Teknisk regelverk:Årsrapport 2011

Revisjon per 18. jan. 2012 kl. 15:58 av Hmh (diskusjon | bidrag) (Forbedringsorienterte kvalitetskontroller)

Regelverksarbeid

Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt prosjekt i Teknologistaben, Teknikkseksjonen hvor seksjonsleder for Teknikk er prosjekteier og ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av Regelverksansvarlig Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av Systemansvarlig Teknisk regelverk.

Teknisk regelverk organisasjon 2011

Prosjekteier: Christopher Schive

Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning Frode Teigen
Underbygning Trond Børsting
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning Per Klepsland
Banestrømforsyning Frank Martinsen
Signal Ronald Hortman
Tele Tønnes Tønnesen
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

Regelverksansvarlig: Frode Teigen

Systemansvarlig: Stanislav Pika

Møter

I 2011 er det avholdt 12 møter.


Viktige aktiviteter i 2011

4. mars 2011 ble Teknisk regelverk utgitt for første gang på Wiki-media plattformen. Den nye publiseringsplattformen medførte at innholdet i Teknisk regelverk ble konvertert fra MS-Word og PDF filer til Wikitext. Denne store konverteringsjobben ble utført i perioden september 2010 - mars 2011. Ved utgivelse av ny versjon i mars 2011 var alle hovedkapitler konvertert, mens de fleste vedlegg fremdeles var på PDF-format. I løpet av 2011 er også de fleste vedlegg konvertert til Wikitext.

I perioden januar - mars ble Jernbaneverket revidert av SJT med fokus på forvaltning av Teknisk regelverk. Revisjonen avdekket mangler i styring av kompetanse og prosesser knyttet til forvaltning av Teknisk regelverk i Jernbaneverket. Som en følge av dette ble det utarbeidet 3 nye instrukser for Teknisk regelverk:

For å bedre prosessen rundt forslag til og gjennomføring av endringer i Teknisk regelverk ble det utviklet en egen applikasjon for å fremme forslag til endring av Teknisk regelverk (Endringsforslag). Applikasjonen kan benyttes av alle, både internt i JBV og eksterne, til å fremme forslag til Teknisk regelverk. Applikasjonen ble tatt i bruk i juni 2011.

Felles Elektro

Underbygning

Overbygning

Aktiviteter for overbygningsfaget i 2011 er i stor grad knyttet til implementering av nye komponenter. I Overbygning/Prosjektering/Sporveksler er nye sporvekseltyper med bevegelig kryss tilføyd. Det er implementert nye krav til hvordan overganger mellom ulike skinneprofiler skal utformes med henvisning til bruk av overgangsskinner som er tilføyd i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner. Betongsviller med pålimt svillematte er introdusert i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner

Det er også gjennomført endringer med bakgrunn i rapporter fra SHT knyttet til alvorlige jernbanehendelser. Bl.a er det innført begrensninger i liggetid for strekkbolter i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner

I Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé er nye traseringstabeller for nye baner med utelukkende persontrafikk utarbeidet for hastigheter opp til 330 km/h.

Kontaktledning

Lavspenning

Banestrømforsyning

Signal

Tele

Rullende Materiell

Endringer i Teknisk regelverk 2011

Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til Instruks for endring av Teknisk regelverk.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består seksjonsleder Teknikk og enhetsledere i Teknikkseksjonen

Godkjenningsrådet i 2011 består av:

Seksjonsleder Teknikk: Christopher Schive

Enhetsleder Bane: Trond Børsting

Enhetsleder Elkraft: Frank Martinsen

Enhetsleder Signal: Atle Gundersen

Enhetsleder Rullende Materiell: Ove Tovås


Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottat 222 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 135 er behandlet. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Mottatte forslag Endringer/nye krav Feilretting/presiseringer Forkastede forslag
Felles bestemmelser 14 0 4 10
Felles elektro 29 10 5 14
Skilt 2 0 2 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 6 4 2 0
Underbygning/Vedlikehold 1 1 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 5 0 3 2
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 14 12 1 1
Overbygning/Bygging 3 3 0 0
Overbygning/Vedlikehold 8 4 2 2
Kontaktledning/Prosjektering 8 3 3 2
Kontaktledning/Bygging 0 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 2 1 0 1
Lavspenning/Prosjektering 6 6 0 0
Lavspenning/Bygging 1 1 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 3 2 0 1
Banestrømforsyning/Prosjektering 8 4 3 1
Banestrømforsyning/Bygging 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 3 3 0 0
Signal/Prosjektering 7 5 0 2
Signal/Bygging 4 3 1 0
Signal/Vedlikehold 6 0 2 4
Signal/Kontroll 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 0 0 0 0
Tele/Vedlikehold 1 1 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 4 2 0 2
Totalt 135 65 28 42

Kolonnen "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon.

