Tele/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring

< Tele‎ | Vedlikehold
Revisjon per 19. nov. 2019 kl. 16:11 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (Ny side: __NUMBEREDHEADINGS__ = Omfang = Dette kapittel setter krav til vedlikehold av telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring. Bane NORs telefon- og datakommunikasjonssystem for…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Dette kapittel setter krav til vedlikehold av telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring. Bane NORs telefon- og datakommunikasjonssystem for togfremføring består av følgende anlegg:

- Voicelogger
- Nødtelefonanlegg i tunneler
- Kjøreveis IKT systemer for togframføring.

2 Generelt

Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring som defineres som sikkerhetsrelaterte systemer, er gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer som skal gjøres på sikkerhetsgranskede systemer skal underlegges prosedyrer som beskrevet i vedlegg.


a) Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

b) Tilgjengeligheten for telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring bør minimum være 99,7% per toglederområde målt over et år.

Forutsetningen for å oppnå angitt krav til tilgjengelighet er at telekommunikasjonsanleggene styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

c) Når feil oppstår i telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring, skal disse rettes umiddelbart.

3 Voicelogger

Voicelogger er et system som er tilknyttet togledernes telefoner og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet kan ikke direkte defineres som et sikkerhetssystem, men er viktig i forbindelse med å klarlegge at rutiner blir fulgt og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.

a) Feil avdekket på voicelogger skal rapporteres i forbindelse med månedlig stikkprøvekontroll.

b) Øvrige rutiner for vedlikehold bør tilpasses lokalt og utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger

4 Nødtelefonanlegg i tunneler

Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel.

a) Dersom det oppstår feil på nødtelefonanlegg, slik at samband ikke oppnås, skal feilen identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

b) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- systemalarm
- dårlig kvalitet på samband
- defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.

5 KV-IKT systemer for togfremføring

a) Vedlikehold av kjøreveis-IKT systemer for togfremføring skal følge leverandørenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for løpende og forebyggende vedlikehold så dette samsvarer med Bane NOR's RAM krav for tjenestene.

Eksempler på systemer i denne kategorien som ikke har Generiske Vedlikeholdsrutiner er FIDO,TPS,BEST,Trase og KARI. Kjøreveis IKT systemene er innplassert i Bane NOR sin sonemodell,følger retningslinjer for Cybersikkerhet og er kategorisert til å passe inn i eksisterende drift og vedlikeholdsmodeller.

b) RAM ytelse skal bygger på EN 50126-1 Fase 11 - Drift og vedlikehold, 12 - Ytelsesmonitorering og 13 -Endringshåndtering.

Bane NOR sitt styringssystem er førende for hvilke standarder og krav til utførelse av optimalisert tjenesteleveranser som er gjeldende

c) Kjøreveis-IKT systemer for togfremføring skal følge vedlikeholdsprosesser basert på Bane NOR sin anvendte praksis og tilpasning av ITIL.

Aktuelle deler av ITIL prosessen er beskrevet i Tele Prosjektering og bygging kap. 11.Driftstøttesystemer under avsnittet "2.Generelle krav til driftstøttesystemet". Oppdatering av prosesser fra tidsstyrt til tilstandsbasert vedlikehold er et strategisk mål for Bane NOR som infrastrukturforvalter.