Forskjell mellom versjoner av «Signal/Bygging/ATC»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Prosedyre for driftsprøve og godkjenning av N- og RO-baliser)
(fjernet lenke til jbv satt inn banenor)
(43 mellomliggende revisjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
 
=Hensikt og omfang=
 
=Hensikt og omfang=
  
Jernbaneverkets ATC - system har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og\eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal, samt å angi togs posisjon til bruk for togradiosystemet. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 til 5 baliser.
+
ATC - systemet har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og\eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal, samt å angi togs posisjon til bruk for togradiosystemet. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 til 4 baliser.
  
Dette dokument omfatter de ATC - komponenter som er godkjent for bruk i Jernbaneverket og hvilke krav som stilles til installasjon av disse.
+
Dette dokument omfatter de ATC - komponenter som er godkjent for bruk i infrastrukturen og hvilke krav som stilles til installasjon av disse.
  
 
Dette dokument har som hensikt å sikre en driftsmessig og sikkerhetsmessig korrekt realisering av innholdet i prosjekteringsdokumentasjonen.
 
Dette dokument har som hensikt å sikre en driftsmessig og sikkerhetsmessig korrekt realisering av innholdet i prosjekteringsdokumentasjonen.
  
=Plassering i sporet=
+
=Plassering i forhold til objekter=
  
==Baliseplassering generelt==
+
==Markeringsstolpe==
  
Balisene i gruppen skal plasseres i den retning og innbyrdes rekkefølge som kodetabellen angir.
+
Signal 64E «Teknisk stolpe», eventuelt baliseskilt, skal plasseres overfor senter av A - balisen.
  
Eksempel (figur 10.1):  
+
<figure id ="fig:Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe">
+
[[Bilde:JD551_10_fig008-2.svg|thumb|center|350px|<caption>Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.</caption>]]
Figur 1 Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet.
+
</figure>
  
I eksemplet er kun A-balisen styrt.
+
==Baliseplassering ved signaler==
  
Baliser i samme informasjonspunkt (balisegruppe) skal plasseres med en senteravstand på  
+
SVG-grupper som legges ved innkjørhovedsignal på strekning med ”delvis utrustet område” skal ikke merkes med Signal 64E «Teknisk stolpe» dersom denne har A-balisen plassert tilnærmet i senter av stolpen til et blokktelefonapparat. Spesifikt for parallellbalisen gjelder at tilkoplingen av balise-kabelen skal skje i en koplingsboks baksiden av telefonstolpen.  Derfra skal det gå en kabel ut til balisen, samt en kabel til skapet på signalmasten til innkjørhovedsignalet. Der skal alle koderne være plassert og koplet til signalkretsene.  
2,3 - 3,5 meter (normalt skal det være tre sviller fri mellom hver balise). Baliser på to ulike informasjonspunkter skal plasseres på en senteravstand på minimum 10,5 meter.
 
  
Den av de styrte balisene (med kabel) som ligger nærmest signalet, skal plasseres på en avstand minimum 7,5 m fra isolert skjøt eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig skal balisegruppen plasseres så nær signalet som praktisk mulig.
+
<figure id ="fig:Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal">
 +
[[Bilde:JD551 10 fig009.png|thumb|center|350px|<caption>Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.</caption>]]
 +
</figure>
  
Den av de styrte balisene i en signalgruppe som ligger lengst fra signalet, skal plasseres på en avstand innenfor absolutt maksimalavstand lik 18 meter fra isolert skjøt eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig så nær signalet som praktisk mulig.
+
==Baliseplassering ved forsignal==
  
Balisen skal alltid monteres midt i sporet med en toleransegrense ± 20 mm, og parallelt med skinnene, slik at det er like langt til hver skinne
+
Ved forsignal skal A-balisen alltid være plassert vis á vis forsignalmasten. Er det P-balise ved forsignal skal denne være plassert foran A-balisen. Spesifikt for parallellbaliser gjelder at tilkoplingsskapet skal sitte signalmasten.
  
