Forskjell mellom versjoner av «Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Ny side: = Hensikt og omfang = Kapittelet beskriver tekniske krav og funksjonskrav til betjeningsanlegg. Med betjeningsanlegg menes system for betjening av sikringsanlegg. Figur 11.1 Systemoversik...)
 
(Rettet opp lenke til beredskapsportalen)
 
(103 mellomliggende revisjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
 +
Kapittelet beskriver tekniske krav og funksjonskrav til betjeningsanlegg.
  
Kapittelet beskriver tekniske krav og funksjonskrav til betjeningsanlegg. Med betjeningsanlegg menes system for betjening av sikringsanlegg.
+
Med betjeningsanlegg menes systemer for betjening av forriglingsutrustning og RBC (for ETCS-L2) og benyttes som fellesbegrep for trafikkstyringssystem og lokale betjeningsanlegg.
  
Figur 11.1 Systemoversikt signalanlegg
+
Trafikkstyringssystem benyttes som fellesbenevning for tekniske systemer som inneholder fjernstyring og dertil hørende støttefunksjoner for trafikkstyring. Trafikkstyringssystem inkluderer derved både eksisterende fjernstyringsanlegg og støttesystemer for trafikkstyring. 
  
== Systemdefinisjon ==
+
Fjernstyringsanlegg er benevning for basisfunksjonaliteten styring og kontroll av flere sikringsanlegg uten støttefunksjoner.
 
Figur 11.2 Systemdefinisjon betjeningsanlegg
 
  
Betjeningsanlegg består av:
+
== Systemoversikt ==
* Fjernstyringsanlegg med basisfunksjoner og støttefunksjoner for togleder.
+
Betjeningsanlegg kan enten være sentrale (trafikkstyringssystem) eller lokale (lokale betjeningsanlegg) for styring av stasjon eller strekning, avhengig av om forriglingsutrustning er strekningsbasert eller ikke.
* Lokalt betjeningsanlegg med
 
:* stillerapparat eller
 
:* skjermbasert operatørplass.
 
  
Betjeningsanlegg er grensesnitt mellom sikringsanleggets forriglingsutrustning og operatør.
+
Trafikkstyringssystem benyttes her som fellesbenevning for tekniske systemer som inneholder fjernstyring og dertil hørende støttefunksjoner for trafikkstyring.  
Lokalt betjeningsanlegg er en del av sikringsanlegget og bygges normalt på hver enkelt stasjon. Lokalt betjeningsanlegg opereres normalt av togekspeditør når stasjonen er frigitt for stasjonsbetjening.
+
Trafikkstyringssystem inkluderer derved både eksisterende fjernstyringsanlegg og tekniske støttesystemer for trafikkstyring.  
  
Fjernstyringsanlegg etableres for et større styrt område bestående av flere togstrekninger. Fjernstyringsanlegg har i tillegg til basisfunksjonalitet en rekke støttefunksjoner for å hjelpe togleder til å avvikle togtrafikken på en smidig og effektiv måte.
+
Trafikkstyringssystem etableres for et større styrt område bestående av flere jernbanestrekninger og flere signalanlegg. Trafikkstyringssystem har i tillegg til basisfunksjonalitet en rekke støttefunksjoner for å bistå operatør i sin utøvelse av planlegging og avvikling av togtrafikken, herunder håndtere hendelser på en smidig og effektiv måte.
  
 
Med hendelser skal det for betjeningsanlegget forstås samtlige:
 
Med hendelser skal det for betjeningsanlegget forstås samtlige:
# Ordre (manuelle og automatiske)
+
# Ordre (manuelle og automatiske).
# Indikeringer (Status til sikringsanleggets objekter og tekniske utrustning)
+
# Indikeringer (Status til forriglingsutrustningens objekter og tekniske utrustning, samt eventuell RBC).
 
# Tekstindikeringer (Indikeringer som vises som tekst for eksempel status til sporavsnitt eller signal som ikke indikeres i bilder).
 
# Tekstindikeringer (Indikeringer som vises som tekst for eksempel status til sporavsnitt eller signal som ikke indikeres i bilder).
# Feilhendelser (Feil i teknisk anlegg eller betjening av dette som kan føre til problem i avvikling av toggang, alle feil som ikke er alarm).  
+
# Feilhendelser.  
# Alarmer (Hendelser som krever handling for å unngå uheldige hendelser eller for å varsle om uheldige hendelser).
+
# Alarmer.
  
 
= Generelt =
 
= Generelt =
 +
Krav som kun gjelder ETCS-L2 er merket med L2. Dersom L2 står i forbindelse med overskrift for delkapittel, er hele delkapittelet kun gyldig for trafikkstyring av strekning utrustet med ETCS-L2. Dersom et enkeltkrav er merket med L2, så er det kun dette kravet som er spesifikt for ETCS-L2. Krav som kun gjelder infrastruktur utstyrt med forriglingsutrustning som styrer hovedsignaler og eventuelt ATC, er på tilsvarende måte merket med NSS. Der hverken L2 eller NSS er angitt, så gjelder kravene universelt.
  
a) Sikringsanlegg/veisikringsanlegg skal kunne betjenes fra operatørplass i lokalt betjeningsanlegg.
+
a) Forriglingsutrustning skal kunne betjenes fra operatørplass i lokalt betjeningsanlegg.
  
b) Sikringsanlegg/veisikringsanlegg skal kunne betjenes fra operatørplass i fjernstyringsanlegget.
+
b) Forriglingsutrustning og RBC skal kunne betjenes fra operatørplass i trafikkstyringssystemet.
  
c) Brukergrensesnittet mot operatør skal være enkelt og raskt å operere.  
+
c) Brukergrensesnittet mot operatør skal være lett å forstå og raskt å operere.  
  
{{lærebokstoff|Det vil si at færrest mulig betjeningsoperasjoner skal måtte utføres. Sikring av togvei/skiftevei bør være basert på valg av begynnelses- og sluttpunkt.}}
+
{{lærebokstoff|Det vil si at færrest mulig betjeningsoperasjoner skal måtte utføres. Eksempelvis bør manuell sikring av togvei/skiftevei være basert på utpeking av begynnelses- og sluttpunkt samt eventuelle viapunkt.}}
  
d) Operatør skal ha felles brukergrensesnitt (ordre, indikeringer, feilhendelser, alarmer, etc) uavhengig av type sikringsanlegg.
+
d) Operatør skal ha enhetlig brukergrensesnitt (ordre, indikeringer, feilhendelser, alarmer, etc) uavhengig av type forriglingsutrustning.
  
e) Alle feilhendelser, alarmer, tekster, etc. i fjernstyringsanleggets brukergrensesnitt mot operatør skal være på norsk.
+
e) All tekst i betjeningsanleggets brukergrensesnitt mot operatør skal være på norsk.
  
f) Det skal være en hjelpefunksjon for hver tilgjengelig applikasjon i fjernstyringsanlegget slik at operatøren kan få hjelp til å utføre alle funksjoner i applikasjonene.
+
f) Det skal være en hjelpefunksjon for hver tilgjengelig applikasjon i trafikkstyringssystemet slik at operatøren kan få hensiktsmessig hjelp til å utføre alle funksjoner i applikasjonene.
  
 +
g) Det skal til enhver tid være tilgjengelig  oppdatert operatørmanual for trafikkstyringsystem i operativ drift. Operatørmanualen skal inneholde komplett symbolbibliotek for systemet med forklaring av symbolenes dynamikk og deres betydning.
  
= Fjernstyringsanlegg =
+
= Trafikkstyringssystem =
 +
== Systemoversikt ==
 +
<figure id ="fig:Systemoversikt trafikkstyringssystem">
 +
[[Bilde:Kap_11_figur_1.jpg|thumb|center|600px|<caption>Systemoversikt trafikkstyringssystem</caption>]]
 +
</figure>
  
== Systemdefinisjon ==
+
Trafikkstyringssystem består av, men er ikke begrenset til:
+
* operatørplasser
Figur 11.3 Systemdefinisjon fjernstyringsanlegg
+
* systemarbeidsplass
 +
* sentralutrustning med basis- og støttefunksjoner
 +
* grensesnitt
  
Fjernstyringsanlegg består av:
+
Grensesnitt er i Figur 1 skissert som egen enhet uten at systemene nødvendigvis er implementert på denne måten. Trafikkstyringssystem har normalt grensesnitt mot rele- og PLS-basert  forriglingsutrustning via trafikkstyringssystemets understasjoner, og mot programvarebasert forriglingsutrustning og RBC via programvarebaserte grensesnitt.
* Fjernstyringssentral med
 
:* Operatørplasser
 
:* Systemarbeidsplass
 
:* Sentralutrustninger
 
:* Grensesnitt mot eksterne systemer
 
:* Transmisjonsutrustning
 
* Understasjoner med grensesnitt mot lokalt betjeningsanlegg
 
  
Fjernstyringsanlegget har følgende funksjonalitet:
+
Trafikkstyringssystemet har følgende funksjonalitet:
* Basisfunksjoner:
+
* basisfunksjoner (fjernstyring):
:* Aksesskontroll
+
** tilgangskontroll
:* Bilder
+
** bilder
:* Ordre
+
** ordre
:* Indikering
+
** indikering
:* Lister
+
** lister
:* Alarmhåndtering
+
** alarmhåndtering
:*Logging
+
** logging
* Støttefunksjoner for togleder
+
** lagring
:* Magasinering av togveiordre
+
* støttefunksjoner for trafikkstyring:
:* Automatisk signalstilling
+
** magasinering av togveiordre
:* Automater
+
** ordresekvenser (Automater)
:* Ruteplan
+
** ruteplan
:* Tognummerhåndtering
+
** tognummerhåndtering
:* Automatisk togledelse
+
** automatisk togveistilling
:* Toggraf
+
** toggraf
 +
** stasjonsgraf
  
== Aksesskontroll ==
+
== Basisfunksjoner ==
 +
=== Tilgangskontroll ===
 +
a) All tilgang til trafikkstyringssystemet skal være rolleavhengig og passordbeskyttet. <br />
 +
b) Tilgang til trafikkstyringssystemet skal gis til funksjonsnivå basert på rolle, for eksempel:
 +
 +
* togleder
 +
* togleder med utvidet brukerrettighet
 +
* systemansvarlig
  
a) All aksess til fjernstyringsanlegget skal være brukeravhengig og passordbeskyttet.
+
c) De forskjellige rollene skal kunne gis forskjellige tilgangsrettigheter.
  
b) Aksess til fjernstyringsanlegget skal gis til følgende funksjonsnivå:
+
==== Tilgangskontroll for togleder ====
# Togleder
+
a) Tilgangsrettigheter til de ulike toglederrollene skal foreligge i godkjent dokument forut for implementering i betjeningsanlegget.
# Togleder med utvidet brukerrettighet
 
# Systemansvarlig
 
  
c) De forskjellige funksjonsnivå skal kunne gis forskjellige tilgangsrettigheter.
+
b) Togleder skal ikke ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i trafikkstyringssystemet.
  
=== Aksesskontroll for togleder ===
+
==== Tilgangskontroll for systemansvarlig ====
 +
a) Systemansvarlig skal ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i trafikkstyringssystemet.
  
a) Togleder skal kunne gis aksess med den brukerrettighet en togleder skal ha.
+
b) Systemansvarlig skal ikke ha tilgang til togdriftsdelen i trafikkstyringssystemet i operativ drift.
 
+
b) Togleder skal ikke ha aksess til system og applikasjonsprogramvare i fjernstyringsanlegget.
+
c) Systemansvarlig skal ha mulighet til å programmere ordresekvenser.
 
 
=== Aksesskontroll for togleder med utvidet brukerrettighet ===
 
 
 
a) Togleder med utvidet brukerrettighet skal kunne gis aksess med den brukerrettighet en togleder med utvidet brukerrettighet skal ha.
 
 
 
b) Togleder med utvidet brukerrettighet skal ikke ha aksess til system og applikasjonsprogramvare i fjernstyringsanlegget.
 
 
 
=== Aksesskontroll for systemansvarlig ===
 
 
 
a) Systemansvarlig skal ha aksess til system og applikasjonsprogramvare i fjernstyringsanlegget.
 
  
b) Systemansvarlig skal ikke ha aksess til togdriftsdelen i fjernstyringsanlegget.
+
d) Passord og tilgang til trafikkstyringssystemet skal kunne tildeles og endres av systemansvarlig.
  
c) Passord og aksess til fjernstyringsanlegget skal kunne tildeles og endres av systemansvarlig.
+
==== Annen tilgang====
 +
a) Hvis operatør-/sysadmin-plasser er tilkoblet trafikkstyringssystemet via offentlig nett, skal kommunikasjon sikres slik at konfidensialitet og integritet av data ivaretas og uvedkommende systemer ikke kan få tilgang.
  
==== Annen aksess ====
+
=== Bilder ===
 +
==== Generelt ====
 +
a) Bildene skal i størst mulig grad være logisk oppbygget og avspeile den fysiske virkeligheten. Objektene skal plasseres korrekt i forhold til hverandre.
  
a) Hvis fjernoperatørplasser er tilkoblet fjernstyringsanlegget via det offentlige telefonnettet, skal sambandet sikres med en tilbakeringingsfunksjon eller tilsvarende.  
+
b) Trafikkstyringssystemet skal ha følgende bilder for visning av de områder som kontrolleres:
 +
# bilde for visning på storskjerm (Storskjermbilde).
 +
# geografisk bilde
 +
# oversiktsbilde
 +
# detaljbilde
  
== Bilder ==
+
c) Operatørens bilde skal minimum vise følgene:
+
# hovedmeny
Figur 11.4 Bilder i fjernstyringsanlegg
+
# dialoglinje
 +
# applikasjonsvinduer for visning av:
 +
#*geografisk bilde
 +
#*oversiktsbilde
 +
#*detaljbilde
 +
#*alarmlogg
 +
#*feilliste
 +
#*driftsdagbok
 +
#*toggraf
 +
#*stasjonsgraf
  
=== Generelt ===
+
d) Inn- og ut-zooming eller forskjellige bildestørrelser skal være tilgjengelig for alle bilder.
  
a) Fjernstyringsanlegget skal ha følgende bilder for visning av de områder som kontrolleres:
+
e) Endring i, eller opprettelse av nye symbol i symbolbibliotek er å anse som del av systemer og komponenter som kan påvirke sikkerheten, eller er driftskritiske, se [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Godkjenning_av_tekniske_systemer_og_komponenter | Godkjenning av tekniske komponenter]].
# Storskjermbilde
 
# Geografisk bilde
 
# Oversiktsbilde
 
# Detaljbilde
 
  
b) Operatørens skjermbilde skal minimum inneholde følgene:
+
f) Nye symboler skal utformes i samråd med eier av operativt regelverk og være underlagt funksjonell godkjenning.
# Hovedmeny
 
# Dialoglinje
 
# Applikasjonsvinduer for visning av:
 
#*Geografisk bilde
 
#*Oversiktsbilde
 
#*Detaljbilde
 
#*Alarmlogg
 
#*Feilliste
 
#*Driftsdagbok
 
#*Toggraf
 
  
c) Inn og ut zooming eller forskjellige bildestørrelser skal være tilgjengelig for alle bilder.
+
==== Bilde for visning på storskjerm (storskjermbilde)====
  
=== Geografisk bilder ===
+
a) Dersom storskjerm benyttes, skal storskjermbilde gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for trafikkstyringssystemets tilhørende strekninger. <br />
 
+
I tillegg skal hensiktsmessig del av tilgrensende strekninger styrt av andre trafikkstyringssystemer vises for å sikre tilstrekkelig innsynsoverlapp.
a) Geografiske bilder skal gi oversikt over:
 
# Hele det fjernstyrte området.
 
# Strekninger innenfor det fjernstyrte området.
 
# Spesielle områder, for eksempel for lange tunneler med angivelse av rømningsveier, etc.
 
 
 
=== Storskjermbilde ===
 
 
 
a) Storskjermbilde skal gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for fjernstyrings¬anleggets tilhørende strekninger.
 
  
 
b) Storskjermbilde skal gi nødvendig informasjon for overvåking av strekningene.
 
b) Storskjermbilde skal gi nødvendig informasjon for overvåking av strekningene.
Linje 153: Linje 143:
 
c) Markeringer og menyer i forbindelse med ordregiving skal ikke vises på storskjerm.
 
c) Markeringer og menyer i forbindelse med ordregiving skal ikke vises på storskjerm.
  
=== Oversiktsbilde ===
+
==== Geografisk bilder ====
 +
a) Geografiske bilder skal gi oversikt over:
 +
# hele området det utføres trafikkstyring på.
 +
# strekninger innenfor det fjernstyrte området.
 +
# spesielle områder, for eksempel for lange tunneler med angivelse av rømningsveier, etc.
  
 +
==== Oversiktsbilde (tognummerbilde) ====
 
a) Oversiktsbilde skal gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for en valgt strekning eller del av strekning.
 
a) Oversiktsbilde skal gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for en valgt strekning eller del av strekning.
  
Linje 160: Linje 155:
  
 
c) Oversiktsbilde skal minimum vise følgende informasjon:
 
c) Oversiktsbilde skal minimum vise følgende informasjon:
# Status til alle objekter
+
# status til alle objekter
# Status til linjeblokk
+
# status til linjeblokk
# Status vedrørende kommunikasjon
+
# status vedrørende kommunikasjon
# Stasjonenes driftsform
+
# stasjonenes driftsform
# Tognummer
+
# tognummer
# Stasjonsidentitet (nummer, navn og prefiks)
+
# stasjonsidentitet (nummer, navn og prefiks)
# Sidespor på linjen
+
# sidespor på linjen
# Kontaktledning spenningsløs
+
# kontaktledning spenningsløs
# Markering av spornummer og plattformer
+
# markering av spornummer og plattformer
# Status til ikke objektavhengige ordre, så som
+
# status til ikke objektavhengige ordre, så som:
 
#* magasinering
 
#* magasinering
 
#* alle signaler sperret i stopp
 
#* alle signaler sperret i stopp
 
#* sporvekselvarme
 
#* sporvekselvarme
#* nødutløsing
+
#* tidsutløsing
 
#* nødfrakopling
 
#* nødfrakopling
  
=== Detaljbilde ===
+
==== Detaljbilde ====
 
 
 
a) Detaljbilde skal gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for en valgt delstrekning eller stasjon.
 
a) Detaljbilde skal gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for en valgt delstrekning eller stasjon.
  
Linje 183: Linje 177:
  
 
c) Detaljbilde skal i tillegg til samme informasjon som oversiktsbilde kunne vise:
 
c) Detaljbilde skal i tillegg til samme informasjon som oversiktsbilde kunne vise:
# Dato og klokke
+
# dato og klokke
# Status til S.lås/rigel
+
# status til S.lås/rigel
# Status til avsporingsindikator
+
# status til avsporingsindikator
# Nummer på fiktivt sluttsignal
+
# nummer på fiktivt sluttsignal
# Sporvekselsnummer
+
# sporvekselsnummer
# Sporfeltnummer
+
# sporfeltnummer
# Sporvekselsveiver fjernet
+
# sporvekselsveiver fjernet
# Signalnummer
+
# signalnummer
# Sporlengder på alle spor
+
# sporlengder på alle spor
# Kilometerangivelse, navn og sikringsmåte på alle veisikringsanlegg
+
# kilometerangivelse, navn og sikringsmåte på alle veisikringsanlegg
# Spesielle forhold (Kl-åk med signal, planovergang med ringerutiner, etc.)  
+
# spesielle forhold (Kl-åk med signal, planovergang med ringerutiner, etc.)  
 +
# samleindikering for siste åpne port/dør mellom rømningsvei og tunnelløp
  
 
d) Det skal være mulig å definere ulike nivåer innenfor detaljbilde med forskjellig bildeinformasjon.
 
d) Det skal være mulig å definere ulike nivåer innenfor detaljbilde med forskjellig bildeinformasjon.
  
== Ordre ==
+
====Tunneler====
 +
{{lærebokstoff|Kravene i dette avsnittet skal ikke tolkes som krav til instrumentering av tunnelene, men stiller krav til hvordan eventuell instrumentering skal presenteres i trafikkstyringssystemene}}
  
=== Generelt ===
+
a) Tunneler med lengde ≤ 1000 meter og med toglederstyrte beredskapsinstallasjoner samt tunneller med lengde > 1000 meter skal utformes i trafikkstyringssystemene med de ordre, indikeringer og alarmer som er nødvendige for at togleder skal kunne ivareta sin beredskapsrolle.
 +
{{lærebokstoff|Særskilte brannobjekter må presenteres i trafikkstyringssystemene som støtte for operasjon}}
  
a) Ordre fra fjernstyringsanlegg til sikringsanlegg skal deles i følgende typer:
+
b) Det skal utformes egne tunnelbilder.
# Objektavhengig ordre
 
# Ikke objektavhengig ordre
 
# Togveiordre
 
  
 +
c)Tunnelbildene skal gi en skjematisk fremstilling av tunnelen og sporgeometrien i denne, og utformes i henhold til veiledende mal i [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg/Tunnelbilder|Vedlegg b: Tunnelbilder]] :
 +
* all km-merking skal stå på samme linje i bildene.
 +
* navn på tunneler og rømningsveier skal være i henhold til navngiving i [http://orv.jbv.no/beredskap/doku.php beredskapsportalen].
 +
* Navn på rømningsvei skrives med navn først og type rømningsvei samt benevnes med UMT sone 32 koordinater
 +
{{lærebokstoff|(Eks. xxx adkomsttunnel UMT 32 N: 5 332 686, E: 578 548)}}
 +
 +
d) Tunnelbilder skal i tillegg til krav gitt i [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Detaljbilde]] vise:
 +
* fysisk skille mellom sporene
 +
* stigning/fall og eventuelt lavbrekk/høybrekk.
 +
* nødlys med status på/av
 +
* vifter med status på/av og vindretning
 +
 +
=== Ordre ===
 +
==== Generelt ====
 +
a) Ordre fra trafikkstyringssystem til forriglingsutrustning og RBC skal deles i følgende typer:
 +
 +
# objektavhengig ordre
 +
# ikke objektavhengig ordre
 +
# togveiordre
 +
# togordre (L2)
 
b) Når ett objekt eller en stasjon er valgt skal alle tilgjengelige ordrer vises.
 
b) Når ett objekt eller en stasjon er valgt skal alle tilgjengelige ordrer vises.
  
c) Enkelte ordre skal kunne defineres som kritiske, og gis en ekstra barriere mot feilaktig ordregiving.
+
c) Enkelte ordre skal kunne defineres som kritiske, og gis en ekstra barriere mot feilaktig ordregiving, se [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Kritisk_kommando |Kritisk kommando]].  
  
 
d) Feil eller ugyldig ordre skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.
 
d) Feil eller ugyldig ordre skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.
Linje 214: Linje 228:
 
e) En ordre eller ordresekvens som bare delvis kan utføres skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.
 
e) En ordre eller ordresekvens som bare delvis kan utføres skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.
  
f) Fjernstyringsanlegget skal kunne sende alle aktuelle ordre til sikringsanlegget.
+
f) Trafikkstyringssystemet skal kunne sende alle aktuelle ordre til forriglingsutrustning og RBC.
  
 
g) Betjeninger skal tolkes og presenteres i form av tekst.
 
g) Betjeninger skal tolkes og presenteres i form av tekst.
Linje 220: Linje 234:
 
h) Brukergrensesnitt for ordregiving og betjening skal være menystyrt.
 
h) Brukergrensesnitt for ordregiving og betjening skal være menystyrt.
  
i) Valg av objekter og ordregiving skal skje ved bruk av pekeutstyr (mus) eller tastatur
+
i) Valg av objekter og ordregiving skal skje ved bruk av pekeutstyr (f.eks. mus) eller tastatur.
 
 
=== Objektavhengig ordre ===
 
  
 +
==== Objektavhengig ordre ====
 
a) Objektavhengig ordre skal gis ved å velge det objekt som skal betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
 
a) Objektavhengig ordre skal gis ved å velge det objekt som skal betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
  
b) Ordre til signal skal minimum være:
+
b) Ordre til forriglingsutrustning skal minimum være:
# Sperring og oppheving av sperring av signal i ”Stopp”
+
#nødomstille forriglingsutrustning til stasjonsstyrt
# Utløse togvei og skiftevei
+
#nødomstille forriglingsutrustning til fjernstyrt
# Automatisk signalstilling av/på
 
# ATL av/på
 
# Akustisk alarm utkoblet for en togpassasje / flere togpassasjer
 
  
c) Ordre til sporveksler/sporsperrer skal minimum være:
+
c) Ordre til signal skal minimum være:
# Omlegging av sporveksel/sporsperre
+
# sperring og oppheving av sperring av signal i ”Stopp”
# Sperring og oppheving av sperring for omlegging av sporveksel/sporsperre
+
# tidsutløse togvei og skiftevei
 +
# automatisk signalstilling av/
 +
# automatisk togveistilling av/på
 +
# alarm for rødlyspassering utkoblet for en togpassasje / flere togpassasjer
  
d) Ordre til sporavsnitt (i togspor, sporveksel og på linjen) skal minimum være:
+
d) Ordre til sporveksler/sporsperrer skal minimum være:
# Sperring og oppheving av sperring for signalstilling over sporavsnitt
+
# omlegging av sporveksel/sporsperre
# Linjeblokksperre til/fra
+
# sperring og oppheving av sperring for omlegging av sporveksel/sporsperre (lokalavlåsing)
  
e) Ordre til veisikringsanlegg.
+
e) Ordre til sporavsnitt (i togspor, sporveksel og på linjen) skal minimum være:
 +
# sperring og oppheving av sperring for signalstilling over sporavsnitt
 +
# linjeblokksperre til/fra
 +
# forberedende reset av akseltellere
  
=== Ikke objektavhengig ordre ===
+
f) Det skal kunne gis ordre til veisikringsanlegg.
  
a) Ikke objektavhengig ordre skal gis ved å velge betjeningsfunksjon på den stasjon som betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
+
==== Ikke objektavhengig ordre ====
 +
a) Ikke objektavhengig ordre skal gis ved å velge betjeningsfunksjon på stasjon/område som betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
  
b) Ikke objektavhengige ordre skal minimum være:
+
b) Ikke objektavhengige ordre til stasjon skal minimum være:
# Sperring av alle signaler i stopp
+
# sperring av alle signaler i stopp
# Opphev sperring av alle signaler i stopp
+
# opphev sperring av alle signaler i stopp
# Nødutløse alle togveier
+
# tidsutløse alle togveier
# Annullere magasinerte togveier
+
# annullere magasinerte togveier
# Automatisk gjennomgangsdrift av/på
+
# automatisk gjennomgangsdrift av/på
# ATL av/på
+
# automatisk togveisstilling av/på
# Stasjonsstyring/fjernstyring
+
# stasjonsstyring/fjernstyring
# Sporvekselvarme av/på
+
# sporvekselvarme av/på
# Frigivning og oppheving av frigiving for lokal skifting
+
# frigivning og oppheving av frigiving for lokal skifting
# Nødfrakobling av kontaktledningsspenning
+
# nødfrakobling av kontaktledningsspenning
# Avsporingsindikator utkoblet/innkoblet
+
# avsporingsindikator utkoblet/innkoblet
  
=== Togveiordre ===
+
c) Ikke objektavhengige ordre til område skal minimum være:
 +
# aktiver arbeidsområde
 +
# opphev arbeidsområde
 +
# kjøretillatelse med kjøremodus til tog (L2)
 +
# aktiver midlertidig hastighetsnedsettelse (L2)
 +
# opphev midlertidig hastighetsnedsettelse (L2)
 +
# aktiver nødstoppområde (L2)
 +
# opphev nødstoppområde (L2)
  
 +
==== Togveiordre ====
 
a) Togveiordre skal gis ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt for togvei for så å iverksette aktuell ordre.
 
a) Togveiordre skal gis ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt for togvei for så å iverksette aktuell ordre.
  
b) Det skal ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt være mulig å spesifisere en forlenget togvei som består av flere togveier.  
+
b) Det skal ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt være mulig å spesifisere en sammensatt togvei som består av flere togveier.
 +
 
 +
c) For en sammensatt togvei skal trafikkstyringssystemet kunne lete frem alle alternative viapunkter mellom angitt begynnelsespunkt og sluttpunkt.
  
c) Fjernstyringsanlegget skal for en forlenget togvei kunne lete frem alle alternative viapunkter mellom angitt begynnelsespunkt og sluttpunkt.
+
d) For en sammensatt togvei skal det være mulig å velge viapunkter for så å iverksette valgt togveiordre.
  
d) For en forlenget togvei skal det være mulig å velge viapunkter for så å iverksette aktuell togveiordre.
+
==== Togordre (L2) ====
 +
a) Det skal være mulig å sende ordre til tog via RBC. Ordre til RBC skal som minimum være:
 +
# avregistrere tog fra RBC
 +
# aktivering av betinget /ubetinget nødstopp
 +
# oppheving av betinget / ubetinget nødstopp
 +
# angi et togs posisjon
  
=== Kritisk ordre ===
+
==== Kritisk kommando ====
 +
{{lærebokstoff| En kritisk kommando er en ordre som skal bekreftes før den iverksettes. Behov for kritisk kommando bestemmes av risiko for at utført ordre kan forårsake topphendelser.}}
  
{{lærebokstoff|En kritisk ordre er en dobbel ordre hvor korrekt ordre skal bekreftes etter første ordregivning. Hvilke ordre som skal defineres som kritiske ordre bestemmes av Trafikkdivisjonen.}}
+
a) Det skal være mulig å prosjektere en ordre som kritisk kommando.
  
a) Det skal være mulig å prosjektere en ordre som kritisk ordre.
+
b) Kritisk kommando skal først utføres når ordregiving er bekreftet.
  
b) Kritisk ordre skal utføres først når ordregiving er bekreftet,
+
c) Gjeldende kritiske kommando fremgår av [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg/Kritiske kommandoer|Kritiske kommandoer]].
  
