Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer»

m (Skrivefeil rettet og lærebokstoff supplert)
(Generelt EA # 2151)
(78 mellomliggende revisjoner av 7 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
= HENSIKT OG OMFANG =
 
  
I dette kapittel angis krav til transmisjonsanlegg i forbindelse med prosjektering og bygging.
+
= Hensikt og omfang =
Krav til transmisjonsanlegget må ses i sammenheng med krav til kabel.
 
  
 +
I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.
  
En skjematisk oversikt over hva som inngår i et transmisjonsnett er vist i Figur 1.
+
{{lærebokstoff|For detaljert design for transmisjonsnett henvises det til dokumentet High Level Design, ref. 6. Ved behov for ytterligere informasjon om transmisjonsnettet i forbindelse med utbygging av stasjoner og parseller, kan prosjektene kontakte avdelingen Tele i «Digitalisering og teknologi».}}
  
 +
= Funksjonskrav =
 +
== Nettstruktur ==
 +
a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:
  
[[Bilde:Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet.svg]]
+
*Nasjonalt transportnett
 
 
Figur 1: Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet
 
 
 
= FUNKSJONELLE KRAV =
 
  
a) Ved behov for transportnett-tjenester skal dette inngå i sentralt inngått avtale, bestillinger skal sendes til Bane Nett som koordinerer avtalen.
+
*Regionalt transportnett
  
== Nettstruktur ==
+
*Aksessnett.
  
a) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.
+
b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.  
  
b) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.
+
# Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.
  
{{lærebokstoff|Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.}}
+
c) Det nasjonale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 3 til 4 noder.  
  
c) Høykapasitet aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.
+
d) Det regionale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 10 noder.  
  
{{lærebokstoff|Antall noder i høykapasitet aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres  før regionalt transportnett nås}}.
+
e) Aksessnett skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 20 hopp
  
 
== Kapasitet ==
 
== Kapasitet ==
=== Kapasitet for GSM-R ===
+
=== Kapasitet IP/MPLS ===
 +
a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.
  
a) Flere enn 5 BTS skal ikke dele samme 2 Mbit/s-signal.
+
=== Kapasitet radiolinje ===
 +
a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 100 Mbit/s for IP-radio.  
  
{{lærebokstoff|BSS-nettverket er normalt dimensjonert med 2 TRX. En vanlig BTS med 2 TRX har en kapasitet på 14 talekanaler, hver med hastigheten 16 kbit/s, i tillegg behøves inntil 2 kontrollkanaler, hver med hastigheten 16 kbit/s.}}     
+
=== Kapasitet WDM ===
 +
a) DWDM-systemer skal ha en kapasitet på minimum 40 kanaler, med minimum 10 Gbit/s per kanal.  
  
b) Hvis kapasiteten i en BTS-ring blir for liten, skal BTS-ringen deles i to BTS-ringer.
+
b) Hver DWDM kanal skal minimum ha mulighet til 100 Gbit/s .
  
=== Kapasitet for radiolinje for GSM-R ===
+
c) Ved bruk av CWDM pga. fibermangel skal det benyttes filtre som også kan framføre DWDM.
  
a) Aksessnettverk skal dimensjoneres som et 8x22 Mbit/s PDH radiolinksystem med konfigurasjon 1+0.
+
=== Kapasitet GPRS ===
 +
a) GPRS-forbindelser skal som et minimum kunne benytte CS4-koding.
  
 
== Redundans ==
 
== Redundans ==
 +
=== Redundans for IP/MPLS ===
 +
a) Nett for IP/MPLS skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.
  
a) Transmisjonsanlegg skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i telenettet oppfylles.
+
1. Alle kritiske komponenter skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.  
  
: 1. Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
+
2. Nasjonale noder skal være dublert og skal plasseres i adskilte rom.
  
: 2. Alle kort i noder i transportnettet skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
+
3. Nasjonale og regionale lokasjoner skal være gjenstand for kvalitetssikring hos ansvarlig for overordnet nettverksdesign.
  
