Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer»

[kontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Nytt underpunkt til krav a) i avsnitt "6.4.1 Optisk grensesnitt")
(Lagt inn kap. 8 Transmisjonssystemer for det nye Teleregelverket. Figur mangler foreløpig.)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
= HENSIKT OG OMFANG =
+
= Hensikt og omfang =
 +
I dette kapittelet angis krav til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må ses i sammenheng med krav til kabel.
  
I dette kapittel angis krav til transmisjonsanlegg i forbindelse med prosjektering og bygging.
+
En skjematisk oversikt over hva som inngår i IP/MPLS nettet er vist i figur 1
Krav til transmisjonsanlegget må ses i sammenheng med krav til kabel.
 
  
 +
[[Image:]]
  
En skjematisk oversikt over hva som inngår i et transmisjonsnett er vist i Figur 1.
+
Fig.1 Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet
  
 +
= Funksjonelle krav =
 +
For innkjøp av nettkomponenter skal til enhver tid gjeldende rammeavtale benyttes
  
[[Bilde:Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet.svg]]
+
== Nettstruktur med fiberkabel ==
 +
a) Det skal bygges en nettstruktur med tre nivåer, nasjonalt-, regionalt- og aksessnett.
  
Figur 1: Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet
+
b) Det skal bygges logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.
  
= FUNKSJONELLE KRAV =
+
c) Det nasjonale nettet skal ha tre fremføringsveier mellom nodene.
  
a) Ved behov for transportnett-tjenester skal dette inngå i sentralt inngått avtale, bestillinger skal sendes til Bane Nett som koordinerer avtalen.
+
d) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.
  
== Nettstruktur ==
+
e) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.
  
a) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.
+
f) Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.
  
b) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.
+
g) Høykapasitet aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.
  
{{lærebokstoff|Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.}}
+
h) Antall noder i høykapasitet aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres før regionalt nett nås.
  
c) Høykapasitet aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.
+
== Kapasitet ==
 +
=== Kapasitet IP/MPLS ===
 +
a) I det Nasjonale nettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1Gbit/s, men fortrinnsvis 10Gbit/s.
  
{{lærebokstoff|Antall noder i høykapasitet aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres  før regionalt transportnett nås}}.
+
b) I det Regionale nettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1 Gbit/s.
  
== Kapasitet ==
+
c) I aksessnettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1 Gbit/s.
=== Kapasitet for GSM-R ===
 
  
a) Flere enn 5 BTS skal ikke dele samme 2 Mbit/s-signal.
+
=== Kapasitet Radiolinje ===
 +
a) Kapasiteten på radiolinje skal være minimum 8x E1 emulert eller Ethernet med en totalkapasitet på minimum 200Mbit/s for ip radio
  
{{lærebokstoff|BSS-nettverket er normalt dimensjonert med 2 TRX. En vanlig BTS med 2 TRX har en kapasitet på 14 talekanaler, hver med hastigheten 16 kbit/s, i tillegg behøves inntil 2 kontrollkanaler, hver med hastigheten 16 kbit/s.}}     
+
=== Kapasitet WDM ===
 +
a) Kapasitet for WDM-systemene skal være 8 kanaler og minimum 10Gbit/s pr. kanal.
  
b) Hvis kapasiteten i en BTS-ring blir for liten, skal BTS-ringen deles i to BTS-ringer.
+
b) Det skal være utvidelsesmulighet for inntil 100Gbit/s pr. kanal.
  
=== Kapasitet for radiolinje for GSM-R ===
+
=== Kapasitet GPRS ===
 +
a) GPRS skal støtte minimum CS4 coding
  
a) Aksessnettverk skal dimensjoneres som et 8x22 Mbit/s PDH radiolinksystem med konfigurasjon 1+0.
+
b) Terminaler (modem, router, osv). skal støtte minimum klasse 10.
  
