Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Dokumentasjon»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (innrykk txt nivå GSM-R nummerplan)
(TRV-x sjekk presisering (blanding krav/læreboktekst) - Kursfortegnelse for 230VAC sikringsskap)
Linje 172: Linje 172:
 
* ledige kurser, bør også dokumenteres i Telemator
 
* ledige kurser, bør også dokumenteres i Telemator
  
=== Kursfortegnelse for 230VAC sikringsskap ===
+
=== Kursfortegnelse for 230 / 400 VAC sikringsskap ===
a) En kursfortegnelse for 230 VAC sikringsskap er en elektrotegning (EL) som inneholder en oversikt over innholdet i sikringsskapet.
+
a) Kursfortegnelser skal dokumenteres i tråd meg gjeldende bestemmelser i forskrift FEL og norm NEK 400.
  
 
=== Dokumentasjon for DC-distribusjon (48 VDC eller tilsvarende) ===
 
=== Dokumentasjon for DC-distribusjon (48 VDC eller tilsvarende) ===

Revisjonen fra 22. aug. 2019 kl. 10:41

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

I dette kapittel angis generelle krav som stilles til dokumentasjon for telesystemer og -anlegg. Hensikten er å tilstrebe en mest mulig enhetlig dokumentering for Bane NORs telesystemer og -anlegg gjennom hele livssyklusen for systemene og anleggene.

1.2 Omfang

De krav som er gitt gjelder dokumentasjon som er relatert til bygging og prosjektering av telesystemer og -anlegg, inklusiv dokumentasjon som kreves i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-dokumentasjon).

Krav til form og innhold for teknisk detaljplan og byggeplan er gitt i UPB-prosessen (STY-601738).

2 Generelle krav

Generelle krav til dokumentasjon er gitt i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 13.

a) Dokumentasjonen skal inngå i et dokumenthåndteringssystem, slik at det sikres at sporbarhet og versjonshåndtering mellom dokumenter, tegninger og produkter blir ivaretatt.

3 Systemdokumentasjon

Systemdokumentasjon beskriver oppbygging og virkemåte for et system, herunder en detaljert beskrivelse av system, delsystemer og systemkomponenter.

3.1 Generelt

a) Systemdokumentasjon skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk.

3.2 Systembeskrivelse

a) For system, delsystemer og systemkomponenter skal det utarbeides beskrivelser som, som et minimum, skal omhandle

 • systemets hensikt og omfang
 • systemets oppbygging
 • systemets virkemåte
 • systemets grensesnitt

3.3 Spesifikasjoner

a) For system, delsystemer og systemkomponenter skal det som et minimum utarbeides følgende:

 • Funksjonsspesifikasjon med en detaljering som gjør at hver enkelt funksjon lett kan forstås
 • Designspesifikasjon med en detaljering som muliggjør enkel implementering av hvert enkelt delsystem og hver enkelt komponent
 • Testspesifikasjon for verifisering av at system, delsystem eller komponent fungerer i henhold til spesifiserte krav

4 Anleggsdokumentasjon

Anleggsdokumentasjon beskriver det faktiske anlegget på en eller flere konkrete lokasjoner/strekninger. Anleggsdokumentasjonen er i sin natur lokal og beskriver noe som er plassert geografisk. Anleggsdokumentasjonen kan ikke gjenbrukes annet sted uten tilpasninger. Anleggsdokumentasjon involverer flere systemer og databaser i tillegg til skisser og skjematikk.

I hovedsak benyttes Banedata, Telemator/TelMe og VitalQIP i tillegg til skjematisk plan i Visio-format for registering og dokumentasjon av teleanlegg.

Som bygget-dokumentasjon (romtegning, skjematisk plan - fremstilling av nettverk og koblinger, eventuelt befaringsrapporter) dokumenteres også i ProArc.

4.1 Generelt

Anleggsdokumentasjon vil kunne omfatte supplerende informasjon om
 • tillatelser, begrensninger i bruken, dispensasjoner og eventuelle gyldighetsperioder
 • godkjente versjoner av programvare og data, hvis dette inngår i anlegget
 • referanse til typer og sertifikater

a) Anleggsdokumentasjon skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk.