=== Redundans for GSM-R ===
+
=== Redundans for radiolinje ===
 +
a) Der radiolinjer benyttes skal de inngå som en integrert del av IP/MPLS nettet både med hensyn til tjenester, management og overvåking.
  
a) De ulike forbindelser som inngår i en BTS-ring skal følge ulike traseer eller være fysisk adskilt.
+
b) Radiolinjer som ikke inngår i en ringstruktur (en tamp i aksessnettverket) skal være redundant på radiosiden (1+1).  
  
b) I tilfelle brudd skal BTS eller BSC kunne omrute Abis-kanaler mellom BTS og BSC i den logiske BTS-ringen
+
== Tjenestekvalitet ==
 
+
a) Tjenester i nettet skal prioriteres følgende måte:
=== Redundans for radiolinje for GSM-R ===
 
 
 
a) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil utstyr.
 
  
== Tjenestekvalitet (Quality of service) ==
+
*Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.
 
 
a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:
 
  
: - Prioritet 1: Tjenester som er kritiske for togframføringen.
+
*Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
  
: - Prioritet 2: Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
+
*Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
  
: - Prioritet 3: Alle øvrige tjenster som ikke krever eksplisitt prioritering.
+
*Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.
  
 
=== Alarmovervåking ===
 
=== Alarmovervåking ===
 +
a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel og skal overvåkes av sentralisert overvåkingssenter.
  
a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, i utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.
+
1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
 
 
: 1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
 
  
: 2. Alarmmeldinger skal kunne overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.  
+
2. Alarmmeldinger skal overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
  
: 3. De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.
+
3. De viktigste alarmene skal også vises på lokalt utstyr.
  
 
=== Kvalitetsovervåking ===
 
=== Kvalitetsovervåking ===
 +
a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
  
a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
+
1. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
 
 
: 1. Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
 
 
 
: 2. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
 
 
 
b) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.821 eller ITU Rec.G.826.
 
 
 
c) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametre for feilsøkig på Ethernet/TCP-IP, så som pakketap, jitter og forsinkelse.
 
 
 
= GRENSESNITT =
 
  
a) Transmisjonsanleggets grensesnitt til andre systemer skal være i henhold til relevante standarder (ETSI, ITU-T, TMF).
+
b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkteri nettet skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.  
  
{{lærebokstoff|Se også kapittel 4 Generelle tekniske krav.}}
+
c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec. G.826.  
  
= TILGJENGELIGHET OG SIKKERHET =
+
d) For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse, i henhold til målemetode gitt i ref. 7, se krav i avsnitt 4.2.1 Generelt.
== Generelt ==
 
  
{{lærebokstoff|Krav som fremgår av innholdet i dokument TE.807923 ”RAMS-krav transmisjonsnettet Fastsettelse av RAMS krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009”, er å betrakte som gjeldende krav.}}
+
e) For forbindelser for synkronisering skal det være mulig å måle ''Time deviation'' (TDEV) og ''Maximum time internal error'' (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).
  
 +
= Tilgjengelighet og sikkerhet =
 
== Tilgjengelighet ==
 
== Tilgjengelighet ==
 +
{{lærebokstoff|Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid). }}
  
{{lærebokstoff|Transmisjonsnettes oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).}}
+
a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert ''protection switching'' skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 % målt over et år.  
 
 
a) Transmisjonsforbindelser i nettet med redundans (reruting) implementert på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.
 
 
b) Transmisjonsforbindelser i nettet med redundans (reruting) implementert i nettstruktur skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.
 
 
 
c) Transmisjonsforbindelser i nettet uten redundans (reruting) skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,5 %, målt over ett år.
 
 
 
{{lærebokstoff|De angitte krav til tilgjengelighet gjelder designkrav, ikke krav til garantert eller tilbudt oppetid innenfor et definert tidsrom.}}
 
  
{{lærebokstoff|Generelle krav til tilgjengelighet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.}}
+
b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.  
  
{{lærebokstoff|Tilgjengelighet for transmisjonsanleggene må sees i sammenheng med kabelanleggene.}}
+
c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.
  
d) For å ivareta krav til redundans skal det som et minimum være adskilt føringsvei fram til teknisk rom, samt at transmisjonsforbindelser termineres i separate transmisjonsnoder i rommet.
 
 
== Sikkerhet ==
 
== Sikkerhet ==
 +
Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.
  
{{lærebokstoff|Generelle krav til sikkerhet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.}}
+
a) IP/MPLS-nettet skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.  
  
= DOKUMENTASJON =
+
EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.
  
