Tele/Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer

< Tele‎ | Prosjektering og bygging
Revisjon per 14. nov. 2018 kl. 11:39 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (Utforming av hus for anvisere)

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

I dette kapittel angis overordnede krav i forbindelse med prosjektering og bygging av informasjonssystemer i Bane NOR, slik at det oppnås en standardisert utforming av disse systemer. Særlig viktig er det at reisende skal kunne gjenkjenne informasjonsbildet på alle stasjoner og ellers hvor de møter Bane NOR.

1.2 Omfang

Følgende anlegg inngår i Jernbaneverkets informasjonssystemer:

 • Toganviseranlegg (inkluderer anvisere, monitorer og tavler)
 • Høyttaleranlegg
 • Uranlegg
 • Videoanlegg.

2 Pålitelighet og tilgjengelighet

2.1 Pålitelighet

Det forutsettes at nye versjoner av programvare er uttestet før implementering i et operativt informasjonssystem, slik at systematiske systemfeil i størst mulig grad kan unngås.

a) Enkeltfeil i sentrale systemer (kjernesystemer) skal ikke medføre utfall av informasjonsanlegg (KV KTI-systemer) på stasjoner av kategori 1 og 2 i Trafikk og markeds kategoreringssystem for stasjoner.


2.2 Tilgjengelighet

2.2.1 Oppetid

a) Tilgjengelighet (oppetid) for sentrale systemer skal være 99,95% eller bedre, målt over ett år.

b) Det skal være minimum 5 år mellom hver gang det skjer en feil av to ulike typer som angitt i avsnitt 2.2.2 om nedetid.

2.2.2 Nedetid

a) Sammenhengende nedetid for sentrale systemer skal ikke overskride

- 2 timer ved feil som medfører full stans
- 10 timer for feil som har innvirkning på punktlighet
- 3 måneder for feil som ikke har innvirkning på togtrafikken.


3 Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg

3.1 Generelt

Formidling av god informasjon er avhengig av at kildeinformasjonen er korrekt og er lett tilgjengelig i et åpent API (Application Programming Interface).


a) Informasjon skal kunne genereres på grunnlag av opplysninger fra

- ruteplan og annen kilde for planlagt informasjon om togrute
- system for posisjonsangivelse
- system for opplysning om togsammensetning og service
- system for opplysninger om stasjoner og servicetilbud
- system for opplysninger om infrastruktur
- system for avviksinformasjon.


b) Det skal automatisk kunne genereres informasjon om

- forsinkelser
- hvor tog befinner seg
- avvik.


c) Strekningssøk skal kunne håndteres, på anmodning fra kundeterminaler, slik at aktuell reiseinformasjon kan formidles til kunden.


3.2 Brukergrensesnitt

Brukeren, toginformatøren, har som oppgave å påse at automatiserte kunde- og trafikkinformasjonssystemer genererer den informasjon som de skal. Dette krever at brukergrensesnittet gir god oversikt over hva som går ut av meldinger til de stasjoner informatøren har ansvar for.

a) All trafikkinformasjon skal kunne vises i ett skjermbilde, med færrest mulige tastetrykk.

b) Det skal være mulig manuelt å overstyre automatiske meldinger.

c) Det skal være mulig å endre informasjon uten å endre kildeinformasjon.

3.3 Datautveksling

a) Det sentrale systemet skal kunne håndtere utveksling av informasjon mot

- fjernstyringssystem for togfremføring
- ruteplansystem (TPS)
- Dynamisk Posisjonssystem (DPS)
- Togsammensetningssystem (SX)
- system for registrering, loggføring, av hendelser
- styringssystem for høyttaleranlegg (HA)
- system for overvåking av ytre enheter i informasjonsanlegg.

b) Styringssystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon om ventende høyttalermeldinger.

c) Styringssystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon (for videre distribusjon) for presentasjon av trafikk- og ruteinformasjon på mobiltelefoner, nettbrett og internett og som sanntids informasjon til andre eksterne brukere.

d) Alle ytre enheter i informasjonsanlegg skal kunne gis en statisk IP-adresse.

