Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer

< Tele‎ | Prosjektering og bygging
Revisjon per 21. des. 2011 kl. 12:21 av Tnt (diskusjon | bidrag) (Krav a) avsnitt 5 utgår, uaktuelt krav etter at eierskap til anlegg er overført til Bane Nett)

1 HENSIKT OG OMFANG

I dette kapittel angis krav til transmisjonsanlegg i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonsanlegget må ses i sammenheng med krav til kabel.


En skjematisk oversikt over hva som inngår i et transmisjonsnett er vist i Figur 1.


Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet.svg

Figur 1: Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet

2 FUNKSJONELLE KRAV

a) Ved behov for transportnett-tjenester skal dette inngå i sentralt inngått avtale, bestillinger skal sendes til Bane Nett som koordinerer avtalen.

2.1 Nettstruktur

a) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.

b) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.

Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.

c) Høykapasitet aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.

Antall noder i høykapasitet aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres før regionalt transportnett nås

.

2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet for GSM-R

a) Flere enn 5 BTS skal ikke dele samme 2 Mb/s-signal.

BSS-nettverket er normalt dimensjonert med 2 TRX. En vanlig BTS med 2 TRX har en kapasitet på 14 talekanaler, hver med hastigheten 16 kb/s, i tillegg behøves inntil 2 kontrollkanaler, hver med hastigheten 16 kb/s. Dette medfører et behov for 4 PCM-tidsluker for nyttetrafikk (vanligvis tale), hver med hastighet 64 kb/s, og 1 tidsluke med hastighet 64 kb/s for signalering, til sammen 5 tidsluker med hastighet 64 kb/s for hver BTS. Opptil 6 BTS kan således benytte det samme 2 Mb/s-signal, men for å ha mulighet for å etablere flere BTS eller for å kunne håndtere øket trafikk, skal ikke flere enn 5 BTS dele det samme 2Mb/s-signal.

b) Hvis kapasiteten i en BTS-ring blir for liten, skal BTS-ringen deles i to BTS-ringer.

2.2.2 Kapasitet for radiolink for GSM-R

a) Aksessnettverk skal dimensjoneres som et 8x22Mb/s PDH radiolinksystem med konfigurasjon 1+0.

2.3 Redundans

a) Transmisjonsanlegg skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i telenettet oppfylles.

1. Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
2. Alle kort i noder i transportnettet skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.

b) For nasjonale noder skal det være mulig å etablere forbindelse til eksisterende LAN ved hjelp av Ethernett 100/1000, optisk eller elektrisk grensesnitt.

2.3.1 Redundans for GSM-R

a) De ulike forbindelser som inngår i en BTS-ring skal følge ulike traseer eller være fysisk adskilt.

b) I tilfelle brudd skal BTS eller BSC kunne omrute Abis-kanaler mellom BTS og BSC i den logiske BTS-ringen

2.3.2 Redundans for radiolink for GSM-R

a) Radiolink som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.

2.4 Tjenestekvalitet (Quality of service)

a) Det skal sikres at en fast, minimum båndbredde for hele nettet er tilgjengelig.

1. For en bestemt node skal enkelte forbindelser kunne sikres en minimum båndbredde, eventuelt kunne gis prioritet.

2.4.1 Alarmovervåking

a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, i utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.

1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
2. Alarmmeldinger skal kunne overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
3. De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

1. Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
2. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.

b) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.821 eller ITU Rec.G.826.

c) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametre for feilsøkig på Ethernet/TCP-IP, så som pakketap, jitter og forsinkelse.

3 GRENSESNITT

a) Transmisjonsanleggets grensesnitt til andre systemer skal være i henhold til relevante standarder (ETSI, ITU-T, TMF).

Se også kapittel 4 Generelle tekniske krav.

4 PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, VEDLIKEHOLDBARHET OG SIKKERHET (RAMS)

4.1 Generelt

Krav som fremgår av innholdet i dokument TE.807923 ”RAMS-krav transmisjonsnettet Fastsettelse av RAMS krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009”, er å betrakte som gjeldende krav.

4.2 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettes oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

a) Transmisjonsforbindelser i nettet med redundans (reruting) implementert på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med redundans (reruting) implementert i nettstruktur skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.

c) Transmisjonsforbindelser i nettet uten redundans (reruting) skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,5 %, målt over ett år.

