Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer»

m (Anleggsspesifikke krav: Lagt inn lenke.)
(Generelt EA # 2151)
(59 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
I dette kapittelet angis krav til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må ses i sammenheng med krav til kabel.
 
  
En skjematisk oversikt over hva som inngår i IP/MPLS nettet er vist i figur 1
+
I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.
  
<figure id="Nettstruktur">
+
{{lærebokstoff|For detaljert design for transmisjonsnett henvises det til dokumentet High Level Design, ref. 6. Ved behov for ytterligere informasjon om transmisjonsnettet i forbindelse med utbygging av stasjoner og parseller, kan prosjektene kontakte avdelingen Tele i «Digitalisering og teknologi».}}
[[Bilde:Nettstruktur.PNG|thumb|center|600px|<caption>Figur 1 Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet</caption>]]
 
</figure>
 
  
= Funksjonelle krav =
+
= Funksjonskrav =
For innkjøp av nettkomponenter skal til enhver tid gjeldende rammeavtale benyttes
+
== Nettstruktur ==
 +
a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:
  
== Nettstruktur med fiberkabel ==
+
*Nasjonalt transportnett
a) Det skal bygges en nettstruktur med tre nivåer: nasjonalt-, regionalt- og aksessnett.
 
  
b) Det skal bygges logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.
+
*Regionalt transportnett
  
c) Det nasjonale nettet skal ha tre fremføringsveier mellom nodene.
+
*Aksessnett.
  
d) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.
+
b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.  
  
e) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.
+
# Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.
  
f) Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.
+
c) Det nasjonale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 3 til 4 noder.  
  
g) Høykapasitetsaksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.
+
d) Det regionale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 10 noder.  
  
h) Antall noder i høykapasitetsaksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres før regionalt nett nås.
+
e) Aksessnett skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 20 hopp
  
 
== Kapasitet ==
 
== Kapasitet ==
 
=== Kapasitet IP/MPLS ===
 
=== Kapasitet IP/MPLS ===
a) I det nasjonale nettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1 Gbit/s, men fortrinnsvis 10 Gbit/s.
+
a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.  
 
 
b) I det regionale nettet skal kapasiteten linjesiden være minimum 1 Gbit/s.
 
 
 
c) I aksessnettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1 Gbit/s.
 
  
 
=== Kapasitet radiolinje ===
 
=== Kapasitet radiolinje ===
a) Kapasiteten på radiolinje skal være minimum 8 x E1 emulert eller ethernet med en totalkapasitet på minimum 200 Mbit/s for IP-radio.
+
a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 100 Mbit/s for IP-radio.  
  
 
=== Kapasitet WDM ===
 
=== Kapasitet WDM ===
a) Kapasitet for WDM-systemene skal være 8 kanaler og minimum 10 Gbit/s per kanal.
+
a) DWDM-systemer skal ha en kapasitet på minimum 40 kanaler, med minimum 10 Gbit/s per kanal.
 +
 
 +
b) Hver DWDM kanal skal minimum ha mulighet til 100 Gbit/s .
  
b) Det skal være utvidelsesmulighet for inntil 100 Gbit/s per kanal.
+
c) Ved bruk av CWDM pga. fibermangel skal det benyttes filtre som også kan framføre DWDM.
  
 
=== Kapasitet GPRS ===
 
=== Kapasitet GPRS ===
a) GPRS skal støtte minimum CS4-koding
+
a) GPRS-forbindelser skal som et minimum kunne benytte CS4-koding.
 
 
b) Terminaler (modem, ruter, osv). skal støtte minimum klasse 10.
 
  
 
== Redundans ==
 
== Redundans ==
 
=== Redundans for IP/MPLS ===
 
=== Redundans for IP/MPLS ===
a) IP/MPLS-nettet skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.
+
a) Nett for IP/MPLS skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.  
  
b) Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
+
1. Alle kritiske komponenter skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.  
  
c) Alle kort i nasjonale og regionale noder skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
+
2. Nasjonale noder skal være dublert og skal plasseres i adskilte rom.
  
d) Nasjonale noder skal dubleres og plasseres i adskilte rom.
+
3. Nasjonale og regionale lokasjoner skal være gjenstand for kvalitetssikring hos ansvarlig for overordnet nettverksdesign.
  
 
=== Redundans for radiolinje ===
 
=== Redundans for radiolinje ===
a) Det skal bygges radiolinje med ringstruktur.
+
a) Der radiolinjer benyttes skal de inngå som en integrert del av IP/MPLS nettet både med hensyn til tjenester, management og overvåking.
  
b) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.
+
b) Radiolinjer som ikke inngår i en ringstruktur (en tamp i aksessnettverket) skal være redundant på radiosiden (1+1).  
  
 
== Tjenestekvalitet ==
 
== Tjenestekvalitet ==
 
a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:
 
a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:
# Prioritet kritisk: Tjenester som er kritiske for togframføringen.
 
# Prioritet høy: Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
 
# Prioritet normal: Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
 
# Prioritet lav: Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.
 
 
=== Alarmovervåking ===
 
a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.
 
  
b) All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
+
*Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.
  
c) Alarmmeldinger skal kunne overføres til, og kunne håndteres av Operasjonssenter Marienborg.
+
*Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
  
d) De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.
+
*Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
  
=== Kvalitetsovervåking ===
+
*Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.
a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
 
  
b) Initiering av kvalitetsmåling ulike punkter bør kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
+
=== Alarmovervåking ===
 +
a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller tilhørende kabel og skal overvåkes av sentralisert overvåkingssenter.  
  
c) Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
+
1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
  
d) For PDH- og SDH-transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.826.
+
2. Alarmmeldinger skal overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
  
e) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametere for feilsøking ethernet/TCP-IP, blant annet pakketap, jitter og forsinkelse.
+
3. De viktigste alarmene skal også vises lokalt utstyr.
  
f) For synkroniseringsnettet skal det være mulig å måle TDEV og MTIE på SSU-enheter.
+
=== Kvalitetsovervåking ===
 +
a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.  
  
= RAMS-krav =
+
1. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
  
== Pålitelighet ==
+
b) Initiering av kvalitetsmåling ulike punkteri nettet skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.  
a) Transmisjonsnettet skal etableres med en struktur som støtter diversitet forbindelser i nettet. Med diversitet forstås at forbindelser realiseres i geografisk/fysisk separate føringsveier.
 
  
b) Transmisjonsnettet skal støtte ende-til-ende-diversitet på forbindelser inn til sentrale nettelementer. Dette betyr minimum adskilt føringsvei fram til teknisk rom og terminering av transmisjonsforbindelser i separate transmisjonsnoder i rommet.
+
c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec. G.826.  
  
c) Transmisjonsnodene skal ha ulik strømforsyningskilde.
+
d) For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse, i henhold til målemetode gitt i ref. 7, se krav i avsnitt 4.2.1 Generelt.
  
d) Forbindelser til desentralt utstyr aksepteres terminert i samme transmisjonsnode.
+
e) For forbindelser for synkronisering skal det være mulig å måle ''Time deviation'' (TDEV) og ''Maximum time internal error'' (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).
  
 +
= Tilgjengelighet og sikkerhet =
 
== Tilgjengelighet ==
 
== Tilgjengelighet ==
{{lærebokstoff|Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).}}
+
{{lærebokstoff|Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid). }}
  
a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert ''protection switching'' skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 % målt over et år.
+
a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert ''protection switching'' skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5&nbsp;% målt over et år.  
  
b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.
+
b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95&nbsp;% målt over et år.  
  
c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.
+
c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95&nbsp;% målt over et år.
  
 
== Sikkerhet ==
 
== Sikkerhet ==
a) IP/MPLS-nettet skal etableres iht. standarden EN50159:2010 Category 2 som gir retningslinjer for sikkerhetrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer/nett.  
+
Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.
  
b) GPRS skal etableres iht. standarden EN50159:2010 Category 3.
+
a) IP/MPLS-nettet skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.  
  
c) Dersom kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer skal all sikkerhet legges i endeapplikasjonene.
+
EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.
 +
 
 +
b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.  
  
