Teknisk regelverk:Årsrapport 2018

Revisjon per 11. feb. 2019 kl. 08:17 av Hmh (diskusjon | bidrag) (Opprettet årsrapport for 2018)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Regelverksarbeid

1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt arbeid i Bane NOR, Infrastruktur, Teknisk avdeling, Teknologi og Regelverk, hvor leder Regelverk og godkjenning er ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av regelverkskoordinator for Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av systemansvarlig for Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2017

Godkjenner: Christopher Schive

Regelverkskoordinator: Helén Helland

Systemansvarlig: Stanislav Pika


Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging Frode Teigen
Overbygning/Vedlikehold Alf Helge Løhren
Underbygning Geir Svanø
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging Kameran Aziz
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold Ian Willoughby
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning og 22 kV Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen
Signal Ronald Hortman
Tele Arne Aas
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

1.2 Møter

I 2018 ble det avholdt ? oppfølgingsmøter møter med de fagansvarlige og 2 møter med godkjenningsrådet.

1.3 Viktige aktiviteter i 2018

1.3.1 Felles bestemmelser

Generelle bestemmelser:


1.3.2 Felles elektro

1.3.3 Skilt

1.3.4 Overbygning

Regler for prosjektering:

Regelverk for vedlikehold:

1.3.5 Underbygning

1.3.6 Tunneler

1.3.7 Bruer og konstruksjoner

1.3.8 Kontaktledning

1.3.9 Lavspenning og 22 kV

1.3.10 Banestrømforsyning

1.3.11 Signal

1.3.12 Tele

1.3.13 Rolling stock

2 Endringer i Teknisk regelverk 2018

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til gjeldende instruks i Bane NORs styringssystem.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Digitalisering og teknologi, Utbygging, Infrastruktur og Trafikk og marked.

Godkjenningsrådet i 2018 har bestått av:

Godkjenningsrådet består av:

Avdelingsleder Regelverk: Christopher Schive

Avdelingsleder Baneteknikk: Juan Barrera

Avdelingsleder Elkraft: Tore Telstad

Avdelingsleder Signal & tele: Atle Gundersen

Avdelingsleder Rullende materiell: Bjørn Ukkestad

Prosjekter: Johan Seljås og Hege Magnussen

Infrastruktureier: Brede Nermoen

Trafikk: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottatt ? forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav ? er ferdig behandlet. Av disse ble ? forkastet. "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Behandlede forslag kravendringer/nye krav Feilretting/presiseringer/Annet
Felles bestemmelser 28 3 25
Felles elektro 54 24 30
Skilt 7 2 5
Underbygning/Prosjektering og bygging 17 4 13
Underbygning/Vedlikehold 1 0 1
Tunneler/Prosjektering og bygging 16 4 12
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 14 7 7
Bruer/Vedlikehold 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 34 16 18
Overbygning/Bygging 2 1 1
Overbygning/Vedlikehold 10 3 7
Kontaktledning/Prosjektering og Bygging 24 10 14
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 5 5 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 12 6 6
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0
Signal/Prosjektering 59 31 28
Signal/Bygging 5 0 5
Signal/Vedlikehold 11 1 10
Signal/Kontroll 9 1 8
Tele/Prosjektering og bygging 15 4 11
Tele/Vedlikehold 2 0 2
Rolling stock/Supplementary information and regulations 5 1 5
Totalt 330 122 208


2.2.1 Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk.

Bok Interne forslag fra Teknologi og regelverk Forslag fra andre i Bane NOR Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift
Felles bestemmelser 19 9 0 0 0
Felles elektro 48 5 1 0 0
Skilt 3 2 2 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 14 3 0 0 0
Underbygning/Vedlikehold 1 0 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 15 1 0 0 0
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 9 5 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 16 13 5 0 0
Overbygning/Bygging 2 0 0 0 0
Overbygning/Vedlikehold 7 3 0 0 0
Kontaktledning/Prosjektering 15 6 1 0 0
Kontaktledning/Bygging 0 2 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 4 1 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 12 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 34 18 7 0 0
Signal/Bygging 1 3 1 0 0
Signal/Vedlikehold 2 9 0 0 0
Signal/Kontroll 6 2 1 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 9 5 0 0 1
Tele/Vedlikehold 2 0 0 0 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 5 0 0 0 0
Totalt 224 87 18 0 1

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Teknisk regelverk, dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 2018

I 2018 er det behandlet xxx dispensasjonssøknader. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 1 0 0 1
Felles elektro 9 5 1 3
Skilt 1 1 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 25 16 3 6
Underbygning/Vedlikehold 1 0 0 1
Tunneler/Prosjektering og bygging 3 2 0 1
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 7 6 1 0
Bruer/Vedlikehold 1 1 0 0
Overbygning/Prosjektering 38 32 2 4
Overbygning/Bygging 3 1 1 1
Overbygning/Vedlikehold 10 7 2 1
Kontaktledning/Prosjektering 35 17 3 15
Kontaktledning/Bygging 1 1 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 2 1 1 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 80 63 2 15
Signal/Bygging 4 4 0 0
Signal/Vedlikehold 2 2 0 0
Signal/Kontroll 2 1 0 1
Tele/Prosjektering og bygging 0 0 0 0
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 0 0 0 0
Totalt 232 166 18 48

Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

Dispsoknader graf2017.png3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Tabellen under viser hvilke regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2018. Vi benytter disse tallene i vår vurdering av om kravet er godt nok formulert eller om kravet fortsatt er relevant.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes utføres det forbedringsorienterte kvalitetskontroller. Det ble utført ?forbedringsorienterte kvalitetskontroller i 2018.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport