Teknisk regelverk:Årsrapport 2011

Revisjon per 17. jan. 2012 kl. 23:23 av Ft (diskusjon | bidrag) (Dispensasjonssøknader i 2011)

Regelverksarbeid

Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt prosjekt i Teknologistaben, Teknikkseksjonen hvor seksjonsleder for Teknikk er prosjekteier og ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av Regelverksansvarlig Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av Systemansvarlig Teknisk regelverk.

Teknisk regelverk organisasjon 2011

Prosjekteier: Christopher Schive

Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning Frode Teigen
Underbygning Trond Børsting
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning Per Klepsland
Banestrømforsyning Frank Martinsen
Signal Ronald Hortman
Tele Tønnes Tønnesen
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

Regelverksansvarlig: Frode Teigen

Systemansvarlig: Stanislav Pika

Møter

I 2011 er det avholdt 12 møter hvor det er behandlet xxx saker.

Endringer i Teknisk regelverk 2011

Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til Instruks for endring av Teknisk regelverk.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består seksjonsleder Teknikk og enhetsledere i Teknikkseksjonen

Godkjenningsrådet i 2011 består av:

Seksjonsleder Teknikk: Christopher Schive

Enhetsleder Bane: Trond Børsting

Enhetsleder Elkraft: Frank Martinsen

Enhetsleder Signal: Atle Gundersen

Enhetsleder Rullende Materiell: Ove Tovås


Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottat 222 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 135 er behandlet. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Mottatte forslag Endringer/nye krav Feilretting/presiseringer Forkastede forslag
Felles bestemmelser 14 0 4 10
Felles elektro 29 10 5 14
Skilt 2 0 2 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 6 4 2 0
Underbygning/Vedlikehold 1 1 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 5 0 3 2
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 14 12 1 1
Overbygning/Bygging 3 3 0 0
Overbygning/Vedlikehold 8 4 2 2
Kontaktledning/Prosjektering 8 3 3 2
Kontaktledning/Bygging 0 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 2 1 0 1
Lavspenning/Prosjektering 6 6 0 0
Lavspenning/Bygging 1 1 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 3 2 0 1
Banestrømforsyning/Prosjektering 8 4 3 1
Banestrømforsyning/Bygging 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 3 3 0 0
Signal/Prosjektering 7 5 0 2
Signal/Bygging 4 3 1 0
Signal/Vedlikehold 6 0 2 4
Signal/Kontroll 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 0 0 0 0
Tele/Vedlikehold 1 1 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 4 2 0 2
Totalt 135 65 28 42

Kolonnen "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon.

Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk. Applikasjonen for dispensasjonssøknad ble tatt i bruk i juni 2011. Mange forslag er derfor sendt fra andre i JBV og eksterne på epost i 2011. Dette medfører at fordelingen av innsendte forslag ikke viser et helt riktig bilde da mange forslag fra andre i JBV og eksterne er lagt inn i applikasjonen av Teknologistaben, Teknikk.

Bok Interne forslag fra Teknologistaben Forslag fra andre i Jernbaneverket Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift Endring som følge av ny teknologi/utstyr
Felles bestemmelser 12 2 0 0 0 0
Felles elektro 26 2 1 0 0 0
Skilt 0 2 0 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 4 1 1 0 0 0
Underbygning/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 2 1 2 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 10 3 0 0 0 0
Overbygning/Bygging 3 0 0 0 0 0
Overbygning/Vedlikehold 3 3 1 0 1 0
Kontaktledning/Prosjektering 6 2 0 0 0 0
Kontaktledning/Bygging 0 0 0 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 1 1 0 0 0 0
Lavspenning/Prosjektering 5 1 0 0 0 0
Lavspenning/Bygging 1 0 0 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 3 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering 9 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Bygging 0 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 3 0 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 7 0 0 0 0 0
Signal/Bygging 4 0 0 0 0 0
Signal/Vedlikehold 3 3 0 0 0 0
Signal/Kontroll 0 0 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 0 0 0 0 0 0
Tele/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 3 1 0 0 0 0
Totalt 107 22 5 0 1 0

Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Applikasjon for dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader i 2011

I 2011 er det behandlet 158 dispensasjonssøknader. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 1 0 0 1
Felles elektro 20 12 4 4
Skilt 0 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 17 14 1 2
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 3 3 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 47 37 5 5
Overbygning/Bygging 3 3 0 0
Overbygning/Vedlikehold 1 1 0 0
Kontaktledning/Prosjektering 21 16 2 3
Kontaktledning/Bygging 1 1 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning/Prosjektering 7 3 0 4
Lavspenning/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering 4 4 0 0
Banestrømforsyning/Bygging 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 28 20 1 7
Signal/Bygging 3 2 0 1
Signal/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Kontroll 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 2 2 0 0
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 0 0 0 0
Totalt 158 118 13 27

Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

Forslag2011.png

Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Det er søkt om dispensasjon 3 eller flere ganger fra 15 krav i Teknisk regelverk. Tabellen under viser hvilke 15 regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2011.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Spor mot plattformer (radius min 2000 meter) 6 6 0 0
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelfritt profil 6 4 0 2
Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsisolator 5 3 1 1
Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Valg av sporvekseltype 4 4 0 0
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyde 4 3 0 1
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformbredde 4 3 1 0
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording#Sammenhengende langsgående jordleder 3 3 0 0
Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser 3 3 0 0
Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Plassering av sporveksler 3 3 0 0
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformlengde 3 2 1 0
Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Tekniske løsninger 3 2 0 1
Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Nærføringer og kryssinger 3 2 0 1
Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetssone 3 2 0 1
Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg#Tekniske krav 3 2 1 0
Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/Prosjektering sikringsanlegg NSI-63 3 2 0 1

DSOFTE2011.png

Hvem søker om dispensasjon

Tabellen under viser hvilke utbyggingsprosjekter og hvilke baner som søkte om dispensasjon fra Teknisk regelverk i 2011. Status og andre opplysninger om søknader finnes i Database for dispensasjonssøknader

Prosjekt / Bane Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Utbygging Barkåker - Tønsberg Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Ofotbanen Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst

Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes, er det i 2011 gjennomført en forbedringsorienterte kvalitetskontroll. Tabellen under viser hvilke revisjoner som er gjennomført i 2011.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Kongsvinger og Østfoldbanen Overbygning/Vedlikehold Lenke til revisjonsrapport