4.2 Skjematisk plan

a) En skjematisk fremstilling av nettverk og koblinger skal minimum inneholde informasjon om

 • plassering og merking av alle objekter i teleanlegget (Banedata referanser)
 • alle utvekslinger, linjer og tjenester for teleanlegget med referanser generert fra Telemator
 • navn på stasjon/lokasjon med aktuell forkortelse der dette er relevant
 • indikasjon for karakteristikk fysiske grensesnitt/linjer, dvs. Ethernet 10/100/1G/10G, radiolinje frekvens/båndbredde, 2 Mbit/s osv.
 • kilometerangivelse for stedfesting av objekter der dette er relevant

b) Skjematikk/enlinjeskjema skal ha formatet .vsdx (Visio 2013-filformat) pga. mulighet for kobling i Telemator til tegninger i Visio-format.

4.3 Installasjonsdesign og beskrivelse av enkeltinstallasjoner (Site Design) for GSM-R

4.3.1 Site Design Report

En Site Design Report er en overordnet beskrivelse av en installasjon.

En Site Design Report forutsettes å inneholde

 • en beskrivelse av hvor en site er, hvordan man kommer seg dit og om det er spesielle ting som det må tas hensyn til ved site, slik som krav til følgetjeneste, krav om spesielle tillatelser eller nøkler for å komme inn
 • et kart, oppriss eller arrangementstegning for aktuell site
 • en liste over relevant dokumentasjon for installasjonen
 • en liste over materiell
 • en merkeliste og oversikt over objekter (kan inngå i materiell-listen)

4.3.2 Site database

a) I Site-database for GSM-R skal informasjon om følgende holdes oppdatert:

 • Tekniske data for site
 • Opplysning om status, site aktiv eller ikke
 • Opplysning om innplassering eller utleie
 • Opplysnig om eierforhold og kostnader

4.3.3 Final Tunnel Design Report

En Final Tunnel Design Report forutsettes å inneholde
 • en beskrivelse av hvor en site er, hvordan man kommer seg dit og om det er spesielle ting som det må tas hensyn til ved site, slik som krav til følgetjeneste, krav om spesielle tillatelser eller nøkler for å komme inn
 • et kart, oppriss eller arrangementstegning for aktuell site
 • en liste over relevant dokumentasjon for installasjonen
 • en liste over materiell
 • en merkeliste og oversikt over objekter (kan inngå i materiell-listen)
 • en overordnet beskrivelse av repeaterløsning, med skisse, dekningsbudsjett og en begrunnelse for valgt løsning

4.4 Arrangementstegning

4.4.1 Romtegning og romplan

a) En plantegning, både som gulvplan og som veggplan, skal vise plassering av alt utsyr i rommet.

1. Tegningen skal være oppdatert til enhver tid og skal inneholde opplysninger om

 • innvendige mål for rommet, også takhøyde
 • nummerindikering for utstyr
 • mål for høyde og bredde for dør og angivelse av slagretning
 • plassering av kabelføringer
 • plassering av hovedjordskinne
 • datagulv og vektbegrensning for datagulv

b) Tegninger av rom skal foreligge som filer i .vsdx (Visio 2013-filformat) eller .dwg (AutoCad-format).

4.4.2 Arrangementstegning for nye lokasjoner for GSM-R

a) Målsatt tegning skal inneholde opplysninger om

 • plassering av hytte
 • romplan for hytte
 • plassering av mast
 • mastetype
 • utstyrsplassering i mast
 • høyde, plassering og retning for antenner
 • kompassretning
 • GPS-posisjon for syd-vestre hjørne av hytte og mast
 • avstand og retning til jernbanespor, med kilometerangivelse
 • jordingsnettverk og plassering av jordingselektroder
 • kabelgrøfter og stolpekurser
 • plassering av overspenningsvern

4.4.3 Arrangementstegning for lokasjoner for tunnelradio

a) Målsatt tegning skal inneholde opplysninger om

 • plassering av rom
 • romplan
 • plassering og retning for antenner
 • kompassretning
 • avstand og retning til jernbanespor, med kilometerangivelse
 • jordingsnettverk og plassering av jordingselektroder
 • kabelgrøfter
 • plassering av overspenningsvern
 • mast og hytte for masterunit for repeatersystem i tunnel
 • mast og antenner for donorsignaler

b) Site-ID nummeret skal fremkomme i tittelfeltet på tegningen

4.4.4 Overordnet situasjonsplan i tunneler

a) Tegningen skal vise utstyrsplassering i tunnelens lengderetning, med angivelse av kilometrering og avstand mellom repeaterposisjoner.