== Nominell celle-plan for GSM-R ==
+
b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.
  
a) I forbindelse med prosjektering skal det for GSM-R utarbeides en nominell celle-plan for hver strekning (SoL = '''S'''ection '''o'''f '''L'''ine).
+
= Anleggsspesifikke krav =
 +
== Generelt ==
 +
a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.  
  
: 1. Nominell celle-plan skal inneholde følgende informasjon:
+
1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.
  
: - Radiolinje:
+
Utførelse: Bygninger/rom av kategori 0 kan benyttes dersom dette er tilgjengelig
  
:: - ID for Site
+
2. Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2
  
:: - Navn på Site
+
3. Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.
  
:: - ID for radiolinje
 
  
:: - Kapasitet for radiolinje
+
{{lærebokstoff|Se Teknisk regelverk, [https://trv.jbv.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer] for krav til antennemaster og fundamenter for radiolinje.}}
  
:: - Antennehøyde
+
== Nett ==
 +
=== Generelt ===
 +
{{lærebokstoff|Krav til karakteristikker vil variere for hver enkelt tjeneste. Tjenestekatalogen er under arbeid men kravene a) til d) spesifiserer terskler for E1-linjer produsert over MPLS-nettet. }}
  
:: - Frekvensbånd
+
a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 5 ms ende til ende for tjenesten(e).
  
:: - Kapasitet for radiolinje (dvs. antall E1 (2 Mbit/s G.703) eller antall Mbit/s)
+
b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.  
  
:: - Utstyrstype for radiolinje og konfigurering (angivelse av type utstyr og kapasitet, 1+0/1+1-konfigurasjon, Add/drop-konfigurasjon m.v.)
+
c) Maksimalt tillatt forsinkelse fra sentrale lokasjoner skal være 30 ms.  
  
:: - Foreslått antennetype
+
d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.
  
:: - Planleggingsdetaljer, så som data for Site, tildelt frekvenskanal, polarisasjonsplan, hopp-lengde, azimut og tilt for link, antennetype og antennehøyde
+
{{lærebokstoff|Det tilstrebes 0 % pakketap i nettet.}}
  
:: - Beregning av nødvendig utgangseffekt basert link-budsjett. Eventuelle ekstra dempeledd spesifiseres.
+
=== Grensesnitt og termineringer ===
 +
==== Fysisk grensesnitt ====
 +
a) Elektrisk grensesnitt skal termineres DDF eller direkte på utstyr.  
  
:: - Verdier for tilgjengelighet for de enkelte seksjoner av aksessnettverket
+
b) Optisk grensesnitt skal termineres på ODF eller direkte på utstyr.
  
: - Fiber-optisk kabelsystem:
+
==== Aksessgrensesnitt ====
 +
a) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av asynkront 2 Mbit/s samband , Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.
  
:: - ID for Site
+
b) Grensesnitt for 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823, G.703 balansert/ubalansert.
  
:: - Navn Site
+
==== Terminering for radiolinje ====
 +
a) Transmisjons kapasiteten skal være tilgjengelig hver lokasjon, dvs at IF repeater ikke skal benyttes.
  
:: - ID for link
+
==== Terminering for synkronisering ====
 +
a) Terminering for synkronisering skal være i henhold til standard Sync-E, G.704
  
:: - Transmisjonsalternativer for fiber
+
eller 2.048 MHz.
  
:: - Informasjon om den nærmeste skjøt som den aktuelle Site skal tilsluttes, i tilfelle eksisterende langdistanse fiberkabel skal benyttes.
+
1. Fysisk grensesnitt skal være G.703.  
  
== Transmisjonsplan for GSM-R ==
+
== Strømforsyning ==
 
+
a) For IP/MPLS transmisjonsnoder skal det være to likeretterkurser, A og B kraft.  
a) I forbindelse med prosjektering skal det for GSM-R utarbeides en transmisjonsplan for hver strekning (SoL = '''S'''ection '''o'''f '''L'''ine), eventuelt
 
skal eksisterende transmisjonsplan oppdateres.
 
  
: 1. Transmisjonsplan skal ha følgende disposisjon:
+
b) Likeretteren bestykkes slik at man oppnår 1:N-beskyttelse som muliggjør utskifting av moduler ved feil uten at driftsforstyrrelser oppstår.
  
:: - General
+
c) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.) til et sentralt overvåkingssenter.
  
:: - GSM-R transmission network principles
+
d) Likeretter skal ha mulighet for tilslutning av eksternalarmer.
  