 
== Redundans ==
 
== Redundans ==
 +
=== Redundans for IP/MPLS ===
 +
a) IP/MPLS nettet skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.
  
a) Transmisjonsanlegg skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i telenettet oppfylles.
+
b) Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
 
 
: 1. Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
 
  
: 2. Alle kort i noder i transportnettet skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
+
c) Alle kort i Nasjonale og Regionale noder skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
  
=== Redundans for GSM-R ===
+
d) Nasjonale noder skal dubleres og plasseres i adskilte rom.
  
a) De ulike forbindelser som inngår i en BTS-ring skal følge ulike traseer eller være fysisk adskilt.
+
=== Redundans for radiolinje ===
 +
a) Det skal tilstrebes å bygge radiolinje med ringstruktur.
  
b) I tilfelle brudd skal BTS eller BSC kunne omrute Abis-kanaler mellom BTS og BSC i den logiske BTS-ringen
+
b) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket, skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.
 
 
=== Redundans for radiolinje for GSM-R ===
 
 
 
a) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.
 
 
 
== Tjenestekvalitet (Quality of service) ==
 
  
 +
== Tjenestekvalitet ==
 
a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:
 
a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:
 
+
# Prioritet Kritisk: Tjenester som er kritiske for togframføringen.
: - Prioritet 1: Tjenester som er kritiske for togframføringen.
+
# Prioritet Høy: Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
 
+
# Prioritet Normal: Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
: - Prioritet 2: Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
+
# Prioritet Lav: Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.
 
 
: - Prioritet 3: Alle øvrige tjenster som ikke krever eksplisitt prioritering.
 
  
 
=== Alarmovervåking ===
 
=== Alarmovervåking ===
 +
a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.
  
a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, i utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.
+
b) All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
 
 
: 1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
 
  
: 2. Alarmmeldinger skal kunne overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.  
+
c) Alarmmeldinger skal kunne overføres til, og kunne håndteres av Operasjonssenter Marienborg.
  
: 3. De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.
+
d) De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.
  
 
=== Kvalitetsovervåking ===
 
=== Kvalitetsovervåking ===
 +
a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
 +
b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter bør kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
 +
c) Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
 +
d) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.821 eller ITU Rec.G.826.
 +
e) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametere for feilsøking på Ethernet/TCP-IP, bla. pakketap, jitter og forsinkelse.
 +
f) For synkroniseringsnettet skal det være mulig å måle TDEV og MTIE på SSU-enheter.
  
a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.  
+
= RAMS-KRAV =
 +
== Generelt ==
 +
a) Transmisjonssystemer skal oppfyllede de generelle RAMS-krav for teleanlegg som er spesifisert i Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.
  
: 1. Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
+
b) Transmisjonssystemer skal i tillegg oppfylle de spesifikke RAMS-krav som er spesifisert nedenfor i dette avsnittet.
  
: 2. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
+
== Pålitelighet ==
 +
a) Transmisjonsnettet skal etableres med en struktur som støtter diversitet på forbindelser i nettet. Med diversitet forstås at forbindelser realiseres i geografisk/fysisk separate føringsveier.
  
b) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.821 eller ITU Rec.G.826.
+
b) Transmisjonsnettet skal støtte ende til ende diversitet på forbindelser inn til sentrale nettelementer. Dette betyr minimum adskilt føringsvei fram til teknisk rom, og terminering av transmisjonsforbindelser i separate transmisjonsnoder i rommet.
  
c) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametre for feilsøkig på Ethernet/TCP-IP, så som pakketap, jitter og forsinkelse.
+
c) Transmisjonsnodene skal ha ulik strømforsyningskilde.
  
= GRENSESNITT =
+
d) Forbindelser til desentralt utstyr aksepteres terminert i samme transmisjonsnode.
 
 
a) Transmisjonsanleggets grensesnitt til andre systemer skal være i henhold til relevante standarder (ETSI, ITU-T, TMF).
 
 
 
{{lærebokstoff|Se også kapittel 4 Generelle tekniske krav.}}
 
 
 
= TILGJENGELIGHET OG SIKKERHET =
 
== Generelt ==
 
 
 
{{lærebokstoff|Krav som fremgår av innholdet i dokument TE.807923 ”RAMS-krav transmisjonsnettet Fastsettelse av RAMS krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009”, er å betrakte som gjeldende krav.}}
 
  
 
== Tilgjengelighet ==
 
== Tilgjengelighet ==
 +
Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).
  