4.4.5 Innhold i utstyrsskap eller rack

a) Rack og posisjonering av utstyr dokumenteres i Telemator. Disposisjon og ledige posisjoner fremgår av utskrifter fra Telemator i Excel format.

1. Følgende skal fremgå ved dokumentasjon av Rack i Telemator:

 • Hvilke høydeenheter i antall U (4,445 cm) som er benyttet
 • Objektinformasjon (Banedata referanser) og logisk navngiving for utstyr
 • Ledig plass (angitt i antall U)
 • Eventuelt krav til ledig plass av hensyn til ventilasjon m.v.

4.5 Kabelplan

For registrering av opplysninger i forbindelse med kabel og kabelplan, benyttes registreringsverktøyet Telemator/TelMe. Se også kapittel 7 Kabelanlegg.

4.6 Enlinjeskjema og kursfortegnelse

4.6.1 Enlinjeskjema for 230 / 400 VAC

Enlinjeskjema for 230/400 VAC er en elektrotegning(EL) som inneholder en oversikt over kurser for et anlegg, fra strømkilde til fordelingskurser med tilhørende sikringer.

a) Enlinjeskjema skal inneholde opplysning om

 • aggregatkontakt og tilkobling for aggregatkontakt
 • jordfeilbryter
 • referanse til skaptype
 • navn/beskrivelse og objektnummer for forbrukere
 • størrelse og krarakteristikk for sikringer og overspenningsvern
 • kobling for strøm- og jordfeilalarm
 • kursnummer og ledningstverrsnitt, bør også dokumenteres i Telemator
 • ledige kurser, bør også dokumenteres i Telemator

4.6.2 Kursfortegnelse for 230 / 400 VAC sikringsskap

a) Kursfortegnelser skal dokumenteres i tråd meg gjeldende bestemmelser i forskrift FEL og norm NEK 400.

4.6.3 Dokumentasjon for DC-distribusjon (48 VDC eller tilsvarende)

a) Likeretter anlegget skal dokumenteres i Telemator. Der skal det fremkomme en oversikt for DC-fordelingen ut fra en strømkilde (likeretter/UPS) til likestrøms-forbrukere, med sikringsstørrelse og kabeltverssnitt angitt.

1. Dokumentasjonen skal innneholde opplysning om

 • batterikapasitet og angivelse av beregnet driftstid for reservestrømforsyning
 • navn, beskrivelse og objektnummer for alle forbrukere

5 Dokumentasjon for godkjenning

a) Som et minimum skal det utarbeides dokumentasjon for

 • fabrikktest (Factory Acceptance Test, FAT)
 • installasjonstest (Commissioning)
 • sluttkontroll (Site Acceptance Test, SAT)
Som et ledd i operasjonalisering/overlevering av ny eller endret transmisjonsnett vil drift (FDV) kontrollere at anlegget er dokumentert i Telemator/TelMe

For større systemer som omfatter flere banestrekninger, kan det være aktuelt å gjennomføre

 • verifikasjon av systemfunksjon over tid (System Performance Verification, SPV)
 • systemakseptansetest (System Acceptance Test, SAT)
 • dekningstest (Drivetest)
 • optimaliseringsvurdering
 • sluttbefaring

6 RAMS-dokumentasjon

a) Følgende dokumenter skal vurderes utarbeidet:

 • Systemdefinisjon teknisk delsystem Tele
 • RAM- og Sikkerhetsvurderinger (sikkerhetsanalyser, pålitelighetsanalyser, vedlikeholdsanalyser og tilgjengelighetsanalyser)
 • Systemkravspesifikasjon
 • Farelogg
 • Sikkerhetsbevis/RAMS-rapport/Faserapport

7 Overleveringsprotokoll

a) Overleveringsprotokoll skal inneholde:

 • Oversikt over innhold og begrensing av leveransen ved overtakelse
 • En overordnet beskrivelse og omfang av leveransen
 • Beskrivelse av ansvar, garantier og forsikring
 • Eventuelle avtaler og lisenser som inngår i leveransen
 • Status ved overlevering: Sluttrapport, sluttbefaring, stabilitetstester etc.
 • Generell status og oppbygging av dokumentasjonen
 • Eventuell annen dokumentasjon som ikke overleveres
 • Eventuelle avvik og mangler
 • Eventuelle utestående arbeider
 • Eventuelle forslag til forbedringstiltak
 • Rettighetsavtaler, grunneieravtaler, veirett, innleieavtaler, nøkkelavtaler, strøm, godkjenningsaktiviteter mot Statens jernbanetilsyn

b) Overleveringsprotokoll skal ha følgende vedlegg:

 • Dokumentliste
 • Objektnummerliste (BaneData)


c) Overleveringsprotokoll skal underskrives av både leverandør og oppdragsgiver.

