Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer»

[kontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m
Linje 1: Linje 1:
__NUMBEREDHEADINGS__
 
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
 +
 
I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.
 
I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.
 +
 +
For detaljert design for transmisjonsnett henvises det til dokumentet High Level Design, ref. 6. Ved behov for ytterligere informasjon om transmisjonsnettet i forbindelse med utbygging av stasjoner og parseller, kan prosjektene kontakte avdelingen Tele i «Digitalisering og teknologi».
  
 
= Funksjonskrav =
 
= Funksjonskrav =
 
 
== Nettstruktur ==
 
== Nettstruktur ==
 
a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:  
 
a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:  
  
: - Nasjonalt transportnett
+
- Nasjonalt transportnett
  
: - Regionalt transportnett
+
- Regionalt transportnett
  
: - Aksessnett.
+
- Aksessnett.
  
b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.
+
b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.  
  
: 1. Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.
+
# Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.
  
c) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.
+
c) Det nasjonale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 3 til 4 noder.  
  
d) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.
+
d) Det regionale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 10 noder.  
  
{{lærebokstoff|Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.}}
+
e) Aksessnett skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 20 hopp
 
 
e) Aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.
 
 
 
{{lærebokstoff| Antall noder i aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres før regionalt nett nås.}}
 
  
 
== Kapasitet ==
 
== Kapasitet ==
 
=== Kapasitet IP/MPLS ===
 
=== Kapasitet IP/MPLS ===
a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.
+
a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.  
  
 
=== Kapasitet radiolinje ===
 
=== Kapasitet radiolinje ===
a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 100 Mbit/s for IP-radio, eventuelt 8 x E1 emulert.
+
a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 100 Mbit/s for IP-radio.  
  
 
=== Kapasitet WDM ===
 
=== Kapasitet WDM ===
a) WDM-systemer skal ha en kapasitet på minimum 8 kanaler, med minimum 10 Gbit/s per kanal.
+
# DWDM-systemer skal ha en kapasitet på minimum 40 kanaler, med minimum 10 Gbit/s per kanal.  
  
: 1. Hver kanal skal ha utvidelsesmulighet inntil 100 Gbit/s per kanal.
+
# Hver DWDM kanal skal minimum ha mulighet til 100 Gbit/s .
 +
 
 +
# Ved bruk av CWDM pga. fibermangel skal det benyttes filtre som også kan framføre DWDM.
  
 
=== Kapasitet GPRS ===
 
=== Kapasitet GPRS ===
 
a) GPRS-forbindelser skal som et minimum kunne benytte CS4-koding.
 
a) GPRS-forbindelser skal som et minimum kunne benytte CS4-koding.
 
b) Terminaler (modem, ruter, m.v.) skal som et minimum ha en kapsitet i henhold til klasse 10 når det gjelder antall tidsluker.
 
  
 
== Redundans ==
 
== Redundans ==
 
=== Redundans for IP/MPLS ===
 
=== Redundans for IP/MPLS ===
a) Nett for IP/MPLS skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.
+
a) Nett for IP/MPLS skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.  
 
 
: 1. Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.
 
  
: 2. Alle kort i noder for nasjonalt og regionalt transportnett skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.
+
1. Alle kritiske komponenter skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.  
  
: 3. Nasjonale noder skal være dublert, noder skal plasseres i adskilte rom.
+
2. Nasjonale noder skal være dublert og skal plasseres i adskilte rom.
  
{{lærebokstoff|Forbindelser til desentralt utstyr kan termineres i samme transmisjonsnode.}}
+
3. Nasjonale og regionale lokasjoner skal være gjenstand for kvalitetssikring hos ansvarlig for overordnet nettverksdesign.
  
 
=== Redundans for radiolinje ===
 
=== Redundans for radiolinje ===
a) Radiolinjer skal inngå i en egen ringstruktur.
+
a) Der radiolinjer benyttes skal de inngå som en integrert del av IP/MPLS nettet både med hensyn til tjenester, management og overvåking.
  
b) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.
+
b) Radiolinjer som ikke inngår i en ringstruktur (en tamp i aksessnettverket) skal være redundant på radiosiden (1+1).  
  
 
== Tjenestekvalitet ==
 
== Tjenestekvalitet ==
 
a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:
 
a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:
: - Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.
 
  
: - Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
+
- Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.
 +
 
 +
- Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
  
: - Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
+
- Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
  
: - Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.
+
- Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.
  
 
=== Alarmovervåking ===
 
=== Alarmovervåking ===
a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.
+
a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel og skal overvåkes av sentralisert overvåkingssenter.
 +
 
 +
1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
  
: 1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
+
2. Alarmmeldinger skal overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
  
: 2. Alarmmeldinger skal kunne overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
+
3. De viktigste alarmene skal også vises på lokalt utstyr.
: 3. De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.
 
  
 
=== Kvalitetsovervåking ===
 
=== Kvalitetsovervåking ===
a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
+
a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.  
  
: 1. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
+
1. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.
  
b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter bør kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
+
b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkteri nettet skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.  
  
c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec.G.826.
+
c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec. G.826.  
  
d) For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, blant annet pakketap, jitter og forsinkelse.
+
d) For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse, i henhold til målemetode gitt i ref. 7, se krav i avsnitt 4.2.1 Generelt.
  
 
e) For forbindelser for synkronisering skal det være mulig å måle ''Time deviation'' (TDEV) og ''Maximum time internal error'' (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).
 
e) For forbindelser for synkronisering skal det være mulig å måle ''Time deviation'' (TDEV) og ''Maximum time internal error'' (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).
  
 
= Tilgjengelighet og sikkerhet =
 
= Tilgjengelighet og sikkerhet =
 
 
== Tilgjengelighet ==
 
== Tilgjengelighet ==
{{lærebokstoff|Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).}}
+
Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).  
  
a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert ''protection switching'' skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 % målt over et år.
+
a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert ''protection switching'' skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 % målt over et år.  
  
b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.
+
b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.  
  
c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.
+
c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert ''protection switching'' på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.  
  
 
== Sikkerhet ==
 
== Sikkerhet ==
{{lærebokstoff|Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.}}
+
Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.
  
a) Nett for IP/MPLS skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.
+
a) IP/MPLS-nettet skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.  
  
{{lærebokstoff| EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.}}
+
EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.
  
b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.
+
b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.  
  
 
= Anleggsspesifikke krav =
 
= Anleggsspesifikke krav =
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
+
a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.  
  
: 1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.
+
1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.
  
: 2. Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2.
+
2. Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2
  
: 3. Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.
+
3. Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.
  
{{lærebokstoff| Se Teknisk regelverk, [[Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer]] for krav til antennemaster og fundamenter for radiolinje.}}
+
 
 +
Se Teknisk regelverk, [https://trv.jbv.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer] for krav til antennemaster og fundamenter for radiolinje.
  
 
== Nett ==
 
== Nett ==
 
=== Generelt ===
 
=== Generelt ===
a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
+
Krav til karakteristikker vil variere for hver enkelt tjeneste. Tjenestekatalogen er under arbeid men kravene a) til d) spesifiserer terskler for E1-linjer produsert over MPLS-nettet.  
  
b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.
+
a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 5 ms ende til ende for tjenesten(e).
  
c) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.
+
b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.  
  
d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.
+
c) Maksimalt tillatt forsinkelse fra sentrale lokasjoner skal være 30 ms.
 +
 
 +
d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.
 +
 
 +
Det tilstrebes 0 % pakketap i nettet.
  
 
=== Grensesnitt og termineringer ===
 
=== Grensesnitt og termineringer ===
==== Elektrisk grensesnitt ====
+
==== Fysisk grensesnitt ====
a) Elektrisk grensesnitt skal være av typen RJ-45.
+
a) Elektrisk grensesnitt skal termineres på DDF eller direkte på utstyr.
 +
 
 +
b) Optisk grensesnitt skal termineres på ODF eller direkte på utstyr.
  
 
==== Aksessgrensesnitt ====
 
==== Aksessgrensesnitt ====
a) Transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via Optical Distribution Frame (ODF).
+
a) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av asynkront 2 Mbit/s samband , Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.  
 
 
b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s grensesnitt G.703, Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.
 
  
c) Grensesnitt for 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.
+
b) Grensesnitt for 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823, G.703 balansert/ubalansert.  
  
 
==== Terminering for radiolinje ====
 
==== Terminering for radiolinje ====
a) Alle transmisjonsforbindelser for 2 Mbit/s skal termineres på hver lokasjon.
+
a) Transmisjons kapasiteten skal være tilgjengelig på hver lokasjon, dvs at IF repeater ikke skal benyttes.  
  
 
==== Terminering for synkronisering ====
 
==== Terminering for synkronisering ====
a) Terminering for synkronisering skal være i henhold til standard E1 for 2.048 MHz.
+
a) Terminering for synkronisering skal være i henhold til standard Sync-E, G.704
 +
 
 +
eller 2.048 MHz.  
  
: 1. Fysisk grensesnitt skal være G703.
+
1. Fysisk grensesnitt skal være G.703.  
  
 
== Strømforsyning ==
 
== Strømforsyning ==
a) For transmisjonsnoder skal det være to parallelle strømforsyninger.
+
a) For IP/MPLS transmisjonsnoder skal det være to likeretterkurser, A og B kraft.  
#Bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.
+
 
 +
b) Likeretteren bestykkes slik at man oppnår 1:N-beskyttelse som muliggjør utskifting av moduler ved feil uten at driftsforstyrrelser oppstår.
  
b) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.).
+
c) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.) til et sentralt overvåkingssenter.  
  
c) Likeretter skal ha mulighet for tilslutning av eksternalarmer.
+
d) Likeretter skal ha mulighet for tilslutning av eksternalarmer.  
  
 
== Frekvenser radiolinje ==
 
== Frekvenser radiolinje ==
{{lærebokstoff|Bane NOR har tilgang til følgende frekvenser:
+
Jernbaneverket har tilgang til følgende frekvenser:  
  
18346,25 – 18373,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18
+
18346,25 – 18373,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18  
  
19356,25 – 19383,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18
+
19356,25 – 19383,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18  
  
24675 – 24703 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19
+
24675 – 24703 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19  
  
25683 – 25711 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19
+
25683 – 25711 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19  
  
37450 – 37506 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19
+
37450 – 37506 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19  
  
38710 – 38766 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19
+
38710 – 38766 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19  
  
Frekvensene benyttes i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets retningslinjer for radiolinjehopp.
+
Frekvensene benyttes i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets retningslinjer for radiolinjehopp.  
  
Avtalene henger parvis sammen (dupleks), med en høysender og en lavsenderfrekvens. Det er infrastruktureier sitt ansvar å holde oversikt over hvor de forskjellige radiolinjene er.
+
Avtalene (frekvensene) henger parvis sammen (dupleks), med en høysender og en lavsenderfrekvens.  
  
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må forespørres i hvert enkelt tilfelle hvis det skal etableres radiolinje i grenseområdene mot Sverige, som for eksempel Kornsjø, Magnor, Storlien, Bjørnfjell.}}
+
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må forespørres i hvert enkelt tilfelle hvis det skal etableres radiolinje i grenseområdene mot Sverige , gjelder Kornsjø, Magnor, Storlien ogBjørnfjell.
  
 
= Referanser =
 
= Referanser =
 
# EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
 
# EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
# ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections
+
# ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections.
 
# ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
 
# ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
# K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009
+
# K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009.
# TE.808318 ERTMS Generic transmission network requirements due to ERTMS
+
# STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg.
 +
# HLD (High Level Design), TE.808070-000.
 +
# ITU Y.1564 Ethernet Testing.

Revisjonen fra 23. jan. 2017 kl. 17:31

1 Hensikt og omfang

I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.

For detaljert design for transmisjonsnett henvises det til dokumentet High Level Design, ref. 6. Ved behov for ytterligere informasjon om transmisjonsnettet i forbindelse med utbygging av stasjoner og parseller, kan prosjektene kontakte avdelingen Tele i «Digitalisering og teknologi».

2 Funksjonskrav

2.1 Nettstruktur

a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:

- Nasjonalt transportnett

- Regionalt transportnett

- Aksessnett.

b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.

 1. Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.

c) Det nasjonale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 3 til 4 noder.

d) Det regionale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 10 noder.

e) Aksessnett skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 20 hopp

2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet IP/MPLS

a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.

2.2.2 Kapasitet radiolinje

a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 100 Mbit/s for IP-radio.

2.2.3 Kapasitet WDM

 1. DWDM-systemer skal ha en kapasitet på minimum 40 kanaler, med minimum 10 Gbit/s per kanal.
 1. Hver DWDM kanal skal minimum ha mulighet til 100 Gbit/s .
 1. Ved bruk av CWDM pga. fibermangel skal det benyttes filtre som også kan framføre DWDM.

2.2.4 Kapasitet GPRS

a) GPRS-forbindelser skal som et minimum kunne benytte CS4-koding.

2.3 Redundans

2.3.1 Redundans for IP/MPLS

a) Nett for IP/MPLS skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i nettet oppfylles.

1. Alle kritiske komponenter skal være dublert og ha automatisk overspenningsvern som utstyrsbeskyttelse.

2. Nasjonale noder skal være dublert og skal plasseres i adskilte rom.

3. Nasjonale og regionale lokasjoner skal være gjenstand for kvalitetssikring hos ansvarlig for overordnet nettverksdesign.