{{lærebokstoff|Transmisjonsnettes oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).}}
+
a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten protection switching implementert skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 %, målt over ett år.
 
 
a) Transmisjonsforbindelser i nettet med redundans (reruting) implementert på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.
 
 
b) Transmisjonsforbindelser i nettet med redundans (reruting) implementert i nettstruktur skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.
 
  
c) Transmisjonsforbindelser i nettet uten redundans (reruting) skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,5 %, målt over ett år.
+
b) Transmisjonsforbindelser i nettet med protection switching implementeret i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.
  
{{lærebokstoff|De angitte krav til tilgjengelighet gjelder designkrav beregnet ut fra teoretiske verdier for et definert målnett).}}
+
c) Transmisjonsforbindelser i nettet med protection switching implementert på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.
  
{{lærebokstoff|Ved beregning av tigjengelighet skal det benyttes følgende verdier for MDT:
 
 
:- Nasjonalt nett: 3 timer
 
 
:- Regionalt nett: 8 timer
 
 
:- Aksessnett: 8 timer
 
 
:- Kabelsystemer: 24 timer.}}
 
 
{{lærebokstoff|For kabel skal det for MTBF regnes med 1 feil per 400 km per år.}}
 
 
d) For å ivareta krav til redundans skal det som et minimum være adskilt føringsvei fram til teknisk rom, samt at transmisjonsforbindelser termineres i separate transmisjonsnoder i rommet.
 
 
== Sikkerhet ==
 
== Sikkerhet ==
 +
a) IP/MPLS nettet skal etableres iht. standarden EN50159:2010 Category 2 som gir retningslinjer for sikkerhetrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer-/nett.
  
{{lærebokstoff|Generelle krav til sikkerhet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.}}
+
b) GPRS skal etableres iht. standarden EN50159:201Category 3
 
 
= DOKUMENTASJON =
 
 
 
== Nominell celle-plan for GSM-R ==
 
  
a) I forbindelse med prosjektering skal det for GSM-R utarbeides en nominell celle-plan for hver strekning (SoL = '''S'''ection '''o'''f '''L'''ine).
+
c) Dersom kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer skal all sikkerhet legges i endeapplikasjonene.
  
: 1. Nominell celle-plan skal inneholde følgende informasjon:
+
Generelle krav til sikkerhet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.
 
 
: - Radiolinje:
 
 
 
:: - ID for Site
 
 
 
:: - Navn på Site
 
 
 
:: - ID for radiolinje
 
 
 
:: - Kapasitet for radiolinje
 
 
 
:: - Antennehøyde
 
 
 
:: - Frekvensbånd
 
 
 
:: - Kapasitet for radiolinje (dvs. antall E1 (2 Mbit/s G.703) eller antall Mbit/s)
 
 
 
:: - Utstyrstype for radiolinje og konfigurering (angivelse av type utstyr og kapasitet, 1+0/1+1-konfigurasjon, Add/drop-konfigurasjon m.v.)
 
 
 
:: - Foreslått antennetype
 
 
 
:: - Planleggingsdetaljer, så som data for Site, tildelt frekvenskanal, polarisasjonsplan, hopp-lengde, azimut og tilt for link, antennetype og antennehøyde
 
 
 
:: - Beregning av nødvendig utgangseffekt basert på link-budsjett. Eventuelle ekstra dempeledd spesifiseres.
 
 
 
:: - Verdier for tilgjengelighet for de enkelte seksjoner av aksessnettverket
 
 
 
: - Fiber-optisk kabelsystem:
 
 
 
:: - ID for Site
 
 
 
:: - Navn på Site
 
 
 
:: - ID for link
 
 
 
:: - Transmisjonsalternativer for fiber
 
 
 
:: - Informasjon om den nærmeste skjøt som den aktuelle Site skal tilsluttes, i tilfelle eksisterende langdistanse fiberkabel skal benyttes.
 
 
 
== Transmisjonsplan for GSM-R ==
 
 
 
a) I forbindelse med prosjektering skal det for GSM-R utarbeides en transmisjonsplan for hver strekning (SoL = '''S'''ection '''o'''f '''L'''ine), eventuelt
 
skal eksisterende transmisjonsplan oppdateres.
 
