Signal/Vedlikehold/Veisikringsanlegg/Generiske arbeidsrutiner

1 Forklarende tekst til mal for generiske arbeidsrutiner

Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk oppbygging, virkemåte og sviktårsaker.

Nr.: Henvisning til kapittel i teknisk regelverk som aktuell generisk arbeidsrutine ”svarer på”

Objekttype: Unikt navn på komponent eller system i henhold til definisjon/nedbryting i BaneData

Arbeidsbeskrivelse: Beskrivelse av hva som skal gjøres ved utførelse av forebyggende vedlikehold

Type FV: I henhold til prosedyre for generisk RCM-analyse i 1B-Ve benyttes følgende:

 • TK-V: Periodisk visuell tilstandskontroll
 • TK-M: Periodisk tilstandsmåling
 • TK-F: Periodisk funksjonsprøve
 • TK-K: Kontinuerlig tilstandskontroll/måling
 • PO: Periodisk overhaling eller utskifting

Intervall: Intervall (måneder) mellom forebyggende vedlikehold. Intervall ES angir at vedlikehold skal vurderes gjennomført etter sporarbeid på bakgrunn av om sporarbeidet kan gi skade på aktuelle objekter. Sporarbeider omfatter alle arbeider som utføres ved jernbanen som kan tenkes å skade teknisk utstyr, eksempler er:

 • ballastrensing/-fornyelse
 • sporjustering
 • større løft eller senking av sporet
 • svillebytte
 • svilleregulering
 • arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre
 • utbedring av solslyng
 • teleforebyggende tiltak
 • gravearbeider under sporet (rør-/kabelkryssing)

Andre spesielle arbeider kan være angitt i den enkelte arbeidsrutine.

For kontroller med 12 måneders intervall eller mer skal det forebyggende vedlikeholdet utføres innenfor +/- 3 mnd. i forhold til det angitte tidspunktet. Overskridelser på mer enn 3 mnd. skal rapporteres iht. krav i gjeldende håndbok for vedlikehold.

Myndighetsnivå:

 • H: Endring av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av vedlikeholdsdirektøren
 • L: Tilpasning av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av infrastruktureier

Se for øvrig avsnitt om omsorgsplikt under Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser og håndbok for vedlikehold, vedlegg 3: prosedyre P-7.1.2.

Utløsende krav: Grenseverdier for tiltak.

Dokumentreferanse: Referanse til aktuelle dokumenter

2 Generiske arbeidsrutiner

2.1 Veisignal

JD552 09a genarb01.svg

Veisignal(.pdf)

2.2 Veisignalklokke

JD552 09a genarb02.svg

Veisignalklokke(.pdf)

2.3 Forsignal for planovergangssignal

JD552 09a genarb03.svg

Forsignal for planovergangssignal(.pdf)

2.4 Planovergangssignal

JD552 09a genarb04.svg

Planovergangssignal(.pdf)

2.5 Veibom

JD552 09a genarb05.svg

Veibom(.pdf)

2.6 Veibomdrivmaskin

JD552 09a genarb06.svg

Veibomdrivmaskin(.pdf)

2.7 Veibomkiosk/releutrustning

JD552 09a genarb07.svg

Veibomkiosk/releutrustning(.pdf)

2.8 Varsellampe

JD552 09a genarb08.svg

Varsellampe(.pdf)