Høyde fra skinnetopp til topp balise (H2) skal være innenfor området 150 mm ± 20 mm, for at overføringen av data fra balisen skal bli maksimal. Innen toleransegrensen inngår også slitasje av skinnen. Skulle denne høyden overskrides skal det legges et ikke-metalisk mellomlegg under balisen slik at den kommer opp i riktig høyde.  
+
<figure id ="fig:Baliseplassering ved et frittstående forsignal">
 +
[[Bilde:JD551 10 fig010.png|thumb|center|350px|<caption>Baliseplassering ved et frittstående forsignal.</caption>]]
 +
</figure>
  
Figur 2 Høyde fra balise til skinnetopp.
 
  
Balisene skal plasseres i et område slik at de ikke forstyrres av andre metallgjenstander.
+
==Baliseplassering ved ATC forsignalgruppe==
  
Figur 3 Metallfritt område, og avstand til kryssende kabler.
+
ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.  
  
Områdene vist rundt balisene figur 10.3, indikert med skravering, skal være metallfrie.  Avstandene «A» og «B» skal minimum være 500 mm og avstand ”C” minimum 200 mm. Parallellbaliser skal plasseres langs med sporet. Minibaliser kan plasseres enten langs med eller tvers av sporet. Det skal heller ikke eksistere metallrør eller kabler som ligger nærmere enn 200 mm under balisen. Balisen skal ikke monteres nærmere enn 1,0 meter fra en isolert skjøt eller sporfeltkabel (se figur 10.3).
+
<figure id ="fig:Eksempel baliseplassering ved ATC forsignal">
 +
[[Bilde:JD551 10 fig011.png|thumb|center|350px|<caption>Eksempel baliseplassering ved ATC forsignal.</caption>]]
 +
</figure>
  
Figur 4 Forbudt montering av balise.
 
  
Balisen skal kun dekke den svillen den er montert på, og ikke som vist i figur 10.4. I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i figur 10.5, skal det ikke plasseres baliser. Størrelsen på området finnes ved å innfri minimumavstandene A, B og C gitt ovenfor, samtidig som at det ikke skal monteres baliser på sporvekselsviller.
+
==Baliseplassering ved repeterbalisegrupper==
 
Figur 5 Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering.
 
  
===Baliseplassering i ledeskinner (Unntak)===
+
Repeterbaliser skal monteres/plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 2”.
 
Figur 6 Plassering av balise i ledeskinner.
 
  
Plassering av baliser i ledeskinner bør unngås. Må det monteres baliser i ledeskinner skal balisene monteres langs med sporet. Noen baliser må her festes med en spesiell brakett som støtter opp under balisen. For en stor balise skal det skjæres i skinnefoten slik at det blir rom mellom ledeskinnene. Se figur 10.6. På begge sider av hver balise, ved senterbalisen som ligger i ledeskinner, skal det kappes bort ca. 3 cm av ledeskinnen. Deretter skal ledeskinnen skjøtes med en godkjent isolert skjøt iht. [JD 530].
+
<figure id ="fig:Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal">
+
[[Bilde:JD551 10 fig012.png|thumb|center|350px|<caption>Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal.</caption>]]
Figur 7 Plassering og tilpassing av stor balise i ledeskinner.
+
</figure>
  
Ledskinnene skal jordes til skinnejord iht. de krav som stilles til jording med hensyn på berøringsfare med mer. Avstand fra balise til jordinger skal følge de krav som stilles til metallfritt område.
 
  
=Plassering i forhold til objekter=
+
==Baliseplassering ved hastighetssignaler==
  
==Markeringsstolpe==
+
Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket. (Se [[Signal/Bygging/Togdeteksjon]] med hensyn på plassering i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser.)
  
Blå og hvit markeringsstolpe skal plasseres overfor senter av A - balisen .
+
Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den siste balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved dubleringsgruppen.
 
Figur 8 Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.
 
