Forskjell mellom versjoner av «Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav»

m (Hensikt og omfang)
(35 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
= Hensikt og omfang =
 +
a) '''Definisjon jernbanetunnel:''' Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.
  
= Hensikt og omfang =
+
b) '''Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler:''' For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se [[Bruer/Prosjektering og bygging|Bruer og konstruksjoner]].
En jernbanetunnel er definert som et byggverk som fører jernbanen i en underjordisk/undersjøisk passasje, eller en konstruksjon rundt sporet.  
 
  
a) Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Normalprofil_for_tunneler|normalprofil for tunneler]].
+
c) '''Normalprofil:''' Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Normalprofil_for_tunneler|normalprofil for tunneler]].
  
b) TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For utsvaring av gjeldende TSI SRT, se [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler|samsvarsliste]].
+
d) '''Gyldighet:''' TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler|samsvarsliste]].
  
c) Kravene i [[Tunneler/Prosjektering og bygging|Prosjektering og bygging]] gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|Vedlikehold]].
+
e) '''Gyldighet:''' Kravene i [[Tunneler/Prosjektering og bygging|Tunneler/Prosjektering og bygging]] gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|Tunneler/Vedlikehold]].
  
 
{{lærebokstoff|Definisjonene for '''«oppgradering»''' og '''«fornyelse»''' er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):
 
{{lærebokstoff|Definisjonene for '''«oppgradering»''' og '''«fornyelse»''' er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):
 
'''''Oppgradering''': Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse''
 
'''''Oppgradering''': Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse''
  
'''''Fornyelse''': Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelsen''
+
'''''Fornyelse''': Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse''
  
 
+
Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):
Definisjon av ytelsesparameterde (fra TSI INF):
 
 
* Minste tverrsnitt
 
* Minste tverrsnitt
 
* Aksellast
 
* Aksellast
Linje 23: Linje 23:
 
* Toglengde (godstrafikk) }}
 
* Toglengde (godstrafikk) }}
  
 +
= Kontroll av prosjektering og utførelse =
 +
a) '''Kontroll av prosjektering:''' Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering, og kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
  
d) Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering.  
+
b) '''Kontroll av prosjektering:''' Kontroll etter Eurokode 7 deles inn i tre geotekniske kategorier med tilhørende kontrollnivå. Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1.
 
 
e) Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av tunnelprosjekter skal ligge i geoteknisk kategori 1.
 
 
 
f) Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeidet et kontrollomfang for tunnelprosjekt i alle faser.
 
 
 
g) Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
 
 
 
h) Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og følger deretter prosjektet gjennom prosjetering, utbygging og inn i driftsfasen.
 
 
 
i) Alle mål som gis er fra skinnetopp for laveste skinne dersom annet ikke er angitt.
 
 
 
 
 
For borede tunneler med tunnelbormaskin (TBM) henvises det til følgende internasjonale standarder og guider:
 
 
 
* The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Specification for tunneling, 2010.
 
* The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Closed-Face Tunneling Machines and Ground Stability - A guideline for best practice, 2005.
 
* The International Tunneling Insurance Group (ITIG): The joint code of practice for risk management of tunnel works, 2006.
 
 
 
 
 
For Bane NORs Tunnelpolicy, se [https://prosjekteringsveileder.jbv.no/wiki/underbygning/veiledninger/jernbanetunneler_anbefalt_konstruksjonsprinsipp Anbefalt konstruksjonsprinsipp for jernbanetunneler]
 
 
 
= Forundersøkelser =
 
 
 
a) Geologiske undersøkelser for tunnel skal omfatte geologisk og ingeniørgeologisk kartlegging.
 
 
 
b) Kartlegging og rapportering skal i alle planfaser belyse de ingeniørgeologiske forholdene i tunnelnivå.
 
 
 
c) Undersøkelsene skal gi tilstrekkelig grunnlag for den type beslutning som skal fattes.
 
 
 
d) Forundersøkelser skal omfatte vurdering av områder som er spesielt utsatt for påvirkning fra tunnelen. Dette gjelder forhold som fare for skadelig grunnvannsekning, setninger og vibrasjoner.
 
 
 
e) Det skal utføres bergmasseklassifisering med bruk av Q-metoden.
 
 
 
f) Det skal skilles mellom måleresultater, faktiske observasjoner og tolkninger.
 
  
g) Geologisk rapport skal inneholde tilstrekkelig informasjon for hver planfase. For rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, se [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.5 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning.].  
+
c) '''Kontrollform- og klasser:''' Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.  
  
h) For innhold av geologisk rapport i detaljplan gjelder det som er beskrevet i 2.9. For byggeplan gjelder det som er beskrevet i 2.10. I tidlige faser gjelder 2.8. [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.8-2.10 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning.].  
+
d) '''Kontrollomfang:''' Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser.
  
For veiledende informasjon om og tolkninger av de vanligste metoder for geologiske/ingeniørgeologiske forundersøkelser, se [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.3 Forundersøkselser, V520 Tunnelveildning].
+
e) '''Kontrollomfang:''' Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen.
  
i) For borede tunneler med TBM skal steinmaterialets brukbarhet vurderes ved hjelp av en abrasjonstest. For krav til abrasjonstest kan det eksempelvis henvises til "ASTM D7625 - 10 Standard Test Method for Laboratory Determination of Abrasiveness of Rock Using the CERCHAR Method"
+
f)  '''Kontroll av permanent sikring:''' Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) [13] før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.

Revisjonen fra 5. sep. 2019 kl. 08:39

1 Hensikt og omfang

a) Definisjon jernbanetunnel: Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.

b) Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler: For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se Bruer og konstruksjoner.

c) Normalprofil: Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se normalprofil for tunneler.

d) Gyldighet: TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se samsvarsliste.

e) Gyldighet: Kravene i Tunneler/Prosjektering og bygging gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for Tunneler/Vedlikehold.

Definisjonene for «oppgradering» og «fornyelse» er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):

Oppgradering: Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse

Fornyelse: Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse

Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):

  • Minste tverrsnitt
  • Aksellast
  • Strekningshastighet
  • Plattformlengde (passasjertrafikk)
  • Toglengde (godstrafikk)

2 Kontroll av prosjektering og utførelse

a) Kontroll av prosjektering: Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering, og kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

b) Kontroll av prosjektering: Kontroll etter Eurokode 7 deles inn i tre geotekniske kategorier med tilhørende kontrollnivå. Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1.

c) Kontrollform- og klasser: Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

d) Kontrollomfang: Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser.

e) Kontrollomfang: Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen.

f) Kontroll av permanent sikring: Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) [13] før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.