== Indikeringer ==
+
=== Indikeringer ===
=== Generelt ===
+
==== Generelt ====
 +
Krav til indikeringer er definert med ulik detaljeringsgrad i dette kapittelet. Krav skal forstås slik at alle relaterte hendelser til aktuell indikering skal kunne presenteres, eksempelvis krav  [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Områdeindikeringer|områdeindikeringer]],  pkt 1. Nødstopp innebærer at både betinget og ubetinget nødstopp som minimum skal kunne vises.
  
a) Indikeringer skal utføres som vist i vedlegg 11.a.
+
a) For Vicos, EBICOS og Railmanager skal indikeringer utføres som vist i [http://proarc.banenor.no/locator.aspx?name=Document.Details.12&module=Document&docrno=746351&dbrno=12  Vicos operatørmanual], [http://proarc.banenor.no/locator.aspx?name=Document.Details.20&module=Document&docrno=734940&dbrno=20 EBICOS operatørhåndbok] og [http://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=manualer_fjernstyrings_og_sikringsanlegg:abb_railmanager_symbolbibliotek Railmanager symbolbibliotek].  
  
b) Fjernstyringsanlegget skal kunne motta alle indikeringer fra sikringsanlegget og presentere disse.
+
b) Trafikkstyringssystemet skal kunne motta alle indikeringer fra forriglingsutrustning og RBC og presentere disse.
  
c) Fjernstyringsanlegget skal kontinuerlig holde bilde av alle stasjonenes indikeringer oppdatert.
+
c) Trafikkstyringssystemet skal kontinuerlig holde bilde av alle stasjonenes indikeringer oppdatert.
  
d) Objekt som pekes ut skal markeres inntil ordren blir sendt fra fjernstyringsanlegget.
+
d) Objekt som pekes ut skal markeres inntil ordren blir sendt fra trafikkstyringssystemet, eller den blir aktivt avbrutt av operatør.
  
 
e) Det skal være muligheter for brukerdefinerte farger, men visse grunnfarger og deres betydning skal være faste:
 
e) Det skal være muligheter for brukerdefinerte farger, men visse grunnfarger og deres betydning skal være faste:
# Grå: Togvei ikke stilt
+
# grå/svart: Togvei ikke stilt
# Rødt: Belagt/sperret
+
# rødt: Belagt/sperret
# Grønn: Stilt togvei
+
# grønn: Stilt togvei
# Gul: Stilt skiftevei
+
# gul: Stilt skiftevei
# Blå: Lokalt frigitt
+
# blå: Lokalt frigitt
# Hvit: Feilindikering/feilstatus
+
# hvit: Feilindikering/feilstatus
  
 
f) I alle bildenivåer skal det minimum kunne defineres 3 ulike blinkfrekvenser.
 
f) I alle bildenivåer skal det minimum kunne defineres 3 ulike blinkfrekvenser.
Linje 301: Linje 335:
 
g) Kommunikasjonsfeil skal indikeres.
 
g) Kommunikasjonsfeil skal indikeres.
  
h) Skjermbilde skal inneholde en indikering (et blinkende symbol) som viser at skjermbildet ikke er frosset.
+
h) Skjermbilde skal inneholde en indikering som viser at skjermbildet ikke er frosset.
  
=== Stasjonsboksdiagram ===
+
i) Operativ status for alle de anlegg trafikkstyringssystemet styrer (f.eks. RBC og forriglingsutrustning) skal indikeres.
  
a) Stasjonsboksdiagram skal vise stasjonens navn, nummer og forkortelse.
+
==== Stasjonsboksdiagram ====
 +
a) Stasjonsboksdiagram skal vise stasjonens navn, forkortelse og eventuelt nummer.
  
 
b) Stasjonsboksdiagram skal vise stasjonens status og hvilke ikke objektavhengige ordre som er iverksatt.
 
b) Stasjonsboksdiagram skal vise stasjonens status og hvilke ikke objektavhengige ordre som er iverksatt.
Linje 313: Linje 348:
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O
 +
| D
 
|-
 
|-
 
|1.||Stasjonstyrt/fjernstyrt||X||X||X
 
|1.||Stasjonstyrt/fjernstyrt||X||X||X
Linje 319: Linje 358:
 
|2.||Automatisk gjennomgangsdrift||X||X||X
 
|2.||Automatisk gjennomgangsdrift||X||X||X
 
|-
 
|-
|3.||Automatisk togledelse (ATL)||X||X||X
+
|3.||Automatisk togveisstilling||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|4.||Alle signaler sperret i stopp||X||X||X
 
|4.||Alle signaler sperret i stopp||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|5.||Alarm||X||X||X
 
|5.||Alarm||X||X||X
 +
|-
 +
|6.||Alarm ved rødlyspassering||X||X||X
 
|-
 
|-
|6.||Alarm ved rødlyspassasje||X||X||X
+
|7.||Kontaktledningsspenning frakoblet||X||X||X
|-
 
|7.||Kontaktledningsspenning frakoblet|| ||X||X
 
 
|-
 
|-
 
|8.||Vekselvarme på/feil|| ||X||X
 
|8.||Vekselvarme på/feil|| ||X||X
Linje 338: Linje 377:
 
|}
 
|}
  
=== Tognummer ===
+
==== Områdeindikeringer ====
 +
a) Indikering i områder skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 +
 
 +
{| style="border:0px;"
 +
|-
 +
|
 +
|style="width:460px"|
 +
| S
 +
| O
 +
| D
 +
|-
 +
|1.||Nødstoppområde (L2)||colspan="3" |Designbeslutning||
 +
|-
 +
|2.||Midlertidig hastighetsnedsettelse (L2)||colspan="3" |Designbeslutning||
 +
|-
 +
|3.||Status for Arbeidsområde ||X||X||X
 +
|-
 +
|4.||Kontaktledningsspenning frakoblet ||X||X||X
 +
|-
 +
|5.||Midlertidig skifteområde (Temporary Shunting Area) (L2)||colspan="3" |Designbeslutning||
 +
|-
 +
|}
  
 +
==== Tognummer ====
 
a) Indikering av tognummer skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av tognummer skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:460px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
|1.||Tognummer||X||X||X
+
|1.||Tognummer ||X||X||X
 
|-
 
|-
|2.||Tog forsinket||X||X||X
+
|2.||Tog som avviker fra ruteplan ||X||X||X
 
|-
 
|-
|3.||Tog uten rute||X||X||X
+
|3.||Ukjent tognummer ||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|4.||Tognummer på fritt sporavsnitt||X||X||X
 
|4.||Tognummer på fritt sporavsnitt||X||X||X
 
|-
 
|-
|5.||Rødlyspassasje||X||X||X
+
|5.||Rødlyspassering  ||X||X||X
 +
|-
 +
|6.||Feil i tognummerforflyttning ||X||X||X
 +
|-
 +
|7.||Tognummer med aktuelt kjøremodus (L2) || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|8.||Togposisjon og kjøreretning (f.eks. på plattform, foran signal, ukjent) (L2) || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|9.||Tognummer kan ikke vises som normalt (f.eks., feil, avkortet) (L2) || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|10.||Feil på tognummer (f.eks. slettet) (L2) || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|11.||RBC har sendt nødstoppmelding til tog (L2)|| colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|12.||Status på radioforbindelse RBC med tog (L2) || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|13.||Teknisk avvik detektert ved tilstandsovervåking hvor definert (L2)|| colspan="3" |Designbeslutning
 
|-
 
|-
|6.||Feil i tognummerforflyttning||X||X||X
 
 
|}
 
|}
  
=== Sporavsnitt ===
+
==== Sporavsnitt ====
 
 
 
a) Indikering av sporavsnitt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av sporavsnitt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Fritt||X||X||X
 
|1.||Fritt||X||X||X
Linje 372: Linje 455:
 
|3.||Del av togvei||X||X||X
 
|3.||Del av togvei||X||X||X
 
|-
 
|-
|4.||Sikkerhetssone til togvei|| ||X||X
+
|4.||Sikkerhetssone til togvei||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|5.||Del av skiftevei||X||X||X
 
|5.||Del av skiftevei||X||X||X
Linje 385: Linje 468:
 
|-
 
|-
 
|10.||Kontaktledningsspenning frakoblet||X||X||X
 
|10.||Kontaktledningsspenning frakoblet||X||X||X
 +
|-
 +
|11.||Reset av sporavsnitt(akseltellere)|| ||X||X
 
|}
 
|}
  
=== Sporveksel ===
+
==== Sporveksel ====
  
==== Sentralstilt sporveksel ====
+
===== Sentralstilt sporveksel =====
  
 
a) Indikering av sporveksel skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av sporveksel skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Sporveksel i posisjon for kjøring til høyre||X||X||X
 
|1.||Sporveksel i posisjon for kjøring til høyre||X||X||X
Linje 411: Linje 500:
 
|}
 
|}
  
==== Håndstilt sporveksel sikret med kontrollås (og S-lås) ====
+
===== Håndstilt sporveksel sikret med kontrollås (og S-lås) =====
 
 
 
a) Indikering av S-lås skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av S-lås skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||S-lås ikke frigitt og nøkkel er innsatt og omvridd|| || ||X
 
|1.||S-lås ikke frigitt og nøkkel er innsatt og omvridd|| || ||X
Linje 423: Linje 515:
 
|}
 
|}
  
==== Håndstilt sporveksel sikret med rigel ====
+
===== Håndstilt sporveksel sikret med rigel =====
 
 
 
a) Indikering av håndstilt sporveksel sikret med rigel skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av håndstilt sporveksel sikret med rigel skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
|1.||Sporveksel ikke frigitt||X||X||X
+
|1.||sporveksel ikke frigitt||X||X||X
 
|-
 
|-
|2.||Sporveksel frigitt og i kontroll||X||X||X
+
|2.||sporveksel frigitt og i kontroll||X||X||X
 
|-
 
|-
|3.||Sporveksel frigitt og ikke i kontroll||X||X||X
+
|3.||sporveksel frigitt og ikke i kontroll||X||X||X
 
|-
 
|-
|4.||Sporveksel ikke i kontroll og ikke frigitt||X||X||X
+
|4.||sporveksel ikke i kontroll og ikke frigitt||X||X||X
 
|}
 
|}
  
=== Hovedsignal ===
+
==== Hovedsignal (NSS)====
 
 
 
a) Indikering av hovedsignal skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av hovedsignal skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:380px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
|1.||Hovedsignal viser stoppsignal||X||X||X
+
|1.||Hovedsignal viser kjøring forbudt||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|2.||Hovedsignal viser kjørsignal||X||X||X
 
|2.||Hovedsignal viser kjørsignal||X||X||X
Linje 459: Linje 557:
 
|6.||Automatisk signalstilling for enkeltsignal||X||X||X
 
|6.||Automatisk signalstilling for enkeltsignal||X||X||X
 
|-
 
|-
|7.||Automatisk togledelse (ATL)||X||X||X
+
|7.||Automatisk togveistilling||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|8.||Begynnelses- og sluttpunkt for magasinering|| ||X||X
 
|8.||Begynnelses- og sluttpunkt for magasinering|| ||X||X
Linje 465: Linje 563:
 
|9.||Tidsutløsning av togvei|| ||X||X
 
|9.||Tidsutløsning av togvei|| ||X||X
 
|-
 
|-
|10.||Akustiskalarm for rødlyspassasje slått av||X||X||X
+
|10.||Akustisk alarm for rødlyspassering slått av||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|11.||Avsporingsindikator utløst og stilt hovedsignal i stopp||X||X||X
 
|11.||Avsporingsindikator utløst og stilt hovedsignal i stopp||X||X||X
 
|}
 
|}
  
=== Dvergsignal ===
+
====Forsignal (NSS)====
 +
a) Indikering av forsignal skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 +
{| style="border:0px;"
 +
|-
 +
|
 +
|style="width:380px"|
 +
| S
 +
| O
 +
| D
 +
|-
 +
|1.||Feil i forsignal||X||X||X
 +
|}
  
 +
==== E35, Stoppskilt (L2)====
 +
a) Indikering av stoppskilt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 +
 +
{|| style="border:0px;"
 +
|-
 +
|
 +
|style="width:380px"|
 +
| S
 +
| O
 +
| D
 +
|-
 +
|1.||Stopp (normaltilstand) || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|2.||Sluttpunkt/stopp i togvei eller OS-vei ikke kvittert || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|3.||Togvei/skiftevei med status || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|4.||Sperret/satt til stopp|| colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|5.||Status for magasinert start og sluttpunkt || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|6.||Automatisk togveistilling basert på sikringsanlegg || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|7.||Automatisk togveistilling basert på ruteplan || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|-
 +
|8.||Akustisk alarm for rødlyspassering slått av  || colspan="3" |Designbeslutning
 +
|}
 +
 +
==== Dvergsignal ====
 
a) Dvergsignal skal ikke indikeres på storskjermbilde (S) og oversiktsbilde (O) dersom det ikke kan stilles skiftevei fra dvergsignalet.
 
a) Dvergsignal skal ikke indikeres på storskjermbilde (S) og oversiktsbilde (O) dersom det ikke kan stilles skiftevei fra dvergsignalet.
  
Linje 478: Linje 616:
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:380px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
|1.||Dvergsignal viser skifting forbudt||X||X||X
+
|1.||Dvergsignal viser kjøring forbudt||X||X||X
 
|-
 
|-
|2.||Dvergsignal viser varsom skifting tillatt/skifting tillatt||X||X||X
+
|2.||Dvergsignal viser varsom kjøring tillatt/kjøring tillatt||X||X||X
 
|-
 
|-
|3.||Dvergsignal frigitt for lokalskifting||X||X||X
+
|3.||Dvergsignal frigitt for lokal skifting||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|4.||Signalidentifikasjon|| || ||X
 
|4.||Signalidentifikasjon|| || ||X
Linje 490: Linje 632:
 
|5.||Feil i signal||X||X||X
 
|5.||Feil i signal||X||X||X
 
|-
 
|-
|6.||Dvergsignal sperret/satt til stopp||X||X||X
+
|6.||Dvergsignal sperret/satt til kjøring forbudt||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|7.||Begynnelses- og sluttpunkt for magasinering|| ||X||X
 
|7.||Begynnelses- og sluttpunkt for magasinering|| ||X||X
 
|-
 
|-
|8.||Tidsutløsning av skifteveivei|| ||X||X
+
|8.||Tidsutløsning av skiftevei|| ||X||X
 
|}
 
|}
  
=== Fiktivt sluttpunkt ===
+
==== Togvei /skiftevei (L2) ====
 +
a) Indikering av togvei/skiftevei med aktuell kjøremodus skal presenteres.
  
 +
==== Fiktivt sluttpunkt ====
 
a) Indikering for fiktivt sluttpunkt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering for fiktivt sluttpunkt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Fiktivt sluttpunkt statisk indikering|| ||X||X
 
|1.||Fiktivt sluttpunkt statisk indikering|| ||X||X
Linje 512: Linje 660:
 
|}
 
|}
  
=== Linjeblokk ===
+
==== Linjeblokk ====
 
 
 
a) Indikering for linjeblokk skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering for linjeblokk skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Retningsinnstilling|| ||X||X
 
|1.||Retningsinnstilling|| ||X||X
Linje 529: Linje 680:
 
|}
 
|}
  
=== Sentralblokk ===
+
==== Sentralblokk ====
 
 
 
a) Indikering for sentralblokk skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering for sentralblokk skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Retningsinnstilling|| ||X||X
 
|1.||Retningsinnstilling|| ||X||X
Linje 542: Linje 696:
 
|}
 
|}
  
=== Veisikringsanlegg ===
+
==== Veisikringsanlegg ====
 
 
 
a) Indikering for veisikringsanlegg skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering for veisikringsanlegg skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:460px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Planovergang i normalstilling||X||X||X
 
|1.||Planovergang i normalstilling||X||X||X
Linje 554: Linje 711:
 
|2.||Planovergang sperret||X||X||X
 
|2.||Planovergang sperret||X||X||X
 
|-
 
|-
|3.||Feilindikering hvis planovergangen har vært sperret i mer enn 5 minutter|| ||X||X
+
|3.||Feilindikering hvis planovergangen har vært sperret i mer enn 5 minutter||X||X||X
 
|-
 
|-
 
|4.||Angivelse dersom planovergang må sperres manuelt (signalavhengighet)|| ||X||X
 
|4.||Angivelse dersom planovergang må sperres manuelt (signalavhengighet)|| ||X||X
Linje 563: Linje 720:
 
|}
 
|}
  
=== Rasvarslingsanlegg ===
+
==== Rasvarslingsanlegg ====
 
 
 
a) Indikering for rasvarslingsanlegg skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering for rasvarslingsanlegg skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Rasfare||X||X||X
 
|1.||Rasfare||X||X||X
 
|-
 
|-
|2.||Feil ved rasvarslingsanlegg|| ||X||X
+
|2.||Feil ved rasvarslingsanlegg||X||X||X
 
|}
 
|}
  
=== Bruanlegg ===
+
==== Bruanlegg ====
 
 
 
a) Indikering av bru skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av bru skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Bru i posisjon ned (normalstilling)||X||X||X
 
|1.||Bru i posisjon ned (normalstilling)||X||X||X
Linje 595: Linje 758:
 
|}
 
|}
  
=== Tunnelportanlegg ===
+
==== Tunnelportanlegg ====
 
 
 
a) Indikering av tunnelport skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av tunnelport skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Tunnelport lukket (normalstilling)||X||X||X
 
|1.||Tunnelport lukket (normalstilling)||X||X||X
Linje 612: Linje 778:
 
|}
 
|}
  
=== Sveivskap ===
+
==== Sveivskap ====
 
 
 
a) Indikering av sveivskap skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Indikering av sveivskap skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Sveiv i kontroll|| || ||X
 
|1.||Sveiv i kontroll|| || ||X
Linje 625: Linje 794:
 
|}
 
|}
  
 
+
==== Andre indikeringer ====
=== Hjulslagvarsling/varmgangvarsling ===
 
 
 
a) Indikering av hjulslagvarsling/varmgangvarsling skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
 
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
| || || S || O || D
 
|-
 
|1.||Hjulslagvarsling/varmgangvarsling aktivert||X||X||X
 
|}
 
 
 
=== Andre indikeringer ===
 
 
 
 
a) Andre indikering skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
 
a) Andre indikering skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:
  
 
{| style="border:0px;"
 
{| style="border:0px;"
 
|-
 
|-
| || || S || O || D  
+
|  
 +
|style="width:320px"|  
 +
| S  
 +
| O  
 +
| D  
 
|-
 
|-
 
|1.||Avsporingsindikator se hovedsignal||X||X||X
 
|1.||Avsporingsindikator se hovedsignal||X||X||X
Linje 654: Linje 814:
 
|}
 
|}
  
== Lister ==
+
=== Togdata (L2) ===
 +
a) Trafikkstyringssystemet skal motta togdata fra RBC.
  
=== Generelt ===
+
b) Togdata skal kunne presenteres på forespørsel fra togleder.
  
a) Hendelser skal vises i klartekst i en eller flere lister avhengig av type og status i tillegg til indikering i bilde som beskrevet i avsnitt 3.5.
+
c) Togdata skal alltid presenteres med informasjon om tognummer, RBC identitet, dato og tid.
  
=== Driftsdagbok ===
+
d) Presentasjon av togdata utover punkt c) skal være konfigurerbar med tanke på hvilke data som presenteres og rekkefølge.
  
 +
e) Gyldighet for togdata skal fremgå.
 +
 +
f) Følgende togdata skal være tilgjengelig:
 +
# Tognummer
 +
# Togposisjon (x meter foran signal [nr])
 +
# RBC identitet
 +
# Dato
 +
# Tid
 +
# Toglengde
 +
# Maks toghastighet
 +
# Maks aksellast
 +
# Kjøremodus
 +
# Sist rapporterte hastighet
 +
# Kjøretillatelsens sluttpunkt (End of movement authority)
 +
# ID nummer for ombordutrustning
 +
# ID for STM utstyr
 +
# Elektrisk eller dieseldrevet kjøretøy
 +
# Togtype
 +
# Lasteprofil
 +
 +
=== Lister ===
 +
==== Generelt ====
 +
a) Hendelser skal vises i klartekst i en eller flere lister avhengig av type og status i tillegg til indikering i bilde som beskrevet i avsnitt [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Indikeringer|indikeringer]].
 +
 +
b) Det skal være mulig å søke og filtrere informasjon i lister.
 +
 +
c) Hendelser skal skrives inn i listen fortløpende fra toppen.
 +
 +
d) Når liste er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.
 +
 +
e) Det skal være mulig å eksportere liste til 3.parts verktøy.
 +
 +
==== Driftsdagbok ====
 
a) Driftsdagbok er en liste som skal vise alle de siste hendelser.
 
a) Driftsdagbok er en liste som skal vise alle de siste hendelser.
  
Linje 668: Linje 862:
 
c) Driftsdagbok skal minimum vise de siste 3000 hendelser.
 
c) Driftsdagbok skal minimum vise de siste 3000 hendelser.
  
d) Status til feilhendelser og alarmer skal vises i driftsdagbok:
+
d) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i driftsdagbok:
# Feilhendelse/alarm aktiv og ikke kvittert
+
# aktiv og ikke kvittert
# Feilhendelse/alarm aktiv og kvittert
+
# aktiv og kvittert
# Feilhendelse/alarm ikke lenger aktiv og ikke kvittert
+
# ikke lenger aktiv og ikke kvittert
 
 
e) Hendelser skal skrives inn i driftsdagboka fortløpende i toppen av lista.
 
 
 
f) Når liste i driftsdagbok er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.
 
 
 
=== Feilliste ===
 
  
 +
==== Feilliste ====
 
a) Det skal finnes en feilliste pr. operatørplass/bemyndigelsesområde og en feilliste pr. stasjon.  
 
a) Det skal finnes en feilliste pr. operatørplass/bemyndigelsesområde og en feilliste pr. stasjon.  
  
Linje 685: Linje 874:
 
c) Feilliste pr. stasjon kan også innehold aktive tekstindikeringer.
 
c) Feilliste pr. stasjon kan også innehold aktive tekstindikeringer.
  
d) Status til feilhendelser og alarmer skal vises i feilliste:
+
d) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i feilliste:
# Feilhendelse/alarm aktiv og ikke kvittert
+
# aktiv og ikke kvittert
# Feilhendelse/alarm aktiv og kvittert
+
# aktiv og kvittert
# Feilhendelse/alarm ikke lenger aktiv og ikke kvittert
+
# ikke lenger aktiv og ikke kvittert
  
 
e) Feilhendelser og alarmer som ikke lenger er aktiv og som er kvittert skal slettes fra feilliste.
 
e) Feilhendelser og alarmer som ikke lenger er aktiv og som er kvittert skal slettes fra feilliste.
Linje 694: Linje 883:
 
f) Feilliste skal minimum vise de siste 3000 feilhendelser og alarmer.
 
f) Feilliste skal minimum vise de siste 3000 feilhendelser og alarmer.
  
g) Hendelser skal skrives inn i feilliste fortløpende i toppen av lista.
+
==== Andre lister (L2) ====
 +
a) Det skal finnes lister som gir operatør relevant informasjon som kan påvirke trafikkavvikling fra systemer/utrustning og delsystemer som trafikkstyringssystemet har grensesnitt mot. Innhold i lister skal være prosjekterbare.<br />
  
h) Når feilliste er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.
+
b) Det skal være mulig å definere hvilken rolle som skal kunne motta hvilken liste.<br />
  
== Alarmhåndtering ==
+
c) Det skal være mulig å konfigurere detaljeringsnivå for listen.<br />
  
=== Generelt ===
+
d) Dato og tid for hendelser skal kunne presenteres i listen. <br />
  
a) Følgende hendelser skal minimum kunne håndteres/indikeres som alarmer:
+
e) Listen skal kunne inneholde hendelser for minimum 24 timer.
# Passering av innkjør- og utkjørhovedsignal som viser stopp
 
# Avsporingsindikator aktivert
 
# Rasvarsling aktivert
 
# Hjulslag/varmgang detektert
 
# Varsel om hendelser i teknisk hus (feil ved temperatur og ventilasjon, brann, innbrudd og lignende)
 
  
b) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmhåndtering avhengig av alarmtype.
+
=== Alarmhåndtering ===
 +
==== Generelt ====
 +
a) Relevant informasjon skal utarbeides og dokumenteres for alarmer som definert i  [https://proing.opm.jbv.no/wiki/_media/fag/felles/iup-00-a-00961_00a_002.pdf Alarmfilosofi]
  
c) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmpresentasjoner og kombinasjoner av disse avhengig av alarmtype:
+
b) Følgende hendelser skal indikeres som alarmer i trafikkstyringssystemet:
# Akustisk alarm (forskjellige alarmsignal skal kunne defineres)
+
#Hvis det finnes en trafikal regel for håndtering av alarm fra detektorsystem; for eksempel stopp av tog ved egnet sted når hjulslag er detektert over øvre grenseverdi.
 +
#Ved situasjoner som kan forårsake topphendelser som f.eks.
 +
 
 +
*Passering av signal som viser stopp for togvei
 +
*Avsporingsindikator aktivert
 +
*Rasvarsling aktivert
 +
 
 +
 
 +
c) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmhåndtering avhengig av alarm.
 +
 
 +
d) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmpresentasjoner og kombinasjoner av disse avhengig av alarm:
 +
# Alarm for passering av hovedsignal/stoppskilt uten kjøretillatelse (forskjellige alarmsignal skal kunne defineres)
 
# Indikering
 
# Indikering
 
# Alarmtekst
 
# Alarmtekst
  
d) En kvittert alarm skal kun redusere alarmpresentasjonen.
+
e) En kvittert alarm skal kun redusere alarmpresentasjonen.
  
 
{{lærebokstoff|Redusert alarmpresentasjon kan innebære at lydsignal opphører, men at indikering fortsatt opprettholdes, eller at blinkende indikering endres til fast.}}
 
{{lærebokstoff|Redusert alarmpresentasjon kan innebære at lydsignal opphører, men at indikering fortsatt opprettholdes, eller at blinkende indikering endres til fast.}}
  
e) En alarm skal kun fjernes når den er kvittert og årsaken til alarmen er fjernet.
+
f) En alarm skal kun fjernes når den er kvittert og årsaken til alarmen er fjernet.
  
f) Alarmer skal vises i feilliste og alarmlogg.
+
g) Alarmer skal vises i feilliste og alarmlogg.
 
 
=== Alarmlogg ===
 
  
 +
==== Alarmlogg ====
 
a) Alarmlogg skal vise kronologisk oversikt over alle alarmer.
 
a) Alarmlogg skal vise kronologisk oversikt over alle alarmer.
  
 
b) Alarmlogg skal minimum vise følgende informasjon for alarmer:
 
b) Alarmlogg skal minimum vise følgende informasjon for alarmer:
# Tidspunkt
+
# Tidspunkt.
# Stedsangivelse
+
# Stedsangivelse.
# Beskrivelse av feil
+
# Beskrivelse av feil.
# Angivelse av status
+
# Angivelse av status.
  
 
c) Kommentarer til de enkelte alarmer skal kunne skrives inn i alarmlogg.
 
c) Kommentarer til de enkelte alarmer skal kunne skrives inn i alarmlogg.
Linje 738: Linje 935:
 
d) Alarmlogg skal minimum vise de siste 3000 alarmer.
 
d) Alarmlogg skal minimum vise de siste 3000 alarmer.
  