3.4 Toganviseranlegg

3.4.1 Plassering av de enkelte elementer i et toganviseranlegg

"Retningslinjer for skilt og møblering i stasjonens publikumsareal" er veiledende i forbindelse med plassering av de enkelte elementer i et toganvisranlegg.
Anvisere på plattform plasseres hensiktsmessig i forbindelse med adkomst til plattform. På plattform beregnes en anviser for hvert spor. På større stasjoner, der det er aktuelt med flere anvisere, beregnes en avstand på omkring 80 meter mellom hver anviser.


3.5 Høyttaleranlegg

3.5.1 Generelt

a) Høyttalermeldinger skal kunne gis automatisk som tekst til tale, som lagret informasjon, og som manuelle utrop som tekst til tale.

3.5.2 Plassering av høyttalere

a) Høyttalere bør plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned, forholdet mellom avstand og høyde skal være slik at publikum befinner seg innenfor en sektor på 45 grader ut fra høyttalernes akser.

1. I områder hvor høyttalere ikke kan plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned, som for eksempel på plattformer uten tak, bør det benyttes høyttalere av prosjektor-type som plasseres to og to på master med 12 meters avstand.

3.5.3 Lydnivå

a) Lydnivå i høreavstand skal være omkring 75 dB(A) for bakgrunnsstøy inntil 70 dB(A).

1. Lydnivå for oppmerksomhetssignal skal ligge 10 dB under nivået for talemeldinger.

4 Anleggsspesifikke krav

4.1 Generelt


Designhåndbok, STY-601808, og Stasjonshåndbok, STY-601172, inneholder retningslinjer for montasje av utstyr og etablering av kabelføringer på stasjoner.


a) Dersom ikke annet er angitt, skal utstyr for informasjonsanlegg, bortsett fra anvisere, tavler, skjermer, høyttalere, kameraer m.v., plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

b) Alle enheter skal kunne overvåkes ved hjelp av Simple Network Management Protocol, MIB v.2 eller nyere.


4.2 Toganviseranlegg

4.2.1 Generelt

a) Mellom teleteknisk bygning eller rom og hvert informasjonspunkt skal det være 2 rør med diameter 110 mm for fremføring av kabler.

4.2.2 Miljø

a) Anvisere og skjermer som plasseres utendørs skal ha tetthet i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.

4.2.3 Anvisere og hovedtavler

a) Anvisere og hovedtavler skal kunne vise informasjon om følgende:

- Destinasjon
- Utgangsstasjon
- Avgangstid
- Forsinkelse eller endret avgangstid
- Ankomsttid og endret ankomsttid
- Spornummer
- Stoppmønster
- Linjenummer
- Togselskap
- Piktogram
- Togsammensetning og plassering ved plattform
- Tidsangivelse, sanntid
- Spesielle meldinger, meldinger om avvik m.v.

4.2.3.1 Transmisjon

a) Anvisere skal tilkoples et Virtual Local Area Network (VLAN).

b) Bithastighet for transmisjon fra teleteknisk rom til anvisere og tavler skal være minst 40 kbps.

b) Anvisere og tavler skal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommuniksjon.

4.2.3.2 Kabling

a) Anvisere skal ikke kobles i serie (daisy chain) med mindre det er en slaveenhet som er tilknyttet en master-enhet.

b) For hovedtavler som er bygget opp av skjerm-moduler, skal det for transmisjon mellom elektroteknisk rom og hver tavleenhet benyttes patch-kabel av type UTP, minimum kategori 6.

