Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer

< Tele‎ | Prosjektering og bygging
Revisjon per 23. sep. 2020 kl. 14:27 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (Strømforsyning)


1 Hensikt og omfang

I dette kapittel angis krav som stilles til transmisjonssystemer i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonssystemer må sees i sammenheng med krav til kabel.

For detaljert design for transmisjonsnett henvises det til dokumentet High Level Design, ref. 6. Ved behov for ytterligere informasjon om transmisjonsnettet i forbindelse med utbygging av stasjoner og parseller, kan prosjektene kontakte avdelingen Tele i «Digitalisering og teknologi».

2 Funksjonskrav

2.1 Nettstruktur

TRV:01914

a) Infrastrukturforvalters koordineringsansvar: Under planlegging, prosjektering og idriftsettelse av nettverksforbindelser skal Bane NOR’s KV-IKT avdeling for nettverkstjenester konsulteres for å ivareta strategi for målnettet og sikre overordnet nasjonal koordinering av nettverksstrukturer.

TRV:01915

d) Fysiske føringsveier: IP/MPLS noder i transportnettet skal understøttes av minimum tre adskilte føringsveier.

TRV:01916

e) Kobling til aksessnett for kjøreveiskritiske applikasjoner: kjøreveiskritiske applikasjoner med høye tilgjengelighetskrav skal kunne etableres med to uavhengige fysiske føringsveier og redundant IP terminering i transmisjonsnettet.


TRV:01917

b) Nettverkstopologi: Det landsdekkende transmisjonsnettet skal struktureres for å understøtte tjenesteproduksjon for alle kjøreveisrelaterte tjenester.

TRV:01918

g) Digital sikkerhet og kobling mellom forskjellige organisasjoners nettverk: Bane NORs overordnede prinsipper for sonemodell og konsernstandard for digital sikkerhet skal anvendes når forskjellige organisasjoners IP/MPLS nettverk kobles sammen for realisering av tjenester ende-til-ende.


2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet IP/MPLS

TRV:01919

a) Overføringskapasitet: Kapasiteten i IP/MPLS nettet skal dimensjoneres tilstrekkelig for å opprettholde KV-IKT applikasjonenes tjenestegaranti/SLA.

2.2.2 Kapasitet radiolinje

TRV:01920

a) Overføringskapasitet: Transmisjon som benytter radiolinjesamband skal benytte Ethernet protokoll med minimum 100 Mbit/s kapasitet.

2.2.3 Kapasitet WDM

TRV:01921

a) Kapasitet fibersamband: Aktive DWDM-systemer (Dense Wavelength-Division Multiplexing) skal dimensjoneres for en kapasitet på minimum 40 bølgelengder mellom DWDM noder.

TRV:01922

b) DWDM bølgelengdekapasitet: Hver DWDM kanal skal minimum støtte overføringshastighet på 100 Gbit/s.

TRV:01923

c) Støtte for multiplexing: Ved bruk av CWDM på strekninger med begrenset fiberkapasitet skal det benyttes filtre som støtter transport av DWDM ved at C-band (1527-1567 nm) tilgjengeliggjøres via dedikert port på filteret.

2.2.4 Kapasitet GPRS

TRV:01924

a) Transmisjonsforbindelser som benytter GPRS: I radionettet for mobilt pakkedata skal nettet ha støtte for kodeskjema opp til 3GPP CS 1-4 eller EDGE MCS 1-9 standard.


2.3 Redundans

2.3.1 Redundans for IP/MPLS

TRV:01925

a) Redundans i transmisjonsnett med IP/MPLS: Strukturen i nettet skal ved en kombinasjon av diversitet i føringsveier, strømforsyning, fysisk kabling, 1+1/1:N hardware og protokoller for automatisk omruting og konvergens støtte gjeldende tjenestenivå/SLA og RAM krav for transmisjonstjenestene.


2.3.2 Redundans for radiolinje

TRV:01926

a) Redundans i transmisjonsnett som benytter radiolinjeutstyr: Radiolinjer skal inngå som en integrert del av IP/MPLS nettet både med hensyn til tjenester, drift og overvåking.

TRV:01927

b) Lokasjoner definert som «Tamp-Site»: Kapasitet etablert over radiolinje som ikke inngår i en ringstruktur skal etableres med dublert radiolinje for kjøreveiskritiske applikasjoner.


2.4 Tjenestekvalitet

TRV:01934

a) Tjenesteklasser i KV-IKT nettet: Alle brukere av tjenester i transmisjonsnettet skal tilordnes en tjenesteklasse med tilhørende tjenestekvalitet og prioritet. Av dette følger at transmisjonsutstyr som nettverksrutere og svitsjer skal støtte differensiert prioritering og klassifisering av tjenester iht. kritikalitet og tjenestenivå/SLA.

2.4.1 Alarmovervåking

TRV:01928

a) Sentralisert overvåkning: Nettverkskomponenter som inngår i transmisjonsnettet skal kontinuerlig overvåkes fra et sentralisert overvåkingssenter hvor det skal kunne detekteres feil i moduler, utstyrskomponenter og tilhørende kabling.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

TRV:01929

a) Sentralisert innsamling av kvalitetsindikatorer: Alle delsystemer som har funksjonalitet for å produsere måleverdier som kan benyttes til kvalitetsovervåking av transmisjonsnettet skal overføre disse til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

TRV:01930

b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter i nettet skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

TRV:01931

c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec. G.826.

TRV:01932

b) Standarder for måling i IP/MPLS nett: For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse iht. prinsipper for målinger som gitt i ref. 8. (ITU Y.1564 Ethernet Testing.)

TRV:01933

c) Kvalitet på synkronisering: På samband med synkroniseringsinformasjon skal det være mulig å måle Time deviation (TDEV) og Maximum time internal error (MTIE) på SSU-enheter (Standalone Synchronisation Units).


3 Tilgjengelighet og sikkerhet

3.1 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettets oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

TRV:01968

Krav til tilgjengelighet: Transmisjonsnettet skal prosjekteres med tilstrekkelig funksjonalitet, kapasitet, tilby tjenesteklassifisering og alternativ ruting slik at tilgjengelighet ivaretas iht. avtalt tjenestenivå/SLA i tjenestekatalog.

TRV:01969

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching i nettstruktur skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.

TRV:01970

c) Transmisjonsforbindelser i nettet med implementert protection switching på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en oppetid lik eller bedre enn 99,95 % målt over et år.


3.2 Transmisjonssystemets anvendelse for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

TRV:01971

a) Kategorisering av transmisjonstjenester: Bane NOR sitt IP/MPLS baserte transmisjonsnett som benyttes til sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal etableres ihht EN 50159 sin definisjon av Kategori-2 nett. (ref. 01.Table B.1).

TRV:01972

c) GSM 2G PS-Data forbindelser: GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3. Ref 01.Table B.1

Standarden (ref. 01) utleder hvilke aspekter som skal sikkerhetsvurderes i transmisjonssystemet og inngår som bidrag til det totale sikkerhetsbeviset for jernbanesystemets signalsystem/ETCS. I informasjonsflyten mellom sikkerhetskritiske applikasjoner via transmisjonssystemet skal meldingssekvensenes trusselbilde vurderes mot hva disse kan utsettes for under transport og evt. hvilke tiltak som er tilstrekkelig for å redusere risikobildet.Transmisjonssystemet kan ihht definisjonen av kategori-2 nett ikke inneha sikkerhetskritiske funksjoner.

4 Anleggsspesifikke krav

4.1 Generelt

TRV:02063

a) Lokasjoner for transmisjonsutstyr: Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

 1. Utførelse : Nasjonale noder eller noder i det Nasjonale IP/MPLS transportnettet skal stå i rom av minimum kategori 1.
 2. Utførelse : Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2
 3. Utførelse : Aksessnoder eller noder i det strekningsbaserte IP/MPLS nettverket skal innplasseres i rom av minimum kategori 3.


Se Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer for krav til antennemaster og fundamenter for radiolinje.

4.2 Nett

4.2.1 Generelt

Krav til karakteristikker vil variere for hver enkelt tjeneste. Tjenestekatalogen er under arbeid men kravene a) til d) spesifiserer terskler for E1-linjer produsert over MPLS-nettet.

TRV:02064

a) Måltall for Jitter: Maksimal jitter (Packet Delay Variation) skal tilpasses de enkelte tjenestenes applikasjoner.

TRV:02065

b) Måltall for re-etablering av forbindelser: Ved avvik og bruddsituasjoner som medfører endring av ruting i transmisjonsnettet skal re-etablering av transmisjonstjenestene tilfredsstille krav til oppetid for tjenesteproduksjon hos sluttbruker.

TRV:02066

c) Måltall for forsinkelse: Maksimalt tillatt forsinkelse skal følge tjenestekatalog for nettverkstjenester.

TRV:02067

d) Måltall for pakketap: Pakketap skal ikke overstige 0,1 %.

Det tilstrebes 0 % pakketap i nettet.

4.2.2 Grensesnitt og termineringer

4.2.2.1 Fysisk grensesnitt

TRV:02068

a) Terminering: Elektrisk grensesnitt skal termineres på DDF eller direkte på utstyr

TRV:02069

b) Terminering: Optisk grensesnitt skal termineres på ODF eller direkte på utstyr.

4.2.2.2 Aksessgrensesnitt

TRV:02070

a) Grensesnitt på aksessnoder: Aksessnoder skal utstyres med porter som kan terminere asynkront 2 Mbit/s samband, Ethernet eller PLS systemer via modem - RS232

TRV:02071

b) Standard grensesnitt for 2 Mbit/s-linje: Aksessnoder som utstyres med E1 grensesnitt skal være iht. til ITU G.823, G.703 balansert/ubalansert.

4.2.2.3 Terminering for radiolinje

TRV:02072

a) Grensesnitt for radiolinjeutstyr: Radiolinjehopp skal termineres på standard Ethernet grensesnitt for tilkobling til IP/MPLS nettverket.

4.2.2.4 Terminering for synkronisering

TRV:02073

a) Grensesnitt for synkroniseringsinformasjon: Terminering for synkronisering skal være iht. standard ITU-T Rec. G.8261,2 og -4 (Sync-E), G.704 rammestruktur eller 2.048 MHz.

 1. Utførelse: Rutere i IP/MPLS nettverket som skal benytte optisk grensesnitt for å distribuere Sync-E i transmisjonsnettet.
 2. Utførelse: Rutere i IP/MPLS nettverk bør også ha støtte for IEEE 1588V2 PTP som alternativt grensesnitt mot andre ekomtilbydere.


4.3 Strømforsyning

TRV:02074

a) Kraftforsyning: Transmisjonsnoder i IP/MPLS kjernenettet skal forsynes fra to uavhengige likeretterkurser, A og B kraft.

TRV:02075

b) Uavhengige strømkurser: Likeretteren skal bestykkes slik at man oppnår 1+N - redundans som muliggjør utskifting av moduler ved feil uten at driftsforstyrrelser oppstår.

TRV:02076

c) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.) til et sentralt overvåkingssenter.

TRV:02077

d) Likeretter skal ha mulighet for tilslutning av eksternalarmer.


4.4 Frekvenser radiolinje

Nkom sin til en hver tid gjeldende frekvensforvaltningsplan som vist gjennom "Frekvensportalen" https://frekvens.nkom.no/#/main er førende for Bane NOR's bruk av radiospektrum for transmisjon over radiolinjesamband.

Avtalene (frekvensene) henger parvis sammen (dupleks), med en høysender og en lavsenderfrekvens.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må forespørres i hvert enkelt tilfelle hvis det skal etableres radiolinje i grenseområdene mot Sverige , gjelder Kornsjø, Magnor, Storlien og Bjørnfjell.

5 Referanser

 1. EN 50159:2010 Railway applications. Communication, signaling and processing systems. Safety – related communication in transmission systems.
 2. ITU Rec.G.826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital path and connections.
 3. ITU Rec.G.823 The control of jitter and wander within digital networks witch are based on the 2048kbit/s hiercachy.
 4. K.003753 Alcatel-Lucent AS, Fremtidig Transport- og aksessløsninger, JBV Nett, 23.12.2009.
 5. STY-605302 Prosjekter der tele og KV-IKT-anlegg inngår - prosedyre
 6. HLD (High Level Design), TE.808070-000.
 7. ITU Y.1564 Ethernet Testing.