Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Radioanlegg»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (TUNNELRADIO)
(Omfang)
 
(24 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
= OMFANG =
+
= Omfang =
  
 
Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:
 
Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:
  
- GSM-R
+
: - GSM-R
  
- Skifteradioanlegg
+
: - Skifteradioanlegg
  
- Tunnelradioanlegg
+
: - Tunnelradioanlegg
  
- Radiolinjeanlegg
+
= Generelt =
 
+
[[TRV:07571|'''''TRV:07571''''']]<br /><br />{{:TRV:07571}}
= GENERELT =
+
[[TRV:07572|'''''TRV:07572''''']]<br /><br />{{:TRV:07572}}
 
+
{{lærebokstoff|Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.}}
a) Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten (PT) har fastsatt. Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.
+
[[TRV:07573|'''''TRV:07573''''']]<br /><br />{{:TRV:07573}}
 
+
[[TRV:07574|'''''TRV:07574''''']]<br /><br />{{:TRV:07574}}
b) Tilgjengeligheten for alle analoge radiosystemer skal minimum være 99,7 %  per toglederområde målt over et år. For GSM-R gjelder krav definert i Dokument 560.
+
[[TRV:07575|'''''TRV:07575''''']]<br /><br />{{:TRV:07575}}
 
 
1. Forutsetningen for å oppnå angitt tilgjengelighet er at radiosystemet styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.
 
 
 
c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.
 
 
 
d) Radioutstyr der Jernbaneverket er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til Bane Nett.
 
 
 
{Se prosedyre og forslag til skjemaer for rapportering i Vedlegg b) og Vedlegg c)
 
 
 
e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Jernbaneverkets radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.
 
 
 
Kontrollen skal inneholde minst følgende punkter:
 
 
 
1. Antenne
 
 
 
2. Batteri kapasitet
 
 
 
3. Sendereffekt
 
 
 
4. Frekvensavvik
 
 
 
5. Modulasjonsnivået fra mikrofon
 
 
 
6. Mottakerfølsomhet
 
 
 
7. Kontroll av alle installerte kanaler
 
 
 
{Kravet gjelder også den delen av NSBs konduktørradiosystem hvor det utveksles sikkerhetsrelaterte meldinger.}
 
  
 
= GSM-R =
 
= GSM-R =
 +
[[TRV:07576|'''''TRV:07576''''']]<br /><br />{{:TRV:07576}}
 +
{{lærebokstoff|Gjeldende vedlikeholdprosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere  i Nokia On Line Services – [https://online.networks.nokia.com NOLS]  -  «Maintenance Procedures»}}
  
Innhold i dette kapittel er ikke utarbeidet.
+
{{lærebokstoff|Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at tilstandsbasert vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIL prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.}}
 
 
= SKIFTERADIO =
 
 
 
{Skifteradiosystemet er konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog.}
 
 
 
a) Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører, skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert tjeneste.
 
 
b) Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon, skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.  
 
 
c) Tiltak bør settes i verk dersom det er
 
 
 
- alarm på utstyr
 
 
 
- feil som medfører at batteriet ikke holder lading.
 
 
 
= TUNNELRADIO =
 
 
 
{Tunnelradioanlegg skal gi radioforbindelser i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert. I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell kritisk.}
 
 
 
a) Dersom det er feil/ alarm på utstyr skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.
 
 
b) Ved brudd på samband skal tiltak settes i verk og feil rettes umiddelbart.  
 
 
c) Tiltak bør settes i verk dersom det er
 
 
 
- fysisk skade på antenneanlegg
 
  
- støy på talesamband.
+
= Skifteradio =
 +
{{lærebokstoff|Skifteradiosystemet benyttes av skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog. Skifteradio vedlikeholdes av lokal infrastrukturforvalter. GSM-R med dedikerte talegrupper er alternativ til denne sambandsformen.}}
 +
[[TRV:07577|'''''TRV:07577''''']]<br /><br />{{:TRV:07577}}
 +
[[TRV:07578|'''''TRV:07578''''']]<br /><br />{{:TRV:07578}}
 +
[[TRV:07579|'''''TRV:07579''''']]<br /><br />{{:TRV:07579}}
  
= VEDLEGG =
+
= Tunnelradio =
 +
{{lærebokstoff|Radiodekning i tunnel for infrastrukturforvalter og nødetater ivaretas av Togradio (GSM-R) og Nødnett (TETRA) teknologi.
 +
Tunnelradioanlegg sørger for kommunikasjon i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert i henhold til TSI-SRT.
 +
I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell og kontakt med togledersentral vurdert som en sikkerhetskritisk funksjon.}}
 +
[[TRV:07580|'''''TRV:07580''''']]<br /><br />{{:TRV:07580}}
 +
[[TRV:07581|'''''TRV:07581''''']]<br /><br />{{:TRV:07581}}
 +
[[TRV:07582|'''''TRV:07582''''']]<br /><br />{{:TRV:07582}}

Nåværende revisjon fra 13. jan. 2021 kl. 12:30

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R
- Skifteradioanlegg
- Tunnelradioanlegg

2 Generelt

TRV:07571

a) Vedlikeholdskrav i ekomnett : Ekomnett skal vedlikeholdes så disse til enhver tid tilfredsstiller de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt så tilhørende utstyr og kommunikasjonsnettverk nevnt under avsnitt 1 oppfyller krav som stilles til Bane NOR som forvalter av radiospektrum.

TRV:07572

b) RAM krav til radionett: Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet. Gjeldende RAM krav er listet under Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer.

Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.

TRV:07573

c) Kvalitetskrav til radioterminaler: Elektromagnetisk kompatibilitet skal samsvare med ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] tale og datakommunikasjon.

TRV:07574

d) Kontroll av radioterminaler: Radioutstyr som benyttes i ekomnett der Bane NOR er konsesjonsinnehaver og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte kommunikasjon skal samsvarserklæres mot gjeldende regelverk i EØS området.

TRV:07575

e) Vedlikeholdsrutiner: Øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser skal vedlikeholdes etter gjeldende generiske vedlikeholdsrutiner.


3 GSM-R

TRV:07576

a) Vedlikeholdsrutiner: De deler av GSM-R nettet som ikke har generiske arbeidsrutiner og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyre.

Gjeldende vedlikeholdprosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere i Nokia On Line Services – NOLS - «Maintenance Procedures»
Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at tilstandsbasert vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIL prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.

4 Skifteradio

Skifteradiosystemet benyttes av skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog. Skifteradio vedlikeholdes av lokal infrastrukturforvalter. GSM-R med dedikerte talegrupper er alternativ til denne sambandsformen.

TRV:07577

a) Tilstand som kan utløse vedlikeholdsaktiviteter: Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert kommunikasjon.

TRV:07578

b) Tiltak ved støy og interferens: Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.

TRV:07579

c) Øvrige feilindikasjoner: Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - alarm på utstyr
  2. - feil som medfører at batteri på bærbare terminaler ikke har tilstrekkelig kapasitet


5 Tunnelradio

Radiodekning i tunnel for infrastrukturforvalter og nødetater ivaretas av Togradio (GSM-R) og Nødnett (TETRA) teknologi.

Tunnelradioanlegg sørger for kommunikasjon i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert i henhold til TSI-SRT.

I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell og kontakt med togledersentral vurdert som en sikkerhetskritisk funksjon.

TRV:07580

a) Vedlikeholdstiltak: Dersom det er feil eller alarm på utstyr som gir radiodekning i tunnel skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med tjenestenivå.

TRV:07581

b) Ved brudd på samband: Tiltak og feilretting skal iverksettes og rettes umiddelbart.

TRV:07582

c) Øvrige tilstander som kan utløse vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - fysisk skade på antenneanlegg
  2. - støy på talesamband.