2.3.2 Redundans for radiolinje

a) Der radiolinjer benyttes skal de inngå som en integrert del av IP/MPLS nettet både med hensyn til tjenester, management og overvåking.

b) Radiolinjer som ikke inngår i en ringstruktur (en tamp i aksessnettverket) skal være redundant på radiosiden (1+1).

2.4 Tjenestekvalitet

a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:

- Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.

- Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.

- Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.

- Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.

2.4.1 Alarmovervåking

a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel og skal overvåkes av sentralisert overvåkingssenter.

1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.

2. Alarmmeldinger skal overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

3. De viktigste alarmene skal også vises på lokalt utstyr.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

1. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.

b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkteri nettet skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec. G.826.

d) For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse, i henhold til målemetode gitt i ref. 7, se krav i avsnitt 4.2.1 Generelt.

e) For forbindelser for synkronisering skal det være mulig å måle Time deviation (TDEV) og Maximum time internal error (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).

3 Tilgjengelighet og sikkerhet

3.1 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

a) Transmisjonsforbindelser i nettet uten implementert protection switching skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,5 % målt over et år.

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

3.2 Sikkerhet

Når kommunikasjonssystemer benyttes som bærer for sikkerhetssystemer, legges all sikkerhet i endeapplikasjonene.

a) IP/MPLS-nettet skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 2.

EN 50159:2010 Category 2 angir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon og styring for åpne transmisjonssystemer og -nett.

b) GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3.

4 Anleggsspesifikke krav

4.1 Generelt

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.

2. Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2

3. Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.


Se Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer for krav til antennemaster og fundamenter for radiolinje.

4.2 Nett

4.2.1 Generelt

Krav til karakteristikker vil variere for hver enkelt tjeneste. Tjenestekatalogen er under arbeid men kravene a) til d) spesifiserer terskler for E1-linjer produsert over MPLS-nettet.

a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 5 ms ende til ende for tjenesten(e).

b) Tap av forbindelse for kritiske tjenester i en feilsituasjon skal være mindre enn 100 ms.

c) Maksimalt tillatt forsinkelse fra sentrale lokasjoner skal være 30 ms.

d) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.

Det tilstrebes 0 % pakketap i nettet.

4.2.2 Grensesnitt og termineringer

4.2.2.1 Fysisk grensesnitt

a) Elektrisk grensesnitt skal termineres på DDF eller direkte på utstyr.

b) Optisk grensesnitt skal termineres på ODF eller direkte på utstyr.

4.2.2.2 Aksessgrensesnitt

a) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av asynkront 2 Mbit/s samband , Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.

b) Grensesnitt for 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823, G.703 balansert/ubalansert.

4.2.2.3 Terminering for radiolinje

a) Transmisjons kapasiteten skal være tilgjengelig på hver lokasjon, dvs at IF repeater ikke skal benyttes.

4.2.2.4 Terminering for synkronisering

a) Terminering for synkronisering skal være i henhold til standard Sync-E, G.704

eller 2.048 MHz.

1. Fysisk grensesnitt skal være G.703.

4.3 Strømforsyning

a) For IP/MPLS transmisjonsnoder skal det være to likeretterkurser, A og B kraft.

b) Likeretteren bestykkes slik at man oppnår 1:N-beskyttelse som muliggjør utskifting av moduler ved feil uten at driftsforstyrrelser oppstår.

c) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.) til et sentralt overvåkingssenter.

d) Likeretter skal ha mulighet for tilslutning av eksternalarmer.

4.4 Frekvenser radiolinje

Jernbaneverket har tilgang til følgende frekvenser:

18346,25 – 18373,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18

19356,25 – 19383,75 MHz Avtalenummer 1000922 til 31.12.18

24675 – 24703 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19

25683 – 25711 MHz Avtalenummer 1000869 til 31.12.19

37450 – 37506 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19

38710 – 38766 MHz Avtalenummer 1000870 til 31.12.19

Frekvensene benyttes i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets retningslinjer for radiolinjehopp.

Avtalene (frekvensene) henger parvis sammen (dupleks), med en høysender og en lavsenderfrekvens.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må forespørres i hvert enkelt tilfelle hvis det skal etableres radiolinje i grenseområdene mot Sverige , gjelder Kornsjø, Magnor, Storlien ogBjørnfjell.

5 Referanser

 1. EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
 2. ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections.
 3. ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
 4. K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009.
 5. STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg.
 6. HLD (High Level Design), TE.808070-000.
 7. ITU Y.1564 Ethernet Testing.