=== Alarm ved passering av innkjør- og utkjørhovedsignal som viser stopp ===
+
==== Alarm ved passering av hovedsignal eller stoppskilt uten kjøretillatelse ====
 
+
a) Det skal gis alarm (alarm for rødlyspassering) når tog passerer hovedsignal eller stoppskilt uten kjøretillatelse.
a) Det skal gis alarm når tog passerer innkjør- og utkjørhovedsignal i stopp.
 
  
b) Det skal gis forvarsel ved indikering i 2-5 sekunder før akustisk alarm aktiveres.
+
b) Det skal gis forvarsel med visuell indikering i 2-5 sekunder før alarm aktiveres.
  
c) Forvarsel skal kunne kvitteres i denne perioden slik at akustisk alarm unngås.
+
c) Forvarsel skal kunne kvitteres i denne perioden slik at alarm for rødlyspassering unngås.
  
d) Akustisk alarm for passering av signal i stopp skal være forskjellig fra andre akustiske alarmer.
+
d) Alarm for rødlyspassering skal være forskjellig fra andre akustiske alarmer.
  
e) Akustisk alarm skal opphøre når alarm kvitteres.
+
e) Akustisk alarm skal opphøre når alarm for rødlyspassering kvitteres.
  
 
f) Det skal ikke være mulig å slå av eller justere lydstyrke for akustisk alarm.
 
f) Det skal ikke være mulig å slå av eller justere lydstyrke for akustisk alarm.
Linje 758: Linje 954:
 
i) Det skal kunne sendes ordre om utkobling av alarm for enkelt passeringer eller for flere passeringer.
 
i) Det skal kunne sendes ordre om utkobling av alarm for enkelt passeringer eller for flere passeringer.
  
j) Ved utkobling av alarm for enkeltpasseringer skal alarm automatisk bli koblet inn når tog har passert signalet.
+
j) Det skal kunne sendes ordre om innkobling av alarm etter at ordre om utkobling for én eller flere passeringer er iverksatt.
 
 
k) Ved kjørsignal i signal som er utkoblet (for enkeltpassering eller flere passeringer) skal akustisk alarm kobles inn igjen.
 
 
 
l) Det skal indikeres at alarm for et signal er utkoblet.
 
  
== Logging ==
+
k) Ved utkobling av alarm for enkeltpasseringer skal alarm automatisk bli koblet inn når tog har passert signalet.
  
=== Generelt ===
+
=== Logging ===
a) Alle relevant hendelser i fjernstyringsanlegget skal logges for senere analyser, avspilling og utskrift.
+
==== Generelt ====
 +
a) Alle relevante hendelser i trafikkstyringssystemet skal logges for senere analyser, avspilling og utskrift.
  
 
b) Det skal være mulig å definere grupper av hendelser.
 
b) Det skal være mulig å definere grupper av hendelser.
Linje 775: Linje 968:
 
d) Hendelser skal kunne hentes opp ved å oppgi et spesifikt tidsintervall, en hendelsestype og eventuelt gruppe av hendelser innenfor en hendelsestype.
 
d) Hendelser skal kunne hentes opp ved å oppgi et spesifikt tidsintervall, en hendelsestype og eventuelt gruppe av hendelser innenfor en hendelsestype.
  
e) Hendelser i fjernstyringsanlegg skal logges på disk og skal kunne logges direkte til skriver hvis ønskelig.
+
e) Hendelser i trafikkstyringssystem skal logges og lagres i  trafikkstyringssystemet.
 +
 
 +
f) Hendelser skal kunne logges direkte til skriver.
  
f) Lagringskapasitet for loggede hendelser skal være minst 1 år.
+
g) Lagringskapasitet for loggede hendelser skal være minst 1 år.
  
g) Loggede hendelser skal kunne overføres til elektronisk media som for eksempel CD-ROM eller tape for å kunne avspilles senere.
+
h) Loggede hendelser skal kunne overføres til eksternt lagringsmedium.
  
h) Det skal være mulig å søke etter bestemte hendelser, samt automatisk å telle antallet av disse hendelsene innenfor et bestemt tidsrom.
+
i) Det skal være mulig å søke etter bestemte hendelser, samt automatisk å telle antallet av disse hendelsene innenfor et bestemt tidsrom.
  
i) De data som logges på disk skal være strukturert slik at de kan håndteres eksternt, eksempelvis ved at dataene lagres i en loggfil som kan kopieres over til PC for analyse.  
+
j) Det skal være mulig å eksportere alle data som logges i trafikkstyringssystemet til 3.parts verktøy for analyse.  
  
j) Logg skal ha filformat slik at innholdet enkelt kan overføes til standardiserte databaser.
+
k) Logg skal ha format slik at innholdet enkelt kan overføres til standardiserte databaser.
  
=== Avspilling (replay) ===
+
==== Avspilling (replay) ====
  
 
a) Loggede hendelser skal kunne brukes til å gjenskape en eller flere utvalgte hendelsessekvenser, såkalt avspilling.  
 
a) Loggede hendelser skal kunne brukes til å gjenskape en eller flere utvalgte hendelsessekvenser, såkalt avspilling.  
Linje 804: Linje 999:
  
 
== Støttefunksjoner for togleder ==
 
== Støttefunksjoner for togleder ==
 
 
=== Magasinering av togveiordre ===
 
=== Magasinering av togveiordre ===
 
 
a) Begynnelses- og sluttpunkt for hver enkel togveiordre i magasin skal indikeres.
 
a) Begynnelses- og sluttpunkt for hver enkel togveiordre i magasin skal indikeres.
  
Linje 822: Linje 1 015:
  
 
=== Automatisk signalstilling ===
 
=== Automatisk signalstilling ===
 
 
a) Automatisk signalstilling skal kunne benyttes for ett eller flere signal.  
 
a) Automatisk signalstilling skal kunne benyttes for ett eller flere signal.  
  
b) Når automatisk signalstilling er aktivert for et signal skal ordre om togvei gis automatisk fra dette signalet når tog ankommer et valgt punkt.
+
b) Når automatisk signalstilling er aktivert for et signal skal ordre om togvei gis automatisk fra dette signalet når tog ankommer et valgt aksjonspunkt, eller dersom signalet allerede er sluttpunkt i annen togvei.
  
 
=== Ordresekvenser ===
 
=== Ordresekvenser ===
{{lærebokstoff|Med ordresekvenser menes en på forhånd definert mengde ordre som utføres automatisk i den rekkefølge som ordrene er definert.}}
+
{{lærebokstoff|Med ordresekvenser (automater) menes en på forhånd definert mengde ordre som utføres automatisk i den rekkefølge som ordrene er definert.}}
  
 
a) Alle ordrer skal kunne inngå i en ordresekvens.
 
a) Alle ordrer skal kunne inngå i en ordresekvens.
  
b) Systemansvarlig skal ha mulighet til å programmere ordresekvenser.
+
b) En ordresekvens skal kunne inneholde forskjellige kriterier (for eksempel objektstatus og togets posisjon) for å iverksette ordrer i ordresekvensen.
 
 
c) En ordresekvens skal kunne inneholde forskjellige kriterier (for eksempel objektstatus og togets posisjon) for å iverksette ordrer i ordresekvensen.
 
  
d) Ordresekvens skal under drift kunne leses, startes og stoppes.
+
c) Ordresekvens skal under drift kunne leses, startes og stoppes.
  
e) Når en ordresekvens blir utført, skal det gis informasjon om hvilke ordre som har blitt effektuert og hvilke som gjenstår i ordresekvensen.
+
d) Når en ordresekvens blir utført, skal det gis informasjon om hvilke ordre som har blitt effektuert og hvilke som gjenstår i ordresekvensen.
  
f) Statusbilde over ordresekvenser der aktuell status for hver enkelt ordresekvens presenteres, skal finnes i fjernstyringsanlegget.
+
e) Statusbilde over ordresekvenser der aktuell status for hver enkelt ordresekvens presenteres, skal finnes i trafikkstyringssystemet.
  
 
=== Ruteplan ===
 
=== Ruteplan ===
 +
Det er en målsetning å utvide ruteplan til produksjonsplan med mulighet for planlegging av alle planlagte trafikkoperasjoner <br />
 +
f.eks. skifting, planlagt arbeid og begrensninger i infrastruktur.
  
a) Fjernstyringsanlegget skal ha en intern ruteplan som benyttes for funksjonene:
+
a) Trafikkstyringssystemet skal ha en intern ruteplan som benyttes for funksjonene:
# Tognummer
+
# tognummer
# Automatisk togledelse
+
# automatisk togveistilling
# Toggraf
+
# toggraf
 +
# stasjonsgraf
  
b) Ruteplan skal ha grensesnitt mot sentralt ruteplansystem (RPS) og oppdateres med informasjon fra denne.
+
b) Ruteplan skal ha grensesnitt mot sentralt ruteplansystem og oppdateres med informasjon fra denne.
  
c) Informasjonen skal innhentes automatisk på gitte tidspunkt, eller manuelt på forespørsel fra fjernstyringsanlegget.
+
c) Informasjonen skal innhentes automatisk på gitte tidspunkt, eller manuelt på forespørsel fra trafikkstyringssystemet.
  
d) Ruteplan skal minimum inneholde:
+
d) Ruteplan skal minimum inneholde både planlagte og operasjonelle data om:
# Tognummer, togslag og togtype
+
# tognummer, togslag og togtype
# Togets avgangstid fra stasjonen/ankomsttid til stasjonen
+
# togets avgangstid fra stasjonen/ankomsttid til stasjonen
# Hvilket spor toget skal benytte
+
# hvilket spor toget skal benytte
# Eventuelt hvilket alternativt spor som skal benyttes
+
# eventuelt hvilket alternativt spor som skal benyttes
# Kjøredag og dato
+
# kjøredag og dato
# Togkryssinger
+
# togkryssinger
# Forbikjøringer
+
# forbikjøringer
# Bytte av tognummer ved endestasjon
+
# bytte til nytt tognummer ved endestasjon
  
e) Fjernstyringsanlegget skal kunne inneholde flere versjoner av ruteplan, men kun en skal være aktiv.
+
e) Trafikkstyringssystemet skal kunne inneholde flere versjoner av ruteplan, men kun en skal være aktiv.
  
f) Det skal være mulig å gjøre endringer i ruteplan vha. en ruteplaneditor.
+
f) Det skal være mulig å gjøre endringer i ruteplan ved hjelp av en ruteplaneditor.
  
 
g) Følgene ruteplaner skal minimum kunne håndteres i ruteplaneditoren:
 
g) Følgene ruteplaner skal minimum kunne håndteres i ruteplaneditoren:
# Ruteplan for alle tog
+
# ruteplan for alle tog
# Ruteplan for hver tognummerserie
+
# ruteplan for hver tognummerserie
# Ruteplan for bare et tognummer
+
# ruteplan for bare et tognummer
  
 
h) To operatører skal ikke kunne modifisere samme ruteplan på samme tid.
 
h) To operatører skal ikke kunne modifisere samme ruteplan på samme tid.
  
i) Ruteplan skal kunne endres ved endring i toggraf.
+
i) Operativ ruteplan skal kunne endres ved endring i rutegraf.
  
 
=== Tognummerhåndtering ===
 
=== Tognummerhåndtering ===
 
+
a) Et tognummer skal bestå av minimum fem alfanumeriske tegn, samt eventuelt relevant tilleggsinformasjon fra rutedatabase, ref. avsnitt [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Tognummer|tognummer]].
a) Et tognummer skal bestå av inntil fem alfanumeriske tegn, samt eventuelt relevant tilleggsinformasjon fra rutedatabase, ref. avsnitt 3.5.3.
 
  
 
b) Tognummer skal kun vises på første belagte sporavsnitt i togets kjøreretning.
 
b) Tognummer skal kun vises på første belagte sporavsnitt i togets kjøreretning.
  
c) Tognummer skal kunne mates inn, endres, flyttes og fjernes. Dette skal kunne skje manuelt fra operatørplass eller automatisk fra ruteplan eller ved overføring fra/til tilgrensende fjernstyringsanlegg.
+
c) Tognummer skal kunne mates inn, endres, flyttes og fjernes. Dette skal kunne skje manuelt fra operatørplass eller automatisk fra ruteplan eller ved overføring fra/til tilgrensende trafikkstyringssystem.
  
 
d) Hvis det oppstår feil ved tognummerforflytning skal dette detekteres og indikeres.
 
d) Hvis det oppstår feil ved tognummerforflytning skal dette detekteres og indikeres.
  
e) Hvis fjernstyringsanlegget detekterer en togbevegelse uten tognummer, skal dette indikeres. Korrekt tognummer skal kunne mates inn.
+
e) Hvis trafikkstyringssystem detekterer en togbevegelse uten tognummer, skal dette indikeres. Korrekt tognummer skal kunne mates inn.
  
 
f) Det skal være mulig å endre retning på tognummer.
 
f) Det skal være mulig å endre retning på tognummer.
Linje 892: Linje 1 084:
 
g) Det skal være mulig å splitte ett tognummer i to separate tognummer. Det må ved splitting av tognummer indikeres at dette er gjort.
 
g) Det skal være mulig å splitte ett tognummer i to separate tognummer. Det må ved splitting av tognummer indikeres at dette er gjort.
  
h) Tognummer skal kunne legges inn i fjernstyringsanlegg fra grensestasjoner.
+
h) Tognummer skal kunne legges inn i trafikkstyringssystem fra grensestasjoner.
  
 
i) Det skal være mulig å legge inn kommentar i forbindelse med tognummer.
 
i) Det skal være mulig å legge inn kommentar i forbindelse med tognummer.
  
j) Tognummer med kommentarer skal kunne overføres mellom tilgrensende fjernstyringsanlegg.  
+
j) Tognummer med kommentarer skal kunne overføres mellom tilgrensende trafikkstyringssystem.
  
=== Automatisk togledelse (ATL) ===
+
=== Automatisk togveisstilling ===
 +
Automatisk togveistilling er automatisk sending av ordre for å stille togveier.
  
a) Alle togveier på fjernstyringsanleggets strekninger skal kunne fastlegges ved hjelp av automatisk togledelse (ATL).
+
a) Alle tilgjengelige togveier på trafikkstyringssystemets strekninger skal kunne fastlegges ved hjelp av automatisk togveistilling.
  
b) ATL skal kunne stille alle togveier i henhold til informasjon i ruteplan.
+
b) Automatisk togveisstilling skal kunne stille alle togveier i henhold til informasjon i ruteplan.
  
c) Når et tog forlater et ordrestyrt område og kjører inn i et ATL-område skal ATL starte ordreutsendelsen senest ved togets første passering av et aksjonspunkt.
+
c) Når et tog forlater et manuelt styrt område og kjører inn i et område styrt ved automatisk togveisstilling, skal  
 +
trafikkstyringssystemet starte ordreutsendelsen senest ved togets første passering av et aksjonspunkt.
  
{{lærebokstoff|Et aksjonspunkt er typisk et sporavsnitt i sikringsanlegget som når det blir belagt iverksetter en ordre fra fjernstyringsanlegget. Det kan også være et punkt i sporgeografien, basert på beregnet toghastighet og sporavsnittets lengde.}}
+
{{lærebokstoff|Et aksjonspunkt er typisk et sporavsnitt i forriglingsutrustningen som når det blir belagt iverksetter en ordre fra trafikkstyringssystemet. Det kan også være et punkt i sporgeografien, basert på beregnet toghastighet og sporavsnittets lengde.}}
  
d) Manuell ordre skal overstyre ATL.
+
d) Manuell ordre skal overstyre automatisk styrte ordre for togveistilling.
  
e) Ved overgang fra et ATL-område til et manuelt styrt område skal togveiordre benyttes.
+
e) Ved overgang fra et område styrt med automatisk togveistilling til et manuelt styrt område, skal togveiordre benyttes.
  
f) ATL skal ikke kunne kobles inn når automatisk gjennomgangsdrift er aktivert.
+
f) Det skal ikke være mulig å koble inn automatisk togveistilling når automatisk gjennomgangsdrift er aktivert.
  
g) ATL skal til en hver tid kunne deaktiveres.
+
g) Det skal til en hver tid være mulig å deaktivere automatisk togveisstilling.
  
h) ATL skal deaktiveres når signal sperres i stopp.  
+
h) Automatisk togveistilling skal deaktiveres når signal sperres i stopp.
  
i) ATL skal kunne presentere hvilke rutedata som ligger bak fastlegging av togveier.
+
i) Det skal være mulig å vise frem hvilke rutedata som ligger til grunn for automatisk fastlegging av togveier.
  
j) Et aksjonspunkt skal være aktivt når ordren som utløses av dette gjelder for et ATL-område. Dette gjelder alle funksjoner, selv om aksjonspunktet ligger i manuelt styrt område.
+
j) Et aksjonspunkt skal være aktivt når ordren som utløses av dette gjelder for et -område styrt av automatisk togveisstilling. Dette gjelder alle funksjoner, selv om aksjonspunktet ligger i manuelt styrt område.
  
k) Når den normale togveien ikke kan benyttes, skal fjernstyringsanlegget basert på ruteplan foreslå en alternativ togvei. Alternativ togvei skal ikke iverksettes før den er godkjent/akseptert. En annen togvei enn fjernstyringsanleggets alternativ skal kunne velges.  
+
k) Når den normale togveien ikke kan benyttes, skal trafikkstyringssystemet basert på ruteplan foreslå en alternativ togvei. Alternativ togvei skal ikke iverksettes før den er godkjent/akseptert. En annen togvei enn trafikkstyringssystemets alternativ skal kunne velges.
  
l) ATL skal kunne foreta samling og splitting av tognummer i henhold til ruteplan.
+
l) Automatisk togveistilling skal kunne foreta samling og splitting av tognummer i henhold til ruteplan.
  
m) ATL skal ikke stille togvei når følgende langsiktig hindring foreligger:  
+
m) Automatisk togveisstilling skal ikke stille togvei når følgende langsiktig hindring foreligger:
# Sveiv ute av kontroll
+
# sveiv ute av kontroll
# Sporavsnitt sperret (Togspor/linjeblokk sperret)
+
# sporavsnitt sperret (Togspor/linjeblokk sperret)
  
n) ATL skal gi melding til togleder når langsiktig hindring oppstår.
+
n) Automatisk togveisstilling skal gi melding til togleder når langsiktig hindring oppstår.
  
 
o) Togvei må stilles manuelt når langsiktig hindring ikke lenger er tilstede.
 
o) Togvei må stilles manuelt når langsiktig hindring ikke lenger er tilstede.
  
p) ATL skal ikke stille togvei når følgende kortsiktig hindring foreligger:
+
p) Automatisk togveisstilling skal ikke stille togvei når følgende kortsiktig hindring foreligger:
# Belagt sporavsnitt i togvei
+
# belagt sporavsnitt i togvei
# Togvei i konflikt
+
# togvei i konflikt
# Område frigitt for lokal skifting
+
# område frigitt for lokal skifting
 
:'''Unntak:'''  
 
:'''Unntak:'''  
:#Dersom togvei må legges i magasin pga. avhengighet til veisikringsanlegg (for å hindre at veisikringsanlegg løser ut ved kryssing) skal ATL sende ordre om togvei til sikringsanlegg uavhengig av belagt sporavsnitt i togvei eller togvei i konflikt.
+
:#Dersom togvei må legges i magasin pga. avhengighet til veisikringsanlegg (for å hindre at veisikringsanlegg løser ut ved kryssing) skal automatisk togveistilling sende ordre om togvei til sikringsanlegg uavhengig av belagt sporavsnitt i togvei eller togvei i konflikt.
 +
 
 +
q) Automatisk togveisstilling skal gi melding til togleder en gitt tid etter at kortsiktig hindring har oppstått.
 +
 
 +
r) Automatisk togveisstilling skal stille togvei når kortsiktig hindring ikke lenger er tilstede.
 +
 
 +
===Interaktive rutegrafer (toggraf og stasjonsgraf)===
 +
{{lærebokstoff|Toggraf viser sammenheng mellom ruter og stasjoner på en strekning innenfor et gitt tidsintervall. Stasjonsgraf viser sammenheng mellom ruter og spordisponering på en enkelt stasjon i et gitt tidsintervall}}
 +
a) Rutegraf skal presentere togforflytning grafisk i et todimensjonalt diagram.
 +
 
 +
b) Togforflytningen skal kunne vises grafisk innenfor en vilkårlig strekning, stasjon eller et valgt tidsintervall. Det skal være mulig å velge tidsintervallet i fortid og fremtid.
 +
 
 +
c) Det skal være mulig å prosjektere hvilken informasjon som skal presenteres i ulike bilder.
 +
 
 +
d) Rutegraf skal kunne gi følgende informasjon, i fortid og fremtid:
 +
#Toginformasjon:
 +
#*tognummer, togslag og togtype
 +
#*forsinkelser
 +
#*før rutetid
 +
#Stasjoninformasjon:
 +
#*stasjonsnavn
 +
#*stasjonsnummer
 +
#*sporlengder
 +
#*stigning/fall *
 +
#*km til/fra ulike definerte destinasjoner
 +
#Konfliktinformasjon:
 +
#*Konflikttype (sperring av spor/linjeblokk, forsinkelse ved kryssing, for korte sporlengder ved kryssing, etc.)
 +
#*tidspunkt for når konfliktsituasjon skal vises (for eksempel 15 minutter før konflikt inntreffer i henhold til ruteplan)
 +
#*konfliktområdet (for eksempel aktuelle togspor på stasjon ved sperring av spor, linjen mellom to stasjoner ved sperring av linjeblokk)
 +
#*tognummer som berøres av konfliktsituasjon.
 +
#Strekningsinformasjon (gjelder toggraf):
 +
#*strekningsnavn
 +
#*stigning/fall
 +
#*km til/fra ulike definerte destinasjoner
 +
#*sperringer
 +
 
 +
e) Kommentarer skal kunne legges inn i fortids- og fremtidsdiagrammet.
 +
 
 +
f) Endringer i ruteplan skal kunne gjøres ved å grafisk endre fremtidsdiagrammet i rutegrafen.
 +
 
 +
g) Det skal være mulig å legge inn ekstra tog i rutegrafen, hvor trafikkstyringssystemet “selv” beregner rute basert på togets forhåndsdefinerte egenskaper.
 +
 
 +
==Grensesnitt==
 +
Det er en strategisk målsetning å følge SCI-CC standarden (EULYNX) for grensesnitt mellom trafikkstyringssystem og delsystem(er) som etablerer ETCS-L2 i jernbane infrastrukturen.
 +
 
 +
a) Det skal ikke være mulig å utføre trafikkstyring fra systemer med grensesnitt mot trafikkstyringssystemet, eller via grensesnittet mellom disse og trafikkstyringssystemet.
 +
 
 +
b) Konfidensialitet og integritet skal ivaretas for all datakommunikasjon.
 +
 
 +
c) TCP/IP skal benyttes som transportbærer i grensesnitt, der ikke annet er angitt.
 +
===Grensesnitt mot forriglingsutrustning===
 +
a) Trafikkstyringssystemet skal være utformet slik at utvidelser/endringer av understasjoner og tilknytning av nye understasjoner kan utføres uten at det forstyrrer den daglige driften av trafikkstyringssystemet.
 +
 
 +
b) Det skal være mulig å integrere manøverutrustning (se [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Manøverutrustning|manøverutrustning]]). i understasjonen.
 +
 
 +
c) Understasjonen skal være modulært oppbygd for å sikre utvidelsesmuligheter.
 +
 
 +
d) Det skal være pluggbar forbindelse mellom forriglingsutrustning og understasjon.
 +
 
 +
e) Dersom styring (bemyndigelse) av en forriglingsutrustning skal flyttes fra et trafikkstyringssystem til et annet, skal dette gjøres ved at det trafikkstyringssystemet som har bemyndigelse frigir stasjonen med ordre og det trafikkstyringssystemet som skal overta bemyndigelse sender ordre om overtagelse av frigitt stasjon.
 +
 
 +
===Publikumsinformasjonsanlegg===
 +
{{lærebokstoff|Publikumsinformasjonsanlegget benytter ruteplan som grunnlag for å sende meldinger til toganvisere, monitorer, tavler og lignende. Ved avvik fra rutemessig toggang skal publikumsinformasjonsanlegget oppdateres med korrigert informasjon om toggangen fra trafikkstyringssystemet.}}
 +
 
 +
a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot publikumsinformasjonsanlegg.
 +
 
 +
b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om toggangen til publikumsinformasjonsanlegget.
 +
 
 +
c) All informasjonsflyt fra trafikkstyringssystem til publikumsinformasjonsanlegg skal skje automatisk.
 +
 
 +
d) Følgende informasjon skal minimum være tilgjengelig for publikumsinformasjonsanlegget:
 +
#hvilken togvei som er stilt, med tilhørende tognummer
 +
#passerende tog ved en stasjon eller holdeplass (sporavsnitt belagt/fritt)
 +
#togvei er slettet, for eksempel ved innstilling av toget
 +
 
 +
e) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller. Se også [[Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Normer_og_standarder]].
 +
 
 +
===Fjernstyringssystem for elkraft===
 +
a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot anlegg for fjernstyring av elkraft.
 +
 
 +
b) Det skal være mulig å overføre ordrer og indikeringer mellom trafikkstyringssystem og anlegg for fjernstyring av elkraft.
 +
 
 +
c) All informasjonsflyt fra trafikkstyringssystem til anlegg for fjernstyring av elkraft skal skje automatisk.
 +
 
 +
d) Ved feil i kommunikasjon mellom trafikkstyringssystem og anlegg for fjernstyring av elkraft skal det gis alarm.
 +
 
 +
e) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller (ELCOM), se [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring]]).
 +
 
 +
===Ruteplansystem ===
 +
a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot ruteplansystem.
 +
 
 +
b) Trafikkstyringssystemet skal på gitte tidspunkt, eller på forespørsel fra operatør, automatisk oppdatere intern ruteplan fra ruteplansystemet.
 +
 
 +
c)  All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.
 +
 
 +
===GSM-R===
 +
{{lærebokstoff|GSM-R benytter informasjon om toggang fra trafikkstyringssystemet for å kunne koble telefoner fra tog til riktig togleder.}}
 +
 
 +
a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot GSM-R.
 +
 
 +
b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om toggangen til GSM-R.
 +
 
 +
c) Informasjon om toggangen skal overføres automatisk.
 +
 
 +
d) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller. Se forøvrig [[Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Normer_og_standarder]].
 +
 
 +
===Andre trafikkstyringssystemer===
 +
a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot andre trafikkstyringssystem(er).
 +
 
 +
b) Mellom trafikkstyringssystemene skal all nødvendig informasjon for togframføring automatisk overføres.
 +
 
 +
c) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.
 +
 
 +
===Interne grensesnitt===
 +
====Grensesnitt mellom trafikkstyringssystemets sentralutrustning og understasjon====
 +
a) All kommunikasjon mellom trafikkstyringssystemets sentralutrustning og understasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.
 +
 
 +
b) Nye understasjoner skal ha kommunikasjonsprotokoll i henhold til [IEC-60870-5-101].
 +
 
 +
c) Kommunikasjonen skal overvåkes slik at transmisjonsfeil detekteres og varsles.
 +
 
 +
====Grensesnitt mellom trafikkstyringsystemets sentralutrustning og storskjerm====
 +
a) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.
 +
 
 +
===Grensesnitt mot Radio Block Central (L2)===
 +
a) Kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller, jfr. strategisk målsetning.
 +
 
 +
===Grensesnitt mot drifts- og vedlikeholdssystemer===
 +
a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot systemer for diagnose og alarm.
 +
 
 +
b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om feilhendelser og alarmer relatert til drift- og vedlikehold til systemer for diagnose og alarm.
 +
c) Som minimum skal følgende informasjon overføres:
 +
# systemfeil
 +
# feil i applikasjon
 +
# feil på hardware (herunder også varsel om for høy CPU-last, for lite minne)
 +
# feil på kommunikasjon
 +
 
 +
==Konstruksjonskrav==
 +
===Programvare===
 +
{{lærebokstoff|Med systemprogramvare menes den del av programvaren som er uavhengig av den enkelte jernbaneforvaltnings krav.
 +
Med applikasjonsprogramvare menes den del av programvaren som ivaretar spesielle krav til trafikkstyringsfunksjoner.
 +
}}
 +
a) Programvare skal være oppdelt i system- og applikasjonsprogramvare.
 +
 
 +
b) Trafikkstyringssystem skal ha generisk symbolbibliotek.
 +
 
 +
c) Egenskaper som farge, dynamikk og lyd skal kunne konfigureres generisk og sentralt i trafikkstyringssystemet for gitt symbolrepresentasjon.
 +
 
 +
d) Trafikkstyringssystemet og grensesnitt mot tilliggende systemer skal være konstruert for å ivareta integritet og konfidensialitet av informasjon.
 +
 
 +
===Anleggsspesifikke data===
 +
{{lærebokstoff|Med anleggsspesifikke data menes den del av trafikkstyringssystemet som skal tilpasses den norske jernbanegeografi, for eksempel billedlayout, behørighetsområder og stasjonsgeografi.}}
 +
a) Trafikkstyringssystemets anleggsspesifikke data skal ikke implementeres som del av system- og applikasjonsprogramvaren.
 +
 
