Til høring/Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem

1 Høring om valg av koblingskonsept

OBS: Dette er en høringsversjon for utgivelse 2019-01-01.

Forslagene er angitt som følger:

 • Ny tekst understreket
 • Fjernet tekst gjennomstreket

2 Kraftsystem

2.1 Systemkrav

2.1.1 Egenskaper

Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper foreslås endret som følger:

c) Koblingsmuligheter: Kraftsystemet skal ha tilstrekkelige hurtige koblingsmuligheter for å sikre tilgjengelig effekt, selektiv vernutkobling, feilsøking og -klarering, tilstrekkelig fleksibilitet i togfremføringen og tilstrekkelig tilgjengelighet for vedlikehold.

 1. Utførelse: Koblingsmulighetene i kraftsystemet skal koordineres med sporplan, signalanlegg og matestasjoner for sikker og effektiv drift, vedlikehold og håndtering av avvikssituasjoner.
 2. Utførelse: Matestasjoner skal kobles til kontaktledningsanlegget ved hjelp av koblingsanlegg som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg
 3. Utførelse: Ved sammenkobling av flere baner, linjer eller hovedspor skal eget koblingsanlegg som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg vurderes.
 4. Utførelse: Se forøvrig krav i
  1. Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering
  2. Kontaktledning/Prosjektering/Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
  3. Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter
 5. Utførelse: Konsept for plassering av brytere i koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg skal velges i henhold til Tabell 1 .
 6. Vurdering: Valg av koblingsmuligheter for den enkelte matestrekning er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
 7. Dokumentasjon: Det bør utføres en systematisk oversikt som beskriver mulige og lovlige koblingssituasjoner, verninnstillinger, eventuelle operative tiltak, etablering av arbeidsområder, mulige korridorer gjennom store stasjoner og restriksjoner basert på tilgjengelighetsanalyse og risikoanalyse for et større område (eksempel Oslo-området, Stavangerområdet etc.) som input til retningslinjer for elkraftoperatør.
 8. Operative tiltak: Det bør utarbeides beskrivelse av operative tiltak (for eksempel tiltakskort) til bruk på elkraftsentralen for mulige og lovlige koblingssituasjoner.

Tabell 1: Konsept for plassering av brytere i bruk i Bane NOR
Konsept Bruk Beskrivelse og krav
Dobbeltspor:
Sammenkoblede spor på dobbeltspor Foretrukken løsning: Bryterplassering skal legge til rette for dette konseptet Koblingskonsept-2L
Separate spor på dobbeltspor Alternativ løsning: Omfattende i bruk i dag og kan brukes videre uten endring Koblingskonsept-2M
Enkeltspor:
Under utarbeidelse

2.2 Robusthet

2.2.1 Redundans

Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet/Redundans foreslås endret som følger:

c) Uavhengige spor: Parallelle spor skal være elektrisk uavhengige av hverandre for å forenkle vedlikehold og selektiv vernutkobling.

 1. Utførelse: Ved frakobling av et spor eller seksjon på en stasjon skal fremdeles nabospor/-seksjon kunne være spenningssatt.
 2. Unntak: Flere spor på en stasjon kan kobles sammen i grupper under forutsetning av at grupperingen i praksis ikke reduserer mulighetene for vedlikehold og hensetting av rullende materiell og så lenge relevante krav i Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Nærføringer og kryssinger er oppfyllt.

3 Koblingsanlegg

3.1 Systemkrav

3.1.1 Egenskaper

Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsganlegg#Systemkrav/Egenskaper foreslås endret som følger:

c) Behov for avganger: For å sikre tilstrekkelig selektiv seksjonering og uavhengighet skal hvert hovedspor og hver ledning i hver retning fra koblingsanlegget (linjeavgang) samt større stasjonsområder og hensettingsområder (stasjonsavgang) i nærheten mates gjennom egne og fullt bestykkede (utgående) avganger.

 1. Utførelse: Behov for avganger skal baseres på valgt koblingskonsept for matestrekningen.
 2. Utførelse: Behov for avganger skal koordineres med behov for koblingsmuligheter i ledningsanlegget, se Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering
 3. Utførelse: Avganger skal kobles til kontaktledningsanlegget ved hjelp av mate- og returforbindelser, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser.

3.2 Robusthet

3.2.1 Redundans

Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsganlegg#Robusthet/Redundans foreslås endret som følger:

a) Omkoblingsmulighet: For at brytere, vern og kontrollutrustning skal kunne frigjøres for vedlikehold (både korrektivt og forebyggende) uten at tilhørende spor mangler mating ihht. n-1-kriteriet, skal hver utgående avgang ha minst én fjernstyrt omkoblingsmulighet med nødvendig og tilstrekkelig verndekning.

 1. Utførelse: Funksjonen skal normalt realiseres ved bruk av reserveavgang(er) (reservebryter(e) sammen med reservesamleskinne(r)) som gjør det mulig å forbikoble hvilken som helst avgang. Se tilhørende krav under.
 2. Utførelse: Funksjonen skal realiseres ved bruk av følgende utforminger
  1. reserveavgang(er) (reservebryter(e) sammen med reservesamleskinne(r)) som gjør det mulig å forbikoble hvilken som helst avgang (se tilhørende krav under),
  2. stasjonsavgang som erstatter en egen reserveavgang dersom det finnes tilstrekkelige omkoblingsmuligheter i kontaktledningsanlegget, eller
  3. andre teknisk-økonomisk akseptable utforminger angitt for valgt koblingskonsept.
 3. Unntak: Ved eventuell stasjonsavgang kan denne erstatte en egen reserveavgang dersom det finnes tilstrekkelige omkoblingsmuligheter i kontaktledningsanlegget.
 4. Unntak til 1: For frittstående koblingsanlegg med i størrelsesorden tre til fire brytere og koblingsanlegg med i størrelsesorden én til to brytere kan funksjonaliteten ivaretas gjennom koblinger i kontaktledningsanlegget.
 5. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn for valgt løsning skal dokumenteres.
 6. Operative tiltak: Koblingsprosedyrer skal utarbeides sammen med elkraftsentral og overleveres før idriftsettelse.
 7. Dokumentasjon: Koblingsmuligheter i koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg skal tegnes inn i samme koblingsskjema.