De angitte krav til tilgjengelighet gjelder designkrav, ikke krav til garantert eller tilbudt oppetid innenfor et definert tidsrom.
Generelle krav til tilgjengelighet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.
Tilgjengelighet for transmisjonsanleggene må sees i sammenheng med kabelanleggene.

d) For å ivareta krav til redundans skal det som et minimum være adskilt føringsvei fram til teknisk rom, samt at transmisjonsforbindelser termineres i separate transmisjonsnoder i rommet.

4.3 Sikkerhet

Generelle krav til sikkerhet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.

5 DOKUMENTASJON

5.1 Nominell celle-plan for GSM-R

a) I forbindelse med prosjektering skal det for GSM-R utarbeides en nominell celle-plan for hver strekning (SoL = Section of Line).

1. Nominell celle-plan skal inneholde følgende informasjon:
- Radio-link:
- ID for Site
- Navn på Site
- ID for link
- Kapasitet for link
- Antennehøyde
- Frekvensbånd
- Kapasitet for link (dvs. antall E1 eller antall Mbps)
- Utstyrstype for radio-link og konfigurering (angivelse av type utstyr og kapasitet, 1+0/1+1-konfigurasjon, Add/drop-konfigurasjon m.v.)
- Foreslått antennetype
- Planleggingsdetaljer, så som data for Site, tildelt frekvenskanal, polarisasjonsplan, hopp-lengde, azimut og tilt for link, antennetype og antennehøyde
- Beregning av nødvendig utgangseffekt basert på link-budsjett. Eventuelle ekstra dempeledd spesifiseres.
- Verdier for tilgjengelighet for de enkelte seksjoner av aksessnettverket
- Fiber-optisk kabelsystem:
- ID for Site
- Navn på Site
- ID for link
- Transmisjonsalternativer for fiber
- Informasjon om den nærmeste skjøt som den aktuelle Site skal tilsluttes, i tilfelle eksisterende langdistanse fiberkabel skal benyttes.

5.2 Transmisjonsplan for GSM-R

a) I forbindelse med prosjektering skal det for GSM-R utarbeides en transmisjonsplan for hver strekning (SoL = Section of Line), eventuelt skal eksisterende transmisjonsplan oppdateres.

1. Transmisjonsplan skal ha følgende disposisjon:
- General
- GSM-R transmission network principles
- Transmission transport network for BSS
- Transmission access network for BSS
- Transmission network structure of BSS
- Transmission network strukture of MSC-BSC interconnection
- Transmission network structure DCN

5.3 Plan og kabelplan

a) Plan og kabelplan skal inneholde opplysning om følgende:

- Stedsangivelse for noder
- Hovedmoduler i hver node
- Kapasitet/dimensjonering
- Grensesnitt for innkobling/avtappingspunkter
Plan og kabelplan for transmisjonsanlegg er en skjematisk strekningsoversikt som viser hvor transmisjonsutstyret er plassert.

5.3.1 Stedsangivelse for noder

a) Der hvor nodene er plassert i kiosker og skap langs sporet skal dette vises med km-angivelse.

5.3.2 Hovedmoduler i hver node

Figur 2 viser hva som menes med hovedmoduler. På større installasjoner kan hovedmoduler dokumenteres i egne tegninger.

Hovedmoduler i transmisjonsanlegg.png

Figur 2: Hovedmoduler i transmisjonsanlegg

5.3.3 Kapasitet og dimensjonering

a) Kapasitet på linjenivå samt utnyttelsesgraden skal vises.

5.3.4 Grensesnitt for innkoblings- og avtappingspunkter

a) Type og antall grensesnitt skal vises på plan og kabelplan.

1. På større installasjonssteder kan type og antall grensesnitt vises i eget dokument.

6 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

1. Krav til romtemperatur skal være som for elektroteknisk rom kategori 1 og 2.
Se Dokument 510, kapittel 9, avsnitt 2.3.5 for angivelse av romtemperatur i elektrotekniske rom.

6.1 Nettstruktur

6.1.1 Nettstruktur for BSS

a) BSS-nettverk skal ha en logisk struktur som vist i Figur 3.

b) Alle BTS skal være tilknyttet en BSC ved hjelp av et nettverk i form av en logisk ring.

1. En logisk ring skal ikke ha flere enn 5 BTS.


Prinsipiell struktur for BSS-nettverk.svg


Figur 3: Prinsipiell struktur for BSS-nettverk


En BTS-ring består av et transmisjonsnettverk med hastighet 2 Mb/s.