 +
b) Det skal enkelt kunne gjennomføres endringer i anleggsspesifikke data, uten at dette krever inngrep i system- og applikasjonsprogramvaren.
 +
 
 +
c) Representative testanlegg skal være tilgjengelig for testing av anleggsspesifikke data.
 +
 
 +
d) Idriftsettelse av endrede infrastruktur- og rutedata skal kunne skje on-line uten at man må avbryte trafikkstyringssystemets primære funksjon.
 +
 
 +
===Responstider===
 +
a) Følgende krav stilles til responstider for forespørsler i trafikkstyringssystemet:
 +
#Forespørsel om tognummer ≤ 1,0 sek
 +
#Forespørsel om detaljbilde ≤ 1,0 sek
 +
#Forespørsel om oversiktsbilde ≤ 1,0 sek
 +
#Forespørsel om toggraf ≤ 3,0 sek
 +
#Forespørsel om togveikø ≤ 1,0 sek
 +
#Forespørsel om feilliste ≤ 1,0 sek
 +
#Forespørsel om alarmliste ≤ 1,0 sek
 +
#Forespørsel om ruteplan ≤ 3,0 sek
 +
{{lærebokstoff|Responstiden er fra operatøren iverksetter forespørselen til den blir presentert på skjermen.}}
 +
 
 +
b) Følgende krav stilles til responstider for ordre i trafikkstyringssystemet:
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
!  !! Responstid 1 !! Responstid 2
 +
|-
 +
| Objektordre || <center>≤ 0,5 sek</center> || <center>2,5 sek </center>
 +
|-
 +
| Togveiordre || <center>≤ 1,0 sek</center> ||<center>3,0 sek</center>
 +
|}
 +
 
 +
Responstid 1: Fra en ordre iverksettes av operatøren til den sendes ut fra trafikkstyringssystemets sentralutrustning, og trafikkstyringssystemet igjen kan motta en ordre. I responstiden er det medregnet den tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustningen bruker til behandling av ordren.
 +
 
 +
Responstid 2: Fra en ordre iverksettes av operatøren, til den sendes fra trafikkstyringssystemets grensesnitt mot forriglingsutrustning/RBC. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på å behandle ordren, tiden overføringen over transmisjonsnettet tar og den tiden understasjonen (dersom understasjon benyttes) bruker på å behandle ordren.
 +
 
 +
c) Følgende krav stilles til responstider for indikering i trafikkstyringssystemet:
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
!  !! Responstid 1 !! Responstid 2
 +
|-
 +
| Indikering for objektordre || <center>≤ 0,5 sek</center> || <center>≤ 2,5 sek</center>
 +
|-
 +
| Indikering for togveiordre || <center>≤ 2,0 sek</center> || <center>≤ 2,5 sek</center>
 +
|}
 +
 
 +
Responstid 1: Fra en indikering mottas i trafikkstyringssystemets sentralutrustning til den vises på det aktuelle bildet. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på behandlingen av indikeringen.
 +
 
 +
Responstid 2: Fra en indikering mottas på grensesnitt mellom forrigling/RBC og trafikkstyringssystem til den vises på det aktuelle bildet i sentralen. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på å behandle indikeringen, tiden overføringen over transmisjonsnettet tar og den tiden understasjonen (dersom understasjon benyttes) bruker på å behandle indikeringen.
 +
 
 +
d) Alarmer skal ha høyere prioritet enn ordinære indikeringer.
 +
 
 +
=Lokale betjeningsanlegg=
 +
==Systemoversikt==
 +
<figure id ="fig:Systemoversikt trafikkstyringssystem">
 +
[[Bilde: Kap 11 LBT figur 2.jpg|thumb|center|600px|<caption>Systemoversikt lokale betjeningsanlegg</caption>]]
 +
</figure>
 +
 
 +
Lokalt betjeningsanlegg består av lokal operatørplass med:
 +
*programvarebasert betjeningsanlegg, eller
 +
*stillerapparat
 +
 
 +
Lokalt betjeningsanlegg har følgende funksjonalitet:
 +
*tilgangskontroll
 +
*bilder
 +
*ordre
 +
*indikering
 +
*lister
 +
*alarmhåndtering
 +
*logging
 +
 
 +
==Generelt==
 +
a) Ved betjening av forriglingsutrustning fra lokalt betjeningsanlegg skal det benyttes stillerapparat eller programvarebasert betjeningsanlegg med tastatur og eventuelt med pekeverktøy (f.eks. mus).
 +
 
 +
==Manøverutrustning==
 +
a) Manøverutrustning skal kunne ivareta følgende funksjonalitet: 
 +
#komplett NX/OC funksjonalitet
 +
#overføring av status til vekselmanøversats
 +
#timer for veibom
 +
#automatikk for kryssningsknapper
 +
 
 +
b) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for innsamling av måleverdier (analoge og digitale).
 +
 
 +
c) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for overvåkning av grenseverdier. Endring av grenseverdier bør kunne nedlastes fra trafikkstyringssystemet.
 +
 
 +
d) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for tellerstandsregistrering.
 +
 
 +
e) Lokal prioritering av indikeringer skal være mulig. For overføring fra/til trafikkstyringssystemet sentralutrustning skal følgende prioriteringsrekkefølge benyttes:
 +
#ordrer
 +
#indikeringer
 +
#måleverdier (analoge og digitale)
 +
#tellerstander
 +
 
 +
==Lokal operatørplass (LOP) - Programvarebasert betjeningsanlegg==
 +
===Tilgangskontroll===
 +
a) All tilgang til lokalt betjeningsanlegg skal være rolleavhengig og passordbeskyttet.
 +
 
 +
b) Tilgang til lokalt betjeningsanlegg skal gis til følgende funksjonsnivå:
 +
#operatør
 +
#systemansvarlig
 +
 
 +
====Tilgangskontroll for operatør====
 +
a) Operatør skal kunne gis tilgang med den brukerrettighet som en operatør skal ha.
 +
 
 +
b) Operatør skal ikke ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i lokalt betjeningsanlegg.
 +
 
 +
====Tilgangskontroll for systemansvarlig====
 +
a) Systemansvarlig skal ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i lokalt betjeningsanlegg.
 +
 
 +
b) Systemansvarlig skal ikke ha tilgang til togdriftsdelen i lokalt betjeningsanlegg.
 +
 
 +
c) Passord og tilgang til lokalt betjeningsanlegg skal kunne tildeles og endres av systemansvarlig.
 +
 
 +
===Ordre===
 +
====Generelt====
 +
{{lærebokstoff| En  kritisk kommando er en ordre som skal bekreftes før den iverksettes. Behov for kritisk kommando bestemmes av risiko for at utført kommando kan forårsake fare. Kritiske kommandoer er regulert i Teknisk regelverk.}}
 +
 
 +
a) Ordre fra lokalt betjeningsanlegg til forriglingsutrustning skal deles i følgende typer:
 +
#objektavhengig ordre
 +
#ikke objektavhengig ordre
 +
#togveiordre
 +
 
 +
b) Når ett objekt eller stasjonen er valgt skal alle tilgjengelige ordrer vises.
 +
 
 +
c) Enkelte ordre skal kunne defineres som kritiske, og gis en ekstra barriere mot feilaktig ordregiving. Gjeldende kritiske kommandoer fremgår av vedlegg.
 +
 
 +
d) Feil eller ugyldig ordre skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.
 +
 
 +
e) En ordre eller ordresekvens som bare delvis kan utføres skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.
 +
 
 +
f) Lokalt betjeningsanlegg skal kunne sende alle aktuelle ordre til forriglingsutrustningen.
 +
 
 +
g) Betjeninger skal tolkes og presenteres i form av tekst.
 +
 
 +
h) Brukergrensesnitt for ordregiving og betjening skal være menystyrt.
 +
 
 +
i) Valg av objekter og ordregiving skal skje ved bruk av pekeutstyr (f.eks. mus) eller tastatur.
 +
 
 +
====Objektavhengig ordre====
 +
a) Objektavhengig ordre skal gis ved å velge det objekt som skal betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
 +
 
 +
b) Ordre til forriglingsutrustning skal minimum være:
 +
#nødomstille forriglingsutrustning til stasjonsstyrt
 +
 
 +
c) Ordre til signal skal minimum være:
 +
#sperring og oppheving av sperring av signal i ”Stopp”
 +
#utløse togvei og skiftevei
 +
 
 +
d) Ordre til sporveksler/sporsperrer skal minimum være:
 +
#omlegging av sporveksel/sporsperre
 +
#sperring og oppheving av sperring for omlegging av sporveksel/sporsperre
 +
 
 +
e) Ordre til sporavsnitt (i togspor, sporveksel og på linjen) skal minimum være:
 +
#sperring og oppheving av sperring for signalstilling over sporavsnitt
 +
#linjeblokksperre til/fra
 +
 
 +
f) Det skal være mulig å gi ordre til veisikringsanlegg.
 +
 
 +
====Ikke objektavhengig ordre====
 +
a) Ikke objektavhengig ordre skal gis ved å velge betjeningsfunksjon på stasjonen som betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
 +
 
 +
b) Ikke objektavhengige ordre skal minimum være:
 +
#Sperring av alle signaler i stopp.
 +
#Opphev sperring av alle signaler i stopp.
 +
#Tidsutløse alle togveier.
 +
#Automatisk gjennomgangsdrift av/på.
 +
#Stasjonsstyring/fjernstyring.
 +
#Sporvekselvarme av/på.
 +
#Frigivning og oppheving av frigiving for lokal skifting.
 +
#Avsporingsindikator utkoblet/innkoblet.
 +
#Kvittering av ankomstvarsling.
 +
 
 +
====Togveiordre====
 +
a) Togveiordre skal gis ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt for togvei for så å iverksette aktuell ordre.
 +
 
 +
b) Det skal ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt være mulig å spesifisere en forlenget togvei som består av flere togveier.
 +
 
 +
c) Lokalt betjeningsanlegg skal for en forlenget togvei kunne lete frem alle alternative viapunkter mellom angitt begynnelsespunkt og sluttpunkt.
 +
 
 +
d) For en forlenget togvei skal det være mulig å velge viapunkter for så å iverksette aktuell togveiordre.
 +
 
 +
====Kritisk ordre====
 +
a) Det skal være mulig å prosjektere en ordre som kritisk ordre.
 +
 
 +
b) Kritisk ordre skal utføres først når ordregiving er bekreftet.
 +
 
 +
===Indikeringer===
 +
a) Indikeringer i lokalt betjeningsanlegg skal være tilsvarende detaljbildet for trafikkstyringssystemet,<br />
 +
se avsnitt [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Indikeringer|indikeringer]], med følgende unntak:
 +
#Automatisk togveisstilling skal normalt ikke indikeres.
 +
#Tognummer skal normalt ikke indikeres.
 +
#Magasinerte togveier skal indikeres når mangasineringsinformasjon er tilgjengelig i understasjon.
 +
#Nødfrakobling av kontaktledningsspenning skal normalt ikke indikeres.
 +
#Alarm ved rødlyspassering skal normalt ikke indikeres.
 +
 
 +
b) Indikeringer skal utføres som vist i [http://proarc.banenor.no/locator.aspx?name=Document.Details.12&module=Document&docrno=746351&dbrno=12  Vicos operatørmanual] med mindre dette krever større endringer i teknisk design av lokalt betjeningsanlegg. I så fall skal symbolene harmoniseres  så langt råd med hvordan de er utformet i [http://proarc.banenor.no/locator.aspx?name=Document.Details.12&module=Document&docrno=746351&dbrno=12  Vicos operatørmanual].
 +
 
 +
c) Nye symboler skal utformes i samråd med eier av operativt regelverk og være underlagt funksjonell godkjenning. 
 +
 
 +
d) Lokalt betjeningsanlegg skal kunne motta alle indikeringer fra forriglingsutrustningen og presentere disse.
 +
 
 +
e) Lokalt betjeningsanlegg skal kontinuerlig holde alle stasjonens indikeringer oppdatert.
 +
 
 +
f) Objekt som pekes ut skal markeres inntil ordren blir sendt fra lokalt betjeningsanlegg.
 +
 
 +
g) Det skal være muligheter for brukerdefinerte farger, men visse grunnfarger og deres betydning skal være faste:
 +
#grå/svart: Togvei ikke stilt
 +
#rødt: Belagt/sperret
 +
#grønn: Stilt togvei
 +
#gul: Stilt skiftevei
 +
#blå: Lokalt frigitt
 +
#hvit: Feilindikering/feilstatus
 +
 
 +
h) Det skal minimum kunne defineres 3 ulike blinkfrekvenser.
 +
 
 +
i) Skjermbilde skal inneholde en indikering (et blinkende symbol) som viser at skjermbildet ikke er frosset.
 +
 
 +
===Lister===
 +
====Generelt====
 +
a) Hendelser skal vises i klartekst i en eller flere lister avhengig av type og status i tillegg til indikering i bilde som beskrevet i avsnitt [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Indikeringer_2|indikeringer]].<br />b) Hendelser skal skrives inn i listen fortløpende fra toppen av listen. <br />c) Når listen er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.
 +
 
 +
====Driftsdagbok====
 +
a) Driftsdagbok er en liste som skal vise alle de siste hendelser.
 +
 
 +
b) Driftsdagbok skal minimum vise de siste 3000 hendelser.
 +
 
 +
c) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i driftsdagbok:
 +
#aktiv og ikke kvittert.
 +
#aktiv og kvittert.
 +
#ikke lenger aktiv og ikke kvittert.
 +
 
 +
====Feilliste====
 +
a) Feilliste skal vise feilhendelser og alarmer med angivelse av tidspunkt, beskrivelse av feil og angivelse av status.
 +
 
 +
b) Feilliste kan også innehold aktive tekstindikeringer.
  
q) ATL skal gi melding til togleder en gitt tid etter at kortsiktig hindring har oppstått.
+
c) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i feilliste:
 +
#aktiv og ikke kvittert.
 +
#aktiv og kvittert.
 +
#ikke lenger aktiv og ikke kvittert.
  
r) ATL skal stille togvei når kortsiktig hindring ikke lenger er tilstede.
+
d) Feilhendelser og alarmer som ikke lenger er aktiv og som er kvittert skal slettes fra feilliste.
  
3.9.7 Toggraf
+
e) Feilliste skal minimum vise de siste 3000 feilhendelser og alarmer.
a) Toggrafen skal presentere togforflytning grafisk i et todimensjonalt diagram.
 
b) I toggrafens presentasjon skal x-akse være tidsakse og y-akse angi posisjon.
 
c) Togforflytningen skal kunne vises grafisk innefor en vilkårlig strekning eller et valgt tidsintervall. Det skal være mulig å velge tidsintervallet i fortid og fremtid.
 
d) Det skal være prosjekterbart hvilken informasjon som skal presenteres i ulike skjermbilder.
 
e) Toggraf skal kunne gi følgende informasjon, i fortid og fremtid:
 
1. Toginformasjon:
 
• Tognummer, togslag, og togtype
 
• Forsinkelser
 
• Før rutetid
 
2. Stasjoninformasjon
 
• Stasjonsnavn
 
• Stasjonsnummer
 
• Sporlengder
 
• Stigning/fall
 
• Km til/fra ulike definerte destinasjoner
 
3. Konfliktinformasjon:
 
• Konflikttype (sperring av spor/linjeblokk, forsinkelse ved kryssing, for korte sporlengder ved kryssing, etc.)
 
• Tidspunkt for når konfliktsituasjon skal vises (for eksempel 15 minutter før konflikt inntreffer i henhold til ruteplan)
 
• Konfliktområdet (for eksempel aktuelle togspor på stasjon ved sperring av spor, linjen mellom to stasjoner ved sperring av linjeblokk)
 
• Tognummer som berøres av konfliktsituasjon
 
4. Strekningsinformasjon:
 
• Strekningsnavn
 
• Stigning/fall
 
• Km til/fra ulike definerte destinasjoner
 
• Sperringer
 
f) Kommentarer skal kunne legges inn i fortids- og fremtidsdiagrammet.
 
g) Endringer i ruteplan skal kunne gjøres ved å grafisk endre fremtidsdiagrammet i toggrafen.
 
h) Det skal være mulig å legge inn ekstra tog i toggrafen, hvor fjernstyringsanlegget “selv” beregner rute basert på togets forhåndsdefinerte egenskaper.
 
  
3.10 Grensesnitt
+
===Alarmhåndtering===
3.10.1 Grensesnitt mot sikringsanlegg
+
====Generelt====
a) Fjernstyringsanlegg skal ha grensesnitt mot alle typer sikringsanlegg via fjernstyringsanleggets understasjoner.
+
a) Relevant informasjon skal utarbeides og dokumenteres for alarmer som definert i [https://proing.opm.banenor.no/wiki/_media/felles/iup-00-a-00961_00a_002.pdf Alarmfilosofi]
b) Fjernstyringsanlegget skal være utformet slik at utvidelser/endringer av understasjoner og tilknytning av nye understasjoner kan utføres uten at det forstyrrer den daglige driften av fjernstyringsanlegget.
 
c) Det skal være mulig å integrere manøverutrustning i understasjonen.
 
d) Understasjonen skal være modulært oppbygd for å sikre utvidelsesmuligheter.
 
e) Det skal være pluggbar forbindelse mellom sikringsanlegg og understasjon.
 
f) Dersom styring (bemyndigelse) av et sikringsanlegg skal flyttes fra et fjernstyringsanlegg til et annet, skal dette gjøres ved at det fjernstyringsanlegget som har bemyndigelse frigir stasjonen med ordre og det fjernstyringsanlegget som skal overta bemyndigelse sender ordre om overtagelse av frigitt stasjon.
 
  
3.10.2 Publikumsinformasjonsanlegg
+
b) Følgende hendelser skal indikeres som alarmer i trafikkstyringssystemet:
Publikumsinformasjonsanlegget benytter ruteplan som grunnlag for å sende meldinger til toganvisere, monitorer, tavler og lignende. Ved avvik fra rutemessig toggang skal publikumsinformasjonsanlegget oppdateres med korrigert informasjon om toggangen fra fjernstyringsanlegget.
+
#Hvis det finnes en trafikal regel for håndtering av alarm fra detektorsystem; for eksempel stopp av tog ved egnet sted når hjulslag er detektert over øvre grenseverdi.
a) Fjernstyringsanlegg skal ha grensesnitt mot publikumsinformasjonsanlegg.
+
#Ved situasjoner som kan forårsake topphendelser som f.eks.  
b) Fjernstyringsanlegg skal overføre informasjon om toggangen til publikumsinformasjonsanlegget.
+
*Passering av signal som viser stopp for togvei
c) All informasjonsflyt fra fjernstyringsanlegg til publikumsinformasjonsanlegg skal skje automatisk.
+
*Avsporingsindikator aktivert
d) Følgende informasjon skal minimum være tilgjengelig for publikumsinformasjonsanlegget:
+
*Rasvarsling aktivert
1. Informasjon om hvilken togvei som er stilt, med tilhørende tognummer.  
 
2. Informasjon om passerende tog ved en stasjon eller holdeplass (sporavsnitt belagt/fritt).  
 
3. Informasjon om togvei er slettet, for eksempel ved innstilling av toget.
 
e) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.
 
  
3.10.3 Fjernstyring av elkraft
+
c) Det skal være mulig å definere forskjellig alarmhåndtering avhengig av alarm.
a) Fjernstyringsanlegg skal ha grensesnitt mot anlegg for fjernstyring av elkraft.
 
b) Det skal være mulig å overføre ordrer og indikeringer mellom fjernstyringsanlegg og anlegg for fjernstyring av elkraft.
 
c) All informasjonsflyt fra fjernstyringsanlegg til anlegg for fjernstyring av elkraft skal skje automatisk.
 
d) Ved feil i kommunikasjon mellom fjernstyringsanlegg og anlegg for fjernstyring av elkraft skal det gis alarm.
 
e) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller. (TCP-IP og ELCOM, se kap. 11 [JD 546])
 
  
3.10.4 Ruteplansystem (RPS)
+
d) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmpresentasjoner og kombinasjoner av disse avhengig av alarm:
a) Fjernstyringsanlegg skal ha grensesnitt mot ruteplansystem (RPS).
+
#alarm for passering av hovedsignal/stoppskilt uten kjøretillatelse(forskjellige alarmsignal skal kunne defineres).
b) Fjernstyringsanlegget skal på gitte tidspunkt, eller på forespørsel fra operatør, automatisk oppdatere intern ruteplan fra ruteplansystemet.
+
#indikering
c) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller (TCP-IP og ELCOM).
+
#alarmtekst
 +
e) En kvittert alarm skal kun redusere alarmpresentasjonen.
  
3.10.5 GSM-R
+
{{lærebokstoff|Redusert alarmpresentasjon kan innebære at lydsignal opphører, men at indikering fortsatt opprettholdes, eller at blinkende indikering endres til fast.}}
GSM-R benytter informasjon om toggang fra fjernstyringsanlegget for å kunne koble telefoner fra tog til riktig togleder.
 
a) Fjernstyringsanlegg skal ha grensesnitt mot GSM-R.
 
b) Fjernstyringsanlegg skal overføre informasjon om toggangen til GSM-R.
 
c) Informasjon om toggangen skal overføres automatisk.
 
d) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller (TCP-IP og ELCOM).
 
  
3.10.6 Andre fjernstyringsanlegg
+
f) En alarm skal kun fjernes når den er kvittert og årsaken til alarmen er fjernet.
a) Fjernstyringsanlegg skal ha grensesnitt mot andre fjernstyringsanlegg.
 
b) Mellom fjernstyringsanlegg skal all nødvendig informasjon for togframføring automatisk overføres.
 
c) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.
 
  
3.10.7 Interne grensesnitt
+
g) Alarmer skal vises i feilliste og alarmlogg.
3.10.7.1 Grensesnitt mellom fjernstyringssentral og understasjon
+
 
a) All kommunikasjon mellom fjernstyringssentral og understasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.
+
====Alarmlogg====
b) Nye understasjoner skal ha kommunikasjonsprotokoll i henhold til [IEC-870-5-101].
+
a) Alarmlogg skal vise kronologisk oversikt over alle alarmer.  
c) Kommunikasjon mellom understasjon og fjernstyringssentral skal overvåkes slik at transmisjonsfeil (telegramfeil, kabelbrudd, etc.) detekteres.  
+
 
 +
b) Alarmlogg skal minimum vise følgende informasjon for alarmer:
 +
#tidspunkt
 +
#stedsangivelse
 +
#beskrivelse av feil
 +
#angivelse av status
 +
 
 +
c) Kommentarer til de enkelte alarmer skal kunne skrives inn i alarmlogg.
 +
 
 +
d) Alarmlogg skal minimum vise de siste 3000 alarmer.
  
3.10.7.2 Grensesnitt mellom sentralutrustning og storskjerm
+
===Logging===
a) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.
+
a) Alle relevant hendelser skal logges for senere analyser, avspilling og utskrift.
b) All kommunikasjon mot storskjerm skal være i henhold til X11 standard software protokoll.
 
c) Kommunikasjonen skal gå på ethernet topologi eller Twisted Pair topologi.
 
  
3.11 Konstruksjonskrav
+
b) Det skal være mulig å definere grupper av hendelser.
3.11.1 Programvare
 
a) Programvare skal være oppdelt i system- og applikasjonsprogramvare.
 
Med systemprogramvare menes den del av programvaren som er uavhengig av den enkelte jernbaneforvaltnings krav.
 
Med applikasjonsprogramvare menes den del av programvaren som ivaretar Jernbaneverkets spesielle krav til fjernstyringsfunksjoner.
 
  
3.11.2 Anleggsspesifikke data
+
c) Hendelser skal tidsmerkes og sorteres kronologisk.  
Med anleggsspesifikke data menes den del av fjernstyringsanlegget som skal tilpasses den norske jernbanegeografi, for eksempel billedlayout, aksessområder og stasjonsgeografi.
 
a) Fjernstyringsanleggets anleggsspesifikke data skal ligge i separate datafiler som ikke implementeres med system- og applikasjonsprogramvaren.
 
b) Det skal enkelt kunne gjennomføres endringer i anleggsspesifikke data, uten at dette krever inngrep i system- og applikasjonsprogramvaren.
 
c) Idriftsettelse av endrede infrastruktur- og rutedata skal kunne skje on-line uten at man må avbryte fjernstyringsanleggets primære funksjon.
 
  
3.11.3 Responstider
+
d) Hendelser skal kunne hentes opp ved å oppgi et spesifikt tidsintervall, en hendelsestype og eventuelt gruppe av hendelser innenfor en hendelsestype.
a) Følgende krav stilles til responstider for forespørsler i fjernstyringsanlegget:
 
1. Forespørsel om tognummer ≤ 1,0 sek
 
2. Forespørsel om detaljbilde ≤ 1,0 sek
 
3. Forespørsel om oversiktsbilde ≤ 1,0 sek
 
4. Forespørsel om toggraf ≤ 3,0 sek
 
5. Forespørsel om togveiskø ≤ 1,0 sek
 
6. Forespørsel om feilliste ≤ 1,0 sek
 
7. Forespørsel om alarmliste ≤ 1,0 sek
 
8. Forespørsel om ruteplan ≤ 3,0 sek
 
Responstiden er fra operatøren iverksetter forespørselen til den blir presentert på skjermen.
 
b) Følgende krav stilles til responstider for ordre i fjernstyringsanlegget:
 
Responstid 1 Responstid 2
 
1. Objektordre ≤ 0,5 sek ≤ 2,5 sek
 
2. Togveisordre ≤ 1,0 sek ≤ 3,0 sek
 
  
Responstid 1: Fra en ordre iverksettes av operatøren til den sendes ut fra sentralutrustningen, og fjernstyringsanlegget igjen kan motta en ordre. I responstiden er det medregnet den tiden sentralsystemet bruker til behandling av ordren.
+
e) Hendelser skal logges og lagres i lokalt betjeningsanlegg.
  
Responstid 2: Fra en ordre iverksettes av operatøren, til den sendes fra understasjonen til sikringsanlegget. I responstiden er det medregnet tiden sentralsystemet bruker på å behandle ordren, tiden overføringen over transmisjonsnettet tar og den tiden understasjonen bruker på å behandle ordren.
+
f) Hendelser skal kunne logges direkte til skriver.
c) Følgende krav stilles til responstider for indikering i fjernstyringsanlegget:
 
Responstid 1 Responstid 2
 
1. Indikering på skjerm/storskjerm ≤ 0,5 sek ≤ 2,5 sek
 
2. Indikering på Toggraf ≤ 2,0 sek ≤ 2,5 sek
 
  
Responstid 1: Fra en indikering mottas i sentralutrustningen til den vises på det aktuelle bildet. I responstiden er det medregnet tiden sentralutrustningen bruker på behandlingen av indikeringen.
+
g) Lagringskapasitet for loggede hendelser skal være minst 1 år.
  
Responstid 2: Fra en indikering mottas av understasjonen til den vises på det aktuelle bildet i sentralen. I responstiden er det medregnet tiden sentralutrustningen bruker på å behandle indikeringen, tiden overføringen over transmisjonsnettet tar og den tiden understasjonen bruker på å behandle indikeringen.
+
h) Loggede hendelser skal kunne overføres til eksternt lagringsmedium.
d) Alarmer skal ha høyere prioritet enn ordinære indikeringer.
 
  
 +
i) Det skal være mulig å søke etter bestemte hendelser, samt automatisk å telle antallet av disse hendelsene innenfor et bestemt tidsrom.
  
