Forskjell mellom versjoner av «Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Definisjon av jernbanetunnel ref. veileder tunnelsikkerhet. Eget avsnitt om Kontroll av prosjektering og bygging.)
(Fjernet Numberedheadings for å få frem innholdsfortegnelse)
 
(47 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
__NUMBEREDHEADINGS__
+
= Hensikt og omfang =
 +
Dette kapitlet gir generelle tekniske krav til prosjektering og bygging av jernbanetunneler. Det skilles mellom jernbanetunneler med togtrafikk og øvrige tunneler. Med øvrige tunneler menes rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler. Krav til disse angis spesifikt i det enkelte kapittel.
  
= Hensikt og omfang =
+
= Definisjoner og gyldighet =
En jernbanetunnel er et byggverk som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon rundt sporet. Jernbanetunneler som skal ha sikkerhetsinstallasjoner som omtalt i denne veilederen gjelder for jernbanetunneler over 100 m, og visse krav utløses bare for lengre jernbanetunneler. Hvis en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.
+
'''Definisjon jernbanetunnel:''' Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.
 +
 
 +
'''Dimensjonerende brukstid:''' Dimensjonerende brukstid for tunnelkonstruksjonen (sikret tunnel inkl. vannsikring) settes til 100 år.
  
For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se [[Bruer/Prosjektering og bygging|Bruer]].
+
'''Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler:''' For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se [[Bruer/Prosjektering og bygging|Bruer og konstruksjoner]].
  
a) Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Normalprofil_for_tunneler|normalprofil for tunneler]].
+
'''Normalprofil:''' Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Normalprofil_for_tunneler|normalprofil for tunneler]].
  
b) TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For utsvaring av gjeldende TSI SRT, se [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler|samsvarsliste]].
+
'''Gyldighet:''' TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler|samsvarsliste]].
  
c) Kravene i [[Tunneler/Prosjektering og bygging|Prosjektering og bygging]] gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|Vedlikehold]].
+
'''Gyldighet:''' Kravene i [[Tunneler/Prosjektering og bygging|Tunneler/Prosjektering og bygging]] gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|Tunneler/Vedlikehold]].
  
 
{{lærebokstoff|Definisjonene for '''«oppgradering»''' og '''«fornyelse»''' er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):
 
{{lærebokstoff|Definisjonene for '''«oppgradering»''' og '''«fornyelse»''' er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):
 
'''''Oppgradering''': Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse''
 
'''''Oppgradering''': Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse''
  
'''''Fornyelse''': Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelsen''
+
'''''Fornyelse''': Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse''
  
Definisjon av ytelsesparameterde (fra TSI INF):
+
Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):
 
* Minste tverrsnitt
 
* Minste tverrsnitt
 
* Aksellast
 
* Aksellast
Linje 24: Linje 27:
 
* Toglengde (godstrafikk) }}
 
* Toglengde (godstrafikk) }}
  
= Kontroll av prosjektering og bygging =
+
= Kontroll av prosjektering og utførelse =
a) Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering.
+
[[TRV:00029|'''''TRV:00029''''']]<br /><br />{{:TRV:00029}}
 
+
b) Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av tunnelprosjekter skal ligge i geoteknisk kategori 1.
+
[[TRV:00030|'''''TRV:00030''''']]<br /><br />{{:TRV:00030}}
 
+
c) Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeidet et kontrollomfang for tunnelprosjekt i alle faser.
+
[[TRV:00031|'''''TRV:00031''''']]<br /><br />{{:TRV:00031}}
 
+
d) Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
+
[[TRV:00032|'''''TRV:00032''''']]<br /><br />{{:TRV:00032}}
 
+
e) Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og følger deretter prosjektet gjennom prosjetering, utbygging og inn i driftsfasen.
+
[[TRV:00033|'''''TRV:00033''''' ]]<br /><br />{{:TRV:00033}}
 
+
f) Alle mål som gis er fra skinnetopp for laveste skinne dersom annet ikke er angitt.
+
[[TRV:00034|'''''TRV:00034''''']]<br /><br />{{:TRV:00034}}
 
 
 
 
For borede tunneler med tunnelbormaskin (TBM) henvises det til følgende internasjonale standarder og guider:
 
 
 
* The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Specification for tunneling, 2010.
 
* The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Closed-Face Tunneling Machines and Ground Stability - A guideline for best practice, 2005.
 
* The International Tunneling Insurance Group (ITIG): The joint code of practice for risk management of tunnel works, 2006.
 
