Signal/Vedlikehold/Sporveksel- og sporsperreutrustning/Generiske arbeidsrutiner

< Signal‎ | Vedlikehold‎ | Sporveksel- og sporsperreutrustning
Revisjon per 21. feb. 2011 kl. 15:13 av Jetsaf (diskusjon | bidrag) (Konvertering til wiki)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Forklarende tekst til mal for generiske arbeidsrutiner

Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk oppbygging, virkemåte og sviktårsaker.

Nr.: Henvisning til kapittel i teknisk regelverk som aktuell generisk arbeidsrutine ”svarer på”

Objekttype: Unikt navn på komponent eller system i henhold til definisjon/nedbryting i BaneData

Arbeidsbeskrivelse: Beskrivelse av hva som skal gjøres ved utførelse av forebyggende vedlikehold

Type FV: I henhold til prosedyre for generisk RCM-analyse i 1B-Ve benyttes følgende:

 • TK-V: Periodisk visuell tilstandskontroll
 • TK-M: Periodisk tilstandsmåling
 • TK-F: Periodisk funksjonsprøve
 • TK-K: Kontinuerlig tilstandskontroll/måling
 • PO: Periodisk overhaling eller utskifting

Intervall: Intervall (måneder) mellom forebyggende vedlikehold. Intervall ES angir at vedlikehold skal vurderes gjennomført etter sporarbeid på bakgrunn av om sporarbeidet kan gi skade på aktuelle objekter. Sporarbeider omfatter alle arbeider som utføres ved jernbanen som kan tenkes å skade teknisk utstyr, eksempler er:

 • ballastrensing/-fornyelse
 • sporjustering
 • større løft eller senking av sporet
 • svillebytte
 • svilleregulering
 • arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre
 • utbedring av solslyng
 • teleforebyggende tiltak
 • gravearbeider under sporet (rør-/kabelkryssing)

Andre spesielle arbeider kan være angitt i den enkelte arbeidsrutine.

For kontroller med 12 måneders intervall eller mer skal det forebyggende vedlikeholdet utføres innenfor +/- 3 mnd. i forhold til det angitte tidspunktet. Overskridelser på mer enn 3 mnd. skal rapporteres iht. krav i gjeldende vedlikeholdshåndbok for Jernbaneverket.

Myndighetsnivå:

 • H: Endring av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av banedirektør
 • L: Tilpasning av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av infrastruktureier.

Se for øvrig avsnitt om omsorgsplikt under Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser og Vedlikeholdshåndboka, vedlegg 3: prosedyre P-7.1.2.

Utløsende krav: Grenseverdier for tiltak.

Dokumentreferanse: Referanse til aktuelle dokumenter

Generiske arbeidsrutiner

Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9

Sporvekseldrivverk Clamp Lock

Ikke utarbeidet

Sporvekseldrivverk Siemens Integra KCA

Sporvekseldrivverk Siemens S 700 V - CKA

Ikke utarbeidet

Sporvekseldrivverk Siemens S 700 K

Ikke utarbeidet

Sporvekseldrivverk Alstom MET

Sporsperredrivmaskin BELA

Sporsperredrivverk Siemens Integra KCA

Ikke utarbeidet

Lokalstiller

Kontrollås for sporveksel

Kontrollås for sporsperre

Rigel for sporveksel

Rigel for sporsperre

Sporsperre

Frikoblingsenhet