – ta ut feilen snarest
 • gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner

Gruppe 2b - Hold skinnen under observasjon

Skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen skal inspiseres visuelt min. hver 3 MBrt. Anvendes på feil som på dette stadiet ikke representerer noen fare for togfremføringen.

Gruppe 2a – Ta ut feilen

Skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen skal fjernes innenfor et planlagt vedlikeholdsprogram. Feilen skal inspiseres min. 1 gang hver 1 MBrt inntil den er fjernet. Denne feilgruppen anvendes på feil som på dette stadiet ikke representerer noen fare for togfremføringen, men som kan forventes å vokse til en farlig feil.

Gruppe 1 – Ta ut feilen snarest

Skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen, skal utbedres snarest og senest innen 1 måned etter feilrapportering. Denne feilgruppen anvendes på feil som kan forventes å vokse til en farlig feil i løpet av kort tid.

Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner

Skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen, skal utbedres umiddelbart samtidig som det innføres trafikkrestriksjoner over feilstedet. Denne feilgruppen anvendes på feil som utgjør en umiddelbar fare for togfremføring.

Kommentarer:

 • Med trafikkrestriksjoner menes at det innføres hastighetsreduksjon eller at sporet stenges for trafikk. Hastighet og evt. stenging bestemmes av banesjef, dog skal ikke hastigheten overskride 40 km/h
 • Fjerning av feil utføres normalt ved å erstatte skadet parti av skinnen med et skinnekapp. Skinnekappets lengde skal være min. 5 m for spor med sth ≤ 160 km/h og min. 10 m for spor med sth > 160 km/h. Der hvor feilens utbredelse i lengderetningen er liten (< 5 cm) kan feilen fjernes ved å kappe ut 5-7 cm av skinne med feil og sveise igjen åpningen med spesiell sveisemetode med stor åpning (50-75 mm). Feil i skinnens overflate kan i noen tilfeller utbedres ved påleggsveising.

1.3 Definisjon av feilens beliggenhet

Skinnefeil kan lokaliseres til skinneende, inne på skinne, eller i sveisesone.

Skinneende Den del av skinnen som befinner seg i laskenes lengde


Inne på skinne Den del av skinnen som ikke befinner seg ved skinneende eller i en sveisesone


Sveisesone Sveisesonen har en utstrekning på 10 cm til hver side av sveisens senterlinje, dvs. totalt 20 cm. Alle skinnefeil som initieres innenfra i denne sonen skal klassifiseres som en sveisefeil. Skinnefeil som initieres på overflaten skal klassifiseres i henhold til egne spesifikke koder.

JD532 07a fig001.png

1.4 Kodifiseringens oppbygging

Skinnefeil kodifiserer etter en kode med 3 eller 4 siffer.

Første siffer angir:

 1. feil i skinneende
 2. feil inne på skinne
 3. feil som resultat av gal behandling/skade
 4. sveisefeil

Andre siffer angir:

 • stedet i profilet hvor feilen er initiert
 • sveisemetode, dersom det er en sveisefeil

Andre siffer - feilens plassering i profilet:

JD532 07a fig002.png
 1. hele tverrsnittet
 2. skinnehodet
 3. kjøreflaten/kjørekant
 4. skinnesteget

5. skinnefoten

Andre siffer - sveisemetode

 1. brennstuksveis (elektrisk motstandssveis)
 2. aluminiotermisk sveis
 3. elektrisk lysbuesveis
 4. autogensveis (gassveis)
 5. påleggsveis
 6. spesiell sveis

Tredje siffer angir:

 • sprekkens retning i tilfelle brudd eller skinne med sprekk
 • feiltype i tilfelle feil på kjøreflate/kjørekant
 • feilens årsak i tilfelle gal behandling/

sprekkens retning/orientering:

JD532 07a fig003.png
 1. tverrsprekk
 2. vannrett
 3. loddrett langsgående
 4. korrosjon
 5. gjennom hull
 6. skråsprekk - ikke fra hull
 7. overvalsing

Fjerde siffer angir eventuell tilleggsklassifisering