  
==Baliseplassering ved signaler==
+
<figure id ="fig:Baliseplassering ved hastighetssignaler">
 +
[[Bilde:JD551 10 fig013.png|thumb|center|350px|<caption>Baliseplassering ved hastighetssignaler.</caption>]]
 +
</figure>
  
SVG-grupper som legges ved innkjørhovedsignal på strekning med ”delvis utrustet område”, skal ikke merkes med markeringstolpe, siden denne vanligvis har A-balisen plassert tilnærmet i senter av stolpen til blokktelefonapparatet. Spesifikt for parallellbalisen gjelder at tilkoplingen av balise-kabelen skal skje i en koplingsboks på baksiden av telefonstolpen.  Derfra skal det gå en kabel ut til balisen, samt en kabel til skapet på signalmasten til innkjørhovedsignalet. Der skal alle koderne være plassert og koplet til signalkretsene.
+
==Baliseplassering av SH- og Lenkingsbalisegrupper==
  
Figur 9 Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.
+
SH- og lenkingbalisegruppers A-balise skal plasseres på den km. som kodetabellen angir. Dersom det i kommentarfeltet i kodetabellen står ”v/ sporveksel NN” skal gruppen plasseres på den siden av sporvekselen som ”signal og baliseplassering” angir og så nær sporvekselen som mulig (ref. avsnitt [[Signal/Bygging/ATC#Baliseplassering_generelt|baliseplassering generelt]] vedrørende sporveksler).  
  
==Baliseplassering ved forsignal==
+
Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.
  
Ved forsignal skal A-balisen alltid være plassert vis á vis forsignalmasten. Er det P-balise ved forsignal skal denne være plassert foran A-balisen. Spesifikt for parallellbaliser gjelder at tilkoplingsskapet skal sitte på signalmasten.
+
= Koding =
  
Figur 10 Baliseplassering ved et frittstående forsignal.
+
Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget. Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder. Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer. Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen).  
  
==Baliseplassering ved ATC forsignalgruppe==
+
Hvilke kodeord som skal benyttes fremgår av kodetabellene for vedkommende stasjon/blokkpost.
  
ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.  
+
Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.
  
Figur 11 Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.
+
<figure id ="fig:Eksempel på kodetabell">
 +
[[Bilde:JD551 10 fig015.png|thumb|center|350px|<caption>Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.</caption>]]
 +
</figure>
  
==Baliseplassering ved repeterbalisegrupper==
+
=Kontroll=
  
Repeterbaliser skal monteres/plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 2”.
+
Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas isolasjonsmåling, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.
  
Figur 12 Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal.
+
Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.
  
==Baliseplassering ved hastighetssignaler==
 
  
Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket. (Se kap.7 med hensyn på plassering i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser.)
+
Protokoller for sluttkontroll er gitt i vedlegg til [[Signal/Kontroll]].
 
Figur 13 Baliseplassering ved hastighetssignaler.
 
  
==Baliseplassering av SH- og Lenkingsbalisegrupper==
+
=Midlertidige hastighetsnedsettelser=
  
SH- og lenkingbalisegruppers A-balise skal plasseres på den km. som kodetabellen angir. Dersom det i kommentarfeltet i kodetabellen står ”v/ sporveksel NN” skal gruppen plasseres på den siden av sporvekselen som ”signal og baliseplassering” angir og så nær sporvekselen som mulig (ref. avsnitt 2.1 vedrørende sporveksler).
+
==Montasje av baliser/balisegrupper==
  
Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.
+
Det gjelder samme krav til de midlertidige installasjonene som for permanente, med unntak av at:
 +
* boring i betongsviller bør unngås
 +
* balisefeste for midlertidige installasjoner kan benyttes.
 +
* balisefester for midlertidige hastighetsnedsettelser skal tåle forventede mekaniske påkjenninger.
 +
* krav til høyde mellom balise og skinneoverkant (SOK) skal tilfredsstilles.
  
