Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav

< Tunneler‎ | Prosjektering og bygging
Revisjon per 16. jan. 2017 kl. 15:46 av Sagtri (diskusjon | bidrag) (Endret lenke til Tunnelpolicy og ikke bare veileder for tunnelkonsept.)


Hensikt og omfang

a) Kravene i Prosjektering og bygging gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for Vedlikehold.

Definisjonene for «oppgradering» og «fornyelse» er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):

Oppgradering: Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse

Fornyelse: Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelsen

Definisjon: En jernbanetunnel er definert som et byggverk som fører jernbanen i en underjordisk/undersjøisk passasje, eller en konstruksjon rundt sporet. Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m. TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m.

b) Tunneler skal prosjekteres i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1997-1:2004+NA:2008, Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering.

For en del spesifikke detaljer og tekniske løsninger er det valgt å henvise til publikasjoner og standarder.

Regelverket omhandler i tillegg krav til sikkerhetstiltak. Kravene legger til grunn TSI SRT som er vedtatt og gjeldende i EU fra 12.12.2014, og gjeldende i Norge fra 16.06.2015 gjennom FOR-2015-06-16-685. For utsvaring av gjeldende TSI SRT, se samsvarsliste.

Alle mål som gis er fra skinnetopp for laveste skinne dersom annet ikke er angitt.

For borede tunneler med tunnelbormaskin (TBM) henvises det til følgende internasjonale standarder og guider:

  • The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Specification for tunneling, 2010.
  • The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Closed-Face Tunneling Machines and Ground Stability - A guideline for best practice, 2005.
  • The International Tunneling Insurance Group (ITIG): The joint code of practice for risk management of tunnel works, 2006.

For Bane NORs Tunnelpolicy, se Anbefalt konstruksjonsprinsipp for jernbanetunneler