Forskjell mellom versjoner av «Signal/Bygging/ATC»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Endret i henhold til endringsforslag 1894)
(fjernet lenke til jbv satt inn banenor)
Linje 191: Linje 191:
  
 
Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise
 
Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.pdf .pdf]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.pdf .pdf]
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.odt .odt]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.odt .odt]
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.docx .docx]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/Registreringsskjema%20for%20tildekking%20av%20balise.docx .docx]

Revisjonen fra 12. apr. 2018 kl. 11:57


1 Hensikt og omfang

ATC - systemet har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og\eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal, samt å angi togs posisjon til bruk for togradiosystemet. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 til 4 baliser.

Dette dokument omfatter de ATC - komponenter som er godkjent for bruk i infrastrukturen og hvilke krav som stilles til installasjon av disse.

Dette dokument har som hensikt å sikre en driftsmessig og sikkerhetsmessig korrekt realisering av innholdet i prosjekteringsdokumentasjonen.

2 Plassering i forhold til objekter

2.1 Markeringsstolpe

Signal 64E «Teknisk stolpe», eventuelt baliseskilt, skal plasseres overfor senter av A - balisen.

Figur 1: Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.

2.2 Baliseplassering ved signaler

SVG-grupper som legges ved innkjørhovedsignal på strekning med ”delvis utrustet område” skal ikke merkes med Signal 64E «Teknisk stolpe» dersom denne har A-balisen plassert tilnærmet i senter av stolpen til et blokktelefonapparat. Spesifikt for parallellbalisen gjelder at tilkoplingen av balise-kabelen skal skje i en koplingsboks på baksiden av telefonstolpen. Derfra skal det gå en kabel ut til balisen, samt en kabel til skapet på signalmasten til innkjørhovedsignalet. Der skal alle koderne være plassert og koplet til signalkretsene.

Figur 2: Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.

2.3 Baliseplassering ved forsignal

Ved forsignal skal A-balisen alltid være plassert vis á vis forsignalmasten. Er det P-balise ved forsignal skal denne være plassert foran A-balisen. Spesifikt for parallellbaliser gjelder at tilkoplingsskapet skal sitte på signalmasten.

Figur 3: Baliseplassering ved et frittstående forsignal.


2.4 Baliseplassering ved ATC forsignalgruppe

ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.

Figur 4: Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.


2.5 Baliseplassering ved repeterbalisegrupper

Repeterbaliser skal monteres/plasseres slik at senter av A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 2”.

Figur 5: Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal.


2.6 Baliseplassering ved hastighetssignaler

Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket. (Se Signal/Bygging/Togdeteksjon med hensyn på plassering i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser.)

Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den siste balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved dubleringsgruppen.

Figur 6: Baliseplassering ved hastighetssignaler.

2.7 Baliseplassering av SH- og Lenkingsbalisegrupper

SH- og lenkingbalisegruppers A-balise skal plasseres på den km. som kodetabellen angir. Dersom det i kommentarfeltet i kodetabellen står ”v/ sporveksel NN” skal gruppen plasseres på den siden av sporvekselen som ”signal og baliseplassering” angir og så nær sporvekselen som mulig (ref. avsnitt baliseplassering generelt vedrørende sporveksler).

Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.

3 Koding

Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget. Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder. Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer. Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen).

Hvilke kodeord som skal benyttes fremgår av kodetabellene for vedkommende stasjon/blokkpost.

Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.

Figur 7: Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.

4 Kontroll

Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas isolasjonsmåling, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.

Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.


Protokoller for sluttkontroll er gitt i vedlegg til Signal/Kontroll.

5 Midlertidige hastighetsnedsettelser

5.1 Montasje av baliser/balisegrupper

Det gjelder samme krav til de midlertidige installasjonene som for permanente, med unntak av at:

  • boring i betongsviller bør unngås
  • balisefeste for midlertidige installasjoner kan benyttes.
  • balisefester for midlertidige hastighetsnedsettelser skal tåle forventede mekaniske påkjenninger.
  • krav til høyde mellom balise og skinneoverkant (SOK) skal tilfredsstilles.

5.2 Kontroll av installasjonene

Kontroll av baliseinformasjon skal utføres med balisetester. Prøvekjøring med togmateriell utføres etter vurdering i de enkelte tilfeller.