 
= Anleggsspesifikke krav =
 
= Anleggsspesifikke krav =
a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
+
== Generelt ==
 +
a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
 +
 
 +
1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.
  
b) Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.
+
Utførelse: Bygninger/rom av kategori 0 kan benyttes dersom dette er tilgjengelig
  
c) Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2.
+
2. Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2
  
d) Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.
+
3. Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.
  
e) Svitsjer i lokale LAN kan stå i utvendige skap, men skal da være anpasset det tilgjengelige miljøet.
 
  
f) For antennemaster og fundamenter for radiolinje, se [[Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer]].
+
{{lærebokstoff|Se Teknisk regelverk, [https://trv.jbv.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer] for krav til antennemaster og fundamenter for radiolinje.}}
  
= Krav til nett =
+
== Nett ==
== Generelle krav til nett ==
+
=== Generelt ===
a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
+
{{lærebokstoff|Krav til karakteristikker vil variere for hver enkelt tjeneste. Tjenestekatalogen er under arbeid men kravene a) til d) spesifiserer terskler for E1-linjer produsert over MPLS-nettet. }}
  
b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.
+
a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 5 ms ende til ende for tjenesten(e).
  
c) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.
+
b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.  
  
d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.
+
c) Maksimalt tillatt forsinkelse fra sentrale lokasjoner skal være 30 ms.  
  
== Krav til Noder ==
+
d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.  
a) Noder skal ha en modulær oppbygging og skal kunne dubleres internt i chassis.
 
  
== Krav til radiolinje ==
+
{{lærebokstoff|Det tilstrebes 0 % pakketap i nettet.}}
a) Det skal være mulig å realisere E1 eller Ethernet forbindelser.
 
  
== Krav til Termineringer ==
+
=== Grensesnitt og termineringer ===
=== Optisk grensesnitt ===
+
==== Fysisk grensesnitt ====
a) Fiberkabel skal termineres på ODF med SC/PC-konnektor.
+
a) Elektrisk grensesnitt skal termineres på DDF eller direkte på utstyr.  
  
=== Elektrisk grensesnitt ===
+
b) Optisk grensesnitt skal termineres på ODF eller direkte på utstyr.
a) Elektrisk grensesnitt skal være av typen RJ-45.
 
  
=== Aksessgrensesnitt ===
+
==== Aksessgrensesnitt ====
a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.
+
a) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av asynkront 2 Mbit/s samband , Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.  
  
b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s grensesnitt G.703, Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.
+
b) Grensesnitt for 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823, G.703 balansert/ubalansert.  
  
c) Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.
+
==== Terminering for radiolinje ====
 +
a) Transmisjons kapasiteten skal være tilgjengelig på hver lokasjon, dvs at IF repeater ikke skal benyttes.  
  
=== Terminering for radiolinje ===
+
==== Terminering for synkronisering ====
a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres på hver lokasjon.
+
a) Terminering for synkronisering skal være i henhold til standard Sync-E, G.704
  
=== Terminering for Synkronisering ===
+
eller 2.048 MHz.  
a) Terminering for synkronisering skal være E1 og 2.048MHz.
 
  
b) Fysisk grensesnitt skal være G703.
+
1. Fysisk grensesnitt skal være G.703.  
  
= Strømforsyning =
+
== Strømforsyning ==
a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.
+
a) For IP/MPLS transmisjonsnoder skal det være to likeretterkurser, A og B kraft.  
  
b) Batteribackup skal ha tilstrekkelig kapasitet til minimum 8 timers normal drift av transmisjonsanlegget ved strømbrudd.
+
b) Likeretteren bestykkes slik at man oppnår 1:N-beskyttelse som muliggjør utskifting av moduler ved feil uten at driftsforstyrrelser oppstår.
  
c) For transmisjonsnoder skal det være to parallelle strømforsyninger.
+
c) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.) til et sentralt overvåkingssenter.  
#Bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.
 
  
d) Likeretter skal kunne overvåkes fra OPM.
+
d) Likeretter skal ha mulighet for tilslutning av eksternalarmer.  
  
e) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer etc.).
+
== Frekvenser radiolinje ==
 +
{{lærebokstoff|Bane NOR har tilgang til følgende frekvenser:
  
f) Likeretter skal ha mulighet for tilkobling av eksternalarmer.
+
18346,25 – 18373,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18
  
= Frekvenser radiolinje =
+
19356,25 – 19383,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18
Jernbaneverket har tilgang til følgende frekvenser:
 
  
18346,25 18373,75 MHzAvtalenummer 1000922 til 31.12.18
+
24675 24703 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19
  
19356,25 19383,75 MHzAvtalenummer 1000922 til 31.12.18
+
25683 25711 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19
  
24675 24703 MHzAvtalenummer 1000869 til 31.12.19
+
37450 37506 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19  
  
25683 25711 MHzAvtalenummer 1000869 til 31.12.19
+
38710 38766 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19  
  
37450 – 37506 MHzAvtalenummer 1000870 til 31.12.19
+
Frekvensene benyttes i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets retningslinjer for radiolinjehopp.  
  
38710 – 38766 MHzAvtalenummer 1000870 til 31.12.19
+
Avtalene (frekvensene) henger parvis sammen (dupleks), med en høysender og en lavsenderfrekvens.  
  
a) Frekvensene skal brukes i henhold til Post og Teletilsynets retningslinjer for radiolinjehopp. Avtalene henger parvis sammen (dupleks) med en høysender og en lavsenderfrekvens. Det er vår oppgave å holde oversikt over hvor vi har de forskjellige radiolinjene. Husk at vi må spørre Post og Teletilsynet spesielt hvis vi skal sette opp radiolinje i grenseområdet som f. eks. Kornsjø, Magnor, Storlien, Bjørnfjell osv.
+
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må forespørres i hvert enkelt tilfelle hvis det skal etableres radiolinje i grenseområdene mot Sverige , gjelder Kornsjø, Magnor, Storlien ogBjørnfjell.}}
  
 
= Referanser =
 
= Referanser =
 
# EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
 
# EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
# ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections
+
# ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections.
 
# ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
 
# ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
# K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009
+
# K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009.
# TE.808318 ERTMS Generic transmission network requirements due to ERTMS
+
# STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg.
 +
# HLD (High Level Design), TE.808070-000.
 +
# ITU Y.1564 Ethernet Testing.

Revisjonen fra 1. feb. 2019 kl. 08:58


1 Hensikt og omfang

I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.

For detaljert design for transmisjonsnett henvises det til dokumentet High Level Design, ref. 6. Ved behov for ytterligere informasjon om transmisjonsnettet i forbindelse med utbygging av stasjoner og parseller, kan prosjektene kontakte avdelingen Tele i «Digitalisering og teknologi».

2 Funksjonskrav

2.1 Nettstruktur

a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:

 • Nasjonalt transportnett
 • Regionalt transportnett
 • Aksessnett.

b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.

 1. Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.

c) Det nasjonale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 3 til 4 noder.

d) Det regionale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 10 noder.

e) Aksessnett skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 20 hopp

2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet IP/MPLS

a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.

2.2.2 Kapasitet radiolinje

a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 100 Mbit/s for IP-radio.

2.2.3 Kapasitet WDM

a) DWDM-systemer skal ha en kapasitet på minimum 40 kanaler, med minimum 10 Gbit/s per kanal.

b) Hver DWDM kanal skal minimum ha mulighet til 100 Gbit/s .

c) Ved bruk av CWDM pga. fibermangel skal det benyttes filtre som også kan framføre DWDM.

2.2.4 Kapasitet GPRS

a) GPRS-forbindelser skal som et minimum kunne benytte CS4-koding.

2.3 Redundans

2.3.1 Redundans for IP/MPLS

a) Nett for IP/MPLS skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.

1. Alle kritiske komponenter skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.

2. Nasjonale noder skal være dublert og skal plasseres i adskilte rom.

3. Nasjonale og regionale lokasjoner skal være gjenstand for kvalitetssikring hos ansvarlig for overordnet nettverksdesign.