=Mekanisk montering=
+
==Kontroll av installasjonene==
  
Det skal brukes en gummimatte mellom balise og sville. Er avstanden til svilletopp for stor, skal det aldri brukes metallplater for å fore opp balisen. I slike tilfeller skal det brukes tilstrekkelig antall lag med gummimatte.  
+
Kontroll av baliseinformasjon skal utføres med balisetester. Prøvekjøring med togmateriell utføres etter vurdering i de enkelte tilfeller.  
  
Det skal kontrolleres at balisen ikke bøyer seg når boltene dras til (dette vil lettest oppstå der balisen er festet direkte på svillen).
+
==Dokumentering av installasjonene==
  
==Betongsviller==
+
Egen utfylt kodetabell, samt skisse over balisenes innbyrdes plassering, skal finnes i nærmeste relérom/tekniske rom, samt sentralt i regionen
  
Ved montering skal egnet brakett benyttes. Balisepluggene i en balisegruppe skal peke samme vei. Se vedlegg.
+
= Bruk av balisedeksler =
  
==Tresviller==
+
Ved ombygging av ATC kan det oppstå behov for å tildekke eksisterende baliser som tas midlertidig ut av bruk, eller behov for å tildekke nye baliser i påvente av idriftsettelse.
  
Ved montering på tresviller skal det brukes “franske treskruer”. Se vedlegg.
+
a) Tildekking av baliser skal bekjentgjøres for anleggseier før utførelse.
  
==Festing av balisekabel==
+
== Utførelse ==
  
Balisekabelen skal legges rett ut fra balisen og ut i ballasten, eventuelt i kabelkanalen. Det er ikke tillatt å legge kabelen i en kveil under balisen eller legge kabelen i sporet parallelt med skinnene. Dersom kabelen skal legges parallelt med skinnene, skal det være en minimumavstand til skinnen på 0,5 m.
+
a) Midlertidig tildekking av baliser skal utføres med balisedeksel som vist i S.800209 (minibalise) eller S.800210 (stor balise, alle typer).
  
Figur 14 Forlegging av beskyttelseslange og balisekabel.
+
b) Balisedeksler som legges ut over baliser i sporet skal sikres med 2 stk. M8×35 syrefast bolt med låsemutter.
  
Balisekabelen skal beskyttes med armert beskyttelseslange som skal gå fra balisen til kabelgrøft, eller opp i kabelkanal der det finnes. Beskyttelseslangen skal festes med spesielle klammer og helt ute på svillekanten skal det settes på en lang bøyle, slik at sporet kan løftes ved pakking og lignende. Når balisen er nymontert skal slangen ligge øverst oppe i denne bøylen. Kontrollér at kabelen kan trekkes frem og tilbake i slangen. Se for øvrig vedlegg.
+
c) Midlertidig tildekking skal tilordnes et tildekkingsnummer for hvert balisedeksel som benyttes.
  
=Koding=
+
'''Utførelse:''' Tildekkingsnummeret skal være unikt innenfor den aktuelle bane, slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilket balisedeksel som skal fjernes når balisen skal tas i bruk.
  
Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget. Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder. Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer. Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen).  
+
d) Tildekkingsnummeret skal vises med permanent merking festet til en av balisedekselets låsebolter, eller være preget på balisedekselets overside.
  
Hvilke kodeord som skal benyttes fremgår av kodetabellene for vedkommende stasjon/blokkpost.
+
'''Utførelse:''' Pregeskilt for merking av tildekking kan utføres som vist i tegning S.800211.
  
Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.
+
== Dokumentasjon ==
  
For montasje av blant annet kodere, se vedlegg.
+
a) Tildekking skal angis med penn i Registreringsskjema for tildekking av balise, og tildekkingsnummer skal føres med penn i første kolonne.
  
Figur 15 Eksempel på kodetabell
+
b) Tildekking av balise skal markeres med blyant i anleggstegninger som beskrevet i avsnitt Dokumentasjon – eksisterende balise eller Dokumentasjon – ny balise.
  
=Kontroll=
+
c) Det ferdig utfylte registreringsskjema for tildekking av balise skal oppbevares i anleggets relérom sammen med anleggstegningene så lenge det er tildekkede baliser på strekningen.
  
Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas megging, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.
+
d) Når en tildekking er fjernet skal de tilhørende markeringene i anleggstegningene fjernes, og i registreringsskjemaet skal det kvitteres for fjernet balisedeksel.
  
Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.
+
==== Dokumentasjon – eksisterende balise ====
  
==Prosedyre for driftsprøve og godkjenning av N- og RO-baliser==
+
a) Markering av balisedeksler på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.
  
Før Infrastruktudirektør godkjenner en strekning for ordinær drift med togradio, skal det foretas en sluttkontroll med tog.
+
b) I kodetabellen skal XYZ-verdi(er) i kodeordene for den tildekkede balisen krysses ut med blyant. Dersom balisen er styrt settes det et felles kryss over samtlige XYZ-verdier i kodeordene for balisen.
  
Følgende prosedyre for sluttkontroll skal følges.
+
c) I Signal og Baliseplassering skal symbol for balise (trekant) for hver tildekkede balise overskrives med symbol for tildekket balise (et stående rektangel med kryss).
  
1 '''Hensikt og omfang'''
+
d) Hvis strekningen har skjematisk skiltplan skal tildekkede baliser markeres som på Signal og Baliseplassering. Stiplede trekanter som representerer balisegruppe på tilstøtende tegning skal ikke markeres med symbol for tildekket balise.
  
Hensikten er å sikre korrekt montasje og koding av balisene. Alle nyanlegg og endringer i eksisterende anlegg skal gjennomgå en test og godkjenning. Testen skal omfatte alle N- og RO-baliser. Riktig posisjon skal vises på togleders betjeningsenhet under hele kjøringen.
+
==== Dokumentasjon – ny balise ====
  
2 '''Ansvar og myndighet'''
+
a) Markering på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.
  
Sakkyndig leder for signalanlegg har ansvar for at riktige posisjonsdata er lagt inn i signalnummertabellen i togradiosentralen.
+
b) Dersom ny balise skal inngå permanent i anlegget kan den inntegnes med permanent grønn farge, hvorpå tildekkingen markeres med blyant.
Ansvar for å godkjenne en strekning for ordinær drift er tillagt Infrastrukturdirektør.
 
  
3 '''Beskrivelse'''
+
c) Ny balise skal inntegnes med balise-ID og km, og med et kryss over XYZ-verdiene for balisens kodeord. Kodeord kan utelates så lenge balisen er tildekket.
  
{| class="wikitable"
+
d) Ny balise skal inntegnes på Signal og Baliseplassering og på Skjematisk skiltplan med symbol for balise og symbol for tildekket balise etter hvert som de monteres. Balisegruppen skal angis med kilometer samt balisegruppens navn.
|-
 
! Aktivitet !! Ansvarlig
 
|-
 
| 1.  Før sluttkontroll kan finne sted skal alle N-balisene være kontrollert med balisetester og godkjent. || Eier
 
|-
 
| 2.  Prøvetoget skal ha godkjent togradioenhet. Toget skal være bemannet med en person fra Eier. Prøvetoget må ha en rute som ved behov gir mulighet til å kjøre forholdsvis sakte. || Sakkyndig leder for signalanlegg
 
|-
 
| 3. Ved togledelsen skal det under hele sluttkontrollen delta en bemyndiget person fra fagområdet signal. Fra togledelsen skal det meldes fortløpende over togradio hvilket posisjonsnummer som vises på skjermen hos togleder. || Sakkyndig leder for signalanlegg
 
|-
 
| 4. På en definert strekning skal alle togveier kjøres for testing både av N-baliser og av RO-baliser. Det skal være opprettet en kontinuerlig taleforbindelse mellom tog og togledelsen under sluttkontrollen. På stasjoner med flere utkjørsignaler som er kodet med samme kode kan prøvetoget kjøre over bare ett av sporene. Protokoll for kontroll som finnes i vedlegg 10.b [JD 553] skal fylles ut. || Sluttkontrollør signal
 
|-
 
| 5. Prøveprotokollene skal fylles ut av kontrollpersonalet i prøvetoget. I prøvetoget skal følgende kontrolleres og føres inn i protokollen:
 
  
• Melding fra togledelsen om ny posisjon og hvilket signalnummer toget var på vei mot.
+
== Kontroll av utførelse ==
  
• Skiltet på signalmasten leses av og kontrolleres mot signalnummertabell (konverteringstabell).
+
a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksel er korrekt montert og merket. Kontrollen skal gjøres før første tog/skift passerer. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.
  
