Forskjell mellom versjoner av «Signal/Bygging/ATC»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Markeringsstolpe)
(fjernet lenke til jbv satt inn banenor)
(14 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 3: Linje 3:
 
=Hensikt og omfang=
 
=Hensikt og omfang=
  
Jernbaneverkets ATC - system har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og\eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal, samt å angi togs posisjon til bruk for togradiosystemet. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 til 4 baliser.
+
ATC - systemet har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og\eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal, samt å angi togs posisjon til bruk for togradiosystemet. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 til 4 baliser.
  
Dette dokument omfatter de ATC - komponenter som er godkjent for bruk i Jernbaneverket og hvilke krav som stilles til installasjon av disse.
+
Dette dokument omfatter de ATC - komponenter som er godkjent for bruk i infrastrukturen og hvilke krav som stilles til installasjon av disse.
  
 
Dette dokument har som hensikt å sikre en driftsmessig og sikkerhetsmessig korrekt realisering av innholdet i prosjekteringsdokumentasjonen.
 
Dette dokument har som hensikt å sikre en driftsmessig og sikkerhetsmessig korrekt realisering av innholdet i prosjekteringsdokumentasjonen.
 
=Plassering i sporet=
 
 
==Baliseplassering generelt==
 
 
Balisene i gruppen skal plasseres i den retning og innbyrdes rekkefølge som kodetabellen angir.
 
 
Eksempel (figur 1):
 
 
<figure id ="fig:Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet">
 
[[Bilde:JD551 10 fig001.png|thumb|center|350px|<caption>Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet.</caption>]]
 
</figure>
 
 
I eksemplet er kun A-balisen styrt.
 
 
Baliser i samme informasjonspunkt (balisegruppe) skal plasseres med en senteravstand på
 
2,3 - 3,5 meter (normalt skal det være tre sviller fri mellom hver balise). Baliser på to ulike informasjonspunkter skal plasseres på en senteravstand på minimum 10,5 meter.
 
 
Den av de styrte balisene (med kabel) som ligger nærmest signalet, skal plasseres på en avstand minimum 7,5 m fra isolert skjøt eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig skal balisegruppen plasseres så nær signalet som praktisk mulig.
 
 
Den av de styrte balisene i en signalgruppe som ligger lengst fra signalet, skal plasseres på en avstand innenfor absolutt maksimalavstand lik 18 meter fra isolert skjøt eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig så nær signalet som praktisk mulig.
 
 
Balisen skal alltid monteres midt i sporet med en toleransegrense på ± 20 mm, og parallelt med skinnene, slik at det er like langt til hver skinne
 
 
Høyde fra skinnetopp til topp balise (H2) skal være innenfor området 150 mm ± 20 mm, for at overføringen av data fra balisen skal bli maksimal. Innen toleransegrensen inngår også slitasje av skinnen. Skulle denne høyden overskrides skal det legges et ikke-metalisk mellomlegg under balisen slik at den kommer opp i riktig høyde.
 
 
<figure id ="fig:Høyde fra balise til skinnetopp">
 
[[Bilde:JD551 10 fig002.png|thumb|center|350px|<caption>Høyde fra balise til skinnetopp.</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
Balisene skal plasseres i et område slik at de ikke forstyrres av andre metallgjenstander.
 
 
<figure id ="fig:Metallfritt område, og avstand til kryssende kabler">
 
[[Bilde:JD551 10 fig003.png|thumb|center|350px|<caption>Metallfritt område, og avstand til kryssende kabler</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
Områdene vist rundt balisene på figur 10.3, indikert med skravering, skal være metallfrie.  Avstandene «A» og «B» skal minimum være 500 mm og avstand ”C” minimum 200 mm. Parallellbaliser skal plasseres langs med sporet. Minibaliser kan plasseres enten langs med eller på tvers av sporet. Det skal heller ikke eksistere metallrør eller kabler som ligger nærmere enn 200 mm under balisen. Balisen skal ikke monteres nærmere enn 1,0 meter fra en isolert skjøt eller sporfeltkabel (se figur 3). 
 
 
<figure id ="fig:Forbudt montering av balise">
 
[[Bilde:JD551 10 fig004.png|thumb|center|350px|<caption>Forbudt montering av balise.</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
Balisen skal kun dekke den svillen den er montert på, og ikke som vist i figur 4. I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i figur 5, skal det ikke plasseres baliser. Størrelsen på området finnes ved å innfri minimumavstandene A, B og C gitt ovenfor, samtidig som at det ikke skal monteres baliser på sporvekselsviller.
 