4.2.3.3 Utforming av hus for anvisere

 1. Utførelse: Ytre mål: Hus for anvisere på plattformer skal ikke ha større ytre mål enn 1.800 mm x 650 mm, medregnet plass for angivelse av spornummer.
 2. Utførelse:Standardisert oppheng: Avstand mellom festepunkter for oppheng skal være 1230 mm. For hvert festepunkt skal det benyttes 4 bolter M12, boltehull skal være orientert i et kvadrat stilt 45° i forhold til lengdeaksen, avstand mellom bolter, i tverrakse og lengdeakse, skal være 90 mm.

4.2.3.4 Master med tilbehør for oppheng av anvisere og eventuelt ur

I forbindelsemed plassering og montasje av master for anvisere og ur gjelder krav gitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og bygging, kapittel 5 Profiler og minste tverrsnitt og Teknisk regelverk/Overbygning/Prosjektering, kapittel 5 Sporets trasé.

a) Master skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament, i henhold til tegning S.022016.

4.2.3.5 Utforming av hovedtavler

a) Utforming av hovedtavler skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.

4.2.3.6 Utforming av tekst for anvisere og hovedtavler

a) Oppløsning: Tekst skal ha en oppløsning på minimum 16 punkter i høyden.

b) Skriftstørrelse: Høyde for tekstfelt for angivelse av destinasjon og avgangstid skal være 99 mm, versalhøyde 80 mm.

1. Høyde for tekstfelt for øvrig tekst skal være 42 mm, versalhøyde 35 mm.

c) Utforming av tekst for hovedtavler skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.

4.2.4 Skjermer

Skjermer kan benyttes for presentasjon av oversiktsinformasjon, på samme måte som for hovedtavler.

a) Skjermer skal kunne vise informasjon om følgende:

- Destinasjon
- Utgangsstasjon
- Avgangstid
- Forsinkelse eller endret avgangstid
- Ankomsttid og endret ankomsttid
- Spornummer
- Stoppmønster
- Linjenummer
- Togselskap
- Piktogram
- Togsammensetning og plassering ved plattform
- Tidsangivelse, sanntid
- Spesielle meldinger, meldinger om avvik m. v.

4.2.4.1 Størrelse og oppløsning

a) Skjermer skal ha en oppløsning på 1366 x 768 punkter i format 16:9.

1. Skjerm med størrelse 46 tommer skal ha mulighet for en oppløsning på 1920 x 1080 punkter.

4.2.4.2 Transmisjon

a) Skjermer skal tilkoples et Virtual Local Area Network (VLAN).

b) Bithastighet for transmisjon fra teleteknisk rom til skjermer skal være minst 40 kbps.

b) Skjermer skal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommuniksjon.


4.3 Høyttaleranlegg

4.3.1 Generelt

Høyttaleranlegg for publikumsinformasjon forutsettes ikke benyttet i forbindelse med brannvarsling, hvor det stilles krav i henhold til standarden EN 54 Brannalarmanlegg.

4.3.2 Miljø

a) Høyttalere som plasseres utendørs skal ha tetthet i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.

4.3.3 Transmisjon

a) Bithastighet for transmisjon mellom betjeningsenhet og teleteknisk rom skal være minst 512 kbps.

4.3.4 Kabling

a) Fra forsterker til høyttalere skal det benyttes kabel 2x1.5mm²/2x1,5 Cu 12mm.

b) Mellom mikrofonutstyr og forsterker skal det benyttes kabel for Ethernet, Cat 5.

c) For tilkobling av forsterker til svitsj skal det benyttes Patch-kabel U/S-TP, minimum Cat.5.

4.3.5 Høyttalere

a) Høyttalere skal kunne gi et lydtrykk på 86 dB på 3 meter avstand, eller 96 dB på 1 meter avstand, i høyttalerens akse ved 100V linjespenning.

b) Høyttalere som plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned, skal ha en mest mulig ensartet retningsfordeling av akustisk effekt innen en sektor ut fra 45 grader fra aksen, minst mulig effekt skal spres utenfor denne sektor.