4 LOKALT BETJENINGSANLEGG
+
j)Det skal være mulig å eksportere alle data som logges i lokalt betjeningsanlegg til 3.parts verktøy for analyse.
4.1 Systemdefinisjon
 
 
   
 
   
Figur 11.5 Systemdefinisjon lokalt betjeningsanlegg
+
k) Logg skal ha format slik at innholdet enkelt kan overføres til standardiserte databaser.
Lokalt betjeningsanlegg består av
 
• Lokal operatørplass med
 
• Skjermbasert løsning eller
 
• Stillerapparat
 
• Manøverutrustning
 
  
Lokalt betjeningsanlegg har følgende funksjonalitet:
+
l) Alle hendelser skal være tidsstemplet.
• Aksesskontroll
+
 
• Bilder
+
===Konstruksjonskrav===
• Ordre
+
a) Det stilles samme konstruksjonskrav til programvarebasert betjeningsanlegg som til trafikkstyringssystem, ref. avsnitt [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Konstruksjonskrav|konstruksjonskrav]].
• Indikering
+
 
• Lister
+
==Lokal operatørplass - Stillerapparat==
• Alarmhåndtering
+
===Generelt===
• Logging
+
a) Stillerapparatet skal, avhengig av stasjonens forriglingsutrustning, være utstyrt med:
 +
#spordiagram
 +
#stiller for sikring av togvei
 +
#stiller for sikring av skiftevei
 +
#stiller for høyt skiftesignal
 +
#stiller for omlegging av sporveksler
 +
#stiller for frigivning av sporveksel for lokalomlegging
 +
#stiller for frigivning av S-lås
 +
#trykknapp for omstilling av samtlige signal til "Stopp"
 +
#stiller og trykknapp for omkopling av betjening til/fra fjernstyring/stasjonsstyring.
 +
#stiller og trykknapp for automatisk gjennomgangsdrift på/av
 +
#trykknapp for kunstig tog passasje
 +
#trykknapp for kvittering av ankomstvarsling
 +
#trykknapp for lys i stillerapparat
 +
#stillere for frigiving av rigel
 +
#stiller for sporvekselvarme på/av
 +
#trykknapp for kvittering av jordfeil
 +
#stiller og trykknapp for betjening av veisikringsanlegg der dette inngår i forriglingsutrustningen
 +
 
 +
b) Spordiagrammet skal plasseres i stillerapparatets øvre del.
 +
 
 +
c) Stillere, trykknapper og kontrollamper skal ha nødvendig merking.
 +
 
 +
d) I spordiagrammet skal stillere for togveier og skifteveier samt trykknapper for kunstig tog passasje plasseres. De øvrige stillere og trykknapper skal plasseres i stillerapparatets nedre del.
 +
 
 +
===Stillerapparatets øvre del===
 +
a) Spordiagrammet skal skjematisk vise stasjonens sporanlegg, signaler, sporveksler, sporsperrer og S-låser.
 +
 
 +
b) Stasjonens sporanle gg skal deles opp tilsvarende togdeteksjonens sporavsnitt.
 +
 
 +
c) Hvert sporavsnitt skal ha kontrollampe(r) som viser hvitt lys når tilhørende sporavsnitt er fritt og som slukker når sporavsnittet er belagt.
 +
 
 +
d) For hver tilstøtende blokkstrekning skal det være en blokklampe som:
 +
#indikerer at nærmeste sporavsnitt er fritt og linjeblokken ikke er retningsinnstilt mot stasjonen (hvitt lys).
 +
#indikerer linjeblokk retningsinnstilt mot stasjonen (hvitt blinklys).
 +
#indikerer tog på nærmeste sporavsnitt på blokkstrekningen (slukket).
 +
 
 +
e) Avsporingsindikator skal ha en kontrollampe. Kontrollampen skal normalt være mørk og tennes med rødt blinkende lys når avsporet hjul passerer avsporingsindikatoren (defekt avsporingsindikator).
 +
 
 +
f) Innkjør-/utkjørtogveier skal ha en togveislampe som:
 +
#er normalt mørk.
 +
#tennes med blått lys når togvei er sikret.
 +
#plasseres ved aktuelle togveier.
 +
#er felles for togveier som ikke kan sikres samtidig.
 +
g) Sporveksel skal ha to kontrollamper, en lampe for hver stilling.
  
4.2 Generelt
+
h) S-lås skal ha kontrollampe som er tent når kontrollåsnøkkel er på plass i S-lås og S-låsen ikke er frigitt.
a) Ved betjening av sikringsanlegg fra lokal operatørplass skal det benyttes stillerapparat eller skjermbasert løsning med tastatur og eventuelt med pekeverktøy.
 
  
4.3 Manøverutrustning
+
i) Lamper i hovedsignal og forsignal skal ha tilhørende kontrollamper i spordiagrammet som gjengir signalbildene i signalene.
a) Manøverutrustning skal kunne ivareta følgende funksjonalitet: 
 
1. Komplett NX/OC funksjonalitet.
 
2. Overføring av status til vekselmanøversats.
 
3. Timer for veibom.
 
4. Automatikk for kryssningsknapper.
 
b) Dersom manøverutrustningen mister kontakt med fjernstyringsanlegget skal manøverutrustningen legge sikringsanlegget på automatisk gjennomgangsdrift.
 
c) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for innsamling av måleverdier (analoge og digitale).
 
d) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for overvåkning av grenseverdier. Endring av grenseverdier bør kunne nedlastes fra fjernstyringssentralen.
 
e) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for tellerstandsregistrering.
 
f) Lokal prioritering av indikeringer skal være mulig. For overføring fra/til fjernstyringssentralen skal følgende prioriteringsrekkefølge benyttes:
 
1. Ordrer
 
2. Indikeringer
 
3. Måleverdier (analoge og digitale)
 
4. Tellerstander
 
  
4.4 Lokal operatørplass - Skjermbasert løsning
+
j) Dvergsignal skal ha en kontrollampe som normalt er mørk. Når dvergsignalet viser signal 44 eller 45, viser tilhørende kontrollampe hvitt fast lys.
4.4.1 Aksesskontroll
 
a) All aksess til lokalt betjeningsanlegg skal være brukeravhengig og passordbeskyttet.
 
b) Aksess til lokalt betjeningsanlegg skal gis til følgende funksjonsnivå:
 
1. Togekspeditør
 
2. Systemansvarlig
 
  
4.4.1.1 Aksesskontroll for togekspeditør
+
k) Veisikringsanlegg på stasjon skal ha kontrollamper for indikering av status med funksjon som beskrevet i [[Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg]].
a) Togekspeditør skal kunne gis aksess med den brukerrettighet som en togekspeditør skal ha.
 
b) Togekspeditør skal ikke ha aksess til system og applikasjonsprogramvare i lokalt betjeningsanlegg.
 
  
4.4.1.2 Aksesskontroll for systemansvarlig
+
l) Stiller for sikring av togvei:
a) Systemansvarlig skal ha aksess til system og applikasjonsprogramvare i lokalt betjeningsanlegg.
+
#skal ha rødt håndtak.
b) Systemansvarlig skal ikke ha aksess til togdriftsdelen i lokalt betjeningsanlegg.
+
#skal ha normalstilling vinkelrett på sporplanet.
c) Passord og aksess til lokalt betjeningsanlegg skal kunne tildeles og endres av systemansvarlig.
+
#skal kunne legges til høyre og til venstre, og fjære tilbake til normalstilling.
 +
#Ordre om togvei gis ved å legge togveiens stillere i togveiens retning.
 +
#Ordre om signalstopp gis ved å legge togveiens stillere mot hverandre.
 +
#Ordre om utløsning av togvei gis ved å legge togveiens stillere fra hverandre.
  
4.4.2 Ordre
+
m) Stiller for sikring av skiftevei:
4.4.2.1 Generelt
+
#skal ha grønt håndtak.
a) Ordre fra lokalt betjeningsanlegg til sikringsanlegg skal deles i følgende typer:
+
#skal ha normalstilling vinkelrett på sporplanet.
1. Objektavhengig ordre
+
#skal kunne legges til høyre og til venstre, og fjære tilbake til normalstilling.
2. Ikke objektavhengig ordre
+
#Ordre om skiftevei gis ved å legge skifteveiens stillere i skifteveiens retning.
3. Togveiordre
+
#Ordre om signalstopp gis ved å legge skifteveiens stillere mot hverandre.
b) Når ett objekt eller stasjonen er valgt skal alle tilgjengelige ordrer vises.
+
#Ordre om utløsning av skiftevei gis ved å legge skifteveiens stillere fra hverandre.
c) Enkelte ordre skal kunne defineres som kritiske, og gis en ekstra barriere mot feilaktig ordregiving.
 
d) Feil eller ugyldig ordre skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.
 
e) En ordre eller ordresekvens som bare delvis kan utføres skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.
 
f) Lokalt betjeningsanlegg skal kunne sende alle aktuelle ordre til sikringsanlegget.
 
g) Betjeninger skal tolkes og presenteres i form av tekst.
 
h) Brukergrensesnitt for ordregiving og betjening skal være menystyrt.
 
i) Valg av objekter og ordregiving skal skje ved bruk av pekeutstyr (mus) eller tastatur.  
 
  
4.4.2.2 Objektavhengig ordre
+
n) Kombinert stiller for sikring av togvei og skiftevei skal ha rødt håndtak med et grønt belte midt på håndtaket.
a) Objektavhengig ordre skal gis ved å velge det objekt som skal betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
 
b) Ordre til signal skal minimum være:
 
1. Sperring og oppheving av sperring av signal i ”Stopp”
 
2. Utløse togvei og skiftevei
 
c) Ordre til sporveksler/sporsperrer skal minimum være:
 
1. Omlegging av sporveksel/sporsperre
 
2. Sperring og oppheving av sperring for omlegging av sporveksel/sporsperre
 
  
d) Ordre til sporavsnitt (i togspor, sporveksel og på linjen) skal minimum være:
+
o) Trykknapp for kunstig togpassasje skal:
1. Sperring og oppheving av sperring for signalstilling over sporavsnitt
+
#være hvit.
2. Linjeblokksperre til/fra
+
#fjære tilbake til normalstilling.
e) Ordre til veisikringsanlegg.
+
#Ordre om kunstig togpassasje gis når knappen trykkes inn.
  
4.4.2.3 Ikke objektavhengig ordre
+
p) Trykknapp for kvittering av ankomstvarsling skal:
a) Ikke objektavhengig ordre skal gis ved å velge betjeningsfunksjon på stasjonen som betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
+
#være sort, eller blå ved kombinasjon med togveislampe.
b) Ikke objektavhengige ordre skal minimum være:
+
#fjære tilbake til normalstilling.
1. Sperring av alle signaler i stopp
+
#Kvittering av ankomstvarsling utføres når knappen trykkes inn.
2. Opphev sperring av alle signaler i stopp
 
3. Nødutløse alle togveier
 
4. Automatisk gjennomgangsdrift av/på
 
5. Stasjonsstyring/fjernstyring
 
6. Sporvekselvarme av/på
 
7. Frigivning og oppheving av frigiving for lokal skifting
 
8. Avsporingsindikator utkoblet/innkoblet
 
9. Kvittering av ankomstvarsling
 
  
4.4.2.4 Togveiordre
+
===Stillerapparatets nedre del===
a) Togveiordre skal gis ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt for togvei for så å iverksette aktuell ordre.
+
a) Stiller for omlegging av sporveksel/sporsperre:
b) Det skal ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt være mulig å spesifisere en forlenget togvei som består av flere togveier.  
+
#skal ha blått håndtak.
c) Lokalt betjeningsanlegg skal for en forlenget togvei kunne lete frem alle alternative viapunkter mellom angitt begynnelsespunkt og sluttpunkt.
+
#skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
d) For en forlenget togvei skal det være mulig å velge viapunkter for så å iverksette aktuell togveiordre.
+
#skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
 +
#Ordre om omlegging av sporveksel/sporsperre gis når stilleren legges opp eller ned.
  
4.4.2.5 Kritisk ordre
+
b) Stiller for frigivning av sporveksel/sporsperre for lokalomlegging:
En kritisk ordre er en dobbel ordre hvor korrekt ordre skal bekreftes etter første ordregivning. Hvilke ordre som skal defineres som kritiske ordre bestemmes av Trafikkdivisjonen.
+
#skal ha gult håndtak.
a) Det skal være mulig å prosjektere en ordre som kritisk ordre.
+
#skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
b) Kritisk ordre skal utføres først når ordregiving er bekreftet,
+
#skal kunne legges ned og skal forbli omlagt inntil den legges tilbake til normalstilling.
 +
#Ordre om frigiving av sporveksel/sporsperre for lokalomlegging gis når stiller legges ned.
 +
#Ordre om tilbaketaking av frigitt sporveksel/sporsperre for lokalomlegging gis når stiller legges tilbake til normalstilling
  
4.4.3 Indikeringer
+
c) Kontrollampe for indikering av sporveksel/sporsperre frigitt for lokalomlegging skal være plassert over tilhørende stiller. Kontrollampen skal vise hvitt lys når området er frigitt.
a) Indikeringer i lokalt betjeningsanlegg skal være tilsvarende detaljbildet for fjernstyringsanlegg, se avsnitt 3.5, med følgende unntak:
 
1. Automatisk togledelse (ATL) skal ikke indikeres
 
2. Tognummer skal normalt ikke indikeres
 
3. Magasinerte togveier skal ikke indikeres
 
4. Nødfrakobling av kontaktledningsspenning skal normalt ikke indikeres
 
5. Alarm ved rødlyspassasje skal ikke indikeres
 
b) Indikeringer skal utføres som vist i vedlegg 11.a.
 
c) Lokalt betjeningsanlegg skal kunne motta alle indikeringer fra sikringsanlegget og presentere disse.
 
d) Lokalt betjeningsanlegg skal kontinuerlig holde alle stasjonens indikeringer oppdatert.
 
e) Objekt som pekes ut skal markeres inntil ordren blir sendt fra lokalt betjeningsanlegg.
 
f) Det skal være muligheter for brukerdefinerte farger, men visse grunnfarger og deres betydning skal være faste:
 
1. Grå: Togvei ikke stilt
 
2. Rødt: Belagt/sperret
 
3. Grønn: Stilt togvei
 
4. Gul: Stilt skiftevei
 
5. Blå: Lokalt frigitt
 
6. Hvit: Feilindikering/feilstatus
 
g) Det skal minimum kunne defineres 3 ulike blinkfrekvenser.
 
h) Skjermbilde skal inneholde en indikering (et blinkende symbol) som viser at skjermbildet ikke er frosset.
 
  
4.4.4 Lister
+
d) Stillere for frigivning av S-lås:
4.4.4.1 Generelt
+
#skal ha blått håndtak.
a) Hendelser skal vises i klartekst i en eller flere lister avhengig av type og status i tillegg til indikering i bilde som beskrevet i avsnitt 4.4.3.
+
#skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 +
#skal kunne legges ned og forbli omlagt inntil de legges tilbake til normalstilling.
 +
#Ordre om frigiving av S-lås gis når stiller legges ned.
 +
#Ordre om tilbaketaking av frigiving av S-lås gis når stiller legges tilbake til normalstilling.
  
 +
e) Stiller for høyt skiftesignal:
 +
#skal ha rødt håndtak.
 +
#skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 +
#skal kunne legges ned og forbli omlagt inntil de legges tilbake til normalstilling.
 +
#Ordre om stilling av høyt skiftesignal gis når stiller legges ned
 +
#Ordre om tilbakestilling av høyt skiftesignal gis når stiller legges tilbake til normalstilling
  
4.4.4.2 Driftsdagbok
+
f) Kontrollampe for indikering av høyt skiftesignal skal være plassert over tilhørende stiller. Kontrollampen skal vise hvitt lys når høyt skiftesignal viser signal 42.
a) Driftsdagbok er en liste som skal vise alle de siste hendelser.
 
b) Driftsdagbok skal minimum vise de siste 3000 hendelser.
 
c) Status til feilhendelser og alarmer skal vises i driftsdagbok:
 
1. Feilhendelse/alarm aktiv og ikke kvittert
 
2. Feilhendelse/alarm aktiv og kvittert
 
3. Feilhendelse/alarm ikke lenger aktiv og ikke kvittert
 
d) Hendelser skal skrives inn i driftsdagboka fortløpende i toppen av lista.
 
e) Når liste i driftsdagbok er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.
 
  
4.4.4.3 Feilliste
+
g) Stiller og trykknapp for automatisk gjennomgangsdrift:
a) Feilliste skal vise feilhendelser og alarmer med angivelse av tidspunkt, beskrivelse av feil og angivelse av status.
+
#skal ha hvitt håndtak/hode.
b) Feilliste kan også innehold aktive tekstindikeringer.
+
#skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
c) Status til feilhendelser og alarmer skal vises i feilliste:
+
#skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
1. Feilhendelse/alarm aktiv og ikke kvittert
+
#Ordre om automatisk gjennomgangsdrift gis når stiller legges opp samtidig som trykknapp betjenes.
2. Feilhendelse/alarm aktiv og kvittert
+
#Ordre om manuell drift gis når stiller legges ned samtidig som trykknapp betjenes.
3. Feilhendelse/alarm ikke lenger aktiv og ikke kvittert
 
d) Feilhendelser og alarmer som ikke lenger er aktiv og som er kvittert skal slettes fra feilliste.
 
e) Feilliste skal minimum vise de siste 3000 feilhendelser og alarmer.
 
f) Hendelser skal skrives inn i feilliste fortløpende i toppen av lista.
 
g) Når feilliste er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.
 
  
4.4.5 Alarmhåndtering
+
h) Kontrollampe for indikering av automatisk gjennomgangsdrift skal plasseres over tilhørende stiller.
4.4.5.1 Generelt
 
a) Følgende hendelser skal minimum kunne håndteres/indikeres som alarmer:
 
1. Avsporingsindikator aktivert
 
2. Rasvarsling aktivert
 
3. Hjulslag/varmgang detektert
 
4. Varsel om hendelser i teknisk hus (feil ved temperatur og ventilasjon, brann, innbrudd og lignende).
 
b) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmhåndtering avhengig av alarmtype.
 
c) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmpresentasjoner og kombinasjoner av disse avhengig av alarmtype:
 
1. Akustisk alarm (forskjellige alarmsignal skal kunne defineres)
 
2. Indikering
 
3. Alarmtekst
 
d) En kvittert alarm skal kun redusere alarmpresentasjonen.
 
Redusert alarmpresentasjon kan innebære at lydsignal opphører, men at indikering fortsatt opprettholdes, eller at blinkende indikering endres til fast.
 
e) En alarm skal kun fjernes når den er kvittert og årsaken til alarmen er fjernet.
 
f) Alarmer skal vises i feilliste og alarmlogg.
 
  
4.4.5.2 Alarmlogg
+
i) Stiller og trykknapp for veisikringsanlegg:
a) Alarmlogg skal vise kronologisk oversikt over alle alarmer.  
+
#skal ha rødt håndtak/hode.
b) Alarmlogg skal minimum vise følgende informasjon for alarmer:
+
#skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
1. Tidspunkt
+
#skal ha kunne legget opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
2. Stedsangivelse
+
#Ordre om innkobling av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og føres tilbake til normalstilling.
3. Beskrivelse av feil
+
#Ordre om innkobling og sperring av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og forblir nede.
4. Angivelse av status
+
#Ordre om innkobling og betinget sperring av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og trykknapp betjenes.
c) Kommentarer til de enkelte alarmer skal kunne skrives inn i alarmlogg.
+
#Ordre om utløsning av veisikringsanlegg gis når stiller legges opp og trykknapp betjenes.
d) Alarmlogg skal minimum vise de siste 3000 alarmer.
+
#Ordre om tidsutløsning av veisikringsanlegg gis når togveistillere legges fra hverandre.  
  
4.4.6 Logging
+
j) Kontrollamper for veisikringsanlegg skal plasseres over stiller og trykknapp for veisikringsanlegg og vise:
a) Alle relevant hendelser skal logges for senere analyser, avspilling og utskrift.
+
#hvitt lys når veisikringsanlegg er i normalstilling.
b) Det skal være mulig å definere grupper av hendelser.
+
#rødt lys når planovergang er sperret.
c) Hendelser skal tidsmerkes og sorteres kronologisk.
 
d) Hendelser skal kunne hentes opp ved å oppgi et spesifikt tidsintervall, en hendelsestype og eventuelt gruppe av hendelser innenfor en hendelsestype.
 
e) Hendelser skal logges på disk og skal kunne logges direkte til skriver hvis ønskelig.
 
f) Lagringskapasitet for loggede hendelser skal være minst 1 år.
 
g) Loggede hendelser skal kunne overføres til elektronisk media som for eksempel CD-ROM eller tape for å kunne avspilles senere.
 
h) Det skal være mulig å søke etter bestemte hendelser, samt automatisk å telle antallet av disse hendelsene innenfor et bestemt tidsrom.
 
i) De data som logges på disk skal være strukturert slik at de kan håndteres eksternt, eksempelvis ved at dataene lagres i en loggfil som kan kopieres over til PC for analyse.  
 
j) Logg skal ha filformat slik at innholdet enkelt kan overføes til standardiserte databaser.
 
  
4.4.7 Konstruksjonskrav
+
k) Stiller (trykknapp) for sporvekselvarme:
a) Det stilles samme konstruksjonskrav til skjermbasert lokalt betjeningsanlegg som til fjernstyringsanlegg, ref. avsnitt 3.11.
+
#skal ha sort håndtak (ha hvitt hode).
 +
#skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 +
#skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
 +
#Ordre om sporvekselvarme på gis når stiller legges opp (trykknapp trykkes inn).
 +
#Ordre om sporvekselvarme av gis når stiller legges ned (trykknapp trykkes inn).
  
 +
l) Kontrollampe for indikering av sporvekselvarme skal vise hvitt lys når sporvekselvarme er på.
  
4.5 Lokal operatørplass - Stillerapparat
+
m) Trykknapp for kvittering av jordfeil:
4.5.1 Generelt
+
#skal ha sort hode.
a) Stillerapparatet skal, avhengig av stasjonens sikringsanlegg, være utstyrt med:
+
#skal fjære tilbake til normalstilling.
1. Spordiagram
+
#Ordre om oppheving av signalstopp etter jordfeil gis når trykknapp trykkes inn.
2. Stiller for sikring av togvei
 
3. Stiller for sikring av skiftevei
 
4. Stiller for høyt skiftesignal
 
5. Stiller for omlegging av sporveksler
 
6. Stiller for frigivning av sporveksel for lokalomlegging
 
7. Stiller for frigivning av S-lås
 
8. Stiller for omkopling av blokktelefon
 
9. Trykknapp for omstilling av samtlige signal til "Stopp"
 
10. Stiller og trykknapp for omkopling av betjening til/fra fjernstyring/stasjonsstyring
 
11. Stiller og trykknapp for automatisk gjennomgangsdrift på/av
 
12. Trykknapp for kunstig tog passasje
 
13. Trykknapp for kvittering av ankomstvarsling
 
14. Trykknapp for lys i stillerapparat
 
15. Stillere for frigiving av rigel
 
16. Stiller for sporvekselvarme på/av
 
17. Trykknapp for kvittering av jordfeil
 
18. Stiller og trykknapp for betjening av veisikringsanlegg der dette inngår i sikringsanlegget
 
b) Spordiagrammet skal plasseres i stillerapparatets øvre del.
 
c) Stillere, trykknapper og kontrollamper skal ha nødvendig merking.
 
d) I spordiagrammet skal stillere for togveier og skifteveier samt trykknapper for kunstig tog passasje plasseres. De øvrige stillere og trykknapper skal plasseres i stillerapparatets nedre del.
 
  
4.5.2 Stillerapparatets øvre del
+
n) Trykknapp for signalstopp:
a) Spordiagrammet skal skjematisk vise stasjonens sporanlegg, signaler, sporveksler, sporsperrer og S-låser.
+
#skal ha rødt hode.
b) Stasjonens sporanlegg skal deles opp tilsvarende togdeteksjonens sporavsnitt.
+
#skal forbli i inntrykket til den settes tilbake til normalstilling.
c) Hvert sporavsnitt skal ha kontrollampe(r) som viser hvitt lys når tilhørende sporavsnitt er fritt og som slukker når sporavsnittet er belagt.
+
#Ordre om alle signaler i stopp gis når trykknapp trykkes inn.
d) For hver tilstøtende blokkstrekning skal det være en blokklampe som:
+
#Ordre om oppheving av alle signaler i stopp gis når trykknappen settes tilbake til normalstilling.
1. Indikerer at nærmeste sporavsnitt er fritt og linjeblokken ikke er retningsinnstilt mot stasjonen (hvitt lys)
 
2. Indikerer linjeblokk retningsinnstilt mot stasjonen (hvitt blinklys)
 
3. Indikerer tog på nærmeste sporavsnitt på blokkstrekningen (slukket)
 
e) Avsporingsindikator skal ha en kontrollampe. Kontrollampen skal normalt være mørk og tennes med rødt blinkende lys når avsporet hjul passerer avsporingsindikatoren (defekt avsporingsindikator).
 
f) Innkjør-/utkjørtogveier skal ha en togveislampe som:
 
1. Er normalt mørk
 
2. Tennes med blått lys når togvei er sikret
 
3. Plasseres ved aktuelle togveier
 
4. Er felles for togveier som ikke kan sikres samtidig
 
g) Sporveksel skal ha to kontrollamper, en lampe for hver stilling.
 
h) S-lås skal ha kontrollampe som er tent når kontrollåsnøkkel er på plass i S-lås og S-låsen ikke er frigitt.
 
i) Lamper i hovedsignal og forsignal skal ha tilhørende kontrollamper i spordiagrammet som gjengir signalbildene i signalene.
 
j) Dvergsignal skal ha en kontrollampe som normalt er mørk. Når dvergsignalet viser signal 44 eller 45, viser tilhørende kontrollampe hvitt fast lys.
 
k) Veisikringsanlegg på stasjon skal ha kontrollamper for indikering av status med funksjon som beskrevet i kapittel 9.
 
l) Stiller for sikring av togvei skal:
 
1. Ha rødt håndtak
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på sporplanet
 
3. Kunne legges til høyre og til venstre, og fjære tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Ordre om togvei gis ved å legge togveiens stillere i togveiens retning
 
5. Ordre om signalstopp gis ved å legge togveiens stillere mot hverandre
 
6. Ordre om utløsning av togvei gis ved å legge togveiens stillere fra hverandre
 
m) Stiller for sikring av skiftevei skal:
 
1. Ha grønt håndtak
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på sporplanet
 
3. Kunne legges til høyre og til venstre, og fjære tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Ordre om skiftevei gis ved å legge skifteveiens stillere i skifteveiens retning
 
5. Ordre om signalstopp gis ved å legge skifteveiens stillere mot hverandre
 
6. Ordre om utløsning av skiftevei gis ved å legge skifteveiens stillere fra hverandre
 
n) Kombinert stiller for sikring av togvei og skiftevei skal ha rødt håndtak med et grønt belte midt på håndtaket.
 
o) Trykknapp for kunstig togpassasje skal:
 
1. Være hvit
 
2. Fjære tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
3. Ordre om kunstig togpassasje gis når knappen trykkes inn
 
p) Trykknapp for kvittering av ankomstvarsling skal:
 
1. Være sort, eller blå ved kombinasjon med togveislampe
 
2. Fjære tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
3. Kvittering av ankomstvarsling utføres når knappen trykkes inn
 
  
4.5.3 Stillerapparatets nedre del
+
=RAMS-krav=
a) Stiller for omlegging av sporveksel/sporsperre skal:
+
==Sikkerhet==
1. Ha blått håndtak
+
a) {{sikkerhetskrav|}}Krav til Tolerable Hazard Rate (THR) for farer forårsaket av svikt i betjeningsanlegg skal beregnes individuelt.  
2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet
 
3. Kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Ordre om omlegging av sporveksel/sporsperre gis når stilleren legges opp eller ned
 
b) Stiller for frigivning av sporveksel/sporsperre for lokalomlegging skal:
 
1. Ha gult håndtak
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet
 
3. Kunne legges ned og skal forbli omlagt inntil den legges tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Ordre om frigiving av sporveksel/sporsperre for lokalomlegging gis når stiller legges ned
 
5. Ordre om tilbaketaking av frigitt sporveksel/sporsperre for lokalomlegging gis når stiller legges tilbake til normalstilling
 
c) Kontrollampe for indikering av sporveksel/sporsperre frigitt for lokalomlegging skal være plassert over tilhørende stiller. Kontrollampen skal vise hvitt lys når området er frigitt.
 
d) Stillere for frigivning av S-lås skal:
 
1. Ha blått håndtak
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet
 
3. Kunne legges ned og forbli omlagt inntil de legges tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Ordre om frigiving av S-lås gis når stiller legges ned
 
5. Ordre om tilbaketaking av frigiving av S-lås gis når stiller legges tilbake til normalstilling
 
e) Stiller for høyt skiftesignal skal:
 
1. Ha rødt håndtak
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet
 
3. Kunne legges ned og forbli omlagt inntil de legges tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Ordre om stilling av høyt skiftesignal gis når stiller legges ned
 
5. Ordre om tilbakestilling av høyt skiftesignal gis når stiller legges tilbake til normalstilling
 
f) Kontrollampe for indikering av høyt skiftesignal skal være plassert over tilhørende stiller. Kontrollampen skal vise hvitt lys når høyt skiftesignal viser signal 42.
 
g) Stiller og trykknapp for automatisk gjennomgangsdrift skal:
 
1. Ha hvitt håndtak/hode.
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 
3. Kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
 
Funksjon:
 
4. Ordre om automatisk gjennomgangsdrift gis når stiller legges opp samtidig som trykknapp betjenes.
 
5. Ordre om manuell drift gis når stiller legges ned samtidig som trykknapp betjenes.
 
h) Kontrollampe for indikering av automatisk gjennomgangsdrift skal plasseres over tilhørende stiller.
 
i) Stiller og trykknapp for veisikringsanlegg skal:
 
1. Ha rødt håndtak/hode
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet
 
3. Kunne legget opp og ned og fjære tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Ordre om innkobling av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og føres tilbake til normalstilling
 
5. Ordre om innkobling og sperring av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og forblir nede
 
6. Ordre om innkobling og betinget sperring av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og trykknapp betjenes.
 