 
<figure id ="fig:Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering">
 
[[Bilde:JD551 10 fig005.png|thumb|center|350px|<caption>Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering.</caption>]]
 
</figure>
 
 
Kabellengden mellom ATC-koder og tilhørende styrte balise, målt langs skinnegangen, skal ikke overskride 300m. Dette gjelder uansett om signalet som inneholder koderen er optisk eller fiktivt.
 
 
Styrte ATC – baliser skal alltid styres fra et signal, optisk eller fiktivt. Fiktivt signal kan benyttes i to sammenhenger:
 
* Når avstanden mellom en balise og et optisk signal som  har tilstrekkelig funksjonalitet til å styre balisen, er for lang i forhold til krav til kabellengde. Det fiktive signalet har da samme funksjonalitet som det optiske.
 
* Når det optiske signalet ikke har tilstrekkelig funksjonalitet til å styre den tilhørende balisen.
 
 
===Baliseplassering i ledeskinner (Unntak)===
 
 
<figure id ="fig:Plassering av balise i ledeskinner">
 
[[Bilde:JD551 10 fig006.png|thumb|center|350px|<caption>Plassering av balise i ledeskinner.</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
Plassering av baliser i ledeskinner bør unngås. Må det monteres baliser i ledeskinner skal balisene monteres langs med sporet. Noen baliser må her festes med en spesiell brakett som støtter opp under balisen. For en stor balise skal det skjæres i skinnefoten slik at det blir rom mellom ledeskinnene. Se figur 6. På begge sider av baliser som ligger mellom ledeskinner skal det kappes bort ca. 3 cm av ledeskinnen, ved balisens midtpunkt. Deretter skal ledeskinnen skjøtes med en godkjent isolert skjøt iht. [[Overbygning/Prosjektering]].
 
 
<figure id ="fig:Plassering og tilpassing av stor balise i ledeskinner">
 
[[Bilde:JD551 10 fig007.png|thumb|center|350px|<caption>Plassering og tilpassing av stor balise i ledeskinner.</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
Ledskinnene skal jordes til skinnejord iht. de krav som stilles til jording med hensyn på berøringsfare med mer. Avstand fra balise til jordinger skal følge de krav som stilles til metallfritt område.
 
  
 
=Plassering i forhold til objekter=
 
=Plassering i forhold til objekter=
Linje 85: Linje 13:
 
==Markeringsstolpe==
 
==Markeringsstolpe==
  
Blå og hvit markeringsstolpe, eventuelt baliseskilt, skal plasseres overfor senter av A - balisen.
+
Signal 64E «Teknisk stolpe», eventuelt baliseskilt, skal plasseres overfor senter av A - balisen.
  
 
<figure id ="fig:Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe">
 
<figure id ="fig:Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe">
[[Bilde:JD551 10 fig008.png|thumb|center|350px|<caption>Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.</caption>]]
+
[[Bilde:JD551_10_fig008-2.svg|thumb|center|350px|<caption>Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
 
==Baliseplassering ved signaler==
 
==Baliseplassering ved signaler==
  
SVG-grupper som legges ved innkjørhovedsignal på strekning med ”delvis utrustet område”, skal ikke merkes med markeringstolpe, siden denne vanligvis har A-balisen plassert tilnærmet i senter av stolpen til blokktelefonapparatet. Spesifikt for parallellbalisen gjelder at tilkoplingen av balise-kabelen skal skje i en koplingsboks på baksiden av telefonstolpen.  Derfra skal det gå en kabel ut til balisen, samt en kabel til skapet på signalmasten til innkjørhovedsignalet. Der skal alle koderne være plassert og koplet til signalkretsene.  
+
SVG-grupper som legges ved innkjørhovedsignal på strekning med ”delvis utrustet område” skal ikke merkes med Signal 64E «Teknisk stolpe» dersom denne har A-balisen plassert tilnærmet i senter av stolpen til et blokktelefonapparat. Spesifikt for parallellbalisen gjelder at tilkoplingen av balise-kabelen skal skje i en koplingsboks på baksiden av telefonstolpen.  Derfra skal det gå en kabel ut til balisen, samt en kabel til skapet på signalmasten til innkjørhovedsignalet. Der skal alle koderne være plassert og koplet til signalkretsene.  
  