6.1.2 Nettstruktur for transmisjon for GSM-R

a) Nettstruktur for transmisjon skal være som vist i Figur 4.


Prinsipiell struktur for GSM-R transmisjonsnettverk.svg


Figur 4: Prinsipiell struktur for GSM-R transmisjonsnettverk

Med henvisning til Figur 4, så utgjør forbindelsene Ax og Bx aksessnettverket, mens Cx og Dx utgjør transportnettverket.

Ax knytter sammen alle BTS, og Bx er aksessdelen av forbindelse mellom BTS og BSC. Delet mellom Bx og Cx utgjør et grensesnitt for transmisjonselementer mellom BTS og BSC.

Forbindelsene Ax, Bx og Cx danner en logisk BTS-ring. Den logiske BTS-ringen kan bestå av opptil 5 BTS.

6.2 Krav til nett

6.2.1 Nasjonalt transportnett

a) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.

b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

c) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.

d) Tap av forbindelse i en feilsituasjon (LOC) skal være mindre enn 50 ms.

e) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.

6.2.2 Regionalt transportnett

a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

b) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.

6.2.3 Aksessnett

a) For aksessnett skal det benyttes Singel Modus fiber.

b) Aksessnettverket skal være et SDH-system med add/drop-konfigurasjon.

1. SDH-systemet skal ha linjegrensesnitt STM-1 og sekundærgrensesnitt 21x2 Mb/s og 4x100 Mb Ethernet.

c) Fiberkabel som tamp i aksessnettverket skal være beskyttet med en SNC-beskyttelse, SNCP skal være på nivå VC-4.

1. VC-4 skal benytte separate linjeenheter i SDH-systemet.

d) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

e) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.

6.3 Krav til noder

6.3.1 Regionale noder

a) Hver node skal ha minst 8 10/100/1000 elektriske RJ-45 Ethernet aksess-grensesnitt.

b) Hver node skal ha minst 4 10/100/1000 optiske SFP Ethernet grensesnitt for kommunikasjon fra og til noden.

c) Hver node skal ha minst 4 10/100/1000 optiske SFP Ethernet grensesnitt for forbindelse til annet Ethernet-utstyr (100MB FX).

d) Hver node skal ha 12 strukturerte eller ustrtukturerte E1 for GSM-R eller PABX.

e) Hver node skal ha en kommunikasjonskapasitet på minst 100 Mb/s mot regionalt nettverk.

6.3.2 Aksessnoder

a) Alle noder skal ha minst 8 10/100 elektriske RJ-45 Ethernet grensesnitt.

b) Alle noder skal ha elektrisk RJ 45 grensesnitt POE og 1000 MB.

c) Alle noder skal ha minst 2 1000 optiske SFP grensesnitt for kommunikasjon fra og til noden.

d) Større noder skal ha minst 2 10/100 optiske SFP Ethernet grensesnitt for forbindelse til annet Ethernet-utstyr (100MB FX).

e) Større noder skal ha en kommunikasjonskapasitet på minst 10 Mb/s for den aktuelle strekning.

f) Større noder skal ha minst 12 E1 for GSM-R og PABX.

6.4 Termineringer

6.4.1 Optisk grensesnitt

a) Termineringsenhet for fiberkabel skal benyttes.

6.4.2 Aksessgrensesnitt

a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.

b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mb/s-grensesnitt G.703 i henhold til ”G.823 PDH Synchronization interfaces”.

6.4.3 Terminering for GSM-R

a) Alle 2 Mb/s transmisjonsforbindelser skal termineres for hver site.

1. 2 Mb/s-forbindelser som ikke blir benyttet skal krysskobles i DDF, det vil si kobles direkte igjennom DDF.

b) For tamper i aksessnettverket skal 2Mb/s-forbindelser som ikke skal termineres ved den BTS som henger på tamp, gjennomkobles den kortest mulige vei.

6.5 Fiberdisponering

a) Ved bruk av 8-fibers kabel skal fordeling mellom fjernnett og lokalnett være:

- Fjernnett: Fiber 1-4
- Lokalnett: Fiber 5-8

6.6 Strømforsyning

a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.

1. For noder skal det være to parallelle strømforsyninger, bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.

7 VEDLEGG

7.1 Vedlegg a) Referansedokumenter

TE.801961 GSM-R Transmission Planning Guidelines

TE.807923 RAMS-krav transmisjonsnettet. Fastsettelse av RAMS krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009.