:: - Transmission transport network for BSS
+
== Frekvenser radiolinje ==
 +
{{lærebokstoff|Bane NOR har tilgang til følgende frekvenser:  
  
:: - Transmission access network for BSS
+
18346,25 – 18373,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18
  
:: - Transmission network structure of BSS
+
19356,25 – 19383,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18
  
:: - Transmission network strukture of MSC-BSC interconnection
+
24675 – 24703 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19
  
:: - Transmission network structure DCN
+
25683 – 25711 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19
  
== Plan og kabelplan ==
+
37450 – 37506 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19
 
 
a) Plan og kabelplan skal inneholde stedsangivelse for noder.
 
 
 
{{lærebokstoff|Plan og kabelplan for transmisjonsanlegg er en skjematisk strekningsoversikt som viser hvor transmisjonsutstyret er plassert.}}
 
 
 
{{lærebokstoff|Der hvor noder er plassert i hytter langs sporet skal stedsangivelse vises med km-angivelse og koordinater.}}
 
 
 
 
 
= ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV =
 
 
 
a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
 
 
 
: 1. Krav til romtemperatur skal være som for elektroteknisk rom kategori 1 og 2.
 
 
 
{{lærebokstoff|Se Teknisk regelverk Bok 510, kapittel 9, avsnitt 2.3.5 for angivelse av romtemperatur i elektrotekniske rom.}}
 
 
 
== Nettstruktur ==
 
=== Nettstruktur for BSS ===
 
 
 
a) BSS-nettverk skal ha en logisk struktur som vist i Figur 2.
 
 
 
b) Alle BTS skal være tilknyttet en BSC ved hjelp av et nettverk i form av en logisk ring.
 
 
 
: 1. En logisk ring skal ikke ha flere enn 5 BTS.
 
 
 
 
 
[[Bilde:Prinsipiell struktur for BSS-nettverk.svg]]
 
 
 
 
 
Figur 2: Prinsipiell struktur for BSS-nettverk
 
 
 
 
 
{{lærebokstoff|En BTS-ring består av et transmisjonsnettverk med hastighet 2 Mbit/s.}}
 
 
 
=== Nettstruktur for transmisjon for GSM-R ===
 
 
 
a) Nettstruktur for transmisjon skal være som vist i Figur 3.
 
 
 
 
 
[[Bilde:Prinsipiell struktur for GSM-R transmisjonsnettverk.svg]]
 
 
 
 
 
Figur 3: Prinsipiell struktur for GSM-R transmisjonsnettverk
 
 
 
{{lærebokstoff|Med henvisning til Figur 3, så utgjør forbindelsene Ax og Bx aksessnettverket, mens Cx og Dx utgjør transportnettverket.
 
Ax knytter sammen alle BTS, og Bx er aksessdelen av forbindelse mellom BTS og BSC. Delet mellom Bx og Cx utgjør et grensesnitt for transmisjonselementer mellom BTS og BSC.
 
Forbindelsene Ax, Bx og Cx danner en logisk BTS-ring. Den logiske BTS-ringen kan bestå av opptil 5 BTS.}}
 
 
 
== Krav til nett ==
 
=== Nasjonalt transportnett ===
 
 
 
a) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.
 
 
 
b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
 
 
 
c) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.
 
 
 
d) Tap av forbindelse i en feilsituasjon (LOC) skal være mindre enn 50 ms.
 
 
 
e) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.
 
 
 
=== Regionalt transportnett ===
 
 
 
a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
 
 
 
b) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.
 
 
 
=== Aksessnett ===
 
 
 
a) For aksessnett skal det benyttes Singel Modus fiber.
 
 
 
b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
 
 
 
c) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.
 
 
 
== Krav til noder ==
 
 
 
=== Nasjonale noder ===
 
 
 
a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet grensesnitt (både elektrisk og optisk).
 
 
 
b) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.
 
 
 
c) Noder skal fungere med IP/MPLS
 
 
 
d) Noder skal fungere mot 10 Gbit/s Ethernet-forbindelse til andre regionale- og nasjonale noder, samt minimum 1 Gbit/s-forbindelse til aksessnoder.
 
 
 
{{lærebokstoff|Kapasitet i nasjonale noder bør være av en slik art at multiple 10 Gbit/s-forbindelser ikke skaper forstyrrelser i trafikken.}}
 
 
 
=== Regionale noder ===
 
 
 
a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet-grensesnitt (både elektrisk og optisk).
 