 
 
: 1. Transmisjonsplan skal ha følgende disposisjon:
 
 
 
:: - General
 
 
 
:: - GSM-R transmission network principles
 
 
 
:: - Transmission transport network for BSS
 
 
 
:: - Transmission access network for BSS
 
 
 
:: - Transmission network structure of BSS
 
 
 
:: - Transmission network strukture of MSC-BSC interconnection
 
 
 
:: - Transmission network structure DCN
 
 
 
== Plan og kabelplan ==
 
 
 
a) Plan og kabelplan skal inneholde stedsangivelse for noder.
 
 
 
{{lærebokstoff|Plan og kabelplan for transmisjonsanlegg er en skjematisk strekningsoversikt som viser hvor transmisjonsutstyret er plassert.}}
 
 
 
{{lærebokstoff|Der hvor noder er plassert i hytter langs sporet skal stedsangivelse vises med km-angivelse og koordinater.}}
 
 
 
 
 
= ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV =
 
  
 +
= Anleggsspesifikke krav =
 
a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
 
a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
  
: 1. Krav til romtemperatur skal være som for elektroteknisk rom kategori 1 og 2.
+
b) Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.
 
 
{{lærebokstoff|Se Teknisk regelverk Bok 510, kapittel 9, avsnitt 2.3.5 for angivelse av romtemperatur i elektrotekniske rom.}}
 
 
 
== Nettstruktur ==
 
=== Nettstruktur for BSS ===
 
 
 
a) BSS-nettverk skal ha en logisk struktur som vist i Figur 2.
 
 
 
b) Alle BTS skal være tilknyttet en BSC ved hjelp av et nettverk i form av en logisk ring.
 
 
 
: 1. En logisk ring skal ikke ha flere enn 5 BTS.
 
 
 
 
 
[[Bilde:Prinsipiell struktur for BSS-nettverk.svg]]
 
 
 
 
 
Figur 2: Prinsipiell struktur for BSS-nettverk
 
 
 
 
 
{{lærebokstoff|En BTS-ring består av et transmisjonsnettverk med hastighet 2 Mbit/s.}}
 
 
 
=== Nettstruktur for transmisjon for GSM-R ===
 
 
 
a) Nettstruktur for transmisjon skal være som vist i Figur 3.
 
 
 
 
 
[[Bilde:Prinsipiell struktur for GSM-R transmisjonsnettverk.svg]]
 
 
 
 
 
Figur 3: Prinsipiell struktur for GSM-R transmisjonsnettverk
 
 
 
{{lærebokstoff|Med henvisning til Figur 3, så utgjør forbindelsene Ax og Bx aksessnettverket, mens Cx og Dx utgjør transportnettverket.
 
Ax knytter sammen alle BTS, og Bx er aksessdelen av forbindelse mellom BTS og BSC. Delet mellom Bx og Cx utgjør et grensesnitt for transmisjonselementer mellom BTS og BSC.
 
Forbindelsene Ax, Bx og Cx danner en logisk BTS-ring. Den logiske BTS-ringen kan bestå av opptil 5 BTS.}}
 
 
 
== Krav til nett ==
 
=== Nasjonalt transportnett ===
 
 
 
a) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.
 
 
 
b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
 
  
c) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.
+
c) Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2.
  
d) Tap av forbindelse i en feilsituasjon (LOC) skal være mindre enn 50 ms.
+
d) Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.
  
e) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.  
+
e) Svitsjer i lokale LAN kan stå i utvendige skap, men skal da være anpasset det tilgjengelige miljøet.
  
=== Regionalt transportnett ===
+
f) For antennemaster og fundamenter for radiolinje, se kap.9 Radiosystemer
  
 +
= Krav til nett =
 +
== Generelle krav til nett ==
 
a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
 
a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
  
b) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.
+
b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.
  
=== Aksessnett ===
+
c) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.
  
a) For aksessnett skal det benyttes Singel Modus fiber.  
+
d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.
  
b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
+
== Krav til Noder ==
 +
a) Noder skal ha en modulær oppbygging og skal kunne dubleres internt i chassis.
  
c) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.
+
== Krav til radiolinje ==
 +
a) Det skal være mulig å realisere E1 eller Ethernet forbindelser.
  