8 Dokumentasjon for drift og vedlikehold

a) Dokumentasjon for drift og vedlikehold skal som et minimum bestå av

 • dokumentliste
 • systembeskrivelse
 • montasjebeskrivelse
 • skjematikk for anlegget
 • Telemator/TelMe-dokumentasjon i henhold til retningslinjer (referanse 7 i avsnitt 10)
 • stykkliste
 • reservedelsliste
 • eventuelle særhensyn for feilretting
 • beskrivelse av eventuelt forebyggende vedlikehold
 • brukerdokumentasjon

b) Dokumentasjon for drift og vedlikehold skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk.

9 Registreringsverktøy

I dette avsnittet gis en orientering om de ulike registreringsverktøy som benyttes i forbindelse med dokumentasjon av telesystemer og -anlegg.

9.1 Arkiv for lagring av teknisk dokumentasjon (ProArc)

a) Følgende dokumentasjon skal dokumenteres i ProArc:

 • Befaringsrapporter

«Som bygget»-dokumentasjon (AS-BUILT):

 • system- og designdokumenter
 • skjematikk for nettverk og koblinger (enlinjeskjemaer)
 • romtegning

9.2 BaneData (BD)

a) Alle utstyrselementer som er gjenstand for test eller vedlikehold skal registreres i objektdatabasen BaneData med et tilordnet objektnummer, objektnummeret etableres i henhold til dokument TE.807900 “Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr”.

b) Objektnummer skal etableres i prosjekteringsfasen.

9.3 Configuration Management Data Base (CMDB)

For systemer hvor det er behov for en større grad av detaljering enn hva som er mulig i BaneData, benyttes egen CMDB, som tilhører Digitalisering og teknologi, for registrering.

CMDB inneholder vikig informasjon om systemets konfigurasjon, som for eksempel type enhet, versjonsnummer av maskin- og programvare og sammenkopling av enheter.

Format for registrering i CMDB bestemmes av Digitalisering og Teknologi.

9.4 Kabel og koplingsregistreringsverktøy (Telemator/TelMe)

a) Teleanlegget og koblinger/relasjoner mellom utstyr skal registreres på detaljert nivå i Telemator/TelMe, herunder:

 • Føringsveier og kummer
 • Kabelanlegg
 • Koblingspunkter og skjøter
 • Utstyr (maler finnes i bibliotek)
 • Utstyrsrack og posisjonering av utstyr
 • Linje-id (bærere)
 • Fiberdisposisjon
 • Tjeneste-id og porttermineringer
 • Tjeneste- og kundebibliotek (kan utnyttes for varslinger ved feil og brudd i nettet)
 • Kursoversikter 48 V og 220 V
 • Siteinfo, eier, adkomst, km, m.m.

9.5 Sentralt kabelregister

Bane NOR er pålagt å levere data til det sentrale kartforvaltningssystemet GIS/LINE. Alle telekabler registreres derfor i GIS/LINE for å redusere faren for overgraving og øke oppetiden på installasjoner. Bane NORs sentrale kabelregister oppdateres i forbindelse med nye eller endrede kabeltraséer.

9.6 IP-adresser for KV-IKT

a) Ved endringer av eksisterende IP-adresser, eller etablering av nye IP-adresser, skal dokumentasjonssystemet for IP-adresser, VitalQIP oppdateres . Dette systemet forvaltes av Digitalisering og Teknologi.

9.7 GSM-R nummerplan

a) Ved endringer av nummerplan for GSM-R, skal den dynamiske nummerplanen som er lagret i de sentrale systemene for GSM-R oppdateres.

10 Referanser

 1. STY-601738 Håndbok for UPB-prosjekter i JBV
 2. STY-600567 Instruks for FDV-dokumentasjon for Bane NOR
 3. NS 5820 Dokumentasjon av utstyrsleveranser
 4. STY-600239 Håndbok Digital Planlegging i Bane NOR
 5. NS-EN ISO 5457 Teknisk produktspesifikasjon Størrelser og layout på tegneark
 6. TE.807900 Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr
 7. STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg