Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Radioanlegg»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(slettet læreboktekst : "NSB ... ..." GENERELT)
(GENERELT)
Linje 22: Linje 22:
 
c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.
 
c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.
  
d) Radioutstyr der Bane NOR er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til infrastruktureier.
+
d) Radioutstyr der Bane NOR er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til infrastrukturforvalter.
  
 
e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.
 
e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.

Revisjonen fra 4. okt. 2019 kl. 09:11

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R
- Skifteradioanlegg
- Tunnelradioanlegg
- Radiolinjeanlegg

2 GENERELT

a) Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt. Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.

b) Tilgjengeligheten for alle analoge radiosystemer skal minimum være 99,7 % per toglederområde målt over et år. For GSM-R gjelder krav definert i Dokument 560.

1. Forutsetningen for å oppnå angitt tilgjengelighet er at radiosystemet styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.

d) Radioutstyr der Bane NOR er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til infrastrukturforvalter.

e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.

Årlig kontroll av bærbare og mobile enheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser skal omfatte minst følgende punkter:
- Antenne
- Batteri kapasitet
- Sendereffekt
- Frekvensavvik
- Modulasjonsnivået fra mikrofon
- Mottakerfølsomhet
- Kontroll av alle installerte kanaler

3 GSM-R

De deler av GSM-R nettet som ikke har generiske arbeidsrutiner og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyrer. Gjeldende prosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere ,ATCA og DX-200 baserte plattformer i Nokia On Line Services – NOLS - «Maintenance Procedures»

Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at preventivt vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIl prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.

4 SKIFTERADIO

Skifteradiosystemet er konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog.

a) Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører, skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert tjeneste.

b) Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon, skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- alarm på utstyr
- feil som medfører at batteriet ikke holder lading.

5 TUNNELRADIO

Tunnelradioanlegg skal gi radioforbindelser i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert. I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell kritisk.

a) Dersom det er feil/ alarm på utstyr skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

b) Ved brudd på samband skal tiltak settes i verk og feil rettes umiddelbart.

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- fysisk skade på antenneanlegg
- støy på talesamband.