== Krav til noder ==
+
== Krav til Termineringer ==
 +
=== Optisk grensesnitt ===
 +
a) Fiberkabel skal termineres på ODF med SC/PC-konnektor.
  
=== Nasjonale noder ===
+
=== Elektrisk grensesnitt ===
 +
a) Elektrisk grensesnitt skal være av typen RJ-45.
  
a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet grensesnitt (både elektrisk og optisk).
+
=== Aksessgrensesnitt ===
 +
a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.
  
b) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.
+
b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s grensesnitt G.703, Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.
  
c) Noder skal fungere med IP/MPLS
+
c) Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.
  
d) Noder skal fungere mot 10 Gbit/s Ethernet-forbindelse til andre regionale- og nasjonale noder, samt minimum 1 Gbit/s-forbindelse til aksessnoder.
+
=== Terminering for radiolinje ===
 +
a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres på hver lokasjon.
  
{{lærebokstoff|Kapasitet i nasjonale noder bør være av en slik art at multiple 10 Gbit/s-forbindelser ikke skaper forstyrrelser i trafikken.}}
+
=== Terminering for Synkronisering ===
 +
a) Terminering for synkronisering skal være E1 og 2.048MHz.
  
=== Regionale noder ===
+
b) Fysisk grensesnitt skal være G703.
  
a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet-grensesnitt (både elektrisk og optisk).
+
= Strømforsyning =
 
+
a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.
b) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.
 
 
 
c) Noder skal fungere med IP/MPLS.
 
 
 
d) Noder bør fungere mot 10 Gbit/s Ethernet-forbindelse til andre regionale og nasjonale noder, samt minimum 1 Gbit/s-forbindelse til aksessnoder.
 
 
 
=== Aksessnoder ===
 
 
 
a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet grensesnitt (både elektrisk og optisk).
 
 
 
b) Noder skal som et minimum kunne benytte 1 Gbit/s-forbindelse til andre aksessnoder eller regionale og nasjonale noder.
 
 
 
c) Noder skal kunne fungere med 2 Mbit/s-grensesnitt og grensesnitt RS-232.
 
  
d) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.  
+
b) UPS skal ha tilstrekkelig kapasitet til minimum 8 timers normal drift av transmisjonsanlegget ved strømbrudd.
  
e) Noder skal fungere med IP/MPLS.  
+
c) For transmisjonsnoder skal det være to parallelle strømforsyninger.
 +
#Bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.
  
== Termineringer ==
+
d) Likeretter skal kunne overvåkes fra OPM.
=== Optisk grensesnitt ===
 
  
a) Fiberkabel skal termineres med SC-konnektor.
+
e) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer etc.).
  
1. Fiberforbindelser som ikke blir benyttet skal krysskobles i ODF (Optical Distribution Frame), det vil si kobles direkte igjennom ODF.
+
f) Likeretter skal ha mulighet for tilkobling av eksternalarmer.
  
b) På utstyrssiden skal LC-konnektor benyttes for optisk grensesnitt.
+
= Frekvenser radiolinje =
 +
Jernbaneverket har tilgang til følgende frekvenser:
  
=== Aksessgrensesnitt ===
+
18346,25 – 18373,75 MHzAvtalenummer 1000922 til 31.12.18
  
a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.
+
19356,25 – 19383,75 MHzAvtalenummer 1000922 til 31.12.18
  
b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s-grensesnitt G.703.
+
24675 – 24703 MHzAvtalenummer 1000869 til 31.12.19
  
: 1. Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.
+
25683 – 25711 MHzAvtalenummer 1000869 til 31.12.19
 
 
=== Terminering for radiolinje ===
 
 
 
a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres på hver site.
 
 
 
: 1. 2 Mbit/s-forbindelser som ikke blir benyttet skal krysskobles i DDF, det vil si kobles direkte igjennom DDF.
 
 
 
b) For tamper i aksessnettverket skal 2Mbit/s-forbindelser som ikke skal termineres ved den BTS som henger på tamp, gjennomkobles den kortest mulige vei.  
 
 
 
 
 
== Strømforsyning ==
 
 
 
a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.
 