 
 
 
 
For Bane NORs Tunnelpolicy, se [https://prosjekteringsveileder.jbv.no/wiki/underbygning/veiledninger/jernbanetunneler_anbefalt_konstruksjonsprinsipp Anbefalt konstruksjonsprinsipp for jernbanetunneler]
 
 
 
= Forundersøkelser =
 
 
 
a) Geologiske undersøkelser for tunnel skal omfatte geologisk og ingeniørgeologisk kartlegging.
 
 
 
b) Kartlegging og rapportering skal i alle planfaser belyse de ingeniørgeologiske forholdene i tunnelnivå.
 
 
 
c) Undersøkelsene skal gi tilstrekkelig grunnlag for den type beslutning som skal fattes.
 
 
 
d) Forundersøkelser skal omfatte vurdering av områder som er spesielt utsatt for påvirkning fra tunnelen. Dette gjelder forhold som fare for skadelig grunnvannsekning, setninger og vibrasjoner.
 
 
 
e) Det skal utføres bergmasseklassifisering med bruk av Q-metoden.
 
 
 
f) Det skal skilles mellom måleresultater, faktiske observasjoner og tolkninger, se [http://www.vegvesen.no/_attachment/61913/binary/1143816?fast_title=H%C3%A5ndbok+N500+Vegtunneler.pdf Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler, 2.4 Geologisk rapport for konkurransegrunlag].
 
 
 
g) For rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, se [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.5 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, V520 Tunnelveiledning.].
 
 
 
h) For innhold av geologisk rapport for tidlig planfase gjelder følgende:
 
* For tidlig planfaser: V2.2, vedlegg 2 i N500 Vegtunneler
 
* For hovedplan: V2.3 i vedlegg 2 i N500 Vegtunneler
 
* For detaljplan: V2.4 i vedlegg 2 i N500 Vegtunneler
 
* For byggeplan: V2.4 i vedlegg 2 i N500 Vegtuneler og 2.10 i V520 Tunnelveiledning
 
 
 
For veiledende informasjon om, og tolkninger av de vanligste metoder for geologiske/ingeniørgeologiske forundersøkelser, se [http://www.vegvesen.no/_attachment/1597247/binary/1144089?fast_title=H%C3%A5ndbok+V520+Tunnelveiledning.pdf 2.3 Forundersøkselser, V520 Tunnelveildning].
 
 
 
i) For borede tunneler med TBM skal steinmaterialets brukbarhet vurderes ved hjelp av en abrasjonstest. For krav til abrasjonstest kan det eksempelvis henvises til "ASTM D7625 - 10 Standard Test Method for Laboratory Determination of Abrasiveness of Rock Using the CERCHAR Method"
 

Nåværende revisjon fra 26. mar. 2021 kl. 17:02

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet gir generelle tekniske krav til prosjektering og bygging av jernbanetunneler. Det skilles mellom jernbanetunneler med togtrafikk og øvrige tunneler. Med øvrige tunneler menes rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler. Krav til disse angis spesifikt i det enkelte kapittel.

2 Definisjoner og gyldighet

Definisjon jernbanetunnel: Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.

Dimensjonerende brukstid: Dimensjonerende brukstid for tunnelkonstruksjonen (sikret tunnel inkl. vannsikring) settes til 100 år.

Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler: For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se Bruer og konstruksjoner.

Normalprofil: Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se normalprofil for tunneler.

Gyldighet: TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se samsvarsliste.

Gyldighet: Kravene i Tunneler/Prosjektering og bygging gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for Tunneler/Vedlikehold.

Definisjonene for «oppgradering» og «fornyelse» er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):

Oppgradering: Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse

Fornyelse: Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse

Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):

  • Minste tverrsnitt
  • Aksellast
  • Strekningshastighet
  • Plattformlengde (passasjertrafikk)
  • Toglengde (godstrafikk)

3 Kontroll av prosjektering og utførelse

TRV:00029

a) Kontroll av prosjektering: Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering, og kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

TRV:00030

b) Kontroll av prosjektering: Kontroll etter Eurokode 7 deles inn i tre geotekniske kategorier med tilhørende kontrollnivå. Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1.

TRV:00031

c) Kontrollform- og klasser: Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

TRV:00032

d) Kontrollomfang: Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser.

TRV:00033

e) Kontrollomfang: Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen.

TRV:00034

f) Kontroll av permanent sikring: Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) [13] før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.