Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Pålitelighet: Avsnitt 3.1 Pålitelighet fjernet, krav a) og b) ivaretatt i avsnitt 2.1, krav c) ivaretatt i avsnitt 6 Strømforsyning, krav d) ivaretatt som lærebokstoff i avsnitt 2.3.1)
m (Sikkerhet: Tidligere avsnitt 3.3, Krav a) og b) omformulert, krav c) omgjort til lærebokstoff, krav c) er for øvrig ivaretatt som krav i kapittel 4)
Linje 111: Linje 111:
  
 
== Sikkerhet ==
 
== Sikkerhet ==
a) IP/MPLS-nettet skal etableres iht. standarden EN50159:2010 Category 2 som gir retningslinjer for sikkerhetrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer/nett.  
+
{{lærebokstoff|Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.}}
  
b) GPRS skal etableres iht. standarden EN50159:2010 Category 3.
+
a) Nett for IP/MPLS skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.
  
c) Dersom kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer skal all sikkerhet legges i endeapplikasjonene.
+
{{lærebokstoff| EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.}}
 +
 
 +
b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.
  
 
= Anleggsspesifikke krav =
 
= Anleggsspesifikke krav =

Revisjonen fra 17. nov. 2014 kl. 12:42

1 Hensikt og omfang

I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.

En skjematisk oversikt over hva som inngår i et nett for IP/MPLS er vist i figur 1.

Fil:Nettstruktur.PNG
Figur 1: Figur 1 Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet

2 Funksjonskrav

2.1 Nettstruktur

a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:

- Nasjonalt transportnett
- Regionalt transportnett
- Aksessnett.

b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.

1. Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.

c) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.

d) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.

Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.

e) Aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.

Antall noder i aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres før regionalt nett nås.

2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet IP/MPLS

a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.

2.2.2 Kapasitet radiolinje

a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 200 Mbit/s for IP-radio, eventuelt 8 x E1 emulert.

2.2.3 Kapasitet WDM

a) WDM-systemer skal ha en kapasitet på minimum 8 kanaler, med minimum 10 Gbit/s per kanal.

1. Hver kanal skal ha utvidelsesmulighet inntil 100 Gbit/s per kanal.

2.2.4 Kapasitet GPRS

a) GPRS-forbindelser skal som et minimum kunne benytte CS4-koding.

b) Terminaler (modem, ruter, m.v.) skal som et minimum ha en kapsitet i henhold til klasse 10 når det gjelder antall tidsluker.

2.3 Redundans

2.3.1 Redundans for IP/MPLS

a) Nett for IP/MPLS skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.

1. Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.
2. Alle kort i noder for nasjonalt og regionalt transportnett skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.
3. Nasjonale noder skal være dublert, noder skal plasseres i adskilte rom.
Forbindelser til desentralt utstyr kan termineres i samme transmisjonsnode.

2.3.2 Redundans for radiolinje

a) Radiolinjer skal inngå i en egen ringstruktur.

b) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.

2.4 Tjenestekvalitet

a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:

- Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.
- Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
- Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
- Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.

2.4.1 Alarmovervåking

a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.

1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
2. Alarmmeldinger skal kunne overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
3. De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

1. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.

b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter bør kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec.G.826.

d) For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, blant annet pakketap, jitter og forsinkelse.

e) For forbindelser for synkronisering skal det være mulig å måle Time deviation (TDEV) og Maximum time internal error (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).

3 Tilgjengelighet og sikkerhet

3.1 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert protection switching skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 % målt over et år.

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

3.2 Sikkerhet

Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.

a) Nett for IP/MPLS skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.

EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.

b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.

4 Anleggsspesifikke krav

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

b) Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.

c) Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2.

d) Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.

e) Svitsjer i lokale LAN kan stå i utvendige skap, men skal da være anpasset det tilgjengelige miljøet.

f) For antennemaster og fundamenter for radiolinje, se Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer.

5 Krav til nett

5.1 Generelle krav til nett

a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.

c) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.

d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.

5.2 Krav til noder

a) Noder skal ha en modulær oppbygging og skal kunne dubleres internt i chassis.

5.3 Krav til radiolinje

a) Det skal være mulig å realisere E1- eller ethernetforbindelser.

5.4 Krav til termineringer

5.4.1 Optisk grensesnitt

a) Fiberkabel skal termineres på ODF med SC/PC-konnektor.

5.4.2 Elektrisk grensesnitt

a) Elektrisk grensesnitt skal være av typen RJ-45.

5.4.3 Aksessgrensesnitt

a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.

b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s grensesnitt G.703, Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.

c) Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.

5.4.4 Terminering for radiolinje

a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres på hver lokasjon.

5.4.5 Terminering for synkronisering

a) Terminering for synkronisering skal være E1 og 2.048MHz.

b) Fysisk grensesnitt skal være G703.

6 Strømforsyning

a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.

b) Batteribackup skal ha tilstrekkelig kapasitet til minimum 8 timers normal drift av transmisjonsanlegget ved strømbrudd.

c) For transmisjonsnoder skal det være to parallelle strømforsyninger.

  1. Bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.

d) Likeretter skal kunne overvåkes fra OPM.

e) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer etc.).

f) Likeretter skal ha mulighet for tilkobling av eksternalarmer.

7 Frekvenser radiolinje

Jernbaneverket har tilgang til følgende frekvenser:

18346,25 – 18373,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18

19356,25 – 19383,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18

24675 – 24703 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19

25683 – 25711 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19

37450 – 37506 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19

38710 – 38766 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19

a) Frekvensene skal brukes i henhold til Post- og teletilsynets retningslinjer for radiolinjehopp.

Avtalene henger parvis sammen (dupleks) med en høysender og en lavsenderfrekvens. Det er vår oppgave å holde oversikt over hvor vi har de forskjellige radiolinjene. Husk at vi må spørre Post- og teletilsynet spesielt hvis vi skal sette opp radiolinje i grenseområdet som for eksempel Kornsjø, Magnor, Storlien, Bjørnfjell.

8 Referanser

  1. EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
  2. ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections
  3. ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
  4. K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009
  5. TE.808318 ERTMS Generic transmission network requirements due to ERTMS