  
: 1. For noder skal det være to parallelle strømforsyninger, bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.
+
37450 – 37506 MHzAvtalenummer 1000870 til 31.12.19
  
= VEDLEGG =
+
38710 – 38766 MHzAvtalenummer 1000870 til 31.12.19
== Vedlegg a) Referansedokumenter ==
 
  
TE.801961 GSM-R Transmission Planning Guidelines
+
a) Frekvensene skal brukes i henhold til Post og Teletilsynets retningslinjer for radiolinjehopp. Avtalene henger parvis sammen (dupleks) med en høysender og en lavsenderfrekvens. Det er vår oppgave å holde oversikt over hvor vi har de forskjellige radiolinjene. Husk at vi må spørre Post og Teletilsynet spesielt hvis vi skal sette opp radiolinje i grenseområdet som f. eks. Kornsjø, Magnor, Storlien, Bjørnfjell osv.
  
TE.807923 RAMS-krav transmisjonsnettet. Fastsettelse av RAMS-krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009.
+
= Referanser =
 +
# EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
 +
# ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections
 +
# ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
 +
# K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009
 +
# TE.808318 ERTMS Generic transmission network requirements due to ERTMS

Revisjonen fra 1. jul. 2013 kl. 10:42

1 Hensikt og omfang

I dette kapittelet angis krav til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må ses i sammenheng med krav til kabel.

En skjematisk oversikt over hva som inngår i IP/MPLS nettet er vist i figur 1

[[Image:]]

Fig.1 Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet

2 Funksjonelle krav

For innkjøp av nettkomponenter skal til enhver tid gjeldende rammeavtale benyttes

2.1 Nettstruktur med fiberkabel

a) Det skal bygges en nettstruktur med tre nivåer, nasjonalt-, regionalt- og aksessnett.

b) Det skal bygges logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.

c) Det nasjonale nettet skal ha tre fremføringsveier mellom nodene.

d) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.

e) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.

f) Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.

g) Høykapasitet aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.

h) Antall noder i høykapasitet aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres før regionalt nett nås.

2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet IP/MPLS

a) I det Nasjonale nettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1Gbit/s, men fortrinnsvis 10Gbit/s.

b) I det Regionale nettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1 Gbit/s.

c) I aksessnettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1 Gbit/s.

2.2.2 Kapasitet Radiolinje

a) Kapasiteten på radiolinje skal være minimum 8x E1 emulert eller Ethernet med en totalkapasitet på minimum 200Mbit/s for ip radio

2.2.3 Kapasitet WDM

a) Kapasitet for WDM-systemene skal være 8 kanaler og minimum 10Gbit/s pr. kanal.

b) Det skal være utvidelsesmulighet for inntil 100Gbit/s pr. kanal.

2.2.4 Kapasitet GPRS

a) GPRS skal støtte minimum CS4 coding

b) Terminaler (modem, router, osv). skal støtte minimum klasse 10.

2.3 Redundans

2.3.1 Redundans for IP/MPLS

a) IP/MPLS nettet skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.

b) Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.

c) Alle kort i Nasjonale og Regionale noder skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.

d) Nasjonale noder skal dubleres og plasseres i adskilte rom.

2.3.2 Redundans for radiolinje

a) Det skal tilstrebes å bygge radiolinje med ringstruktur.

b) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket, skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.

2.4 Tjenestekvalitet

a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:

  1. Prioritet Kritisk: Tjenester som er kritiske for togframføringen.
  2. Prioritet Høy: Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
  3. Prioritet Normal: Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
  4. Prioritet Lav: Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.

2.4.1 Alarmovervåking

a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.

b) All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.

c) Alarmmeldinger skal kunne overføres til, og kunne håndteres av Operasjonssenter Marienborg.

d) De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem. b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter bør kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem. c) Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm. d) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.821 eller ITU Rec.G.826. e) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametere for feilsøking på Ethernet/TCP-IP, bla. pakketap, jitter og forsinkelse. f) For synkroniseringsnettet skal det være mulig å måle TDEV og MTIE på SSU-enheter.

3 RAMS-KRAV

3.1 Generelt

a) Transmisjonssystemer skal oppfyllede de generelle RAMS-krav for teleanlegg som er spesifisert i Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

b) Transmisjonssystemer skal i tillegg oppfylle de spesifikke RAMS-krav som er spesifisert nedenfor i dette avsnittet.