 
 
b) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.
 
 
 
c) Noder skal fungere med IP/MPLS.
 
 
 
d) Noder bør fungere mot 10 Gbit/s Ethernet-forbindelse til andre regionale og nasjonale noder, samt minimum 1 Gbit/s-forbindelse til aksessnoder.
 
 
 
=== Aksessnoder ===
 
 
 
a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet grensesnitt (både elektrisk og optisk).
 
 
 
b) Noder skal som et minimum kunne benytte 1 Gbit/s-forbindelse til andre aksessnoder eller regionale og nasjonale noder.
 
 
 
c) Noder skal kunne fungere med 2 Mbit/s-grensesnitt og grensesnitt RS-232.
 
 
 
d) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.
 
 
 
e) Noder skal fungere med IP/MPLS.
 
 
 
== Termineringer ==
 
=== Optisk grensesnitt ===
 
 
 
a) Fiberkabel skal termineres med SC-konnektor.
 
 
 
b) På utstyrssiden skal LC-konnektor benyttes for optisk grensesnitt.
 
 
 
=== Aksessgrensesnitt ===
 
 
 
a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.
 
 
 
b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s-grensesnitt G.703.
 
 
 
: 1. Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.
 
 
 
=== Terminering for radiolinje ===
 
 
 
a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres på hver site.
 
 
 
: 1. 2 Mbit/s-forbindelser som ikke blir benyttet skal krysskobles i DDF, det vil si kobles direkte igjennom DDF.
 
 
 
b) For tamper i aksessnettverket skal 2Mbit/s-forbindelser som ikke skal termineres ved den BTS som henger på tamp, gjennomkobles den kortest mulige vei.  
 
 
 
 
 
== Strømforsyning ==
 
  
a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.
+
38710 – 38766 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19
  
: 1. For noder skal det være to parallelle strømforsyninger, bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.
+
Frekvensene benyttes i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets retningslinjer for radiolinjehopp.  
  
= VEDLEGG =
+
Avtalene (frekvensene) henger parvis sammen (dupleks), med en høysender og en lavsenderfrekvens.
== Vedlegg a) Referansedokumenter ==
 
  
TE.801961 GSM-R Transmission Planning Guidelines
+
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må forespørres i hvert enkelt tilfelle hvis det skal etableres radiolinje i grenseområdene mot Sverige , gjelder Kornsjø, Magnor, Storlien ogBjørnfjell.}}
  
TE.807923 RAMS-krav transmisjonsnettet. Fastsettelse av RAMS-krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009.
+
= Referanser =
 +
# EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
 +
# ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections.
 +
# ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
 +
# K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009.
 +
# STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg.
 +
# HLD (High Level Design), TE.808070-000.
 +
# ITU Y.1564 Ethernet Testing.

Revisjonen fra 1. feb. 2019 kl. 08:58


1 Hensikt og omfang

I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.

For detaljert design for transmisjonsnett henvises det til dokumentet High Level Design, ref. 6. Ved behov for ytterligere informasjon om transmisjonsnettet i forbindelse med utbygging av stasjoner og parseller, kan prosjektene kontakte avdelingen Tele i «Digitalisering og teknologi».

2 Funksjonskrav

2.1 Nettstruktur

a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:

 • Nasjonalt transportnett
 • Regionalt transportnett
 • Aksessnett.

b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.

 1. Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.

c) Det nasjonale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 3 til 4 noder.

d) Det regionale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 10 noder.

e) Aksessnett skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 20 hopp

2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet IP/MPLS

a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.

2.2.2 Kapasitet radiolinje

a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 100 Mbit/s for IP-radio.

2.2.3 Kapasitet WDM

a) DWDM-systemer skal ha en kapasitet på minimum 40 kanaler, med minimum 10 Gbit/s per kanal.

b) Hver DWDM kanal skal minimum ha mulighet til 100 Gbit/s .

c) Ved bruk av CWDM pga. fibermangel skal det benyttes filtre som også kan framføre DWDM.

2.2.4 Kapasitet GPRS

a) GPRS-forbindelser skal som et minimum kunne benytte CS4-koding.

2.3 Redundans

2.3.1 Redundans for IP/MPLS

a) Nett for IP/MPLS skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.