• SH- eller lenkingsgrupper ved overkjøringssløyfer (på dobbeltspor) skal være merket med blå-hvite stolper eller eget skilt på KL-mast.
+
b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at
 +
* Registreringsskjema for tildekking av balise blir fylt ut.
 +
* Tildekking er markert i anleggstegningene
  
• Ny posisjon skal vises hos togleder.
+
== Kontroll ved fjerning av balisedeksler ==
  
• Korrekt overlapping i posisjonsvisningen etter skifte av radio-område.
+
a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksler er fjernet korrekt. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.  
  
• Er områdebalisene plassert ved angitt referansepunkt (km), melder de toget korrekt inn i neste radioområde. De skal være merket med blå-hvit stolpe eller eget skilt.
+
b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at
 +
* Registreringsskjema for tildekking av balise blir oppdatert.
 +
* Markeringer i anleggstegningene er fjernet.  
  
|| Sluttkontrollør signal
+
c) Når samtlige balisedeksler for strekningen er fjernet skal det ferdig utfylte registreringsskjemaet leveres til anleggseier. Dersom strekningen er under ombygging skal utfylt registreringsskjema leveres til sluttkontrollør.
|-
 
| 6. Etter sluttkontroll skal sluttkontrollør signal utarbeide en rapport til sakkyndig leder for signalanlegg. || Sluttkontrollør signal
 
|-
 
| 7. Ikke godkjent sluttkontroll skal føre til ny sluttkontroll etter utbedring. || Sluttkontrollør signal
 
|}
 
  
Protokoller for sluttkontroll er gitt i vedlegg til [JD 553].
+
= Installasjonsmanualer =
  
=Midlertidige hastighetsnedsettelser=
+
Installasjonsmanual Bombardier seriebalise: S.nr S.780037-000
  
==Montasje av baliser/balisegrupper==
+
Installasjons- og vedlikeholdsmanual ATC minibalise Signalanlegg Sandvika-Asker: S.nr. S.090655-000
  
Det gjelder samme krav til de midlertidige installasjonene som for permanente, med unntak av at:
+
Installasjonsmanual ATC minibalise Gardermobanen: S.nr S.080081-000
• boring i betongsviller om mulig bør unngås
 
• godkjent balisefeste (jfr tegning S.49505) for midlertidige installasjoner kan benyttes.
 
• Når det skal benyttes 2 balisegrupper ved signal 69A, skal  A – balisen i den ekstra gruppen monteres min. 50m – maks. 60m foran signalet.
 
  
==Kontroll av installasjonene==
 
  
Kontroll av baliseinformasjon skal utføres med balisetester. Prøvekjøring med togmateriell utføres etter vurdering i de enkelte tilfeller.
+
= Vedlegg =
  
==Dokumentering av installasjonene==
+
[[Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser og kodere|Vedlegg a: Parallellbaliser og kodere]]
  
Egen utfylt kodetabell, samt skisse over balisenes innbyrdes plassering, skal finnes i nærmeste relérom/tekniske rom, samt sentralt i regionen
+
Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.pdf .pdf]
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.odt .odt]
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.docx .docx]

Revisjonen fra 12. apr. 2018 kl. 10:57


1 Hensikt og omfang

ATC - systemet har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og\eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal, samt å angi togs posisjon til bruk for togradiosystemet. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 til 4 baliser.

Dette dokument omfatter de ATC - komponenter som er godkjent for bruk i infrastrukturen og hvilke krav som stilles til installasjon av disse.