7. Ordre om utløsning av veisikringsanlegg gis når stiller legges opp og trykknapp betjenes.
 
8. Ordre om tidsutløsning av veisikringsanlegg gis når togveistillere legges fra hverandre
 
j) Kontrollamper for veisikringsanlegg skal plasseres over stiller og trykknapp for veisikringsanlegg og vise:
 
1. Hvitt lys når veisikringsanlegg er i normalstilling.
 
2. Rødt lys når planovergang er sperret.
 
k) Stiller (trykknapp) for sporvekselvarme skal:
 
1. Ha sort håndtak (ha hvitt hode)
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet
 
3. Kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Ordre om sporvekselvarme på gis når stiller legges opp (trykknapp trykkes inn)
 
5. Ordre om sporvekselvarme av gis når stiller legges ned (trykknapp trykkes inn)
 
l) Kontrollampe for indikering av sporvekselvarme skal vise hvitt lys når sporvekselvarme er på.
 
m) Trykknapp for kvittering av jordfeil skal:
 
1. Ha sort hode
 
2. Fjære tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
3. Ordre om oppheving av signalstopp etter jordfeil gis når trykknapp trykkes inn
 
n) Trykknapp for signalstopp skal:
 
1. Ha rødt hode
 
2. Forbli i inntrykket til den settes tilbake til normalstilling
 
Funksjon:
 
3. Ordre om alle signaler i stopp gis når trykknapp trykkes inn
 
4. Ordre om oppheving av alle signaler i stopp gis når trykknappen settes tilbake til normalstilling
 
o) Stiller for styring av blokktelefon skal:
 
1. Ha sort håndtak
 
2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet
 
3. Kunne legges opp og ned og forbli omlagt inntil den legges tilbake i normalstilling
 
Funksjon:
 
4. Samtlige blokktelefoner er koblet til fjernstyringssentral når stiller er i normalstilling
 
5. Blokktelefoner ved innkjør kobles til lokal operatørplass og blokktelefon ved utkjør kobles til fjernstyringssentral når stiller legges opp
 
6. Samtlige blokktelefoner kobles til lokal operatørplass når stiller legges ned
 
Blokktelefon på stasjonsvegg er i alle tilfeller koblet til fjernstyringssentral.
 
  
 +
b) {{sikkerhetskrav|}} Beregnet THR skal ikke være strengere enn 10<sup>-5</sup>/time.
  
5 RAMS-KRAV
+
{{lærebokstoff|Hvis beregnet THR er strengere, må fordelingen av sikkerhetsansvar endres slik at kravet oppfylles}}
5.1 Sikkerhet
 
a) Betjeningsanlegg skal ha sikkerhetskritisk funksjon:
 
  
Betjeningsanlegg skal sikkert formidle ordre og indikeringer mellom grensesnitt mot operatør og sikringsanlegg.
+
c) Betjeningsanlegg skal formidle ordre og indikeringer i grensesnitt mellom operatør og forriglingsutrustning/RBC sikkert.
 
Med dette menes:
 
Med dette menes:
1. Ordre skal sikkert behandles i betjeningsanlegget og overføres til sikringsanlegget for utførelse.
+
#Ordre skal behandles sikkert i betjeningsanlegget og overføres til forriglingsutrustningen/RBC for utførelse slik at kravet om konfidensialitet og integritet ivaretas.
2. Indikeringer skal mottas fra sikringsanlegget og sikkert behandles i betjeningsanlegget.
+
#Indikeringer skal mottas fra forriglingsutrustningen/RBC og behandles i betjeningsanlegget slik at konfidensialitet og integritet ivaretas.
b) THR for sikkerhetskritisk funksjon skal være lik 10-5 feil/time for betjeningsanlegget.
 
c) Betjeningsanlegg skal være konstruert for å minimum ha kontroll på følgende farer:
 
• Feilaktig/manglende formidling av ordre.
 
• Feilaktig/manglende presentasjon av indikeringer.
 
d) Eventuelle hjelpesystemer for betjeningsanlegget skal være av en slik konstruksjon at feil på hjelpesystem eller systemets grensesnitt ikke skal påvirke betjeningsanlegget.
 
  
5.2 Tilgjengelighet
 
5.2.1 Generelt
 
a) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MTTR ≤ 15 minutter.
 
  
5.2.2 Fjernstyringsanlegg
+
d) Betjeningsanlegg skal være konstruert for minimum å ha kontroll på følgende farer:
a) Fjernstyringsanlegget med unntak av transmisjonsutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.98 %, det vil si en akkumulert utilgjengelighet på 1.75 timer pr år.  
+
*Feilaktig/manglende formidling av ordre.
 +
*Feilaktig/manglende presentasjon av indikeringer.
 +
 
 +
e) Eventuelle hjelpesystemer for betjeningsanlegget skal være av en slik konstruksjon at feil på hjelpesystem eller systemets grensesnitt ikke skal påvirke betjeningsanlegget.
 +
 
 +
==Tilgjengelighet==
 +
===Generelt===
 +
a) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.
 +
 
 +
===Trafikkstyringssystem===
 +
a) Trafikkstyringssystemet med unntak av transmisjonsutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.98 %, det vil si en akkumulert utilgjengelighet på 1.75 timer pr år.  
 +
 
 
Minst 50 % av installerte operatørplasser skal være tilgjengelig for at systemet skal defineres som tilgjengelig.  
 
Minst 50 % av installerte operatørplasser skal være tilgjengelig for at systemet skal defineres som tilgjengelig.  
 +
 
En operatørplass blir definert som tilgjengelig når følgende minimumskrav er oppfylt:
 
En operatørplass blir definert som tilgjengelig når følgende minimumskrav er oppfylt:
1. Ordre kan gis til alle sikringsanlegg som skal styres fra operatørplass
+
#Ordre kan gis til all forriglingsutrustninger/RBC-er som skal styres fra operatørplass
2. Indikeringer mottas fra alle sikringsanlegg som styres fra operatørplass
+
#Indikeringer mottas fra alle forriglingsutrustninger/RBC-er  som styres fra operatørplass.
3. Ordre og indikeringer tilfredsstiller responskrav.
+
#Ordre og indikeringer tilfredsstiller responskrav.
4. Basisfunksjoner og driftsstøttefunksjoner tilgjengelig
+
#Basisfunksjoner og driftsstøttefunksjoner er tilgjengelige.
5. Nødvendig maskinvare som sikrer at ovennevnte funksjoner er tilgjengelig
+
#Nødvendig maskinvare som sikrer at ovennevnte funksjoner er tilgjengelig.
 +
 
 +
===Lokalt betjeningsanlegg===
 +
a) Lokalt betjeningsanlegg skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.98 %, det vil si en akkumulert utilgjengelighet på 1.75 timer pr år.
 +
 
 +
==Pålitelighet==
 +
===Generelt===
 +
a) Betjeningsanleggets funksjonsenheter skal ha levetid på minimum 20 år.
 +
 
 +
b) Det skal foreligge en oppdatert kontinuitetsplan for trafikkstyringssystem og programvarebasert betjeningsanlegg.
 +
 
 +
c) Det skal foreligge en plan for backup for trafikkstyringssystem og programvarebasert betjeningsanlegg.
 +
 
 +
===Trafikkstyringssystem===
 +
a) Trafikkstyringssystem skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil – MTBF ≥ 20 000 timer.
 +
 
 +
===Lokalt betjeningsanlegg===
 +
a) Lokalt betjeningsanlegg skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil – MTBF ≥ 20 000 timer.
 +
 
 +
{{lærebokstoff|For stillerapparat anses ikke feil på enkeltlamper og stillere som feil på stillerapparatet.}}
  
5.2.3 Lokalt betjeningsanlegg
+
==Vedlikeholdbarhet==
a) Lokalt betjeningsanlegg skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.98 %, det vil si en akkumulert utilgjengelighet på 1.75 timer pr år.  
+
a) Betjeningsanlegg skal være bygd av veldefinerte funksjonsenheter, slik at hele funksjonsenheter kan byttes ved reparasjon i felt.
  
5.3 Pålitelighet
+
b) Vekt for utbyttbare enheter skal ikke overstige 15 kg.
5.3.1 Generelt
 
a) Betjeningsanleggets funksjonsenheter skal ha levetid på minimum 20 år.
 
  
5.3.2 Fjernstyringsanlegg
+
= Vedlegg =
a) Fjernstyringsanlegg skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil – MTBF ≥ 20 000
 
  
5.3.3 Lokalt betjeningsanlegg
+
[[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg/Kritiske kommandoer|Vedlegg a: Kritiske kommandoer]]
a) Lokalt betjeningsanlegg skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil – MTBF ≥ 20 000 timer.
 
For stillerapparat anses ikke feil på enkeltlamper og stillere som feil på stillerapparatet.
 
  
5.4 Vedlikeholdbarhet
+
[[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg/Tunnelbilder|Vedlegg b: Tunnelbilder]]
a) Betjeningsanlegg skal være bygd av veldefinerte funksjonsenheter, slik at hele funksjonsenheter kan byttes ved reparasjon i felt.
 
b) Vekt for utbyttbare enheter skal ikke overstige 15 kg.
 

Nåværende revisjon fra 15. mar. 2019 kl. 06:57


Innhold

1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav og funksjonskrav til betjeningsanlegg.

Med betjeningsanlegg menes systemer for betjening av forriglingsutrustning og RBC (for ETCS-L2) og benyttes som fellesbegrep for trafikkstyringssystem og lokale betjeningsanlegg.

Trafikkstyringssystem benyttes som fellesbenevning for tekniske systemer som inneholder fjernstyring og dertil hørende støttefunksjoner for trafikkstyring. Trafikkstyringssystem inkluderer derved både eksisterende fjernstyringsanlegg og støttesystemer for trafikkstyring.

Fjernstyringsanlegg er benevning for basisfunksjonaliteten styring og kontroll av flere sikringsanlegg uten støttefunksjoner.

1.1 Systemoversikt

Betjeningsanlegg kan enten være sentrale (trafikkstyringssystem) eller lokale (lokale betjeningsanlegg) for styring av stasjon eller strekning, avhengig av om forriglingsutrustning er strekningsbasert eller ikke.

Trafikkstyringssystem benyttes her som fellesbenevning for tekniske systemer som inneholder fjernstyring og dertil hørende støttefunksjoner for trafikkstyring. Trafikkstyringssystem inkluderer derved både eksisterende fjernstyringsanlegg og tekniske støttesystemer for trafikkstyring.

Trafikkstyringssystem etableres for et større styrt område bestående av flere jernbanestrekninger og flere signalanlegg. Trafikkstyringssystem har i tillegg til basisfunksjonalitet en rekke støttefunksjoner for å bistå operatør i sin utøvelse av planlegging og avvikling av togtrafikken, herunder håndtere hendelser på en smidig og effektiv måte.

Med hendelser skal det for betjeningsanlegget forstås samtlige:

 1. Ordre (manuelle og automatiske).
 2. Indikeringer (Status til forriglingsutrustningens objekter og tekniske utrustning, samt eventuell RBC).
 3. Tekstindikeringer (Indikeringer som vises som tekst for eksempel status til sporavsnitt eller signal som ikke indikeres i bilder).
 4. Feilhendelser.
 5. Alarmer.

2 Generelt

Krav som kun gjelder ETCS-L2 er merket med L2. Dersom L2 står i forbindelse med overskrift for delkapittel, er hele delkapittelet kun gyldig for trafikkstyring av strekning utrustet med ETCS-L2. Dersom et enkeltkrav er merket med L2, så er det kun dette kravet som er spesifikt for ETCS-L2. Krav som kun gjelder infrastruktur utstyrt med forriglingsutrustning som styrer hovedsignaler og eventuelt ATC, er på tilsvarende måte merket med NSS. Der hverken L2 eller NSS er angitt, så gjelder kravene universelt.

a) Forriglingsutrustning skal kunne betjenes fra operatørplass i lokalt betjeningsanlegg.

b) Forriglingsutrustning og RBC skal kunne betjenes fra operatørplass i trafikkstyringssystemet.

c) Brukergrensesnittet mot operatør skal være lett å forstå og raskt å operere.

Det vil si at færrest mulig betjeningsoperasjoner skal måtte utføres. Eksempelvis bør manuell sikring av togvei/skiftevei være basert på utpeking av begynnelses- og sluttpunkt samt eventuelle viapunkt.

d) Operatør skal ha enhetlig brukergrensesnitt (ordre, indikeringer, feilhendelser, alarmer, etc) uavhengig av type forriglingsutrustning.

e) All tekst i betjeningsanleggets brukergrensesnitt mot operatør skal være på norsk.

f) Det skal være en hjelpefunksjon for hver tilgjengelig applikasjon i trafikkstyringssystemet slik at operatøren kan få hensiktsmessig hjelp til å utføre alle funksjoner i applikasjonene.

g) Det skal til enhver tid være tilgjengelig oppdatert operatørmanual for trafikkstyringsystem i operativ drift. Operatørmanualen skal inneholde komplett symbolbibliotek for systemet med forklaring av symbolenes dynamikk og deres betydning.

3 Trafikkstyringssystem

3.1 Systemoversikt

Figur 1: Systemoversikt trafikkstyringssystem

Trafikkstyringssystem består av, men er ikke begrenset til:

 • operatørplasser
 • systemarbeidsplass
 • sentralutrustning med basis- og støttefunksjoner
 • grensesnitt

Grensesnitt er i Figur 1 skissert som egen enhet uten at systemene nødvendigvis er implementert på denne måten. Trafikkstyringssystem har normalt grensesnitt mot rele- og PLS-basert forriglingsutrustning via trafikkstyringssystemets understasjoner, og mot programvarebasert forriglingsutrustning og RBC via programvarebaserte grensesnitt.

Trafikkstyringssystemet har følgende funksjonalitet:

 • basisfunksjoner (fjernstyring):
  • tilgangskontroll
  • bilder
  • ordre
  • indikering
  • lister
  • alarmhåndtering
  • logging
  • lagring
 • støttefunksjoner for trafikkstyring:
  • magasinering av togveiordre
  • ordresekvenser (Automater)
  • ruteplan
  • tognummerhåndtering
  • automatisk togveistilling
  • toggraf
  • stasjonsgraf

3.2 Basisfunksjoner

3.2.1 Tilgangskontroll

a) All tilgang til trafikkstyringssystemet skal være rolleavhengig og passordbeskyttet.
b) Tilgang til trafikkstyringssystemet skal gis til funksjonsnivå basert på rolle, for eksempel:

 • togleder
 • togleder med utvidet brukerrettighet
 • systemansvarlig

c) De forskjellige rollene skal kunne gis forskjellige tilgangsrettigheter.

3.2.1.1 Tilgangskontroll for togleder

a) Tilgangsrettigheter til de ulike toglederrollene skal foreligge i godkjent dokument forut for implementering i betjeningsanlegget.

b) Togleder skal ikke ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i trafikkstyringssystemet.

3.2.1.2 Tilgangskontroll for systemansvarlig

a) Systemansvarlig skal ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i trafikkstyringssystemet.

b) Systemansvarlig skal ikke ha tilgang til togdriftsdelen i trafikkstyringssystemet i operativ drift.

c) Systemansvarlig skal ha mulighet til å programmere ordresekvenser.

d) Passord og tilgang til trafikkstyringssystemet skal kunne tildeles og endres av systemansvarlig.

3.2.1.3 Annen tilgang

a) Hvis operatør-/sysadmin-plasser er tilkoblet trafikkstyringssystemet via offentlig nett, skal kommunikasjon sikres slik at konfidensialitet og integritet av data ivaretas og uvedkommende systemer ikke kan få tilgang.

3.2.2 Bilder

3.2.2.1 Generelt

a) Bildene skal i størst mulig grad være logisk oppbygget og avspeile den fysiske virkeligheten. Objektene skal plasseres korrekt i forhold til hverandre.

b) Trafikkstyringssystemet skal ha følgende bilder for visning av de områder som kontrolleres:

 1. bilde for visning på storskjerm (Storskjermbilde).
 2. geografisk bilde
 3. oversiktsbilde
 4. detaljbilde

c) Operatørens bilde skal minimum vise følgene:

 1. hovedmeny
 2. dialoglinje
 3. applikasjonsvinduer for visning av:
  • geografisk bilde
  • oversiktsbilde
  • detaljbilde
  • alarmlogg
  • feilliste
  • driftsdagbok
  • toggraf
  • stasjonsgraf

d) Inn- og ut-zooming eller forskjellige bildestørrelser skal være tilgjengelig for alle bilder.

e) Endring i, eller opprettelse av nye symbol i symbolbibliotek er å anse som del av systemer og komponenter som kan påvirke sikkerheten, eller er driftskritiske, se Godkjenning av tekniske komponenter.

f) Nye symboler skal utformes i samråd med eier av operativt regelverk og være underlagt funksjonell godkjenning.

3.2.2.2 Bilde for visning på storskjerm (storskjermbilde)

a) Dersom storskjerm benyttes, så skal storskjermbilde gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for trafikkstyringssystemets tilhørende strekninger.
I tillegg skal hensiktsmessig del av tilgrensende strekninger styrt av andre trafikkstyringssystemer vises for å sikre tilstrekkelig innsynsoverlapp.

b) Storskjermbilde skal gi nødvendig informasjon for overvåking av strekningene.

c) Markeringer og menyer i forbindelse med ordregiving skal ikke vises på storskjerm.

3.2.2.3 Geografisk bilder

a) Geografiske bilder skal gi oversikt over:

 1. hele området det utføres trafikkstyring på.
 2. strekninger innenfor det fjernstyrte området.
 3. spesielle områder, for eksempel for lange tunneler med angivelse av rømningsveier, etc.

3.2.2.4 Oversiktsbilde (tognummerbilde)

a) Oversiktsbilde skal gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for en valgt strekning eller del av strekning.

b) Oversiktsbilde skal gi nødvendig informasjon for styring og overvåking av en strekning eller del av strekning.

c) Oversiktsbilde skal minimum vise følgende informasjon:

 1. status til alle objekter
 2. status til linjeblokk
 3. status vedrørende kommunikasjon
 4. stasjonenes driftsform
 5. tognummer
 6. stasjonsidentitet (nummer, navn og prefiks)
 7. sidespor på linjen
 8. kontaktledning spenningsløs
 9. markering av spornummer og plattformer
 10. status til ikke objektavhengige ordre, så som:
  • magasinering
  • alle signaler sperret i stopp
  • sporvekselvarme
  • tidsutløsing
  • nødfrakopling

3.2.2.5 Detaljbilde

a) Detaljbilde skal gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for en valgt delstrekning eller stasjon.

b) Detaljbilde skal gi nødvendig informasjon for styring og overvåking av en valgt delstrekning eller stasjon.

c) Detaljbilde skal i tillegg til samme informasjon som oversiktsbilde kunne vise:

 1. dato og klokke
 2. status til S.lås/rigel
 3. status til avsporingsindikator
 4. nummer på fiktivt sluttsignal
 5. sporvekselsnummer
 6. sporfeltnummer
 7. sporvekselsveiver fjernet
 8. signalnummer
 9. sporlengder på alle spor
 10. kilometerangivelse, navn og sikringsmåte på alle veisikringsanlegg
 11. spesielle forhold (Kl-åk med signal, planovergang med ringerutiner, etc.)
 12. samleindikering for siste åpne port/dør mellom rømningsvei og tunnelløp

d) Det skal være mulig å definere ulike nivåer innenfor detaljbilde med forskjellig bildeinformasjon.

3.2.2.6 Tunneler

Kravene i dette avsnittet skal ikke tolkes som krav til instrumentering av tunnelene, men stiller krav til hvordan eventuell instrumentering skal presenteres i trafikkstyringssystemene

a) Tunneler med lengde ≤ 1000 meter og med toglederstyrte beredskapsinstallasjoner samt tunneller med lengde > 1000 meter skal utformes i trafikkstyringssystemene med de ordre, indikeringer og alarmer som er nødvendige for at togleder skal kunne ivareta sin beredskapsrolle.

Særskilte brannobjekter må presenteres i trafikkstyringssystemene som støtte for operasjon

b) Det skal utformes egne tunnelbilder.

c)Tunnelbildene skal gi en skjematisk fremstilling av tunnelen og sporgeometrien i denne, og utformes i henhold til veiledende mal i Vedlegg b: Tunnelbilder :

 • all km-merking skal stå på samme linje i bildene.
 • navn på tunneler og rømningsveier skal være i henhold til navngiving i beredskapsportalen.
 • Navn på rømningsvei skrives med navn først og type rømningsvei samt benevnes med UMT sone 32 koordinater
(Eks. xxx adkomsttunnel UMT 32 N: 5 332 686, E: 578 548)

d) Tunnelbilder skal i tillegg til krav gitt i Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Detaljbilde vise:

 • fysisk skille mellom sporene
 • stigning/fall og eventuelt lavbrekk/høybrekk.
 • nødlys med status på/av
 • vifter med status på/av og vindretning

3.2.3 Ordre

3.2.3.1 Generelt

a) Ordre fra trafikkstyringssystem til forriglingsutrustning og RBC skal deles i følgende typer:

 1. objektavhengig ordre
 2. ikke objektavhengig ordre
 3. togveiordre
 4. togordre (L2)

b) Når ett objekt eller en stasjon er valgt skal alle tilgjengelige ordrer vises.

c) Enkelte ordre skal kunne defineres som kritiske, og gis en ekstra barriere mot feilaktig ordregiving, se Kritisk kommando.

d) Feil eller ugyldig ordre skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.

e) En ordre eller ordresekvens som bare delvis kan utføres skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.

f) Trafikkstyringssystemet skal kunne sende alle aktuelle ordre til forriglingsutrustning og RBC.

g) Betjeninger skal tolkes og presenteres i form av tekst.

h) Brukergrensesnitt for ordregiving og betjening skal være menystyrt.

i) Valg av objekter og ordregiving skal skje ved bruk av pekeutstyr (f.eks. mus) eller tastatur.

3.2.3.2 Objektavhengig ordre

a) Objektavhengig ordre skal gis ved å velge det objekt som skal betjenes for så å iverksette en valgt ordre.

b) Ordre til forriglingsutrustning skal minimum være:

 1. nødomstille forriglingsutrustning til stasjonsstyrt
 2. nødomstille forriglingsutrustning til fjernstyrt

c) Ordre til signal skal minimum være:

 1. sperring og oppheving av sperring av signal i ”Stopp”
 2. tidsutløse togvei og skiftevei
 3. automatisk signalstilling av/på
 4. automatisk togveistilling av/på
 5. alarm for rødlyspassering utkoblet for en togpassasje / flere togpassasjer

d) Ordre til sporveksler/sporsperrer skal minimum være:

 1. omlegging av sporveksel/sporsperre
 2. sperring og oppheving av sperring for omlegging av sporveksel/sporsperre (lokalavlåsing)

e) Ordre til sporavsnitt (i togspor, sporveksel og på linjen) skal minimum være:

 1. sperring og oppheving av sperring for signalstilling over sporavsnitt
 2. linjeblokksperre til/fra
 3. forberedende reset av akseltellere

f) Det skal kunne gis ordre til veisikringsanlegg.

3.2.3.3 Ikke objektavhengig ordre

a) Ikke objektavhengig ordre skal gis ved å velge betjeningsfunksjon på stasjon/område som betjenes for så å iverksette en valgt ordre.

b) Ikke objektavhengige ordre til stasjon skal minimum være:

 1. sperring av alle signaler i stopp
 2. opphev sperring av alle signaler i stopp
 3. tidsutløse alle togveier
 4. annullere magasinerte togveier
 5. automatisk gjennomgangsdrift av/på
 6. automatisk togveisstilling av/på
 7. stasjonsstyring/fjernstyring
 8. sporvekselvarme av/på
 9. frigivning og oppheving av frigiving for lokal skifting
 10. nødfrakobling av kontaktledningsspenning
 11. avsporingsindikator utkoblet/innkoblet

c) Ikke objektavhengige ordre til område skal minimum være:

 1. aktiver arbeidsområde
 2. opphev arbeidsområde
 3. kjøretillatelse med kjøremodus til tog (L2)
 4. aktiver midlertidig hastighetsnedsettelse (L2)
 5. opphev midlertidig hastighetsnedsettelse (L2)
 6. aktiver nødstoppområde (L2)
 7. opphev nødstoppområde (L2)

3.2.3.4 Togveiordre

a) Togveiordre skal gis ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt for togvei for så å iverksette aktuell ordre.

b) Det skal ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt være mulig å spesifisere en sammensatt togvei som består av flere togveier.

c) For en sammensatt togvei skal trafikkstyringssystemet kunne lete frem alle alternative viapunkter mellom angitt begynnelsespunkt og sluttpunkt.

d) For en sammensatt togvei skal det være mulig å velge viapunkter for så å iverksette valgt togveiordre.

3.2.3.5 Togordre (L2)

a) Det skal være mulig å sende ordre til tog via RBC. Ordre til RBC skal som minimum være:

 1. avregistrere tog fra RBC
 2. aktivering av betinget /ubetinget nødstopp
 3. oppheving av betinget / ubetinget nødstopp
 4. angi et togs posisjon

3.2.3.6 Kritisk kommando

En kritisk kommando er en ordre som skal bekreftes før den iverksettes. Behov for kritisk kommando bestemmes av risiko for at utført ordre kan forårsake topphendelser.

a) Det skal være mulig å prosjektere en ordre som kritisk kommando.

b) Kritisk kommando skal først utføres når ordregiving er bekreftet.

c) Gjeldende kritiske kommando fremgår av Kritiske kommandoer.

3.2.4 Indikeringer

3.2.4.1 Generelt

Krav til indikeringer er definert med ulik detaljeringsgrad i dette kapittelet. Krav skal forstås slik at alle relaterte hendelser til aktuell indikering skal kunne presenteres, eksempelvis krav områdeindikeringer, pkt 1. Nødstopp innebærer at både betinget og ubetinget nødstopp som minimum skal kunne vises.

a) For Vicos, EBICOS og Railmanager skal indikeringer utføres som vist i Vicos operatørmanual, EBICOS operatørhåndbok og Railmanager symbolbibliotek.

b) Trafikkstyringssystemet skal kunne motta alle indikeringer fra forriglingsutrustning og RBC og presentere disse.

c) Trafikkstyringssystemet skal kontinuerlig holde bilde av alle stasjonenes indikeringer oppdatert.

d) Objekt som pekes ut skal markeres inntil ordren blir sendt fra trafikkstyringssystemet, eller den blir aktivt avbrutt av operatør.

e) Det skal være muligheter for brukerdefinerte farger, men visse grunnfarger og deres betydning skal være faste:

 1. grå/svart: Togvei ikke stilt
 2. rødt: Belagt/sperret
 3. grønn: Stilt togvei
 4. gul: Stilt skiftevei
 5. blå: Lokalt frigitt
 6. hvit: Feilindikering/feilstatus

f) I alle bildenivåer skal det minimum kunne defineres 3 ulike blinkfrekvenser.

g) Kommunikasjonsfeil skal indikeres.

h) Skjermbilde skal inneholde en indikering som viser at skjermbildet ikke er frosset.

i) Operativ status for alle de anlegg trafikkstyringssystemet styrer (f.eks. RBC og forriglingsutrustning) skal indikeres.