3.2 Pålitelighet

a) Transmisjonsnettet skal etableres med en struktur som støtter diversitet på forbindelser i nettet. Med diversitet forstås at forbindelser realiseres i geografisk/fysisk separate føringsveier.

b) Transmisjonsnettet skal støtte ende til ende diversitet på forbindelser inn til sentrale nettelementer. Dette betyr minimum adskilt føringsvei fram til teknisk rom, og terminering av transmisjonsforbindelser i separate transmisjonsnoder i rommet.

c) Transmisjonsnodene skal ha ulik strømforsyningskilde.

d) Forbindelser til desentralt utstyr aksepteres terminert i samme transmisjonsnode.

3.3 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten protection switching implementert skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 %, målt over ett år.

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med protection switching implementeret i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.

c) Transmisjonsforbindelser i nettet med protection switching implementert på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.

3.4 Sikkerhet

a) IP/MPLS nettet skal etableres iht. standarden EN50159:2010 Category 2 som gir retningslinjer for sikkerhetrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer-/nett.

b) GPRS skal etableres iht. standarden EN50159:201Category 3

c) Dersom kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer skal all sikkerhet legges i endeapplikasjonene.

Generelle krav til sikkerhet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.

4 Anleggsspesifikke krav

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

b) Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.

c) Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2.

d) Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.

e) Svitsjer i lokale LAN kan stå i utvendige skap, men skal da være anpasset det tilgjengelige miljøet.

f) For antennemaster og fundamenter for radiolinje, se kap.9 Radiosystemer

5 Krav til nett

5.1 Generelle krav til nett

a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.

c) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.

d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.

5.2 Krav til Noder

a) Noder skal ha en modulær oppbygging og skal kunne dubleres internt i chassis.

5.3 Krav til radiolinje

a) Det skal være mulig å realisere E1 eller Ethernet forbindelser.

5.4 Krav til Termineringer

5.4.1 Optisk grensesnitt

a) Fiberkabel skal termineres på ODF med SC/PC-konnektor.

5.4.2 Elektrisk grensesnitt

a) Elektrisk grensesnitt skal være av typen RJ-45.

5.4.3 Aksessgrensesnitt

a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.

b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s grensesnitt G.703, Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.

c) Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.

5.4.4 Terminering for radiolinje

a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres på hver lokasjon.

5.4.5 Terminering for Synkronisering

a) Terminering for synkronisering skal være E1 og 2.048MHz.

b) Fysisk grensesnitt skal være G703.

6 Strømforsyning

a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.

b) UPS skal ha tilstrekkelig kapasitet til minimum 8 timers normal drift av transmisjonsanlegget ved strømbrudd.

c) For transmisjonsnoder skal det være to parallelle strømforsyninger.

  1. Bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.

d) Likeretter skal kunne overvåkes fra OPM.

e) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer etc.).

f) Likeretter skal ha mulighet for tilkobling av eksternalarmer.

7 Frekvenser radiolinje

Jernbaneverket har tilgang til følgende frekvenser:

18346,25 – 18373,75 MHzAvtalenummer 1000922 til 31.12.18

19356,25 – 19383,75 MHzAvtalenummer 1000922 til 31.12.18

24675 – 24703 MHzAvtalenummer 1000869 til 31.12.19

25683 – 25711 MHzAvtalenummer 1000869 til 31.12.19

37450 – 37506 MHzAvtalenummer 1000870 til 31.12.19

38710 – 38766 MHzAvtalenummer 1000870 til 31.12.19

a) Frekvensene skal brukes i henhold til Post og Teletilsynets retningslinjer for radiolinjehopp. Avtalene henger parvis sammen (dupleks) med en høysender og en lavsenderfrekvens. Det er vår oppgave å holde oversikt over hvor vi har de forskjellige radiolinjene. Husk at vi må spørre Post og Teletilsynet spesielt hvis vi skal sette opp radiolinje i grenseområdet som f. eks. Kornsjø, Magnor, Storlien, Bjørnfjell osv.

8 Referanser

  1. EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
  2. ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections
  3. ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
  4. K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009
  5. TE.808318 ERTMS Generic transmission network requirements due to ERTMS