Tele/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Tele‎ | Vedlikehold
Revisjon per 19. jan. 2011 kl. 07:43 av Tnt (diskusjon | bidrag) (Informasjonssikkerhet)

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver generelle tekniske krav til de telekommunikasjonssystemer som er nødvendig for framføring av tog.

I telekommunikasjonssystemer for fremføring av tog inngår følgende:

- Teletekniske bygninger/rom
- Kabelanlegg
- Transmisjonsanlegg
- Telefon- og datakommunikasjonssystemer for togframføring
- Radioanlegg
- Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg.

2 GENERELLE KRAV

a) Jernbaneverkets telesystemer skal forvaltes i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet for Post- og teletilsynet (PT), Jernbaneverkets telesystemer er å betrakte som et privat telenett i forhold til angitte krav.

Relevant regelverk innen ansvarsområdet for Post- og teletilsynet, gjeldende for private telenett:
[Ekomloven]
[Autorisasjonsforskriften]
[Forskrift om elsikkerhet i telenettet]
[Forskrift om private telenett]
I tillegg finnes det en rekke forskrifter og internasjonale standarder som kan betraktes som relevante. Oversikter og nærmere opplysninger kan finnes på Post- og teletilsynets hjemmeside: www.npt.no.

b) Eier og bruker av Jernbaneverkets telesystemer skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V, §9 i forskriften.

[FEL] omhandler i kap. V følgende sikkerhetskrav:

VERN OG BESKYTTELSESTILTAK

- Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk
- Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil
- Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger
- Beskyttelse mot overstrøm
- Beskyttelse mot feilstrømmer
- Beskyttelse mot overspenning
- Beskyttelse mot underspenning
- Spenningsfall i forbrukerens anlegg
- Beskyttelse mot ytre påvirkninger
- Nødutkobling
- Utstyr for frakobling

AVBRUDD

- Avbrudd i strømtilførsel

MERKING

- Merking av kabler, vern og annet materiell

ELEKTROMAGNETISKE OG ANDRE ELEKTRISKE PÅVIRKNINGER AV OMGIVELSENE

- Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser
- Beskyttelse mot innbyrdes skadelige påvirkninger mellom elektriske og ikke elektriske anleggsdeler

BEVARING AV BYGNINGSMESSIGE EGENSKAPER

- Bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper

ELEKTRISK UTSTYR TILKOPLET LAVSPENNINGSANLEGG

- Anlegg og tilkopling
- Egenskaper
- Tilkopling med bevegelige ledninger.

2.1 Funksjonstest

For elektroniske systemer og komponenter finnes det ofte ikke noe sikkert forhåndsvarsel for når en feil kan forekomme, feil kan oppstå tilfeldig. Dette gjelder spesielt systemer som ligger i backup og overvåker, for eksempel vern og fjernstyring. Funksjonstest av slike systemer og komponenter defineres også som vedlikehold siden en ved hjelp av en funksjonstest kan oppdage en feil og rette denne før systemet feiler i drift.

I forbindelse med funksjonstest anbefales følgende:

1. Funksjonstest bør utføres etter endringer i anlegget eller ved større reparasjoner eller vedlikehold.
2. Forholdene under funksjonstesten bør være mest mulig like forholdene under normal drift. Funksjonstest ved ulike avvikssituasjoner bør også vurderes.
3. Funksjonstesten bør inneholde test av alle funksjoner i systemet/komponenten, det vil si fra alle steder/metoder en funksjon kan utløses og alle virkninger av denne funksjonen.
4. Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av at eventuelle varslings- eller alarmfunksjoner fungerer.
5. Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av eventuelle redundante funksjoner.
6. Funksjonstester bør generelt dokumenteres.

2.2 Arbeidsrutiner

Arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold finnes i Vedlegg c). Arbeidsrutinene er nummerert etter hvor en i hovedsak finner tilhørende utløsende krav i teknisk regelverk. Se for øvrig Dokument 501 kapittel 2, avsnitt 6 for krav i forbindelse forebyggende vedlikehold.

2.3 Verktøy for prøving, måling og vedlikehold

For krav til kalibrering av måleinstrumenter vises det til Dokument 501, kapittel 2, avsnitt 9.5.

Under testing og måling er det viktig at den verdien en leser av er riktig. Foruten riktig måleoppstilling er måleinstrumentets nøyaktighet viktig. Eksempel på instrumenter som bør ha kalibreringssertifikat er:

- Oscilloscop
- Optisk reflektometer
- Megger/ voltmeter
- Jordplatemåler
- Strømtang
- Radiokommunikasjonstester.

2.4 Sporbarhet for komponenter /systemer

Innholdet i dette avsnitt er under omarbeiding.

2.5 Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet i teleanlegg avhenger av hvilket formål det tekniske utstyret er beregnet for. For kommunikasjonsutstyr som benyttes i forbindelse med togfremføring er det viktig å sikre informasjonen tilstrekkelig. Cenelec standardene [EN 50159-1] og [EN 50159-2] gir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon i forbindelse med åpne og lukkede nett.

a) Teleanlegg skal være beskyttet mot utilsiktede og uønskede endringer og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.

2.6 Lagring, transport og plassering av teleteknisk utstyr

a) Lagring av teleanlegg skal skje på forsvarlig vis.

1. Det klimatiske og mekaniske miljø ved lagring av utstyr for teleanlegg skal minimum være i henhold til miljøklasse 1.1 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-1].
2. Ved lagring av programvare på disketter, taper, e.l. skal disse plasseres i brannsikre skap.

b) Transport av utstyr skal tilsvare klimatisk og mekanisk miljøklasse 2.3 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-2] eller bedre.

c) Innendørs teleutstyr skal fungere i henhold til funksjonelle krav i klimatisk og mekanisk miljø i henhold til miljøklasse 3.2 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-3].

d) Teleutstyr plassert i utendørs skap skal fungere i henhold til funksjonelle krav i klimatisk og mekanisk miljø i henhold til miljøklasse 3.4 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-3].

e) Teleutstyr plassert utendørs uten værbeskyttelse skal fungere i henhold til funksjonelle krav i klimatisk og mekanisk miljø i henhold til miljøklasse 4.1E spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-4].

2.7 Jording

▶ a) Komponenter innenfor kontaktledningsanleggets slyngfelt skal alltid ha utjamningsforbindelse til banestrømmens returkrets.

1. I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
2. For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
3. Manglende utjamningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
4. Tilkopling til sporet skal utføres i henhold til type sporfelt på stedet:
- For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne
- For spor uten sporfelter kobles utjamning til begge skinnestrenger
- For dobbeltisolerte sporfelt gjøres normalt kobling til sporet via filterimpedans eller annen type filter spesielt for sporfelttypen.

2.8 Normal belastning

Alle typer systemer og komponenter slites og eldes raskere ved høy belastning. Samtidig fører maksimal utnyttelse av systemer og komponenter til begrenset mulighet for å håndtere kortere perioder med høy belastning ved uforutsette hendelser. Dette gjelder for eksempel sikringer, bærende konstruksjoner og datasystemer.

a) Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.

2.9 Systemer og komponenter med selvovervåking

Nyere elektroniske og datastyrte systemer og komponenter har som regel selvovervåkingsfunksjon. Denne kan i en viss grad redusere nødvendigheten av funksjonstesting da systemet utfører dette automatisk og kontinuerlig, men kan aldri helt erstatte regelmessige funksjonstester.

Selvovervåkingen kan deles inn i to typer:

1. Kun lokalt varsel
2. Lokalt varsel og varsel til operatør som sitter fjernt.

Eksempel på selvovervåkende systemer og komponenter kan være:

- Alarmanlegg for brann og innbrudd.
- Klimaanlegg
- Datamaskiner og servere
- Kommunikasjonsutstyr som multiplexere, routere og modem
- Styring og regulering av eksempelvis sporvekselvarme-, belysnings- eller varmekabel¬anlegg.

a) Alarmer og feilmeldinger fra selvovervåkingsfunksjoner bør undersøkes regelmessig, avhengig av systemets eller komponentens kritikalitet.

2.10 Merking

a) Alle installasjoner skal være tilstrekkelig merket slik at drift og vedlikehold kan utføres på en sikker måte.

1. Merking skal være utført på en entydig og varig måte.
2. Utendørs merking bør være utført med pregede skilt.

2.11 Redundans

Redundans er en backup for kritiske systemer og komponenter. Ved vedlikehold av hovedsystem eller –komponent stilles det samme krav til det systemet eller den komponenten som står i redundans.

2.12 EMC

Det bør vises særlig hensyn til teleutstyr når det gjelder krav til EMC. For krav vises det til Felles bestemmelser, Dokument 501, kapittel 2, avsnitt 10.2 og Felles elektro, Dokument 510, kapittel 4, avsnitt 2.1.

2.13 Inngrep i teleanlegg

Kapasitetsøkninger i teleanlegg som skjer ved ordinært innkjøp av typegodkjente komponenter eller ved avrop i rammeavtaler, godkjennes av infrastruktureier. Systemendringer i teleanlegg skal godkjennes av Bane Nett. Ved større endringer (ombygginger) skal føringer gitt i 020210 Sikkerhetshåndbok i Jernbaneverkets styringssystem og kap. 2 i Dokument 560 følges.

Med systemendringer menes:

a) endringer i software
b) konstruksjonsendringer
c) strukturendringer i styring og overvåking
d) endring av radiofrekvenser
e) endring/påbygging i eksisterende radioanlegg og telefonanlegg for togframføring.

3 VEDLEGG

3.1 Vedlegg a): Referansedokumenter

For anskaffelse av referansedokumentasjon og internasjonale standarder, ta kontakt med biblioteket.

3.1.1 Jernbaneverket

[JD 5xx]: Jernbaneverkets tekniske regelverk

[1B-Si]: Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok

3.1.2 Post og teletilsynet (PT)

[Ekomloven]: Lov om elektronisk kommunikasjon

[Autorisasjonsforskriften]: Forskrift om autorisasjon for tele-, kabel-TV- og radioinstallatør

[Forskrift om elsikkerhet i telenettet]

[Forskrift om private telenett]

3.1.3 European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

[ETS 300 019-1-1]: Equipment Engineering; Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Storage

[ETS 300 019-1-2]: Equipment Engineering; Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Transportation

[ETS 300 019-1-3]: Equipment Engineering; Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Stationary use at weatherprotected locations

[ETS 300 019-1-4]: Equipment Engineering; Environmental conditions andenvironmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Stationary use at non-weatherprotected locations

[ETS 300 086]: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech.

[ETS 300 113]: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector.

3.1.4 Cenelec

[EN 50159-1]: Safety-related communication in closed transmission systems

[EN 50159-2]: Safety-related communication in open transmission systems

3.1.5 Produkt- og elektrisitetstilsynet (PE)

[FEL] Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg.

3.2 Vedlegg b): Kompetansekrav for vedlikehold av teleanlegg

Det skal påvises dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonen som deltar i prosjektering, bygging og vedlikehold.

Installatører som står ansvarlig for utførelsen av de teletekniske og radiotekniske vedlikeholdsarbeidene skal være autorisert i henhold til Post- og Teletilsynets (PT) bestemmelser.

Tele- og radioinstallatørvirksomhetene er beskrevet i følgende forskrifter fastsatt av Post- og teletilsynet:

- ”FORSKRIFTER OM AUTORISASJON FOR INSTALLASJON, REPARASJON OG SERVICE AV RADIOUTSTYR.”
- ”FORSKRIFTER OM AUTORISASJON FOR INSTALLASJON OG SERVICE AV INTERNE TELENETT OG TELETEKNISKE BRUKERUTSTYR MENT FOR TILKNYTTING TIL OFFENTLIG TELENETT”

Kjøp og import av teleteknisk utstyr er regulert i følgende forskrift fastsatt av Post- og teletilsynet:

- ”FORSKRIFT OM MARKEDSFØRING, DISTRUBUSJON OG KONTROLL AV TELE- OG RADIOUTSTYR, SAMT REGISTRERING AV TELEUTSTYRSLEVERANDØRER OG RADIOFORHANDLERE.”

Vedlikeholdsansvarlig enhet skal kunne dokumentere nødvendig faglig kompetanse i form av relevante systemkurs for de tekniske systemer og anlegg som skal vedlikeholdes.

Vedlikeholdsansvarlig enhet har plikt til å sette seg inn i og følge Jernbaneverkets regelverk for arbeider på jernbanens grunn.

Overordnet instans skal kunne foreta revisjoner hos vedlikeholdsansvarlig enhet og kontroller av vedlikeholdskvaliteten.