3.2.4.2 Stasjonsboksdiagram

a) Stasjonsboksdiagram skal vise stasjonens navn, forkortelse og eventuelt nummer.

b) Stasjonsboksdiagram skal vise stasjonens status og hvilke ikke objektavhengige ordre som er iverksatt.

c) Indikering i stasjonsboksdiagram skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Stasjonstyrt/fjernstyrt X X X
2. Automatisk gjennomgangsdrift X X X
3. Automatisk togveisstilling X X X
4. Alle signaler sperret i stopp X X X
5. Alarm X X X
6. Alarm ved rødlyspassering X X X
7. Kontaktledningsspenning frakoblet X X X
8. Vekselvarme på/feil X X
9. Frigitt for lokal skifting X X X
10. Magasinering X X X
11. Tidsutløsning av togvei X X X

3.2.4.3 Områdeindikeringer

a) Indikering i områder skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Nødstoppområde (L2) Designbeslutning
2. Midlertidig hastighetsnedsettelse (L2) Designbeslutning
3. Status for Arbeidsområde X X X
4. Kontaktledningsspenning frakoblet X X X
5. Midlertidig skifteområde (Temporary Shunting Area) (L2) Designbeslutning

3.2.4.4 Tognummer

a) Indikering av tognummer skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Tognummer X X X
2. Tog som avviker fra ruteplan X X X
3. Ukjent tognummer X X X
4. Tognummer på fritt sporavsnitt X X X
5. Rødlyspassering X X X
6. Feil i tognummerforflyttning X X X
7. Tognummer med aktuelt kjøremodus (L2) Designbeslutning
8. Togposisjon og kjøreretning (f.eks. på plattform, foran signal, ukjent) (L2) Designbeslutning
9. Tognummer kan ikke vises som normalt (f.eks., feil, avkortet) (L2) Designbeslutning
10. Feil på tognummer (f.eks. slettet) (L2) Designbeslutning
11. RBC har sendt nødstoppmelding til tog (L2) Designbeslutning
12. Status på radioforbindelse RBC med tog (L2) Designbeslutning
13. Teknisk avvik detektert ved tilstandsovervåking hvor definert (L2) Designbeslutning

3.2.4.5 Sporavsnitt

a) Indikering av sporavsnitt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Fritt X X X
2. Belagt X X X
3. Del av togvei X X X
4. Sikkerhetssone til togvei X X X
5. Del av skiftevei X X X
6. Frigitt for lokal skifting X X X
7. Feil under utløsning av togvei X X X
8. Sperret for skiftevei og togvei X X X
9. Nummer på sporavsnitt X
10. Kontaktledningsspenning frakoblet X X X
11. Reset av sporavsnitt(akseltellere) X X

3.2.4.6 Sporveksel

3.2.4.6.1 Sentralstilt sporveksel

a) Indikering av sporveksel skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Sporveksel i posisjon for kjøring til høyre X X X
2. Sporveksel i posisjon for kjøring til venstre X X X
3. Sporveksel ikke i kontroll X X X
4. Sperret for skiftevei og togvei X X X
5. Sperret for omlegging X X X
6. Sveiv X
7. Sporvekselnummer X
3.2.4.6.2 Håndstilt sporveksel sikret med kontrollås (og S-lås)

a) Indikering av S-lås skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. S-lås ikke frigitt og nøkkel er innsatt og omvridd X
2. S-lås frigitt og/eller nøkkel tatt ut av S-lås X
3.2.4.6.3 Håndstilt sporveksel sikret med rigel

a) Indikering av håndstilt sporveksel sikret med rigel skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. sporveksel ikke frigitt X X X
2. sporveksel frigitt og i kontroll X X X
3. sporveksel frigitt og ikke i kontroll X X X
4. sporveksel ikke i kontroll og ikke frigitt X X X

3.2.4.7 Hovedsignal (NSS)

a) Indikering av hovedsignal skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Hovedsignal viser kjøring forbudt X X X
2. Hovedsignal viser kjørsignal X X X
3. Signalidentifikasjon X
4. Feil i hovedsignal. X X X
5. Hovedsignal sperret/satt til stopp X X X
6. Automatisk signalstilling for enkeltsignal X X X
7. Automatisk togveistilling X X X
8. Begynnelses- og sluttpunkt for magasinering X X
9. Tidsutløsning av togvei X X
10. Akustisk alarm for rødlyspassering slått av X X X
11. Avsporingsindikator utløst og stilt hovedsignal i stopp X X X

3.2.4.8 Forsignal (NSS)

a) Indikering av forsignal skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Feil i forsignal X X X

3.2.4.9 E35, Stoppskilt (L2)

a) Indikering av stoppskilt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Stopp (normaltilstand) Designbeslutning
2. Sluttpunkt/stopp i togvei eller OS-vei ikke kvittert Designbeslutning
3. Togvei/skiftevei med status Designbeslutning
4. Sperret/satt til stopp Designbeslutning
5. Status for magasinert start og sluttpunkt Designbeslutning
6. Automatisk togveistilling basert på sikringsanlegg Designbeslutning
7. Automatisk togveistilling basert på ruteplan Designbeslutning
8. Akustisk alarm for rødlyspassering slått av Designbeslutning

3.2.4.10 Dvergsignal

a) Dvergsignal skal ikke indikeres på storskjermbilde (S) og oversiktsbilde (O) dersom det ikke kan stilles skiftevei fra dvergsignalet.

b) Indikering av dvergsignal skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Dvergsignal viser kjøring forbudt X X X
2. Dvergsignal viser varsom kjøring tillatt/kjøring tillatt X X X
3. Dvergsignal frigitt for lokal skifting X X X
4. Signalidentifikasjon X
5. Feil i signal X X X
6. Dvergsignal sperret/satt til kjøring forbudt X X X
7. Begynnelses- og sluttpunkt for magasinering X X
8. Tidsutløsning av skiftevei X X

3.2.4.11 Togvei /skiftevei (L2)

a) Indikering av togvei/skiftevei med aktuell kjøremodus skal presenteres.

3.2.4.12 Fiktivt sluttpunkt

a) Indikering for fiktivt sluttpunkt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Fiktivt sluttpunkt statisk indikering X X
2. Nummer til fiktivt sluttpunkt X
3. Fiktivt sluttpunkt som sluttpunkt for magasinert togvei X X

3.2.4.13 Linjeblokk

a) Indikering for linjeblokk skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Retningsinnstilling X X
2. Linjeblokk sperret X X X
3. Gjentagelsessperre aktivert X X
4. Feil i retningsinnstilling X X

3.2.4.14 Sentralblokk

a) Indikering for sentralblokk skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Retningsinnstilling X X
2. Retningsinnstilling låst X X

3.2.4.15 Veisikringsanlegg

a) Indikering for veisikringsanlegg skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Planovergang i normalstilling X X X
2. Planovergang sperret X X X
3. Feilindikering hvis planovergangen har vært sperret i mer enn 5 minutter X X X
4. Angivelse dersom planovergang må sperres manuelt (signalavhengighet) X X
5. Feil ved veisikringsanlegg X X
6. Kilometerangivelse, sikringsmåte og navn på planovergang X X

3.2.4.16 Rasvarslingsanlegg

a) Indikering for rasvarslingsanlegg skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Rasfare X X X
2. Feil ved rasvarslingsanlegg X X X

3.2.4.17 Bruanlegg

a) Indikering av bru skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Bru i posisjon ned (normalstilling) X X X
2. Bru i posisjon opp X X X
3. Bru under omstilling X X X
4. Bru ikke i kontroll X X X
5. Kilometerangivelse og navn på bru X X

3.2.4.18 Tunnelportanlegg

a) Indikering av tunnelport skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Tunnelport lukket (normalstilling) X X X
2. Tunnelport åpen X X X
3. Tunnelport ikke i kontroll X X X
4. Kilometerangivelse og navn på tunnelport X X

3.2.4.19 Sveivskap

a) Indikering av sveivskap skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Sveiv i kontroll X
2. Sveiv ikke i kontroll X X

3.2.4.20 Andre indikeringer

a) Andre indikering skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise:

S O D
1. Avsporingsindikator se hovedsignal X X X
2. Ventilasjon i tunnel av/på X
3. Lys av/på X
4. Togvarme av/på X

3.2.5 Togdata (L2)

a) Trafikkstyringssystemet skal motta togdata fra RBC.

b) Togdata skal kunne presenteres på forespørsel fra togleder.

c) Togdata skal alltid presenteres med informasjon om tognummer, RBC identitet, dato og tid.

d) Presentasjon av togdata utover punkt c) skal være konfigurerbar med tanke på hvilke data som presenteres og rekkefølge.

e) Gyldighet for togdata skal fremgå.

f) Følgende togdata skal være tilgjengelig:

 1. Tognummer
 2. Togposisjon (x meter foran signal [nr])
 3. RBC identitet
 4. Dato
 5. Tid
 6. Toglengde
 7. Maks toghastighet
 8. Maks aksellast
 9. Kjøremodus
 10. Sist rapporterte hastighet
 11. Kjøretillatelsens sluttpunkt (End of movement authority)
 12. ID nummer for ombordutrustning
 13. ID for STM utstyr
 14. Elektrisk eller dieseldrevet kjøretøy
 15. Togtype
 16. Lasteprofil

3.2.6 Lister

3.2.6.1 Generelt

a) Hendelser skal vises i klartekst i en eller flere lister avhengig av type og status i tillegg til indikering i bilde som beskrevet i avsnitt indikeringer.

b) Det skal være mulig å søke og filtrere informasjon i lister.

c) Hendelser skal skrives inn i listen fortløpende fra toppen.

d) Når liste er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.

e) Det skal være mulig å eksportere liste til 3.parts verktøy.

3.2.6.2 Driftsdagbok

a) Driftsdagbok er en liste som skal vise alle de siste hendelser.

b)Det skal finnes en driftsdagbok pr. stasjon.

c) Driftsdagbok skal minimum vise de siste 3000 hendelser.

d) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i driftsdagbok:

 1. aktiv og ikke kvittert
 2. aktiv og kvittert
 3. ikke lenger aktiv og ikke kvittert

3.2.6.3 Feilliste

a) Det skal finnes en feilliste pr. operatørplass/bemyndigelsesområde og en feilliste pr. stasjon.

b) Feilliste skal vise feilhendelser og alarmer med angivelse av tidspunkt, beskrivelse av feil og angivelse av status.

c) Feilliste pr. stasjon kan også innehold aktive tekstindikeringer.

d) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i feilliste:

 1. aktiv og ikke kvittert
 2. aktiv og kvittert
 3. ikke lenger aktiv og ikke kvittert

e) Feilhendelser og alarmer som ikke lenger er aktiv og som er kvittert skal slettes fra feilliste.

f) Feilliste skal minimum vise de siste 3000 feilhendelser og alarmer.

3.2.6.4 Andre lister (L2)

a) Det skal finnes lister som gir operatør relevant informasjon som kan påvirke trafikkavvikling fra systemer/utrustning og delsystemer som trafikkstyringssystemet har grensesnitt mot. Innhold i lister skal være prosjekterbare.

b) Det skal være mulig å definere hvilken rolle som skal kunne motta hvilken liste.

c) Det skal være mulig å konfigurere detaljeringsnivå for listen.

d) Dato og tid for hendelser skal kunne presenteres i listen.

e) Listen skal kunne inneholde hendelser for minimum 24 timer.

3.2.7 Alarmhåndtering

3.2.7.1 Generelt

a) Relevant informasjon skal utarbeides og dokumenteres for alarmer som definert i Alarmfilosofi

b) Følgende hendelser skal indikeres som alarmer i trafikkstyringssystemet:

 1. Hvis det finnes en trafikal regel for håndtering av alarm fra detektorsystem; for eksempel stopp av tog ved egnet sted når hjulslag er detektert over øvre grenseverdi.
 2. Ved situasjoner som kan forårsake topphendelser som f.eks.
 • Passering av signal som viser stopp for togvei
 • Avsporingsindikator aktivert
 • Rasvarsling aktivert


c) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmhåndtering avhengig av alarm.

d) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmpresentasjoner og kombinasjoner av disse avhengig av alarm:

 1. Alarm for passering av hovedsignal/stoppskilt uten kjøretillatelse (forskjellige alarmsignal skal kunne defineres)
 2. Indikering
 3. Alarmtekst

e) En kvittert alarm skal kun redusere alarmpresentasjonen.

Redusert alarmpresentasjon kan innebære at lydsignal opphører, men at indikering fortsatt opprettholdes, eller at blinkende indikering endres til fast.

f) En alarm skal kun fjernes når den er kvittert og årsaken til alarmen er fjernet.

g) Alarmer skal vises i feilliste og alarmlogg.

3.2.7.2 Alarmlogg

a) Alarmlogg skal vise kronologisk oversikt over alle alarmer.

b) Alarmlogg skal minimum vise følgende informasjon for alarmer:

 1. Tidspunkt.
 2. Stedsangivelse.
 3. Beskrivelse av feil.
 4. Angivelse av status.

c) Kommentarer til de enkelte alarmer skal kunne skrives inn i alarmlogg.

d) Alarmlogg skal minimum vise de siste 3000 alarmer.

3.2.7.3 Alarm ved passering av hovedsignal eller stoppskilt uten kjøretillatelse

a) Det skal gis alarm (alarm for rødlyspassering) når tog passerer hovedsignal eller stoppskilt uten kjøretillatelse.

b) Det skal gis forvarsel med visuell indikering i 2-5 sekunder før alarm aktiveres.

c) Forvarsel skal kunne kvitteres i denne perioden slik at alarm for rødlyspassering unngås.

d) Alarm for rødlyspassering skal være forskjellig fra andre akustiske alarmer.

e) Akustisk alarm skal opphøre når alarm for rødlyspassering kvitteres.

f) Det skal ikke være mulig å slå av eller justere lydstyrke for akustisk alarm.

g) Alarm skal logges i alarmliste hvor kommentarer skal kunne skrives inn.

h) Når et område eller en stasjon er frigitt for lokal skifting skal alarmen være deaktivert.

i) Det skal kunne sendes ordre om utkobling av alarm for enkelt passeringer eller for flere passeringer.

j) Det skal kunne sendes ordre om innkobling av alarm etter at ordre om utkobling for én eller flere passeringer er iverksatt.

k) Ved utkobling av alarm for enkeltpasseringer skal alarm automatisk bli koblet inn når tog har passert signalet.

3.2.8 Logging

3.2.8.1 Generelt

a) Alle relevante hendelser i trafikkstyringssystemet skal logges for senere analyser, avspilling og utskrift.

b) Det skal være mulig å definere grupper av hendelser.

c) Hendelser skal tidsmerkes i sentral eller understasjon og sorteres kronologisk.

d) Hendelser skal kunne hentes opp ved å oppgi et spesifikt tidsintervall, en hendelsestype og eventuelt gruppe av hendelser innenfor en hendelsestype.

e) Hendelser i trafikkstyringssystem skal logges og lagres i trafikkstyringssystemet.

f) Hendelser skal kunne logges direkte til skriver.

g) Lagringskapasitet for loggede hendelser skal være minst 1 år.

h) Loggede hendelser skal kunne overføres til eksternt lagringsmedium.

i) Det skal være mulig å søke etter bestemte hendelser, samt automatisk å telle antallet av disse hendelsene innenfor et bestemt tidsrom.

j) Det skal være mulig å eksportere alle data som logges i trafikkstyringssystemet til 3.parts verktøy for analyse.

k) Logg skal ha format slik at innholdet enkelt kan overføres til standardiserte databaser.

3.2.8.2 Avspilling (replay)

a) Loggede hendelser skal kunne brukes til å gjenskape en eller flere utvalgte hendelsessekvenser, såkalt avspilling.

b) Avspilte hendelsessekvenser skal gjengi det reelle hendelsesforløp.

c) Område for avspilling skal fritt kunne velges, og skal kunne bestå av minimum 3 stasjoner.

d) Avspilling skal foregå i sann tid fra ett gitt starttidspunkt.

e) Avspilling skal vise de samme bilder som togleder normalt ser.

f) Det skal være mulig og spole avspillingen fremover og bakover, stoppe avspilling og fryse bilde.

g) Avspilling skal kunne utføres av systemansvarlig på alle systemarbeidsplasser og på operatørplasser som ikke er operative som operatørplass (off-line).

3.3 Støttefunksjoner for togleder

3.3.1 Magasinering av togveiordre

a) Begynnelses- og sluttpunkt for hver enkel togveiordre i magasin skal indikeres.

b) Ordre om tog- og skiftevei som ikke kan iverksettes umiddelbart skal magasineres.

c) Magasinerte tog- og skifteveier skal kunne iverksettes:

 1. i den rekkefølgen de er inntastet, eller
 2. fortløpende når betingelse for tog- og skifteveier blir oppfylt

d) Magasinerte tog- og skifteveier skal kunne slettes.

e) Magasinert togveiordre skal slettes automatisk når tog- /skiftevei tidsutløses.

f) Magasinerte tog- og skifteveier skal presenteres i tekstformat og oppdateres dynamisk ved iverksetting.

3.3.2 Automatisk signalstilling

a) Automatisk signalstilling skal kunne benyttes for ett eller flere signal.

b) Når automatisk signalstilling er aktivert for et signal skal ordre om togvei gis automatisk fra dette signalet når tog ankommer et valgt aksjonspunkt, eller dersom signalet allerede er sluttpunkt i annen togvei.

3.3.3 Ordresekvenser

Med ordresekvenser (automater) menes en på forhånd definert mengde ordre som utføres automatisk i den rekkefølge som ordrene er definert.

a) Alle ordrer skal kunne inngå i en ordresekvens.

b) En ordresekvens skal kunne inneholde forskjellige kriterier (for eksempel objektstatus og togets posisjon) for å iverksette ordrer i ordresekvensen.

c) Ordresekvens skal under drift kunne leses, startes og stoppes.

d) Når en ordresekvens blir utført, skal det gis informasjon om hvilke ordre som har blitt effektuert og hvilke som gjenstår i ordresekvensen.

e) Statusbilde over ordresekvenser der aktuell status for hver enkelt ordresekvens presenteres, skal finnes i trafikkstyringssystemet.

3.3.4 Ruteplan

Det er en målsetning å utvide ruteplan til produksjonsplan med mulighet for planlegging av alle planlagte trafikkoperasjoner
f.eks. skifting, planlagt arbeid og begrensninger i infrastruktur.

a) Trafikkstyringssystemet skal ha en intern ruteplan som benyttes for funksjonene:

 1. tognummer
 2. automatisk togveistilling
 3. toggraf
 4. stasjonsgraf

b) Ruteplan skal ha grensesnitt mot sentralt ruteplansystem og oppdateres med informasjon fra denne.

c) Informasjonen skal innhentes automatisk på gitte tidspunkt, eller manuelt på forespørsel fra trafikkstyringssystemet.

d) Ruteplan skal minimum inneholde både planlagte og operasjonelle data om:

 1. tognummer, togslag og togtype
 2. togets avgangstid fra stasjonen/ankomsttid til stasjonen
 3. hvilket spor toget skal benytte
 4. eventuelt hvilket alternativt spor som skal benyttes
 5. kjøredag og dato
 6. togkryssinger
 7. forbikjøringer
 8. bytte til nytt tognummer ved endestasjon

e) Trafikkstyringssystemet skal kunne inneholde flere versjoner av ruteplan, men kun en skal være aktiv.

f) Det skal være mulig å gjøre endringer i ruteplan ved hjelp av en ruteplaneditor.

g) Følgene ruteplaner skal minimum kunne håndteres i ruteplaneditoren:

 1. ruteplan for alle tog
 2. ruteplan for hver tognummerserie
 3. ruteplan for bare et tognummer

h) To operatører skal ikke kunne modifisere samme ruteplan på samme tid.

i) Operativ ruteplan skal kunne endres ved endring i rutegraf.

3.3.5 Tognummerhåndtering

a) Et tognummer skal bestå av minimum fem alfanumeriske tegn, samt eventuelt relevant tilleggsinformasjon fra rutedatabase, ref. avsnitt tognummer.

b) Tognummer skal kun vises på første belagte sporavsnitt i togets kjøreretning.

c) Tognummer skal kunne mates inn, endres, flyttes og fjernes. Dette skal kunne skje manuelt fra operatørplass eller automatisk fra ruteplan eller ved overføring fra/til tilgrensende trafikkstyringssystem.

d) Hvis det oppstår feil ved tognummerforflytning skal dette detekteres og indikeres.

e) Hvis trafikkstyringssystem detekterer en togbevegelse uten tognummer, skal dette indikeres. Korrekt tognummer skal kunne mates inn.

f) Det skal være mulig å endre retning på tognummer.

g) Det skal være mulig å splitte ett tognummer i to separate tognummer. Det må ved splitting av tognummer indikeres at dette er gjort.

h) Tognummer skal kunne legges inn i trafikkstyringssystem fra grensestasjoner.

i) Det skal være mulig å legge inn kommentar i forbindelse med tognummer.

j) Tognummer med kommentarer skal kunne overføres mellom tilgrensende trafikkstyringssystem.

3.3.6 Automatisk togveisstilling

Automatisk togveistilling er automatisk sending av ordre for å stille togveier.

a) Alle tilgjengelige togveier på trafikkstyringssystemets strekninger skal kunne fastlegges ved hjelp av automatisk togveistilling.

b) Automatisk togveisstilling skal kunne stille alle togveier i henhold til informasjon i ruteplan.

c) Når et tog forlater et manuelt styrt område og kjører inn i et område styrt ved automatisk togveisstilling, skal trafikkstyringssystemet starte ordreutsendelsen senest ved togets første passering av et aksjonspunkt.

Et aksjonspunkt er typisk et sporavsnitt i forriglingsutrustningen som når det blir belagt iverksetter en ordre fra trafikkstyringssystemet. Det kan også være et punkt i sporgeografien, basert på beregnet toghastighet og sporavsnittets lengde.

d) Manuell ordre skal overstyre automatisk styrte ordre for togveistilling.

e) Ved overgang fra et område styrt med automatisk togveistilling til et manuelt styrt område, skal togveiordre benyttes.

f) Det skal ikke være mulig å koble inn automatisk togveistilling når automatisk gjennomgangsdrift er aktivert.

g) Det skal til en hver tid være mulig å deaktivere automatisk togveisstilling.

h) Automatisk togveistilling skal deaktiveres når signal sperres i stopp.

i) Det skal være mulig å vise frem hvilke rutedata som ligger til grunn for automatisk fastlegging av togveier.

j) Et aksjonspunkt skal være aktivt når ordren som utløses av dette gjelder for et -område styrt av automatisk togveisstilling. Dette gjelder alle funksjoner, selv om aksjonspunktet ligger i manuelt styrt område.

k) Når den normale togveien ikke kan benyttes, skal trafikkstyringssystemet basert på ruteplan foreslå en alternativ togvei. Alternativ togvei skal ikke iverksettes før den er godkjent/akseptert. En annen togvei enn trafikkstyringssystemets alternativ skal kunne velges.

l) Automatisk togveistilling skal kunne foreta samling og splitting av tognummer i henhold til ruteplan.

m) Automatisk togveisstilling skal ikke stille togvei når følgende langsiktig hindring foreligger:

 1. sveiv ute av kontroll
 2. sporavsnitt sperret (Togspor/linjeblokk sperret)

n) Automatisk togveisstilling skal gi melding til togleder når langsiktig hindring oppstår.

o) Togvei må stilles manuelt når langsiktig hindring ikke lenger er tilstede.

p) Automatisk togveisstilling skal ikke stille togvei når følgende kortsiktig hindring foreligger:

 1. belagt sporavsnitt i togvei
 2. togvei i konflikt
 3. område frigitt for lokal skifting
Unntak:
 1. Dersom togvei må legges i magasin pga. avhengighet til veisikringsanlegg (for å hindre at veisikringsanlegg løser ut ved kryssing) skal automatisk togveistilling sende ordre om togvei til sikringsanlegg uavhengig av belagt sporavsnitt i togvei eller togvei i konflikt.

q) Automatisk togveisstilling skal gi melding til togleder en gitt tid etter at kortsiktig hindring har oppstått.

r) Automatisk togveisstilling skal stille togvei når kortsiktig hindring ikke lenger er tilstede.

3.3.7 Interaktive rutegrafer (toggraf og stasjonsgraf)

Toggraf viser sammenheng mellom ruter og stasjoner på en strekning innenfor et gitt tidsintervall. Stasjonsgraf viser sammenheng mellom ruter og spordisponering på en enkelt stasjon i et gitt tidsintervall

a) Rutegraf skal presentere togforflytning grafisk i et todimensjonalt diagram.

b) Togforflytningen skal kunne vises grafisk innenfor en vilkårlig strekning, stasjon eller et valgt tidsintervall. Det skal være mulig å velge tidsintervallet i fortid og fremtid.

c) Det skal være mulig å prosjektere hvilken informasjon som skal presenteres i ulike bilder.

d) Rutegraf skal kunne gi følgende informasjon, i fortid og fremtid:

 1. Toginformasjon:
  • tognummer, togslag og togtype
  • forsinkelser
  • før rutetid
 2. Stasjoninformasjon:
  • stasjonsnavn
  • stasjonsnummer
  • sporlengder
  • stigning/fall *
  • km til/fra ulike definerte destinasjoner
 3. Konfliktinformasjon:
  • Konflikttype (sperring av spor/linjeblokk, forsinkelse ved kryssing, for korte sporlengder ved kryssing, etc.)
  • tidspunkt for når konfliktsituasjon skal vises (for eksempel 15 minutter før konflikt inntreffer i henhold til ruteplan)
  • konfliktområdet (for eksempel aktuelle togspor på stasjon ved sperring av spor, linjen mellom to stasjoner ved sperring av linjeblokk)
  • tognummer som berøres av konfliktsituasjon.
 4. Strekningsinformasjon (gjelder toggraf):
  • strekningsnavn
  • stigning/fall
  • km til/fra ulike definerte destinasjoner
  • sperringer

e) Kommentarer skal kunne legges inn i fortids- og fremtidsdiagrammet.

f) Endringer i ruteplan skal kunne gjøres ved å grafisk endre fremtidsdiagrammet i rutegrafen.

g) Det skal være mulig å legge inn ekstra tog i rutegrafen, hvor trafikkstyringssystemet “selv” beregner rute basert på togets forhåndsdefinerte egenskaper.

3.4 Grensesnitt

Det er en strategisk målsetning å følge SCI-CC standarden (EULYNX) for grensesnitt mellom trafikkstyringssystem og delsystem(er) som etablerer ETCS-L2 i jernbane infrastrukturen.

a) Det skal ikke være mulig å utføre trafikkstyring fra systemer med grensesnitt mot trafikkstyringssystemet, eller via grensesnittet mellom disse og trafikkstyringssystemet.

b) Konfidensialitet og integritet skal ivaretas for all datakommunikasjon.

c) TCP/IP skal benyttes som transportbærer i grensesnitt, der ikke annet er angitt.

3.4.1 Grensesnitt mot forriglingsutrustning

a) Trafikkstyringssystemet skal være utformet slik at utvidelser/endringer av understasjoner og tilknytning av nye understasjoner kan utføres uten at det forstyrrer den daglige driften av trafikkstyringssystemet.

b) Det skal være mulig å integrere manøverutrustning (se manøverutrustning). i understasjonen.

c) Understasjonen skal være modulært oppbygd for å sikre utvidelsesmuligheter.

d) Det skal være pluggbar forbindelse mellom forriglingsutrustning og understasjon.

e) Dersom styring (bemyndigelse) av en forriglingsutrustning skal flyttes fra et trafikkstyringssystem til et annet, skal dette gjøres ved at det trafikkstyringssystemet som har bemyndigelse frigir stasjonen med ordre og det trafikkstyringssystemet som skal overta bemyndigelse sender ordre om overtagelse av frigitt stasjon.

3.4.2 Publikumsinformasjonsanlegg

Publikumsinformasjonsanlegget benytter ruteplan som grunnlag for å sende meldinger til toganvisere, monitorer, tavler og lignende. Ved avvik fra rutemessig toggang skal publikumsinformasjonsanlegget oppdateres med korrigert informasjon om toggangen fra trafikkstyringssystemet.

a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot publikumsinformasjonsanlegg.

b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om toggangen til publikumsinformasjonsanlegget.

c) All informasjonsflyt fra trafikkstyringssystem til publikumsinformasjonsanlegg skal skje automatisk.

d) Følgende informasjon skal minimum være tilgjengelig for publikumsinformasjonsanlegget:

 1. hvilken togvei som er stilt, med tilhørende tognummer
 2. passerende tog ved en stasjon eller holdeplass (sporavsnitt belagt/fritt)
 3. togvei er slettet, for eksempel ved innstilling av toget

e) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller. Se også Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Normer_og_standarder.

3.4.3 Fjernstyringssystem for elkraft

a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot anlegg for fjernstyring av elkraft.

b) Det skal være mulig å overføre ordrer og indikeringer mellom trafikkstyringssystem og anlegg for fjernstyring av elkraft.

c) All informasjonsflyt fra trafikkstyringssystem til anlegg for fjernstyring av elkraft skal skje automatisk.

d) Ved feil i kommunikasjon mellom trafikkstyringssystem og anlegg for fjernstyring av elkraft skal det gis alarm.

e) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller (ELCOM), se Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring).

3.4.4 Ruteplansystem

a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot ruteplansystem.

b) Trafikkstyringssystemet skal på gitte tidspunkt, eller på forespørsel fra operatør, automatisk oppdatere intern ruteplan fra ruteplansystemet.

c) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.

3.4.5 GSM-R

GSM-R benytter informasjon om toggang fra trafikkstyringssystemet for å kunne koble telefoner fra tog til riktig togleder.

a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot GSM-R.

b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om toggangen til GSM-R.

c) Informasjon om toggangen skal overføres automatisk.

d) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller. Se forøvrig Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Normer_og_standarder.

3.4.6 Andre trafikkstyringssystemer

a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot andre trafikkstyringssystem(er).

b) Mellom trafikkstyringssystemene skal all nødvendig informasjon for togframføring automatisk overføres.

c) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.

3.4.7 Interne grensesnitt

3.4.7.1 Grensesnitt mellom trafikkstyringssystemets sentralutrustning og understasjon

a) All kommunikasjon mellom trafikkstyringssystemets sentralutrustning og understasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.

b) Nye understasjoner skal ha kommunikasjonsprotokoll i henhold til [IEC-60870-5-101].

c) Kommunikasjonen skal overvåkes slik at transmisjonsfeil detekteres og varsles.

3.4.7.2 Grensesnitt mellom trafikkstyringsystemets sentralutrustning og storskjerm

a) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller.

