Forskjell mellom versjoner av «Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Generelle tekniske krav»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Plassering)
m (Plassering)
Linje 24: Linje 24:
 
* På strekninger med mer enn to spor, plasseres skilt som gjelder for de to ytterste spor som på dobbeltsporet strekning.
 
* På strekninger med mer enn to spor, plasseres skilt som gjelder for de to ytterste spor som på dobbeltsporet strekning.
 
* To eller flere spor på strekning med fjernstyring og utbygd ATC er å betrakte som uavhengige enkeltspor og skal skiltes for begge kjøreretninger på alle spor.
 
* To eller flere spor på strekning med fjernstyring og utbygd ATC er å betrakte som uavhengige enkeltspor og skal skiltes for begge kjøreretninger på alle spor.
* Avstand fra signal 68 D «Markeringsmerke» til plasseringspunkt for signal 68 A «Nedsatt kjørehastighet» og signal 69 A «Midlertidig kjørehastighet» beregnes etter bestemmelsene i [https://194.19.110.201/PDF/Signal/550/Vedlegg/T5010a01.pdf Signal/Prosjektering/ATC/vedlegg 10.a].
+
* Avstand fra signal 68 D «Markeringsmerke» til plasseringspunkt for signal 68 A «Nedsatt kjørehastighet» og signal 69 A «Midlertidig kjørehastighet» beregnes etter bestemmelsene i [https://194.19.110.201/PDF/Signal/550/Vedlegg/T5010a01.pdf Signal/Prosjektering/ATC/vedlegg 10.a: Målavstandstabeller].
  
 
=== Prosjektering ===
 
=== Prosjektering ===

Revisjonen fra 19. jan. 2011 kl. 15:14

1 Hensikt og omfang

De generelle tekniske krav i dette regelverket er et minimum sett av krav til skilt, merker og stolper som skal oppfylles for å ivareta drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg.

1.1 Generelle krav

1.1.1 Utførelse

For å gjøre skilt, merker og stolper bedre synlig også i mørke, er de fleste av dem utstyrt med såkalt retroreflekterende folie/materiale. Graden av retrorefleksjon deles inn i tre klasser, der den øverste klassen (klasse 3) gir en relativt overlegen refleks vha. mikroprismer i overflaten.

På jernbaneskilt er det naturlig å skille mellom høyest mulig og en lavere refleksevne. Dette fremgår av tegningen for det enkelte skilt.

For å unngå speilrefleks, bør skilt og merker ikke settes opp vinkelrett (90º) på sporet, men dreies 4º ut.

1.1.2 Behandling

Uriktig behandling, både under transport og oppsetting, kan føre til skader som nedsetter skiltenes/merkenes levetid. Refleksbelegget må behandles varsomt, det vil si at:

  • Innpakningen bør beholdes på også under lagring og transport.
  • Under lagring bør skilt/merker/stolper stå i reoler og skilles fra hverandre med papp eller bord.
  • Under oppsetting skal skilt og merker ikke legges mot bakken uten beskyttelse.

Eventuelle skader/feil på leverte skilt/merker/stolper skal registreres ved mottakelsen og reklamasjon sendes leverandør.

1.1.3 Plassering

Skilt, merker og stolper skal plasseres etter følgende generelle regler:

  • De skal ikke plasseres umiddelbart bak kontaktledningsmast eller annen konstruksjon som hindrer fri sikt til signalet, herunder andre skiltstolper. Det vises til Signal/Prosjektering/Lyssignal for plassering av signalapparater og Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng for vegetasjonskontroll/sikt til sporet fra tog.
  • På kontaktledningsmaster skal det kun monteres skilt som vedkommer ledningsanlegget, jf. § 75.19 [FSE]. Skilt skal plasseres slik at de ikke gjør det lett å klatre i mastene. Spornummerskilt og lignende kan monteres i åk dersom dette godkjennes av Driftsleder og åkene er dimensjonert for ekstralaster fra skilt (vind og vekt). Skilt skal monteres slik at galvanisering ikke skades.
  • De skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med kravet til minste tverrsnitt.
  • På strekninger med mer enn to spor, plasseres skilt som gjelder for de to ytterste spor som på dobbeltsporet strekning.
  • To eller flere spor på strekning med fjernstyring og utbygd ATC er å betrakte som uavhengige enkeltspor og skal skiltes for begge kjøreretninger på alle spor.
  • Avstand fra signal 68 D «Markeringsmerke» til plasseringspunkt for signal 68 A «Nedsatt kjørehastighet» og signal 69 A «Midlertidig kjørehastighet» beregnes etter bestemmelsene i Signal/Prosjektering/ATC/vedlegg 10.a: Målavstandstabeller.

1.1.4 Prosjektering

Skiltplaner skal både utarbeides på skjematiske sporplaner og oppføres tabellarisk, jf. Vedlegg a: Skiltplaner. Den tabellariske delen skal inneholde opplysninger om skiltets utforming og plassering. Eventuelle anmerkninger kan også føres opp her. For nye baner og omskilting av eksisterende baner skal en fullstendig skiltplan utarbeides. En fullstendig skiltplan skal inneholde alle aktuelle skilt fra gruppen «Skilt for kjørende personell». Skiltplaner for bestemte formål, f.eks. skilting av nytt hastighetsprofil, merkes slik at det tydelig fremgår at det ikke er en fullstendig skiltplan.

1.1.5 Godkjenning/ansvar

Jernbaneverket Trafikk godkjenner planer for plassering av skilt, merker og stolper på nye baner og linjeomlegginger på eksisterende baner. Dette gjelder også planer for endringer av permanent skilting for eksisterende baner. Infrastruktureier er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av skilt, merker og stolper på eksisterende strekninger.

1.2 Vedlegg

Vedlegg a: Skiltplaner