 
<figure id ="fig:Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal">
 
<figure id ="fig:Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal">
 
[[Bilde:JD551 10 fig009.png|thumb|center|350px|<caption>Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.</caption>]]
 
[[Bilde:JD551 10 fig009.png|thumb|center|350px|<caption>Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
 
  
 
==Baliseplassering ved forsignal==
 
==Baliseplassering ved forsignal==
Linje 131: Linje 58:
 
Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket. (Se [[Signal/Bygging/Togdeteksjon]] med hensyn på plassering i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser.)
 
Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket. (Se [[Signal/Bygging/Togdeteksjon]] med hensyn på plassering i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser.)
  
Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den første balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved dubleringsgruppen.
+
Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den siste balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved dubleringsgruppen.
  
 
<figure id ="fig:Baliseplassering ved hastighetssignaler">
 
<figure id ="fig:Baliseplassering ved hastighetssignaler">
 
[[Bilde:JD551 10 fig013.png|thumb|center|350px|<caption>Baliseplassering ved hastighetssignaler.</caption>]]
 
[[Bilde:JD551 10 fig013.png|thumb|center|350px|<caption>Baliseplassering ved hastighetssignaler.</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
 
  
 
==Baliseplassering av SH- og Lenkingsbalisegrupper==
 
==Baliseplassering av SH- og Lenkingsbalisegrupper==
Linje 144: Linje 70:
 
Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.
 
Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.
  
=Mekanisk montering=
+
= Koding =
 
 
Det skal brukes en gummimatte mellom balise og sville. Er avstanden til svilletopp for stor, skal det aldri brukes metallplater for å fore opp balisen. I slike tilfeller skal det brukes tilstrekkelig antall lag med gummimatte.
 
 
 
Det skal kontrolleres at balisen ikke bøyer seg når boltene dras til (dette vil lettest oppstå der balisen er festet direkte på svillen).
 
 
 
==Betongsviller==
 
 
 
Ved montering skal egnet brakett benyttes. Balisepluggene i en balisegruppe skal peke samme vei. Se vedlegg.
 
 
 
==Tresviller==
 
 
 
Ved montering på tresviller skal det brukes “franske treskruer”. Se vedlegg.
 
 
 
==Festing av balisekabel==
 
 
 
Balisekabelen skal legges rett ut fra balisen og ut i ballasten, eventuelt i kabelkanalen. Det er ikke tillatt å legge kabelen i en kveil under balisen eller legge kabelen i sporet parallelt med skinnene. Dersom kabelen skal legges parallelt med skinnene, skal det være en minimumavstand til skinnen på 0,5 m.
 
 
 
<figure id ="fig:Forlegging av beskyttelseslange og balisekabel">
 
[[Bilde:Feste av balisekabel.svg|thumb|center|350px|<caption>Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.</caption>]]
 
</figure>
 
 
 
Balisekabelen skal beskyttes med armert beskyttelseslange som skal gå fra balisen til kabelgrøft, eller opp i kabelkanal der det finnes. Beskyttelseslangen skal festes med spesielle klammer. Det skal benyttes minst tre klammer, og det skal være klammer på begge sider av skinnefoten. Helt ute på svillekanten skal det settes på en lang bøyle, slik at sporet kan løftes ved pakking og lignende. Når balisen er nymontert skal slangen ligge øverst oppe i denne bøylen. Kontrollér at kabelen kan trekkes frem og tilbake i slangen. Se for øvrig vedlegg.
 
 
 
=Koding=
 
  
 
Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget. Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder. Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer. Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen).  
 
Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget. Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder. Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer. Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen).  
Linje 175: Linje 77:
  
 
Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.
 
Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.
 
For montasje av blant annet kodere, se vedlegg.
 
  
 
<figure id ="fig:Eksempel på kodetabell">
 
<figure id ="fig:Eksempel på kodetabell">
Linje 184: Linje 84:
 
=Kontroll=
 
=Kontroll=
  
Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas megging, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.
+
Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas isolasjonsmåling, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.
  
 
Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.
 
Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.
Linje 288: Linje 188:
 
= Vedlegg =
 
= Vedlegg =
  
[[Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser|Vedlegg a: Parallellbaliser]]
+
[[Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser og kodere|Vedlegg a: Parallellbaliser og kodere]]
  
 
Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise
 
Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.pdf .pdf]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.pdf .pdf]
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.odt .odt]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.odt .odt]
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.docx .docx]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.docx .docx]

Revisjonen fra 12. apr. 2018 kl. 11:57


1 Hensikt og omfang

ATC - systemet har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og\eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal, samt å angi togs posisjon til bruk for togradiosystemet. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 til 4 baliser.

Dette dokument omfatter de ATC - komponenter som er godkjent for bruk i infrastrukturen og hvilke krav som stilles til installasjon av disse.

Dette dokument har som hensikt å sikre en driftsmessig og sikkerhetsmessig korrekt realisering av innholdet i prosjekteringsdokumentasjonen.

2 Plassering i forhold til objekter

2.1 Markeringsstolpe

Signal 64E «Teknisk stolpe», eventuelt baliseskilt, skal plasseres overfor senter av A - balisen.

Figur 1: Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.

2.2 Baliseplassering ved signaler

SVG-grupper som legges ved innkjørhovedsignal på strekning med ”delvis utrustet område” skal ikke merkes med Signal 64E «Teknisk stolpe» dersom denne har A-balisen plassert tilnærmet i senter av stolpen til et blokktelefonapparat. Spesifikt for parallellbalisen gjelder at tilkoplingen av balise-kabelen skal skje i en koplingsboks på baksiden av telefonstolpen. Derfra skal det gå en kabel ut til balisen, samt en kabel til skapet på signalmasten til innkjørhovedsignalet. Der skal alle koderne være plassert og koplet til signalkretsene.

Figur 2: Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.

2.3 Baliseplassering ved forsignal

Ved forsignal skal A-balisen alltid være plassert vis á vis forsignalmasten. Er det P-balise ved forsignal skal denne være plassert foran A-balisen. Spesifikt for parallellbaliser gjelder at tilkoplingsskapet skal sitte på signalmasten.

Figur 3: Baliseplassering ved et frittstående forsignal.


2.4 Baliseplassering ved ATC forsignalgruppe

ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.

Figur 4: Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.


2.5 Baliseplassering ved repeterbalisegrupper

Repeterbaliser skal monteres/plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 2”.

Figur 5: Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal.


2.6 Baliseplassering ved hastighetssignaler

Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket. (Se Signal/Bygging/Togdeteksjon med hensyn på plassering i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser.)

Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den siste balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved dubleringsgruppen.

Figur 6: Baliseplassering ved hastighetssignaler.

2.7 Baliseplassering av SH- og Lenkingsbalisegrupper

SH- og lenkingbalisegruppers A-balise skal plasseres på den km. som kodetabellen angir. Dersom det i kommentarfeltet i kodetabellen står ”v/ sporveksel NN” skal gruppen plasseres på den siden av sporvekselen som ”signal og baliseplassering” angir og så nær sporvekselen som mulig (ref. avsnitt baliseplassering generelt vedrørende sporveksler).

Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.

3 Koding

Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget. Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder. Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer. Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen).

Hvilke kodeord som skal benyttes fremgår av kodetabellene for vedkommende stasjon/blokkpost.

Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.

Figur 7: Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.

4 Kontroll

Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas isolasjonsmåling, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.

Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.


Protokoller for sluttkontroll er gitt i vedlegg til Signal/Kontroll.

5 Midlertidige hastighetsnedsettelser

5.1 Montasje av baliser/balisegrupper

Det gjelder samme krav til de midlertidige installasjonene som for permanente, med unntak av at:

  • boring i betongsviller bør unngås
  • balisefeste for midlertidige installasjoner kan benyttes.
  • balisefester for midlertidige hastighetsnedsettelser skal tåle forventede mekaniske påkjenninger.
  • krav til høyde mellom balise og skinneoverkant (SOK) skal tilfredsstilles.

5.2 Kontroll av installasjonene

Kontroll av baliseinformasjon skal utføres med balisetester. Prøvekjøring med togmateriell utføres etter vurdering i de enkelte tilfeller.