3.4.8 Grensesnitt mot Radio Block Central (L2)

a) Kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller, jfr. strategisk målsetning.

3.4.9 Grensesnitt mot drifts- og vedlikeholdssystemer

a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot systemer for diagnose og alarm.

b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om feilhendelser og alarmer relatert til drift- og vedlikehold til systemer for diagnose og alarm. c) Som minimum skal følgende informasjon overføres:

 1. systemfeil
 2. feil i applikasjon
 3. feil på hardware (herunder også varsel om for høy CPU-last, for lite minne)
 4. feil på kommunikasjon

3.5 Konstruksjonskrav

3.5.1 Programvare

Med systemprogramvare menes den del av programvaren som er uavhengig av den enkelte jernbaneforvaltnings krav.

Med applikasjonsprogramvare menes den del av programvaren som ivaretar spesielle krav til trafikkstyringsfunksjoner.

a) Programvare skal være oppdelt i system- og applikasjonsprogramvare.

b) Trafikkstyringssystem skal ha generisk symbolbibliotek.

c) Egenskaper som farge, dynamikk og lyd skal kunne konfigureres generisk og sentralt i trafikkstyringssystemet for gitt symbolrepresentasjon.

d) Trafikkstyringssystemet og grensesnitt mot tilliggende systemer skal være konstruert for å ivareta integritet og konfidensialitet av informasjon.

3.5.2 Anleggsspesifikke data

Med anleggsspesifikke data menes den del av trafikkstyringssystemet som skal tilpasses den norske jernbanegeografi, for eksempel billedlayout, behørighetsområder og stasjonsgeografi.

a) Trafikkstyringssystemets anleggsspesifikke data skal ikke implementeres som del av system- og applikasjonsprogramvaren.

b) Det skal enkelt kunne gjennomføres endringer i anleggsspesifikke data, uten at dette krever inngrep i system- og applikasjonsprogramvaren.

c) Representative testanlegg skal være tilgjengelig for testing av anleggsspesifikke data.

d) Idriftsettelse av endrede infrastruktur- og rutedata skal kunne skje on-line uten at man må avbryte trafikkstyringssystemets primære funksjon.

3.5.3 Responstider

a) Følgende krav stilles til responstider for forespørsler i trafikkstyringssystemet:

 1. Forespørsel om tognummer ≤ 1,0 sek
 2. Forespørsel om detaljbilde ≤ 1,0 sek
 3. Forespørsel om oversiktsbilde ≤ 1,0 sek
 4. Forespørsel om toggraf ≤ 3,0 sek
 5. Forespørsel om togveikø ≤ 1,0 sek
 6. Forespørsel om feilliste ≤ 1,0 sek
 7. Forespørsel om alarmliste ≤ 1,0 sek
 8. Forespørsel om ruteplan ≤ 3,0 sek
Responstiden er fra operatøren iverksetter forespørselen til den blir presentert på skjermen.

b) Følgende krav stilles til responstider for ordre i trafikkstyringssystemet:

Responstid 1 Responstid 2
Objektordre
≤ 0,5 sek
2,5 sek
Togveiordre
≤ 1,0 sek
3,0 sek

Responstid 1: Fra en ordre iverksettes av operatøren til den sendes ut fra trafikkstyringssystemets sentralutrustning, og trafikkstyringssystemet igjen kan motta en ordre. I responstiden er det medregnet den tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustningen bruker til behandling av ordren.

Responstid 2: Fra en ordre iverksettes av operatøren, til den sendes fra trafikkstyringssystemets grensesnitt mot forriglingsutrustning/RBC. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på å behandle ordren, tiden overføringen over transmisjonsnettet tar og den tiden understasjonen (dersom understasjon benyttes) bruker på å behandle ordren.

c) Følgende krav stilles til responstider for indikering i trafikkstyringssystemet:

Responstid 1 Responstid 2
Indikering for objektordre
≤ 0,5 sek
≤ 2,5 sek
Indikering for togveiordre
≤ 2,0 sek
≤ 2,5 sek

Responstid 1: Fra en indikering mottas i trafikkstyringssystemets sentralutrustning til den vises på det aktuelle bildet. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på behandlingen av indikeringen.

Responstid 2: Fra en indikering mottas på grensesnitt mellom forrigling/RBC og trafikkstyringssystem til den vises på det aktuelle bildet i sentralen. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på å behandle indikeringen, tiden overføringen over transmisjonsnettet tar og den tiden understasjonen (dersom understasjon benyttes) bruker på å behandle indikeringen.

d) Alarmer skal ha høyere prioritet enn ordinære indikeringer.

4 Lokale betjeningsanlegg

4.1 Systemoversikt

Figur 2: Systemoversikt lokale betjeningsanlegg

Lokalt betjeningsanlegg består av lokal operatørplass med:

 • programvarebasert betjeningsanlegg, eller
 • stillerapparat

Lokalt betjeningsanlegg har følgende funksjonalitet:

 • tilgangskontroll
 • bilder
 • ordre
 • indikering
 • lister
 • alarmhåndtering
 • logging

4.2 Generelt

a) Ved betjening av forriglingsutrustning fra lokalt betjeningsanlegg skal det benyttes stillerapparat eller programvarebasert betjeningsanlegg med tastatur og eventuelt med pekeverktøy (f.eks. mus).

4.3 Manøverutrustning

a) Manøverutrustning skal kunne ivareta følgende funksjonalitet:

 1. komplett NX/OC funksjonalitet
 2. overføring av status til vekselmanøversats
 3. timer for veibom
 4. automatikk for kryssningsknapper

b) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for innsamling av måleverdier (analoge og digitale).

c) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for overvåkning av grenseverdier. Endring av grenseverdier bør kunne nedlastes fra trafikkstyringssystemet.

d) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for tellerstandsregistrering.

e) Lokal prioritering av indikeringer skal være mulig. For overføring fra/til trafikkstyringssystemet sentralutrustning skal følgende prioriteringsrekkefølge benyttes:

 1. ordrer
 2. indikeringer
 3. måleverdier (analoge og digitale)
 4. tellerstander

4.4 Lokal operatørplass (LOP) - Programvarebasert betjeningsanlegg

4.4.1 Tilgangskontroll

a) All tilgang til lokalt betjeningsanlegg skal være rolleavhengig og passordbeskyttet.

b) Tilgang til lokalt betjeningsanlegg skal gis til følgende funksjonsnivå:

 1. operatør
 2. systemansvarlig

4.4.1.1 Tilgangskontroll for operatør

a) Operatør skal kunne gis tilgang med den brukerrettighet som en operatør skal ha.

b) Operatør skal ikke ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i lokalt betjeningsanlegg.

4.4.1.2 Tilgangskontroll for systemansvarlig

a) Systemansvarlig skal ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i lokalt betjeningsanlegg.

b) Systemansvarlig skal ikke ha tilgang til togdriftsdelen i lokalt betjeningsanlegg.

c) Passord og tilgang til lokalt betjeningsanlegg skal kunne tildeles og endres av systemansvarlig.

4.4.2 Ordre

4.4.2.1 Generelt

En kritisk kommando er en ordre som skal bekreftes før den iverksettes. Behov for kritisk kommando bestemmes av risiko for at utført kommando kan forårsake fare. Kritiske kommandoer er regulert i Teknisk regelverk.

a) Ordre fra lokalt betjeningsanlegg til forriglingsutrustning skal deles i følgende typer:

 1. objektavhengig ordre
 2. ikke objektavhengig ordre
 3. togveiordre

b) Når ett objekt eller stasjonen er valgt skal alle tilgjengelige ordrer vises.

c) Enkelte ordre skal kunne defineres som kritiske, og gis en ekstra barriere mot feilaktig ordregiving. Gjeldende kritiske kommandoer fremgår av vedlegg.

d) Feil eller ugyldig ordre skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.

e) En ordre eller ordresekvens som bare delvis kan utføres skal ikke iverksettes og relevant melding skal gis.

f) Lokalt betjeningsanlegg skal kunne sende alle aktuelle ordre til forriglingsutrustningen.

g) Betjeninger skal tolkes og presenteres i form av tekst.

h) Brukergrensesnitt for ordregiving og betjening skal være menystyrt.

i) Valg av objekter og ordregiving skal skje ved bruk av pekeutstyr (f.eks. mus) eller tastatur.

4.4.2.2 Objektavhengig ordre

a) Objektavhengig ordre skal gis ved å velge det objekt som skal betjenes for så å iverksette en valgt ordre.

b) Ordre til forriglingsutrustning skal minimum være:

 1. nødomstille forriglingsutrustning til stasjonsstyrt

c) Ordre til signal skal minimum være:

 1. sperring og oppheving av sperring av signal i ”Stopp”
 2. utløse togvei og skiftevei

d) Ordre til sporveksler/sporsperrer skal minimum være:

 1. omlegging av sporveksel/sporsperre
 2. sperring og oppheving av sperring for omlegging av sporveksel/sporsperre

e) Ordre til sporavsnitt (i togspor, sporveksel og på linjen) skal minimum være:

 1. sperring og oppheving av sperring for signalstilling over sporavsnitt
 2. linjeblokksperre til/fra

f) Det skal være mulig å gi ordre til veisikringsanlegg.

4.4.2.3 Ikke objektavhengig ordre

a) Ikke objektavhengig ordre skal gis ved å velge betjeningsfunksjon på stasjonen som betjenes for så å iverksette en valgt ordre.

b) Ikke objektavhengige ordre skal minimum være:

 1. Sperring av alle signaler i stopp.
 2. Opphev sperring av alle signaler i stopp.
 3. Tidsutløse alle togveier.
 4. Automatisk gjennomgangsdrift av/på.
 5. Stasjonsstyring/fjernstyring.
 6. Sporvekselvarme av/på.
 7. Frigivning og oppheving av frigiving for lokal skifting.
 8. Avsporingsindikator utkoblet/innkoblet.
 9. Kvittering av ankomstvarsling.

4.4.2.4 Togveiordre

a) Togveiordre skal gis ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt for togvei for så å iverksette aktuell ordre.

b) Det skal ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt være mulig å spesifisere en forlenget togvei som består av flere togveier.

c) Lokalt betjeningsanlegg skal for en forlenget togvei kunne lete frem alle alternative viapunkter mellom angitt begynnelsespunkt og sluttpunkt.

d) For en forlenget togvei skal det være mulig å velge viapunkter for så å iverksette aktuell togveiordre.

4.4.2.5 Kritisk ordre

a) Det skal være mulig å prosjektere en ordre som kritisk ordre.

b) Kritisk ordre skal utføres først når ordregiving er bekreftet.

4.4.3 Indikeringer

a) Indikeringer i lokalt betjeningsanlegg skal være tilsvarende detaljbildet for trafikkstyringssystemet,
se avsnitt indikeringer, med følgende unntak:

 1. Automatisk togveisstilling skal normalt ikke indikeres.
 2. Tognummer skal normalt ikke indikeres.
 3. Magasinerte togveier skal indikeres når mangasineringsinformasjon er tilgjengelig i understasjon.
 4. Nødfrakobling av kontaktledningsspenning skal normalt ikke indikeres.
 5. Alarm ved rødlyspassering skal normalt ikke indikeres.

b) Indikeringer skal utføres som vist i Vicos operatørmanual med mindre dette krever større endringer i teknisk design av lokalt betjeningsanlegg. I så fall skal symbolene harmoniseres så langt råd med hvordan de er utformet i Vicos operatørmanual.

c) Nye symboler skal utformes i samråd med eier av operativt regelverk og være underlagt funksjonell godkjenning.

d) Lokalt betjeningsanlegg skal kunne motta alle indikeringer fra forriglingsutrustningen og presentere disse.

e) Lokalt betjeningsanlegg skal kontinuerlig holde alle stasjonens indikeringer oppdatert.

f) Objekt som pekes ut skal markeres inntil ordren blir sendt fra lokalt betjeningsanlegg.

g) Det skal være muligheter for brukerdefinerte farger, men visse grunnfarger og deres betydning skal være faste:

 1. grå/svart: Togvei ikke stilt
 2. rødt: Belagt/sperret
 3. grønn: Stilt togvei
 4. gul: Stilt skiftevei
 5. blå: Lokalt frigitt
 6. hvit: Feilindikering/feilstatus

h) Det skal minimum kunne defineres 3 ulike blinkfrekvenser.

i) Skjermbilde skal inneholde en indikering (et blinkende symbol) som viser at skjermbildet ikke er frosset.

4.4.4 Lister

4.4.4.1 Generelt

a) Hendelser skal vises i klartekst i en eller flere lister avhengig av type og status i tillegg til indikering i bilde som beskrevet i avsnitt indikeringer.
b) Hendelser skal skrives inn i listen fortløpende fra toppen av listen.
c) Når listen er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.

4.4.4.2 Driftsdagbok

a) Driftsdagbok er en liste som skal vise alle de siste hendelser.

b) Driftsdagbok skal minimum vise de siste 3000 hendelser.

c) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i driftsdagbok:

 1. aktiv og ikke kvittert.
 2. aktiv og kvittert.
 3. ikke lenger aktiv og ikke kvittert.

4.4.4.3 Feilliste

a) Feilliste skal vise feilhendelser og alarmer med angivelse av tidspunkt, beskrivelse av feil og angivelse av status.

b) Feilliste kan også innehold aktive tekstindikeringer.

c) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i feilliste:

 1. aktiv og ikke kvittert.
 2. aktiv og kvittert.
 3. ikke lenger aktiv og ikke kvittert.

d) Feilhendelser og alarmer som ikke lenger er aktiv og som er kvittert skal slettes fra feilliste.

e) Feilliste skal minimum vise de siste 3000 feilhendelser og alarmer.

4.4.5 Alarmhåndtering

4.4.5.1 Generelt

a) Relevant informasjon skal utarbeides og dokumenteres for alarmer som definert i Alarmfilosofi

b) Følgende hendelser skal indikeres som alarmer i trafikkstyringssystemet:

 1. Hvis det finnes en trafikal regel for håndtering av alarm fra detektorsystem; for eksempel stopp av tog ved egnet sted når hjulslag er detektert over øvre grenseverdi.
 2. Ved situasjoner som kan forårsake topphendelser som f.eks.
 • Passering av signal som viser stopp for togvei
 • Avsporingsindikator aktivert
 • Rasvarsling aktivert

c) Det skal være mulig å definere forskjellig alarmhåndtering avhengig av alarm.

d) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmpresentasjoner og kombinasjoner av disse avhengig av alarm:

 1. alarm for passering av hovedsignal/stoppskilt uten kjøretillatelse(forskjellige alarmsignal skal kunne defineres).
 2. indikering
 3. alarmtekst

e) En kvittert alarm skal kun redusere alarmpresentasjonen.

Redusert alarmpresentasjon kan innebære at lydsignal opphører, men at indikering fortsatt opprettholdes, eller at blinkende indikering endres til fast.

f) En alarm skal kun fjernes når den er kvittert og årsaken til alarmen er fjernet.

g) Alarmer skal vises i feilliste og alarmlogg.

4.4.5.2 Alarmlogg

a) Alarmlogg skal vise kronologisk oversikt over alle alarmer.

b) Alarmlogg skal minimum vise følgende informasjon for alarmer:

 1. tidspunkt
 2. stedsangivelse
 3. beskrivelse av feil
 4. angivelse av status

c) Kommentarer til de enkelte alarmer skal kunne skrives inn i alarmlogg.

d) Alarmlogg skal minimum vise de siste 3000 alarmer.

4.4.6 Logging

a) Alle relevant hendelser skal logges for senere analyser, avspilling og utskrift.

b) Det skal være mulig å definere grupper av hendelser.

c) Hendelser skal tidsmerkes og sorteres kronologisk.

d) Hendelser skal kunne hentes opp ved å oppgi et spesifikt tidsintervall, en hendelsestype og eventuelt gruppe av hendelser innenfor en hendelsestype.

e) Hendelser skal logges og lagres i lokalt betjeningsanlegg.

f) Hendelser skal kunne logges direkte til skriver.

g) Lagringskapasitet for loggede hendelser skal være minst 1 år.

h) Loggede hendelser skal kunne overføres til eksternt lagringsmedium.

i) Det skal være mulig å søke etter bestemte hendelser, samt automatisk å telle antallet av disse hendelsene innenfor et bestemt tidsrom.

j)Det skal være mulig å eksportere alle data som logges i lokalt betjeningsanlegg til 3.parts verktøy for analyse.

k) Logg skal ha format slik at innholdet enkelt kan overføres til standardiserte databaser.

l) Alle hendelser skal være tidsstemplet.

4.4.7 Konstruksjonskrav

a) Det stilles samme konstruksjonskrav til programvarebasert betjeningsanlegg som til trafikkstyringssystem, ref. avsnitt konstruksjonskrav.

4.5 Lokal operatørplass - Stillerapparat

4.5.1 Generelt

a) Stillerapparatet skal, avhengig av stasjonens forriglingsutrustning, være utstyrt med:

 1. spordiagram
 2. stiller for sikring av togvei
 3. stiller for sikring av skiftevei
 4. stiller for høyt skiftesignal
 5. stiller for omlegging av sporveksler
 6. stiller for frigivning av sporveksel for lokalomlegging
 7. stiller for frigivning av S-lås
 8. trykknapp for omstilling av samtlige signal til "Stopp"
 9. stiller og trykknapp for omkopling av betjening til/fra fjernstyring/stasjonsstyring.
 10. stiller og trykknapp for automatisk gjennomgangsdrift på/av
 11. trykknapp for kunstig tog passasje
 12. trykknapp for kvittering av ankomstvarsling
 13. trykknapp for lys i stillerapparat
 14. stillere for frigiving av rigel
 15. stiller for sporvekselvarme på/av
 16. trykknapp for kvittering av jordfeil
 17. stiller og trykknapp for betjening av veisikringsanlegg der dette inngår i forriglingsutrustningen

b) Spordiagrammet skal plasseres i stillerapparatets øvre del.

c) Stillere, trykknapper og kontrollamper skal ha nødvendig merking.

d) I spordiagrammet skal stillere for togveier og skifteveier samt trykknapper for kunstig tog passasje plasseres. De øvrige stillere og trykknapper skal plasseres i stillerapparatets nedre del.

4.5.2 Stillerapparatets øvre del

a) Spordiagrammet skal skjematisk vise stasjonens sporanlegg, signaler, sporveksler, sporsperrer og S-låser.

b) Stasjonens sporanle gg skal deles opp tilsvarende togdeteksjonens sporavsnitt.

c) Hvert sporavsnitt skal ha kontrollampe(r) som viser hvitt lys når tilhørende sporavsnitt er fritt og som slukker når sporavsnittet er belagt.

d) For hver tilstøtende blokkstrekning skal det være en blokklampe som:

 1. indikerer at nærmeste sporavsnitt er fritt og linjeblokken ikke er retningsinnstilt mot stasjonen (hvitt lys).
 2. indikerer linjeblokk retningsinnstilt mot stasjonen (hvitt blinklys).
 3. indikerer tog på nærmeste sporavsnitt på blokkstrekningen (slukket).

e) Avsporingsindikator skal ha en kontrollampe. Kontrollampen skal normalt være mørk og tennes med rødt blinkende lys når avsporet hjul passerer avsporingsindikatoren (defekt avsporingsindikator).

f) Innkjør-/utkjørtogveier skal ha en togveislampe som:

 1. er normalt mørk.
 2. tennes med blått lys når togvei er sikret.
 3. plasseres ved aktuelle togveier.
 4. er felles for togveier som ikke kan sikres samtidig.

g) Sporveksel skal ha to kontrollamper, en lampe for hver stilling.

h) S-lås skal ha kontrollampe som er tent når kontrollåsnøkkel er på plass i S-lås og S-låsen ikke er frigitt.

i) Lamper i hovedsignal og forsignal skal ha tilhørende kontrollamper i spordiagrammet som gjengir signalbildene i signalene.

j) Dvergsignal skal ha en kontrollampe som normalt er mørk. Når dvergsignalet viser signal 44 eller 45, viser tilhørende kontrollampe hvitt fast lys.

k) Veisikringsanlegg på stasjon skal ha kontrollamper for indikering av status med funksjon som beskrevet i Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.

l) Stiller for sikring av togvei:

 1. skal ha rødt håndtak.
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på sporplanet.
 3. skal kunne legges til høyre og til venstre, og fjære tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om togvei gis ved å legge togveiens stillere i togveiens retning.
 5. Ordre om signalstopp gis ved å legge togveiens stillere mot hverandre.
 6. Ordre om utløsning av togvei gis ved å legge togveiens stillere fra hverandre.

m) Stiller for sikring av skiftevei:

 1. skal ha grønt håndtak.
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på sporplanet.
 3. skal kunne legges til høyre og til venstre, og fjære tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om skiftevei gis ved å legge skifteveiens stillere i skifteveiens retning.
 5. Ordre om signalstopp gis ved å legge skifteveiens stillere mot hverandre.
 6. Ordre om utløsning av skiftevei gis ved å legge skifteveiens stillere fra hverandre.

n) Kombinert stiller for sikring av togvei og skiftevei skal ha rødt håndtak med et grønt belte midt på håndtaket.

o) Trykknapp for kunstig togpassasje skal:

 1. være hvit.
 2. fjære tilbake til normalstilling.
 3. Ordre om kunstig togpassasje gis når knappen trykkes inn.

p) Trykknapp for kvittering av ankomstvarsling skal:

 1. være sort, eller blå ved kombinasjon med togveislampe.
 2. fjære tilbake til normalstilling.
 3. Kvittering av ankomstvarsling utføres når knappen trykkes inn.

4.5.3 Stillerapparatets nedre del

a) Stiller for omlegging av sporveksel/sporsperre:

 1. skal ha blått håndtak.
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 3. skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om omlegging av sporveksel/sporsperre gis når stilleren legges opp eller ned.

b) Stiller for frigivning av sporveksel/sporsperre for lokalomlegging:

 1. skal ha gult håndtak.
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 3. skal kunne legges ned og skal forbli omlagt inntil den legges tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om frigiving av sporveksel/sporsperre for lokalomlegging gis når stiller legges ned.
 5. Ordre om tilbaketaking av frigitt sporveksel/sporsperre for lokalomlegging gis når stiller legges tilbake til normalstilling

c) Kontrollampe for indikering av sporveksel/sporsperre frigitt for lokalomlegging skal være plassert over tilhørende stiller. Kontrollampen skal vise hvitt lys når området er frigitt.

d) Stillere for frigivning av S-lås:

 1. skal ha blått håndtak.
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 3. skal kunne legges ned og forbli omlagt inntil de legges tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om frigiving av S-lås gis når stiller legges ned.
 5. Ordre om tilbaketaking av frigiving av S-lås gis når stiller legges tilbake til normalstilling.

e) Stiller for høyt skiftesignal:

 1. skal ha rødt håndtak.
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 3. skal kunne legges ned og forbli omlagt inntil de legges tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om stilling av høyt skiftesignal gis når stiller legges ned
 5. Ordre om tilbakestilling av høyt skiftesignal gis når stiller legges tilbake til normalstilling

f) Kontrollampe for indikering av høyt skiftesignal skal være plassert over tilhørende stiller. Kontrollampen skal vise hvitt lys når høyt skiftesignal viser signal 42.

g) Stiller og trykknapp for automatisk gjennomgangsdrift:

 1. skal ha hvitt håndtak/hode.
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 3. skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om automatisk gjennomgangsdrift gis når stiller legges opp samtidig som trykknapp betjenes.
 5. Ordre om manuell drift gis når stiller legges ned samtidig som trykknapp betjenes.

h) Kontrollampe for indikering av automatisk gjennomgangsdrift skal plasseres over tilhørende stiller.

i) Stiller og trykknapp for veisikringsanlegg:

 1. skal ha rødt håndtak/hode.
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 3. skal ha kunne legget opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om innkobling av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og føres tilbake til normalstilling.
 5. Ordre om innkobling og sperring av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og forblir nede.
 6. Ordre om innkobling og betinget sperring av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og trykknapp betjenes.
 7. Ordre om utløsning av veisikringsanlegg gis når stiller legges opp og trykknapp betjenes.
 8. Ordre om tidsutløsning av veisikringsanlegg gis når togveistillere legges fra hverandre.

j) Kontrollamper for veisikringsanlegg skal plasseres over stiller og trykknapp for veisikringsanlegg og vise:

 1. hvitt lys når veisikringsanlegg er i normalstilling.
 2. rødt lys når planovergang er sperret.

k) Stiller (trykknapp) for sporvekselvarme:

 1. skal ha sort håndtak (ha hvitt hode).
 2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
 3. skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
 4. Ordre om sporvekselvarme på gis når stiller legges opp (trykknapp trykkes inn).
 5. Ordre om sporvekselvarme av gis når stiller legges ned (trykknapp trykkes inn).

l) Kontrollampe for indikering av sporvekselvarme skal vise hvitt lys når sporvekselvarme er på.

m) Trykknapp for kvittering av jordfeil:

 1. skal ha sort hode.
 2. skal fjære tilbake til normalstilling.
 3. Ordre om oppheving av signalstopp etter jordfeil gis når trykknapp trykkes inn.

n) Trykknapp for signalstopp:

 1. skal ha rødt hode.
 2. skal forbli i inntrykket til den settes tilbake til normalstilling.
 3. Ordre om alle signaler i stopp gis når trykknapp trykkes inn.
 4. Ordre om oppheving av alle signaler i stopp gis når trykknappen settes tilbake til normalstilling.

5 RAMS-krav

5.1 Sikkerhet

a) Sikkerhetskrav Krav til Tolerable Hazard Rate (THR) for farer forårsaket av svikt i betjeningsanlegg skal beregnes individuelt.

b) Sikkerhetskrav Beregnet THR skal ikke være strengere enn 10-5/time.

Hvis beregnet THR er strengere, må fordelingen av sikkerhetsansvar endres slik at kravet oppfylles

c) Betjeningsanlegg skal formidle ordre og indikeringer i grensesnitt mellom operatør og forriglingsutrustning/RBC sikkert. Med dette menes:

 1. Ordre skal behandles sikkert i betjeningsanlegget og overføres til forriglingsutrustningen/RBC for utførelse slik at kravet om konfidensialitet og integritet ivaretas.
 2. Indikeringer skal mottas fra forriglingsutrustningen/RBC og behandles i betjeningsanlegget slik at konfidensialitet og integritet ivaretas.


d) Betjeningsanlegg skal være konstruert for minimum å ha kontroll på følgende farer:

 • Feilaktig/manglende formidling av ordre.
 • Feilaktig/manglende presentasjon av indikeringer.

e) Eventuelle hjelpesystemer for betjeningsanlegget skal være av en slik konstruksjon at feil på hjelpesystem eller systemets grensesnitt ikke skal påvirke betjeningsanlegget.

5.2 Tilgjengelighet

5.2.1 Generelt

a) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.

5.2.2 Trafikkstyringssystem

a) Trafikkstyringssystemet med unntak av transmisjonsutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.98 %, det vil si en akkumulert utilgjengelighet på 1.75 timer pr år.

Minst 50 % av installerte operatørplasser skal være tilgjengelig for at systemet skal defineres som tilgjengelig.

En operatørplass blir definert som tilgjengelig når følgende minimumskrav er oppfylt:

 1. Ordre kan gis til all forriglingsutrustninger/RBC-er som skal styres fra operatørplass
 2. Indikeringer mottas fra alle forriglingsutrustninger/RBC-er som styres fra operatørplass.
 3. Ordre og indikeringer tilfredsstiller responskrav.
 4. Basisfunksjoner og driftsstøttefunksjoner er tilgjengelige.
 5. Nødvendig maskinvare som sikrer at ovennevnte funksjoner er tilgjengelig.

5.2.3 Lokalt betjeningsanlegg

a) Lokalt betjeningsanlegg skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.98 %, det vil si en akkumulert utilgjengelighet på 1.75 timer pr år.

5.3 Pålitelighet

5.3.1 Generelt

a) Betjeningsanleggets funksjonsenheter skal ha levetid på minimum 20 år.

b) Det skal foreligge en oppdatert kontinuitetsplan for trafikkstyringssystem og programvarebasert betjeningsanlegg.

c) Det skal foreligge en plan for backup for trafikkstyringssystem og programvarebasert betjeningsanlegg.

5.3.2 Trafikkstyringssystem

a) Trafikkstyringssystem skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil – MTBF ≥ 20 000 timer.

5.3.3 Lokalt betjeningsanlegg

a) Lokalt betjeningsanlegg skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil – MTBF ≥ 20 000 timer.

For stillerapparat anses ikke feil på enkeltlamper og stillere som feil på stillerapparatet.

5.4 Vedlikeholdbarhet

a) Betjeningsanlegg skal være bygd av veldefinerte funksjonsenheter, slik at hele funksjonsenheter kan byttes ved reparasjon i felt.

b) Vekt for utbyttbare enheter skal ikke overstige 15 kg.

6 Vedlegg

Vedlegg a: Kritiske kommandoer

Vedlegg b: Tunnelbilder