2.3.2 Redundans for radiolinje

a) Der radiolinjer benyttes skal de inngå som en integrert del av IP/MPLS nettet både med hensyn til tjenester, management og overvåking.

b) Radiolinjer som ikke inngår i en ringstruktur (en tamp i aksessnettverket) skal være redundant på radiosiden (1+1).

2.4 Tjenestekvalitet

a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:

 • Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.
 • Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
 • Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
 • Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.

2.4.1 Alarmovervåking

a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel og skal overvåkes av sentralisert overvåkingssenter.

1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.

2. Alarmmeldinger skal overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

3. De viktigste alarmene skal også vises på lokalt utstyr.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

1. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.

b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkteri nettet skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec. G.826.

d) For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse, i henhold til målemetode gitt i ref. 7, se krav i avsnitt 4.2.1 Generelt.

e) For forbindelser for synkronisering skal det være mulig å måle Time deviation (TDEV) og Maximum time internal error (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).

3 Tilgjengelighet og sikkerhet

3.1 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert protection switching skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 % målt over et år.

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

3.2 Sikkerhet

Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.

a) IP/MPLS-nettet skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.

EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.

b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.

4 Anleggsspesifikke krav

4.1 Generelt

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.

Utførelse: Bygninger/rom av kategori 0 kan benyttes dersom dette er tilgjengelig

2. Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2

3. Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.


Se Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer for krav til antennemaster og fundamenter for radiolinje.

4.2 Nett

4.2.1 Generelt

Krav til karakteristikker vil variere for hver enkelt tjeneste. Tjenestekatalogen er under arbeid men kravene a) til d) spesifiserer terskler for E1-linjer produsert over MPLS-nettet.

a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 5 ms ende til ende for tjenesten(e).

b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.

c) Maksimalt tillatt forsinkelse fra sentrale lokasjoner skal være 30 ms.

d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.

Det tilstrebes 0 % pakketap i nettet.

4.2.2 Grensesnitt og termineringer

4.2.2.1 Fysisk grensesnitt

a) Elektrisk grensesnitt skal termineres på DDF eller direkte på utstyr.

b) Optisk grensesnitt skal termineres på ODF eller direkte på utstyr.

4.2.2.2 Aksessgrensesnitt

a) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av asynkront 2 Mbit/s samband , Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.

b) Grensesnitt for 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823, G.703 balansert/ubalansert.

4.2.2.3 Terminering for radiolinje

a) Transmisjons kapasiteten skal være tilgjengelig på hver lokasjon, dvs at IF repeater ikke skal benyttes.

4.2.2.4 Terminering for synkronisering

a) Terminering for synkronisering skal være i henhold til standard Sync-E, G.704

eller 2.048 MHz.

1. Fysisk grensesnitt skal være G.703.

4.3 Strømforsyning

a) For IP/MPLS transmisjonsnoder skal det være to likeretterkurser, A og B kraft.

b) Likeretteren bestykkes slik at man oppnår 1:N-beskyttelse som muliggjør utskifting av moduler ved feil uten at driftsforstyrrelser oppstår.

c) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.) til et sentralt overvåkingssenter.

d) Likeretter skal ha mulighet for tilslutning av eksternalarmer.

4.4 Frekvenser radiolinje

Bane NOR har tilgang til følgende frekvenser:

18346,25 – 18373,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18

19356,25 – 19383,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18

24675 – 24703 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19

25683 – 25711 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19

37450 – 37506 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19

38710 – 38766 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19

Frekvensene benyttes i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets retningslinjer for radiolinjehopp.

Avtalene (frekvensene) henger parvis sammen (dupleks), med en høysender og en lavsenderfrekvens.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må forespørres i hvert enkelt tilfelle hvis det skal etableres radiolinje i grenseområdene mot Sverige , gjelder Kornsjø, Magnor, Storlien ogBjørnfjell.

5 Referanser

 1. EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
 2. ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections.
 3. ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
 4. K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009.
 5. STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg.
 6. HLD (High Level Design), TE.808070-000.
 7. ITU Y.1564 Ethernet Testing.