Forskjell mellom versjoner av «Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Hensikt og omfang)
(Forundersøkelser)
Linje 60: Linje 60:
 
f) Det skal skilles mellom måleresultater, faktiske observasjoner og tolkninger.
 
f) Det skal skilles mellom måleresultater, faktiske observasjoner og tolkninger.
  
g) Geologisk rapport skal inneholde tilstrekkelig informasjon for hver planfase. For rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, se [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.5 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning.].  
+
g) Geologisk rapport skal inneholde tilstrekkelig informasjon for hver planfase. Geologisk rapport skal innehold en faktadel og en tolkningsdel, se [http://www.vegvesen.no/_attachment/61913/binary/1143816?fast_title=H%C3%A5ndbok+N500+Vegtunneler.pdf Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler, 2.4 Geologisk rapport for konkurransegrunlag].
 +
 
 +
h) For rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, se [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.5 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning.].  
  
 
h) For innhold av geologisk rapport i detaljplan gjelder det som er beskrevet i 2.9. For byggeplan gjelder det som er beskrevet i 2.10. I tidlige faser gjelder 2.8. [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.8-2.10 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning.].  
 
h) For innhold av geologisk rapport i detaljplan gjelder det som er beskrevet i 2.9. For byggeplan gjelder det som er beskrevet i 2.10. I tidlige faser gjelder 2.8. [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.8-2.10 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning.].  

Revisjonen fra 30. jan. 2017 kl. 11:59


1 Hensikt og omfang

En jernbanetunnel er definert som et byggverk som fører jernbanen i en underjordisk/undersjøisk passasje, eller en lukket konstruksjon rundt sporet.

For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg, se Bruer.

a) Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se normalprofil for tunneler.

b) TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For utsvaring av gjeldende TSI SRT, se samsvarsliste.

c) Kravene i Prosjektering og bygging gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for Vedlikehold.

Definisjonene for «oppgradering» og «fornyelse» er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):

Oppgradering: Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse

Fornyelse: Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelsen

Definisjon av ytelsesparameterde (fra TSI INF):

  • Minste tverrsnitt
  • Aksellast
  • Strekningshastighet
  • Plattformlengde (passasjertrafikk)
  • Toglengde (godstrafikk)

d) Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering.

e) Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av tunnelprosjekter skal ligge i geoteknisk kategori 1.

f) Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeidet et kontrollomfang for tunnelprosjekt i alle faser.

g) Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

h) Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og følger deretter prosjektet gjennom prosjetering, utbygging og inn i driftsfasen.

i) Alle mål som gis er fra skinnetopp for laveste skinne dersom annet ikke er angitt.


For borede tunneler med tunnelbormaskin (TBM) henvises det til følgende internasjonale standarder og guider:

  • The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Specification for tunneling, 2010.
  • The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Closed-Face Tunneling Machines and Ground Stability - A guideline for best practice, 2005.
  • The International Tunneling Insurance Group (ITIG): The joint code of practice for risk management of tunnel works, 2006.


For Bane NORs Tunnelpolicy, se Anbefalt konstruksjonsprinsipp for jernbanetunneler

2 Forundersøkelser

a) Geologiske undersøkelser for tunnel skal omfatte geologisk og ingeniørgeologisk kartlegging.

b) Kartlegging og rapportering skal i alle planfaser belyse de ingeniørgeologiske forholdene i tunnelnivå.

c) Undersøkelsene skal gi tilstrekkelig grunnlag for den type beslutning som skal fattes.

d) Forundersøkelser skal omfatte vurdering av områder som er spesielt utsatt for påvirkning fra tunnelen. Dette gjelder forhold som fare for skadelig grunnvannsekning, setninger og vibrasjoner.

e) Det skal utføres bergmasseklassifisering med bruk av Q-metoden.

f) Det skal skilles mellom måleresultater, faktiske observasjoner og tolkninger.

g) Geologisk rapport skal inneholde tilstrekkelig informasjon for hver planfase. Geologisk rapport skal innehold en faktadel og en tolkningsdel, se Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler, 2.4 Geologisk rapport for konkurransegrunlag.

h) For rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, se 2.5 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning..

h) For innhold av geologisk rapport i detaljplan gjelder det som er beskrevet i 2.9. For byggeplan gjelder det som er beskrevet i 2.10. I tidlige faser gjelder 2.8. 2.8-2.10 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning..

For veiledende informasjon om og tolkninger av de vanligste metoder for geologiske/ingeniørgeologiske forundersøkelser, se 2.3 Forundersøkselser, V520 Tunnelveildning.

i) For borede tunneler med TBM skal steinmaterialets brukbarhet vurderes ved hjelp av en abrasjonstest. For krav til abrasjonstest kan det eksempelvis henvises til "ASTM D7625 - 10 Standard Test Method for Laboratory Determination of Abrasiveness of Rock Using the CERCHAR Method"