Dette dokument har som hensikt å sikre en driftsmessig og sikkerhetsmessig korrekt realisering av innholdet i prosjekteringsdokumentasjonen.

2 Plassering i forhold til objekter

2.1 Markeringsstolpe

Signal 64E «Teknisk stolpe», eventuelt baliseskilt, skal plasseres overfor senter av A - balisen.

Figur 1: Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.

2.2 Baliseplassering ved signaler

SVG-grupper som legges ved innkjørhovedsignal på strekning med ”delvis utrustet område” skal ikke merkes med Signal 64E «Teknisk stolpe» dersom denne har A-balisen plassert tilnærmet i senter av stolpen til et blokktelefonapparat. Spesifikt for parallellbalisen gjelder at tilkoplingen av balise-kabelen skal skje i en koplingsboks på baksiden av telefonstolpen. Derfra skal det gå en kabel ut til balisen, samt en kabel til skapet på signalmasten til innkjørhovedsignalet. Der skal alle koderne være plassert og koplet til signalkretsene.

Figur 2: Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.

2.3 Baliseplassering ved forsignal

Ved forsignal skal A-balisen alltid være plassert vis á vis forsignalmasten. Er det P-balise ved forsignal skal denne være plassert foran A-balisen. Spesifikt for parallellbaliser gjelder at tilkoplingsskapet skal sitte på signalmasten.

Figur 3: Baliseplassering ved et frittstående forsignal.


2.4 Baliseplassering ved ATC forsignalgruppe

ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.

Figur 4: Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.


2.5 Baliseplassering ved repeterbalisegrupper

Repeterbaliser skal monteres/plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 2”.

Figur 5: Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal.


2.6 Baliseplassering ved hastighetssignaler

Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket. (Se Signal/Bygging/Togdeteksjon med hensyn på plassering i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser.)

Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den siste balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved dubleringsgruppen.

Figur 6: Baliseplassering ved hastighetssignaler.

2.7 Baliseplassering av SH- og Lenkingsbalisegrupper

SH- og lenkingbalisegruppers A-balise skal plasseres på den km. som kodetabellen angir. Dersom det i kommentarfeltet i kodetabellen står ”v/ sporveksel NN” skal gruppen plasseres på den siden av sporvekselen som ”signal og baliseplassering” angir og så nær sporvekselen som mulig (ref. avsnitt baliseplassering generelt vedrørende sporveksler).

Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.

3 Koding

Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget. Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder. Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer. Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen).

Hvilke kodeord som skal benyttes fremgår av kodetabellene for vedkommende stasjon/blokkpost.

Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.

Figur 7: Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.

4 Kontroll

Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas isolasjonsmåling, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.

Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.


Protokoller for sluttkontroll er gitt i vedlegg til Signal/Kontroll.

5 Midlertidige hastighetsnedsettelser

5.1 Montasje av baliser/balisegrupper

Det gjelder samme krav til de midlertidige installasjonene som for permanente, med unntak av at:

  • boring i betongsviller bør unngås
  • balisefeste for midlertidige installasjoner kan benyttes.
  • balisefester for midlertidige hastighetsnedsettelser skal tåle forventede mekaniske påkjenninger.
  • krav til høyde mellom balise og skinneoverkant (SOK) skal tilfredsstilles.

5.2 Kontroll av installasjonene

Kontroll av baliseinformasjon skal utføres med balisetester. Prøvekjøring med togmateriell utføres etter vurdering i de enkelte tilfeller.

5.3 Dokumentering av installasjonene

Egen utfylt kodetabell, samt skisse over balisenes innbyrdes plassering, skal finnes i nærmeste relérom/tekniske rom, samt sentralt i regionen

6 Bruk av balisedeksler

Ved ombygging av ATC kan det oppstå behov for å tildekke eksisterende baliser som tas midlertidig ut av bruk, eller behov for å tildekke nye baliser i påvente av idriftsettelse.

a) Tildekking av baliser skal bekjentgjøres for anleggseier før utførelse.

6.1 Utførelse

a) Midlertidig tildekking av baliser skal utføres med balisedeksel som vist i S.800209 (minibalise) eller S.800210 (stor balise, alle typer).

b) Balisedeksler som legges ut over baliser i sporet skal sikres med 2 stk. M8×35 syrefast bolt med låsemutter.

c) Midlertidig tildekking skal tilordnes et tildekkingsnummer for hvert balisedeksel som benyttes.

Utførelse: Tildekkingsnummeret skal være unikt innenfor den aktuelle bane, slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilket balisedeksel som skal fjernes når balisen skal tas i bruk.

d) Tildekkingsnummeret skal vises med permanent merking festet til en av balisedekselets låsebolter, eller være preget på balisedekselets overside.

Utførelse: Pregeskilt for merking av tildekking kan utføres som vist i tegning S.800211.

6.2 Dokumentasjon

a) Tildekking skal angis med penn i Registreringsskjema for tildekking av balise, og tildekkingsnummer skal føres med penn i første kolonne.

b) Tildekking av balise skal markeres med blyant i anleggstegninger som beskrevet i avsnitt Dokumentasjon – eksisterende balise eller Dokumentasjon – ny balise.

c) Det ferdig utfylte registreringsskjema for tildekking av balise skal oppbevares i anleggets relérom sammen med anleggstegningene så lenge det er tildekkede baliser på strekningen.

d) Når en tildekking er fjernet skal de tilhørende markeringene i anleggstegningene fjernes, og i registreringsskjemaet skal det kvitteres for fjernet balisedeksel.

6.2.1 Dokumentasjon – eksisterende balise

a) Markering av balisedeksler på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

b) I kodetabellen skal XYZ-verdi(er) i kodeordene for den tildekkede balisen krysses ut med blyant. Dersom balisen er styrt settes det et felles kryss over samtlige XYZ-verdier i kodeordene for balisen.

c) I Signal og Baliseplassering skal symbol for balise (trekant) for hver tildekkede balise overskrives med symbol for tildekket balise (et stående rektangel med kryss).

d) Hvis strekningen har skjematisk skiltplan skal tildekkede baliser markeres som på Signal og Baliseplassering. Stiplede trekanter som representerer balisegruppe på tilstøtende tegning skal ikke markeres med symbol for tildekket balise.

6.2.2 Dokumentasjon – ny balise

a) Markering på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

b) Dersom ny balise skal inngå permanent i anlegget kan den inntegnes med permanent grønn farge, hvorpå tildekkingen markeres med blyant.

c) Ny balise skal inntegnes med balise-ID og km, og med et kryss over XYZ-verdiene for balisens kodeord. Kodeord kan utelates så lenge balisen er tildekket.

d) Ny balise skal inntegnes på Signal og Baliseplassering og på Skjematisk skiltplan med symbol for balise og symbol for tildekket balise etter hvert som de monteres. Balisegruppen skal angis med kilometer samt balisegruppens navn.

6.3 Kontroll av utførelse

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksel er korrekt montert og merket. Kontrollen skal gjøres før første tog/skift passerer. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir fylt ut.
  • Tildekking er markert i anleggstegningene

6.4 Kontroll ved fjerning av balisedeksler

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksler er fjernet korrekt. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir oppdatert.
  • Markeringer i anleggstegningene er fjernet.

c) Når samtlige balisedeksler for strekningen er fjernet skal det ferdig utfylte registreringsskjemaet leveres til anleggseier. Dersom strekningen er under ombygging skal utfylt registreringsskjema leveres til sluttkontrollør.

7 Installasjonsmanualer

Installasjonsmanual Bombardier seriebalise: S.nr S.780037-000

Installasjons- og vedlikeholdsmanual ATC minibalise Signalanlegg Sandvika-Asker: S.nr. S.090655-000

Installasjonsmanual ATC minibalise Gardermobanen: S.nr S.080081-000


8 Vedlegg

Vedlegg a: Parallellbaliser og kodere

Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise .pdf .odt .docx