5.3 Dokumentering av installasjonene

Egen utfylt kodetabell, samt skisse over balisenes innbyrdes plassering, skal finnes i nærmeste relérom/tekniske rom, samt sentralt i regionen

6 Bruk av balisedeksler

Ved ombygging av ATC kan det oppstå behov for å tildekke eksisterende baliser som tas midlertidig ut av bruk, eller behov for å tildekke nye baliser i påvente av idriftsettelse.

a) Tildekking av baliser skal bekjentgjøres for anleggseier før utførelse.

6.1 Utførelse

a) Midlertidig tildekking av baliser skal utføres med balisedeksel som vist i S.800209 (minibalise) eller S.800210 (stor balise, alle typer).

b) Balisedeksler som legges ut over baliser i sporet skal sikres med 2 stk. M8×35 syrefast bolt med låsemutter.

c) Midlertidig tildekking skal tilordnes et tildekkingsnummer for hvert balisedeksel som benyttes.

Utførelse: Tildekkingsnummeret skal være unikt innenfor den aktuelle bane, slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilket balisedeksel som skal fjernes når balisen skal tas i bruk.

d) Tildekkingsnummeret skal vises med permanent merking festet til en av balisedekselets låsebolter, eller være preget på balisedekselets overside.

Utførelse: Pregeskilt for merking av tildekking kan utføres som vist i tegning S.800211.

6.2 Dokumentasjon

a) Tildekking skal angis med penn i Registreringsskjema for tildekking av balise, og tildekkingsnummer skal føres med penn i første kolonne.

b) Tildekking av balise skal markeres med blyant i anleggstegninger som beskrevet i avsnitt Dokumentasjon – eksisterende balise eller Dokumentasjon – ny balise.

c) Det ferdig utfylte registreringsskjema for tildekking av balise skal oppbevares i anleggets relérom sammen med anleggstegningene så lenge det er tildekkede baliser på strekningen.

d) Når en tildekking er fjernet skal de tilhørende markeringene i anleggstegningene fjernes, og i registreringsskjemaet skal det kvitteres for fjernet balisedeksel.

6.2.1 Dokumentasjon – eksisterende balise

a) Markering av balisedeksler på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

b) I kodetabellen skal XYZ-verdi(er) i kodeordene for den tildekkede balisen krysses ut med blyant. Dersom balisen er styrt settes det et felles kryss over samtlige XYZ-verdier i kodeordene for balisen.

c) I Signal og Baliseplassering skal symbol for balise (trekant) for hver tildekkede balise overskrives med symbol for tildekket balise (et stående rektangel med kryss).

d) Hvis strekningen har skjematisk skiltplan skal tildekkede baliser markeres som på Signal og Baliseplassering. Stiplede trekanter som representerer balisegruppe på tilstøtende tegning skal ikke markeres med symbol for tildekket balise.

6.2.2 Dokumentasjon – ny balise

a) Markering på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

b) Dersom ny balise skal inngå permanent i anlegget kan den inntegnes med permanent grønn farge, hvorpå tildekkingen markeres med blyant.

c) Ny balise skal inntegnes med balise-ID og km, og med et kryss over XYZ-verdiene for balisens kodeord. Kodeord kan utelates så lenge balisen er tildekket.

d) Ny balise skal inntegnes på Signal og Baliseplassering og på Skjematisk skiltplan med symbol for balise og symbol for tildekket balise etter hvert som de monteres. Balisegruppen skal angis med kilometer samt balisegruppens navn.

6.3 Kontroll av utførelse

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksel er korrekt montert og merket. Kontrollen skal gjøres før første tog/skift passerer. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir fylt ut.
  • Tildekking er markert i anleggstegningene

6.4 Kontroll ved fjerning av balisedeksler

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksler er fjernet korrekt. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir oppdatert.
  • Markeringer i anleggstegningene er fjernet.

c) Når samtlige balisedeksler for strekningen er fjernet skal det ferdig utfylte registreringsskjemaet leveres til anleggseier. Dersom strekningen er under ombygging skal utfylt registreringsskjema leveres til sluttkontrollør.

7 Installasjonsmanualer

Installasjonsmanual Bombardier seriebalise: S.nr S.780037-000

Installasjons- og vedlikeholdsmanual ATC minibalise Signalanlegg Sandvika-Asker: S.nr. S.090655-000

Installasjonsmanual ATC minibalise Gardermobanen: S.nr S.080081-000


8 Vedlegg

Vedlegg a: Parallellbaliser og kodere

Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise .pdf .odt .docx