5.3 Dokumentering av installasjonene

Egen utfylt kodetabell, samt skisse over balisenes innbyrdes plassering, skal finnes i nærmeste relérom/tekniske rom, samt sentralt i regionen

6 Bruk av balisedeksler

Ved ombygging av ATC kan det oppstå behov for å tildekke eksisterende baliser som tas midlertidig ut av bruk, eller behov for å tildekke nye baliser i påvente av idriftsettelse.

a) Tildekking av baliser skal bekjentgjøres for anleggseier før utførelse.

6.1 Utførelse

a) Midlertidig tildekking av baliser skal utføres med balisedeksel som vist i S.800209 (minibalise) eller S.800210 (stor balise, alle typer).

b) Balisedeksler som legges ut over baliser i sporet skal sikres med 2 stk. M8×35 syrefast bolt med låsemutter.

c) Midlertidig tildekking skal tilordnes et tildekkingsnummer for hvert balisedeksel som benyttes.

Utførelse: Tildekkingsnummeret skal være unikt innenfor den aktuelle bane, slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilket balisedeksel som skal fjernes når balisen skal tas i bruk.

d) Tildekkingsnummeret skal vises med permanent merking festet til en av balisedekselets låsebolter, eller være preget på balisedekselets overside.

Utførelse: Pregeskilt for merking av tildekking kan utføres som vist i tegning S.800211.

6.2 Dokumentasjon

a) Tildekking skal angis med penn i Registreringsskjema for tildekking av balise, og tildekkingsnummer skal føres med penn i første kolonne.

b) Tildekking av balise skal markeres med blyant i anleggstegninger som beskrevet i avsnitt Dokumentasjon – eksisterende balise eller Dokumentasjon – ny balise.

c) Det ferdig utfylte registreringsskjema for tildekking av balise skal oppbevares i anleggets relérom sammen med anleggstegningene så lenge det er tildekkede baliser på strekningen.

d) Når en tildekking er fjernet skal de tilhørende markeringene i anleggstegningene fjernes, og i registreringsskjemaet skal det kvitteres for fjernet balisedeksel.

6.2.1 Dokumentasjon – eksisterende balise

a) Markering av balisedeksler på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

b) I kodetabellen skal XYZ-verdi(er) i kodeordene for den tildekkede balisen krysses ut med blyant. Dersom balisen er styrt settes det et felles kryss over samtlige XYZ-verdier i kodeordene for balisen.

c) I Signal og Baliseplassering skal symbol for balise (trekant) for hver tildekkede balise overskrives med symbol for tildekket balise (et stående rektangel med kryss).

d) Hvis strekningen har skjematisk skiltplan skal tildekkede baliser markeres som på Signal og Baliseplassering. Stiplede trekanter som representerer balisegruppe på tilstøtende tegning skal ikke markeres med symbol for tildekket balise.

6.2.2 Dokumentasjon – ny balise

a) Markering på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

b) Dersom ny balise skal inngå permanent i anlegget kan den inntegnes med permanent grønn farge, hvorpå tildekkingen markeres med blyant.

c) Ny balise skal inntegnes med balise-ID og km, og med et kryss over XYZ-verdiene for balisens kodeord. Kodeord kan utelates så lenge balisen er tildekket.

d) Ny balise skal inntegnes på Signal og Baliseplassering og på Skjematisk skiltplan med symbol for balise og symbol for tildekket balise etter hvert som de monteres. Balisegruppen skal angis med kilometer samt balisegruppens navn.

6.3 Kontroll av utførelse

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksel er korrekt montert og merket. Kontrollen skal gjøres før første tog/skift passerer. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir fylt ut.
  • Tildekking er markert i anleggstegningene

6.4 Kontroll ved fjerning av balisedeksler

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksler er fjernet korrekt. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir oppdatert.
  • Markeringer i anleggstegningene er fjernet.

c) Når samtlige balisedeksler for strekningen er fjernet skal det ferdig utfylte registreringsskjemaet leveres til anleggseier. Dersom strekningen er under ombygging skal utfylt registreringsskjema leveres til sluttkontrollør.

7 Installasjonsmanualer

Installasjonsmanual Bombardier seriebalise: S.nr S.780037-000

Installasjons- og vedlikeholdsmanual ATC minibalise Signalanlegg Sandvika-Asker: S.nr. S.090655-000

Installasjonsmanual ATC minibalise Gardermobanen: S.nr S.080081-000


8 Vedlegg

Vedlegg a: Parallellbaliser og kodere

Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise .pdf .odt .docx