Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Sikkerhet: Rettet feil i årstallet i krav b) (ref. forrige retting) samt førte på punktum slik det er gjort for de andre kravene.)
(Kvalitetsovervåking: Slettet henvisningen til ITU Rec. G.821 (det skal bare være henvisning til ITU Rec. G.826).)
Linje 88: Linje 88:
 
c) Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
 
c) Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
  
d) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.821 eller ITU Rec.G.826.
+
d) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.826.
  
 
e) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametere for feilsøking på Ethernet/TCP-IP, bla. pakketap, jitter og forsinkelse.
 
e) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametere for feilsøking på Ethernet/TCP-IP, bla. pakketap, jitter og forsinkelse.

Revisjonen fra 19. jul. 2013 kl. 15:44

1 Hensikt og omfang

I dette kapittelet angis krav til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må ses i sammenheng med krav til kabel.

En skjematisk oversikt over hva som inngår i IP/MPLS nettet er vist i figur 1

Fil:Nettstruktur.PNG
Figur 1: Figur 1 Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet

2 Funksjonelle krav

For innkjøp av nettkomponenter skal til enhver tid gjeldende rammeavtale benyttes

2.1 Nettstruktur med fiberkabel

a) Det skal bygges en nettstruktur med tre nivåer, nasjonalt-, regionalt- og aksessnett.

b) Det skal bygges logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.

c) Det nasjonale nettet skal ha tre fremføringsveier mellom nodene.

d) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.

e) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.

f) Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.

g) Høykapasitet aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.

h) Antall noder i høykapasitet aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres før regionalt nett nås.

2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet IP/MPLS

a) I det Nasjonale nettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1Gbit/s, men fortrinnsvis 10Gbit/s.

b) I det Regionale nettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1 Gbit/s.

c) I aksessnettet skal kapasiteten på linjesiden være minimum 1 Gbit/s.

2.2.2 Kapasitet Radiolinje

a) Kapasiteten på radiolinje skal være minimum 8x E1 emulert eller Ethernet med en totalkapasitet på minimum 200Mbit/s for ip radio

2.2.3 Kapasitet WDM

a) Kapasitet for WDM-systemene skal være 8 kanaler og minimum 10Gbit/s pr. kanal.

b) Det skal være utvidelsesmulighet for inntil 100Gbit/s pr. kanal.

2.2.4 Kapasitet GPRS

a) GPRS skal støtte minimum CS4 coding

b) Terminaler (modem, router, osv). skal støtte minimum klasse 10.

2.3 Redundans

2.3.1 Redundans for IP/MPLS

a) IP/MPLS nettet skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.

b) Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.

c) Alle kort i Nasjonale og Regionale noder skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.

d) Nasjonale noder skal dubleres og plasseres i adskilte rom.

2.3.2 Redundans for radiolinje

a) Det skal tilstrebes å bygge radiolinje med ringstruktur.

b) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket, skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.

2.4 Tjenestekvalitet

a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:

  1. Prioritet Kritisk: Tjenester som er kritiske for togframføringen.
  2. Prioritet Høy: Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
  3. Prioritet Normal: Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
  4. Prioritet Lav: Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.

2.4.1 Alarmovervåking

a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.

b) All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.

c) Alarmmeldinger skal kunne overføres til, og kunne håndteres av Operasjonssenter Marienborg.

d) De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter bør kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

c) Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.

d) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.826.

e) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametere for feilsøking på Ethernet/TCP-IP, bla. pakketap, jitter og forsinkelse.

f) For synkroniseringsnettet skal det være mulig å måle TDEV og MTIE på SSU-enheter.

3 RAMS-KRAV

3.1 Generelt

a) Transmisjonssystemer skal oppfyllede de generelle RAMS-krav for teleanlegg som er spesifisert i Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

b) Transmisjonssystemer skal i tillegg oppfylle de spesifikke RAMS-krav som er spesifisert nedenfor i dette avsnittet.

3.2 Pålitelighet

a) Transmisjonsnettet skal etableres med en struktur som støtter diversitet på forbindelser i nettet. Med diversitet forstås at forbindelser realiseres i geografisk/fysisk separate føringsveier.

b) Transmisjonsnettet skal støtte ende til ende diversitet på forbindelser inn til sentrale nettelementer. Dette betyr minimum adskilt føringsvei fram til teknisk rom, og terminering av transmisjonsforbindelser i separate transmisjonsnoder i rommet.

c) Transmisjonsnodene skal ha ulik strømforsyningskilde.

d) Forbindelser til desentralt utstyr aksepteres terminert i samme transmisjonsnode.

3.3 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten protection switching implementert skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 %, målt over ett år.

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med protection switching implementeret i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.

c) Transmisjonsforbindelser i nettet med protection switching implementert på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.

3.4 Sikkerhet

a) IP/MPLS nettet skal etableres iht. standarden EN50159:2010 Category 2 som gir retningslinjer for sikkerhetrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer-/nett.

b) GPRS skal etableres iht. standarden EN50159:2010 Category 3.

c) Dersom kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer skal all sikkerhet legges i endeapplikasjonene.

Generelle krav til sikkerhet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.

4 Anleggsspesifikke krav

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

b) Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.

c) Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2.

d) Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.

e) Svitsjer i lokale LAN kan stå i utvendige skap, men skal da være anpasset det tilgjengelige miljøet.

f) For antennemaster og fundamenter for radiolinje, se kap.9 Radiosystemer

5 Krav til nett

5.1 Generelle krav til nett

a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.

c) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.

d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.

5.2 Krav til Noder

a) Noder skal ha en modulær oppbygging og skal kunne dubleres internt i chassis.

5.3 Krav til radiolinje

a) Det skal være mulig å realisere E1 eller Ethernet forbindelser.

5.4 Krav til Termineringer

5.4.1 Optisk grensesnitt

a) Fiberkabel skal termineres på ODF med SC/PC-konnektor.

5.4.2 Elektrisk grensesnitt

a) Elektrisk grensesnitt skal være av typen RJ-45.

5.4.3 Aksessgrensesnitt

a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.

b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s grensesnitt G.703, Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.

c) Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.

5.4.4 Terminering for radiolinje

a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres på hver lokasjon.

5.4.5 Terminering for Synkronisering

a) Terminering for synkronisering skal være E1 og 2.048MHz.

b) Fysisk grensesnitt skal være G703.

6 Strømforsyning

a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.

b) UPS skal ha tilstrekkelig kapasitet til minimum 8 timers normal drift av transmisjonsanlegget ved strømbrudd.

c) For transmisjonsnoder skal det være to parallelle strømforsyninger.

  1. Bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.

d) Likeretter skal kunne overvåkes fra OPM.

e) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer etc.).

f) Likeretter skal ha mulighet for tilkobling av eksternalarmer.

7 Frekvenser radiolinje

Jernbaneverket har tilgang til følgende frekvenser:

18346,25 – 18373,75 MHzAvtalenummer 1000922 til 31.12.18

19356,25 – 19383,75 MHzAvtalenummer 1000922 til 31.12.18

24675 – 24703 MHzAvtalenummer 1000869 til 31.12.19

25683 – 25711 MHzAvtalenummer 1000869 til 31.12.19

37450 – 37506 MHzAvtalenummer 1000870 til 31.12.19

38710 – 38766 MHzAvtalenummer 1000870 til 31.12.19

a) Frekvensene skal brukes i henhold til Post og Teletilsynets retningslinjer for radiolinjehopp. Avtalene henger parvis sammen (dupleks) med en høysender og en lavsenderfrekvens. Det er vår oppgave å holde oversikt over hvor vi har de forskjellige radiolinjene. Husk at vi må spørre Post og Teletilsynet spesielt hvis vi skal sette opp radiolinje i grenseområdet som f. eks. Kornsjø, Magnor, Storlien, Bjørnfjell osv.

8 Referanser

  1. EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
  2. ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections
  3. ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
  4. K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009
  5. TE.808318 ERTMS Generic transmission network requirements due to ERTMS