Forslag2011.png


Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk. Applikasjonen for dispensasjonssøknad ble tatt i bruk i juni 2011. Mange forslag er derfor sendt fra andre i JBV og eksterne på epost i 2011. Dette medfører at fordelingen av innsendte forslag ikke viser et helt riktig bilde da mange forslag fra andre i JBV og eksterne er lagt inn i applikasjonen av Teknologistaben, Teknikk.

Bok Interne forslag fra Teknologistaben Forslag fra andre i Jernbaneverket Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift Endring som følge av ny teknologi/utstyr
Felles bestemmelser 12 2 0 0 0 0
Felles elektro 26 2 1 0 0 0
Skilt 0 2 0 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 4 1 1 0 0 0
Underbygning/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 2 1 2 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 10 3 0 0 0 0
Overbygning/Bygging 3 0 0 0 0 0
Overbygning/Vedlikehold 3 3 1 0 1 0
Kontaktledning/Prosjektering 6 2 0 0 0 0
Kontaktledning/Bygging 0 0 0 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 1 1 0 0 0 0
Lavspenning/Prosjektering 5 1 0 0 0 0
Lavspenning/Bygging 1 0 0 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 3 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering 9 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Bygging 0 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 3 0 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 7 0 0 0 0 0
Signal/Bygging 4 0 0 0 0 0
Signal/Vedlikehold 3 3 0 0 0 0
Signal/Kontroll 0 0 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 0 0 0 0 0 0
Tele/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 3 1 0 0 0 0
Totalt 107 22 5 0 1 0

Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Applikasjon for dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader i 2011

I 2011 er det behandlet 158 dispensasjonssøknader. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 1 0 0 1
Felles elektro 20 12 4 4
Skilt 0 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 17 14 1 2
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 3 3 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 47 37 5 5
Overbygning/Bygging 3 3 0 0
Overbygning/Vedlikehold 1 1 0 0
Kontaktledning/Prosjektering 21 16 2 3
Kontaktledning/Bygging 1 1 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning/Prosjektering 7 3 0 4
Lavspenning/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering 4 4 0 0
Banestrømforsyning/Bygging 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 28 20 1 7
Signal/Bygging 3 2 0 1
Signal/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Kontroll 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 2 2 0 0
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 0 0 0 0
Totalt 158 118 13 27

Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

DS2011.png

Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Det er søkt om dispensasjon 3 eller flere ganger fra 15 krav i Teknisk regelverk. Tabellen under viser hvilke 15 regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2011.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Spor mot plattformer (radius min 2000 meter) 6 6 0 0
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelfritt profil 6 4 0 2
Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsisolator 5 3 1 1
Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Valg av sporvekseltype 4 4 0 0
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyde 4 3 0 1
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformbredde 4 3 1 0
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording#Sammenhengende langsgående jordleder 3 3 0 0
Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser 3 3 0 0
Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Plassering av sporveksler 3 3 0 0
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformlengde 3 2 1 0
Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Tekniske løsninger 3 2 0 1
Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Nærføringer og kryssinger 3 2 0 1
Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetssone 3 2 0 1
Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg#Tekniske krav 3 2 1 0
Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/Prosjektering sikringsanlegg NSI-63 3 2 0 1

DSOFTE2011.png

Hvem søker om dispensasjon

Tabellen under viser hvilke utbyggingsprosjekter og hvilke baner som søkte om flest dispensasjoner fra Teknisk regelverk i 2011. Status og andre opplysninger om søknader finnes i Database for dispensasjonssøknader

Prosjekt / Bane Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Utbygging Barkåker - Tønsberg 24 22 2 0
Utbygging Fornyelse Etterstad - Lysaker 18 15 2 1
Utbygging Plattformforlengelser 17 13 3 1
Utbygging Lysaker-Sandvika 10 7 0 3
Baneområde Stor Oslo 7 7 0 0
Bane Bergensbanen 6 6 0 0
Utbygging Arna stasjon 6 4 0 2
Utbygging Voss stasjon 5 4 0 1
Utbygging Ski stasjon 5 2 0 3
Bane Rørosbanen 4 2 0 2
Tinnosbanen Hjuksebø-Notodden 4 2 0 2
Utbygging Drammen hensetting 4 1 0 3
Utbygging Eidsvoll hensettingsspor 4 1 1 2
Utbygging Fornyelse av KL Sandvika - Asker 3 3 0 0
Bane Dovre- og Trønderbanen 3 2 1 0
Bane Rauma-, Dovre- og Gjøvikbanen 3 2 0 1
Signaltjenester 3 2 1 0
Bane Sørlandsbanen 3 2 0 1


Disphvem2011.png

Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes, er det i 2011 gjennomført en forbedringsorientert kvalitetskontroll. Tabellen under viser hvilke revisjoner som er gjennomført i 2011.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Kongsvinger og Østfoldbanen Overbygning/Vedlikehold Lenke til revisjonsrapport