1. Alle kritiske komponenter skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.

2. Nasjonale noder skal være dublert og skal plasseres i adskilte rom.

3. Nasjonale og regionale lokasjoner skal være gjenstand for kvalitetssikring hos ansvarlig for overordnet nettverksdesign.

2.3.2 Redundans for radiolinje

a) Der radiolinjer benyttes skal de inngå som en integrert del av IP/MPLS nettet både med hensyn til tjenester, management og overvåking.

b) Radiolinjer som ikke inngår i en ringstruktur (en tamp i aksessnettverket) skal være redundant på radiosiden (1+1).

2.4 Tjenestekvalitet

a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:

 • Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.
 • Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
 • Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
 • Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.

2.4.1 Alarmovervåking

a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel og skal overvåkes av sentralisert overvåkingssenter.

1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.

2. Alarmmeldinger skal overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

3. De viktigste alarmene skal også vises på lokalt utstyr.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

1. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.

b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkteri nettet skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec. G.826.

d) For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse, i henhold til målemetode gitt i ref. 7, se krav i avsnitt 4.2.1 Generelt.

e) For forbindelser for synkronisering skal det være mulig å måle Time deviation (TDEV) og Maximum time internal error (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).

3 Tilgjengelighet og sikkerhet

3.1 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert protection switching skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 % målt over et år.

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

3.2 Sikkerhet

Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.

a) IP/MPLS-nettet skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.

EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.

b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.

4 Anleggsspesifikke krav

4.1 Generelt

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.

Utførelse: Bygninger/rom av kategori 0 kan benyttes dersom dette er tilgjengelig

2. Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2

3. Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.


Se Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer for krav til antennemaster og fundamenter for radiolinje.

4.2 Nett

4.2.1 Generelt

Krav til karakteristikker vil variere for hver enkelt tjeneste. Tjenestekatalogen er under arbeid men kravene a) til d) spesifiserer terskler for E1-linjer produsert over MPLS-nettet.

a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 5 ms ende til ende for tjenesten(e).

b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.

c) Maksimalt tillatt forsinkelse fra sentrale lokasjoner skal være 30 ms.

d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.

Det tilstrebes 0 % pakketap i nettet.

4.2.2 Grensesnitt og termineringer

4.2.2.1 Fysisk grensesnitt

a) Elektrisk grensesnitt skal termineres på DDF eller direkte på utstyr.

b) Optisk grensesnitt skal termineres på ODF eller direkte på utstyr.

4.2.2.2 Aksessgrensesnitt

a) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av asynkront 2 Mbit/s samband , Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.

b) Grensesnitt for 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823, G.703 balansert/ubalansert.

4.2.2.3 Terminering for radiolinje

a) Transmisjons kapasiteten skal være tilgjengelig på hver lokasjon, dvs at IF repeater ikke skal benyttes.

4.2.2.4 Terminering for synkronisering

a) Terminering for synkronisering skal være i henhold til standard Sync-E, G.704

eller 2.048 MHz.

1. Fysisk grensesnitt skal være G.703.

4.3 Strømforsyning

a) For IP/MPLS transmisjonsnoder skal det være to likeretterkurser, A og B kraft.

b) Likeretteren bestykkes slik at man oppnår 1:N-beskyttelse som muliggjør utskifting av moduler ved feil uten at driftsforstyrrelser oppstår.

c) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.) til et sentralt overvåkingssenter.

d) Likeretter skal ha mulighet for tilslutning av eksternalarmer.

4.4 Frekvenser radiolinje

Bane NOR har tilgang til følgende frekvenser:

18346,25 – 18373,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18

19356,25 – 19383,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18

24675 – 24703 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19

25683 – 25711 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19

37450 – 37506 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19

38710 – 38766 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19

Frekvensene benyttes i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets retningslinjer for radiolinjehopp.

Avtalene (frekvensene) henger parvis sammen (dupleks), med en høysender og en lavsenderfrekvens.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må forespørres i hvert enkelt tilfelle hvis det skal etableres radiolinje i grenseområdene mot Sverige , gjelder Kornsjø, Magnor, Storlien ogBjørnfjell.

5 Referanser

 1. EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
 2. ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections.
 3. ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
 4. K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009.
 5. STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg.
 6. HLD (High Level Design), TE.808070-000.
 7. ITU Y.1564 Ethernet Testing.