4.3.6 Teleslynge

a) Målt feltstyrke for aktivt anlegg skal være 100 mA/m som langtidsgjennomsnitt, toppverdi 400 mA/m.

1. Frekvensområde skal være fra 100 Hz til 5000 Hz ± 3 dB.

b) Harmonisk forvrengning skal være mindre enn 3 % i området fra 200 Hz til 2.000 Hz.

c) Elektromagnetisk støy, målt uten teleslyngeanlegg, bør være lavere enn -20 dB.

Krav er gitt i henhold til standarden IEC 60118-4 Ed. 2.0 b:2006.


4.4 Uranlegg

4.4.1 Generelt

a) Utforming av hus for ur og urskive skal være i henhold til dokument STY-601808 i Jernbaneverkets styringssystem, avsnitt 12.6 Stasjonsur.

1. For ur med diameter mindre enn 80 cm skal urskive være bakbelyst.

b) For synkronisering av ur med diameter mindre enn 80 cm skal Network Time Protocol (NTP) benyttes.

1. Analoge ur skal ha sekundvisning som skal være synkronisert med minuttpuls.

4.4.2 Miljø

a) Ur som plasseres utendørs skal ha tetthet i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.

b) Ur som plasseres utendørs skal fungere som forutsatt i omgivelsestemperatur fra -20 til +40 grader Celsius.

4.4.3 Transmisjon

a) Bithastighet for transmisjon fra teleteknisk rom til ur skal være minst 40 kbps.

4.4.4 Strømforsyning

a) For strømforsyning skal det benyttes Power over Ethernet.

1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3ax.

4.4.5 Kabling

a) For tilkobling av ur til svitsj skal det benyttes Patch-kabel U/S-TP, minimum Cat.5.

4.5 Videoanlegg

4.5.1 Generelt

a) Etablering og drift av videoanlegg for overvåking og tilsyn skal meldes til Datatilsynet i henhold til bestemmelser i personopplysningsloven.

Eier av anlegget er ansvarlig for at melding blir gitt til Datatilsynet.

b) Videoanlegg, herunder opptaks- og lagringsfunksjoner, skal kunne betjenes fra et regionalt eller sentralt plassert kontrollsenter.

4.5.2 Kameraer

a) Kameraer skal kunne tilknyttes et IP-nettverk.

b) Standarden H.264 skal kunne benyttes i forbindelse med bildekomprimering.

4.5.3 Transmisjon

a) For å sikre krav til bildekvalitet skal det etableres kapasitet i IP/MPLS transportnett på minimum 3 Mbps mellom hvert kamera og server for opptak og lagring. Tilhørende retningslinjer for infrastrukturforvalters tjenesteklasser (Qos) følger krav i kapittel for transmisjonssystemer 2.4 a) .

4.5.4 Strømforsyning

a) For strømforsyning til kameraer skal det benyttes Power over Ethernet.

1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3ax.

4.5.5 Kabling

a) For transmisjon mellom nærmeste svitsj og hvert kamera skal det benyttes patch-kabel av type UTP, minimum kategori 5.

4.6 Sentral IKT-plattform

a) Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter.

b) Styringssystemer for kunde- og trafikkinformasjonsanlegg med tilhørende programvare skal kunne fungere i et virtualisert miljø.

c) Alle sentrale komponenter skal være tilkoblet et overvåkingssystem.

5 Dokumentasjon

Se Tele/Prosjektering_og_bygging/Dokumentasjon

6 Referanser

 1. RAMS-krav transmisjonsnettet (TE.807923)
 2. Designhåndbok: STY-601808
 3. Stasjonshåndbok: STY-601172
 4. Håndbok for stasjoner, kapittel 9 (STY-601165)
 5. UIC 757 IR Installation of public address systems at passenger stations (www.uic.org/etf).

7 Vedlegg

Veiledning i forbindelse med plassering av høyttalere